Hur lämnar jag in en tulldeklaration för lagring?

Inge tulldeklarationen för tullagring i Tullens e-tjänst eller med ett meddelande. Du kan inge en standardtulldeklaration för tullagring innan varorna kommer. Du måste identifiera dig när du loggar in i Tullens e-tjänst. Vid meddelandedeklarering sker identifieringen med ett certifikat.

Man kan också inge tulldeklarationen genom registrering i bokföring och med en därtill hörande anmälan om varors ankomst, om man fått tillstånd av Tullen att använda sig av förfarandet registrering i deklarantens bokföring. Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring är en av förenklingarna vid tullagring.

En tulldeklaration för tullagring ska också inges när man vill befordra varor under tullagerförfarandet

  • till tillståndshavarens lokaler från platsen för införsel eller från någon annan plats där varorna hänförs till tullagerförfarandet, t.ex. från Vaalimaa till ett tullager i Kotka, eller
  • till en annan tillståndshavare, som hänför varorna till tullagerförfarandet på nytt.

Om varorna befordras under tullagerförfarandet får ingen transiteringsdeklaration göras för samma befordran.

Den ansvariga för förfarandet svarar för tulldeklarationen

Vid tullagring kallas den ansvariga för förfarandet deklarant.Deklaranten är en aktör som har tillräckliga uppgifter om varorna och rätt att förfoga över dem. Deklaranten svarar för att de uppgifter som angetts i tulldeklarationen är korrekta.

I ett privat tullager är det innehavaren av tullagertillståndet som i egenskap av den ansvariga för förfarandet svarar för inlämnandet av tulldeklarationen. I ett allmänt tullager kan deklaranten vara innehavaren av tullagertillståndet men även någon annan aktör som vill anmäla varorna till tullagerförfarande. Man kan också låta ett ombud inlämna deklarationen. I privata tullager kan bara direkt ombudskap användas. I allmänna tullager är också indirekt ombudskap möjligt.

Tullen tilldelar tulldeklarationen ett unikt referensnummer, MRN-nummer. Deklaranten eller ombudet ska lämna tulldeklarationens uppgifter, deklarationens MRN-nummer och varupostnummer till innehavaren av det allmänna tullager dit varorna lossas.

På förhand inlämnad tulldeklaration för tullagring

När du inger tullagerdeklarationen på förhand innan varornas ankomst har anmälts till Tullen (IM D), registrerar Tullen deklarationen och tilldelar den ett referensnummer (MRN-nummer). Tullen fortsätter handlägga deklarationen när

  • anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) har ingetts och godtagits eller
  • varans ankomst anmälts till Tullen vid landsgränsen eller
  • en godkänd mottagare vid transitering har tagit emot varorna och skickat anmälan om mottagande till Tullen eller
  • om innehavaren av tillståndet att driva det mottagande tullagret inte har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering, fortsätter handläggningen när Tullens elektroniska servicecentral gett lossningstillstånd för transiteringen.

Den som svarar för förfarandet ska se till att referensen (MRN och varupostnummer) för den deklaration som avser det föregående förfarandet angetts rätt i deklarationen. 

Förse tulldeklarationen med fullständiga uppgifter för hänförande av varorna till förfarandet

Tulldeklarationen ska innehålla fullständiga uppgifter om varorna. Varorna ska deklareras per varupost i tulldeklarationen. På en och samma varupost kan man ange varor som har samma tekniska beskrivning eller samma handelsbeskrivning. Beakta i deklarationen hur varorna kommer att registreras i bokföringen och i vilka enheter de kommer att tas ut ur lagret. På så sätt säkrar du spårbarheten.

Till tulldeklarationen behöver vanligtvis inga handlingar bifogas. Om det finns oklarheter i de varors uppgifter som ska hänföras till tullagerförfarandet kan Tullen kräva att deklaranten, dvs. den ansvariga för förfarandett, också uppvisar till exempel transportdokument, packlistor eller handlingar gällande det föregående tullförfarandet.

Ta del av Tullens anvisningar och använd Tullens söktjänster när du upprättar deklarationen.  Om du fyller i deklarationen i Tullens e-tjänst hjälper de fältspecifika instruktionerna och andra instruktioner i användargränssnittet dig vid ifyllandet.

Som meddelandedeklarant kan du använda dig av Tullens meddelandebeskrivningar och andra anvisningar som är avsedda för meddelandekunder. Därtill kan du använda dig av varukodstjänsten Fintaric samt Tullens rådgivningstjänster.

Beakta följande

Deklaranten har arkiveringsskyldighet i fråga om dokument som hänför sig till tulldeklarationen. Om deklaranten inte har arkiverat förtullnings- eller överlåtelsebeslutet som hänför sig till deklarationen, kan Tullen på begäran skicka det till deklaranten i efterhand. För beslut som skickas separat uppbär Tullen en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.


Om tullagerdeklarationen kräver bilagor skicka dem till Tullen genom att ladda upp dem till Tullens tjänst för sändning av bilagor eller skicka dem med ett meddelande. Du kan skicka bilagorna i förväg eller vänta på att Tullen ber dig om ytterligare uppgifter.

  • Ladda upp bilagorna till en tulldeklaration som du lämnat in i Tullens e-tjänst till Tullens tjänst för sändning av bilagor.
  • Skicka bilagorna till en meddelandedeklaration med ett meddelande via meddelandetjänsten för bifogade filer.

Svara på Tullens begäran om tilläggsutredning i Tullens e-tjänst eller med ett meddelande

Vanligtvis begär Tullen bilagda handlingar med en begäran om tilläggsutredning. Om du har ingett tulldeklarationen via Tullens e-tjänst, får du begäran i e-tjänsten. Ladda ned de begärda bilagorna till tjänsten för sändning av bilagor. För att underlätta handläggningen av ärendet kan du skriva t.ex. deklarantens (företagets) namn och deklarationens MRN-nummer i fältet för ytterligare uppgifter.  Svara därefter via e-tjänsten och berätta vilket identifikationsnummer tjänsten för sändning av bilagor tilldelade din bilaga.

I fråga om meddelandedeklaration får du begäran om tilläggsutredning med ett meddelande. Skicka de behövliga bilagorna antingen via tjänsten för sändning av bilagor eller via meddelandetjänsten för bifogade filer. Svara därefter Tullen med ett meddelande där du anger referensnumret för den bifogade filen.

Du kan ladda upp bilagorna i förväg till Tullens tjänst för sändning av bilagor eller skicka dem med ett meddelande

Om du vet att Tullen kommer att be dig att visa upp handlingar, kan du skicka dem till Tullen på förhand. Du kan skicka bilagorna när du från Tullen fått ett godkännande av din tulldeklaration eller anmälan. Bilagorna till en deklaration som du ingett på förhand kan du skicka när du fått besked om att Tullen registrerat deklarationen.

När du begär att tulldeklarationen ska korrigeras, ändras eller ogiltigförklaras kontrollera om du alls behöver skicka bilagor. Till exempel kräver begäran om ändring av tulldeklaration vanligtvis inga bilagor.

Läs mer

Korrigering av tulldeklaration för tullagring
Ändring av tulldeklaration för tullagring
Ogiltigförklaring av tulldeklaration för tullagring
Hur lämnar jag in en tulldeklaration för lagring?

 Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag