Hoppa till innehåll

Hur lämnar jag in en tulldeklaration för lagring?

Inge tulldeklarationen för tullagring med en SAD-blankett, i Tullens e-tjänst eller med ett meddelande. Du kan inge en standardtulldeklaration för tullagring innan varorna kommer.

Man kan också inge tulldeklarationen genom registrering i bokföring och med en därtill hörande anmälan om varors ankomst, om man fått tillstånd av Tullen att använda sig av förfarandet registrering i deklarantens bokföring. Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring är en av förenklingarna vid tullagring.

En tulldeklaration för tullagring ska också inges när man vill befordra varor under tullagerförfarandet

 • till tillståndshavarens lokaler från platsen för införsel eller från någon annan plats där varorna hänförs till tullagerförfarandet, t.ex. från Vaalimaa till ett tullager i Kotka, eller
 • till en annan tillståndshavare, som hänför varorna till tullagerförfarandet på nytt.

Om varorna befordras under tullagerförfarandet får ingen transiteringsdeklaration göras för dem.

Den ansvariga för förfarandet svarar för tulldeklarationen

Vid tullagring kallas den ansvariga för förfarandet deklarant.Deklaranten är en aktör som har tillräckliga uppgifter om varorna och rätt att förfoga över dem. Deklaranten svarar för att de uppgifter som angetts i tulldeklarationen är korrekta.

I ett privat tullager är det innehavaren av tullagertillståndet som i egenskap av den ansvariga för förfarandet svarar för inlämnandet av tulldeklarationen. I ett allmänt tullager kan deklaranten vara innehavaren av tullagertillståndet men även någon annan aktör som vill anmäla varorna till tullagerförfarande. Man kan också låta ett ombud inlämna deklarationen. I privata tullager kan bara direkt ombudskap användas. I allmänna tullager är också indirekt ombudskap möjligt.

Tullen tilldelar tulldeklarationen ett unikt referensnummer, MRN-nummer. Deklaranten eller ombudet ska lämna tulldeklarationens uppgifter, deklarationens MRN-nummer och varupostnummer till innehavaren av det allmänna tullager dit varorna lossas.

 

E-tjänster

Sök- och förfrågningstjänster

Deklareringen vid tullagring digitaliseras

Du kan lämna in tulldeklarationen för tullagring med Tullens e-tjänst eller med meddelanden. 

Elektronisk deklarering är obligatorisk vid tullagring fr.o.m. 1.6.2019. Ta del av Tullens anvisningar och webbseminarier!


Uppgifter som ska anges och fält som ska ifyllas i tulldeklarationen

En tulldeklaration för tullagring innehåller obligatoriska och frivilliga fält. Bristfälligt eller felaktigt ifyllda tulldeklarationer avvisas. 

Numreringen i de Beakta följande-punkter nedan som gäller ifyllandet av SAD-blanketten syftar på motsvarande fält på blanketten. Frasen ”Frivillig uppgift” avser att fältet är frivilligt att fylla i. Tullen är inte skyldig att ta emot en bristfälligt ifylld tulldeklaration.

På förhand inlämnad tulldeklaration för tullagring

När du inger tullagerdeklarationen på förhand innan varornas ankomst har anmälts till Tullen (IM D), registrerar Tullen deklarationen och tilldelar den ett referensnummer (MRN-nummer). Tullen fortsätter handlägga deklarationen när

 • anmälan om uppvisande vid införsel (IE347) har ingetts och godtagits eller
 • varans ankomst anmälts till Tullen vid landsgränsen eller
 • en godkänd mottagare vid transitering har tagit emot varorna och skickat anmälan om mottagande till Tullen eller
 • om innehavaren av tillståndet att driva det mottagande tullagret inte har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering, fortsätter handläggningen när Tullens elektroniska servicecentral gett lossningstillstånd för transiteringen.

Den som svarar för förfarandet ska se till att referensen (MRN och varupostnummer) för den deklaration som avser det föregående förfarandet angetts rätt i deklarationen. Tullens elektroniska servisecentral handlägger inte deklarationer som lämnas in på förhand på en SAD-blankett. Sådana deklarationer ska alltid lämnas till ett tullkontor som har kundservice.

Om du inger deklarationen på en SAD-blankett lämna eller skicka den till ett tullkontor för handläggning

Tulldeklarationer på SAD-blankett lämnas in till det tullkontor där hänförandet till förfarandet sker, i regel införseltullkontoret eller det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. Om det är besvärligt att besöka ett tullkontor till exempel på grund av långa avstånd kan man också skanna deklarationen till Tullen. Tullen kommer då överens med kunden om hur deklarationen som godkänts av Tullen återlämnas till kunden.

Skicka SAD-blanketten till Elektroniska servicecentralen om det inte finns ett tullkontor nära lagret

I situationer där Tullens kundservice inte finns tillgänglig skicka tulldeklarationen för tullagring till Elektroniska servicecentralen (Spake). Skanna deklarationen till spake.varastointi(at)tulli.fi. Observera att Spake handlägger deklarationer bara under tjänstetid kl. 8.00–16.15.

