Lagerhavarens ansvar, skyldigheter och rättigheter

Lagerhavarens ansvar bestäms i enlighet med om lagerhavaren har tillstånd att driva ett tillfälligt lager eller tullager. Innehavaren av tillståndet att driva ett tillfälligt lager svarar för allt som har med lagringen att göra. Vid lagring i tullager fördelas ansvaret mellan tillståndshavaren och den ansvariga för förfarandet.

 • Tillståndshavaren är ansvarig för att varorna stannar i lagret (under tullkontroll), dvs. att de inte övergår till fri omsättning utan Tullens tillstånd.
 • Tillståndshavaren ska redogöra för eventuella oklarheter i lagerbokföringen. Tillståndshavaren ska också kontrollera att utlämningsdokumentets uppgifter motsvarar varorna när dessa lämnas ut från lagret. Detta innebär i praktiken till exempel att rätt uppgifter om det föregående förfarandet angetts i utlämningsdokumentet. Dessa kan vara t.ex. en kod, MRN och varupostnummer.
 • Som innehavare av tullagertillståndet ska du lämna in en anmälan om avslutande av tullagring till Tullen.
 • Bokföringsskyldigheten bestäms enligt den lagertyp som det är frågan om. Om du svarar för bokföringen ska du se till att registreringarna i bokföringen är korrekta, att bokföringen är up-to-date och att bokföringsverifikaten är rätt arkiverade.
 • Du svarar för att alla rapporter som behöver lämnas till Tullen.
 • Du svarar för att tullagstiftningen iakttas i ditt lager, t.ex. lagstadgade tidsfrister.
 • Som innehavare av tillståndet till samlad garanti är du skyldig att följa referensbeloppet som finns angivet i tillståndet till samlad garanti och lagertillståndet. Referensbeloppet utgörs av skattebeloppet för varorna som finns i lagret. I detta belopp ingår tull och eventuella andra avgifter, såsom mervärdesskatt och punktskatt. Säkerställ genom den realtida uppföljningen att referensbeloppet inte överskrids. Om det i tillståndet angivna referensbeloppet är mindre än skattebeloppet för varorna som vid ifrågavarande tidpunkt finns i lagret, ska du informera Tullens tillståndscentral om detta.
 • Om varor försvinner under lagringen eller om spårbarheten inte är komplett i lagerbokföringen ska du betala tull, moms och andra eventuella skatter och avgifter.
 • Om du lagrar dina egna eller kunders varor och om du alltid gör tulldeklarationer och tullrelaterade pappersarbeten för dina kunders räkning i ditt eget namn svarar du också för ärenden som hör till rollen som ansvarig för förfarandet.
 • Vid tullagring svarar den ansvarige för förfarandet för att den tulldeklaration med vilken varorna hänförs till tullagerförfarandet innehåller tillräckliga och korrekta uppgifter.
 • Som innehavare av tillståndet till privat tullager är du samtidigt också den ansvariga för förfarandet.

Beakta följande

Om du vill kan du ha en elektronisk lagerbokföring och arkivera verifikaten elektroniskt. Tullen granskar under tillståndsprocessen att bokföringen sker i en sådan form som godkänns av tullmyndigheterna. Du kan ta emot varor genom att lämna lossningsresultatet till Tullen elektroniskt, om du har tillstånd till det. Tulldeklarationerna för tullagring kan du inge via Tullens e-tjänst eller med ett meddelande.


Varor i tillfälligt lager får endast hanteras i syfte att bevara dem i oförändrat skick. Tullen kan kontrollera varor i tillfälligt lager och ta prover för konsumentskyddstillsyn. Varuhavaren kan med Tullens tillstånd kontrollera sina varor och ta prover på dem.

I tullager får varorna hanteras för att säkerställa att de förvaras, för att förbättra deras utseende eller egenskaper för marknadsföring eller för att förbereda varorna för distribution eller återförsäljning. Dessa så kallade vanliga former av hantering fastställs i lag. I praktiken kan detta vara till exempel att kläder ompackas i olika uppsättningar.

Om hanteringen inte kan genomföras i tullagret, kan varorna med Tullens tillstånd tillfälligt föras bort från tullagret för hantering. Om hanteringen kommer att ändra varornas art eller egenskaper ska de hänföras till förfarandet för aktiv förädling.


Om varor i ditt lager blir förskämda eller osäljbara under lagringen kan de förstöras under Tullens övervakning. Kontakta Tullen när du märker att det finns sådana varor i lagret. Om du själv förstör varor i lagret utan att meddela det till Tullen måste du förtulla varorna till fullt värde.

Om du märker att varor försvunnit från ditt lager anmäl det genast till Tullen för att undgå efteruppbörd. När du själv meddelar att varor försvunnit kan du själv förtulla dem. Då uppbärs ingen felavgift eller tullhöjning i samband med förtullningen.

Om du driver ett tillfälligt lager ska du till Tullen anmäla alla oförtullade varor som stannat i lagret mer än 90 dagar.


Tullen följer på många olika sätt de företags verksamhet som lagrar oförtullade varor. När du ansöker om lagertillstånd kontrollerar Tullen att lagerutrymmena och bokföringen motsvarar kraven enligt lagstiftningen. Tullens uppgift är att övervaka att tullagstiftningen följs.

När ditt lager väl är verksamt granskar Tullen till exempel lagerbokföringen. Granskningen kan också omfatta de varor som lagras. Granskningen går smidigt när du är närvarande i granskningssituationen och deltar aktivt i eventuella åtgärder därefter.


Tullen kan granska varorna av flera orsaker. Lagerhavaren ska hjälpa Tullen i granskningen av varorna. När Tullen granskar förpackade varor som ska transporteras, ska lagerhavaren öppna och stänga transportförpackningen i försändelsen. Efter granskningen märker Tullen den öppnade försändelsen med Öppnad av Tullen-tejp. Till lagerhavarens ansvar hör också att på lagerområdet vid behov flytta varor mellan hyll- eller lagringsplatsen och granskningsplatsen. Tullen kan bland annat granska varorna och ta varuprover. Tullen kan också granska transportmedlen för varorna. En del av Tullens granskningar är avgiftsbelagda.

Tillämplig lagstiftning: Unionens tullkodex 
Artikel 140 Lossning av varor för granskning 
Artikel 188 Granskning av tulldeklaration
Artikel 189 Granskning av varor och provtagning
Artikel 190 Partiell varugranskning och provtagning

Priser på avgiftsbelagda prestationer

 


Om du lagrar andra företags varor i ditt lager och om dessa aldrig kommer och hämtar sina varor är du ändå ansvarig för lagringen av de oförtullade varorna. Om du måste bli av med varorna tillåter lagstiftningen följande alternativ att välja emellan:

 • hänföra varorna till ett tullförfarande
 • förstöra varorna
 • överlåta varorna till staten och
 • sälja varorna på tullauktion.

I alla dessa situationer är det du i egenskap av lagerhavare som svarar för kostnaderna.