För varor som har anlänt till lagret under transiteringsförfarande be om lossningstillstånd av ett tullkontor som erbjuder kundservice. Vid T-transiteringar kan lossningstillstånd även begäras på adressen spake.passitus(at)tulli.fi. Skanna lossningsresultatet gällande transiteringen tillsammans med tulldeklarationen för tullagring till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Handläggaren av tullagerdeklarationen skickar tillbaka den godkända tulldeklarationen per e-post till den adress som angetts i fält 54 Kontaktuppgifter i SAD-blanketten.

Exempel: 

Företag A har ett privat tullager i Raumo där det inte finns något tullkontor med kundservice. Varorna anländer till Nordsjö hamn, där de hänförs till transiteringsförfarandet. Kunden (föraren) ber om lossningstillstånd för transiteringen antingen på avgångstullkontoret Nordsjö tull eller per e-post på adressen spake.passitus(at)tulli.fi. När varorna har lossats i tullagret i Raumo, skickar lagerhavare A tulldeklarationen (IMA / 7100) samt lossningsresultatet för transiteringen per e-post till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi. Spakes handläggare avslutar transiteringen och bekräftar tulldeklarationen för lagringen. Handläggaren skickar tillbaka den bekräftade deklarationen som försetts med Tullens stämpel till den e-postadress som angetts i fält 54 i SAD-blanketten.

Förse tulldeklarationen med fullständiga uppgifter för hänförande av varorna till förfarandet

Tulldeklarationen ska innehålla fullständiga uppgifter om varorna. Varorna ska deklareras per varupost i tulldeklarationen. På en och samma varupost kan man ange varor som har samma tekniska beskrivning eller samma handelsbeskrivning. Beakta i deklarationen hur varorna kommer att registreras i bokföringen och i vilka enheter de kommer att tas ut ur lagret. På så sätt säkrar du spårbarheten.

Till tulldeklarationen behöver vanligtvis inga handlingar bifogas. Om det finns oklarheter i de varors uppgifter som ska hänföras till tullagerförfarandet kan Tullen kräva att deklaranten, dvs. den ansvariga för förfarandett, också uppvisar till exempel transportdokument, packlistor eller handlingar gällande det föregående tullförfarandet.

Ta del av Tullens anvisningar och använd Tullens söktjänster när du upprättar deklarationen.  Om du fyller i deklarationen i Tullens e-tjänst hjälper de fältspecifika instruktionerna och andra instruktioner i användargränssnittet dig vid ifyllandet.

Som meddelandedeklarant kan du använda dig av Tullens meddelandebeskrivningar och andra anvisningar som är avsedda för meddelandekunder. Därtill kan du använda dig av varukodstjänsten Fintaric samt Tullens rådgivningstjänster.

Beakta följande

A (Avsändnings-/Utförsel-/Bestämmelsetullanstalt). Ange här det uppläggningsnummer eller ankomstnummer med vilket varorna registreras i tullagrets bokföring. Du kan också ange numret i fält 7 eller 44. Om du anger numret i fält 7 eller 44, ange också tydligt att numret är ett uppläggningsnummer och inte ett referensnummer eller annan tilläggsuppgift.

1 (1) Deklaration IM, oförtullat gods hänförs till tullagerförfarandet

1 (2) Deklaration 

A = Fullständig deklaration

D = Fullständig tulldeklaration som lämnats in innan varornas ankomst anmälts till Tullen.

2 Avsändare/ Exportör: den sista säljaren av varorna innan de importerades till EU-området. Frivillig uppgift.

3 Blankett nr (bara, om flera blanketter), t.ex. 1/2

5 Antalet varuposter, dvs. antalet av de fält 31 som ska fyllas i för varuposterna

7 Referensnummer, deklarantens referens som specificerar tulldeklarationen. Frivillig uppgift.

8 Mottagare: mottagarens namn och adress. I ett privat tullager den person som svarar för förfarandet, om denna inte är deklarant. I fråga om kombinerade försändelser, ange ”flera”. Frivillig uppgift.

8 (Nr) Mottagarens EORI-nummer

14 Deklarant/ombud: Ange här uppgifter om den som fyller i/lämnar in deklarationen. Frivillig uppgift.

 • förnamn, efternamn eller firma.
 • roll vid inlämning av deklarationen med följande koder: 1 = deklarant (den ansvariga för förfarandet agerar själv som deklarant), 2 = direkt ombud eller 3 = indirekt ombud.
 • fullständig adress

14 (nr) Deklarant/ombud: deklarantens eller ombudets EORI-nummer

15 (a) Avsändningslandets kod: Landet från vilket varorna avsänts till Finland. Frivillig uppgift.

17 (a) Bestämmelselandets kod: Medlemsstaten där varorna befinner sig när de hänförs till tullagerförfarandet. Frivillig uppgift.

19 Container: Om varorna har importerats i en container ange 1, i annat fall 0.

25 Transportsätt vid unionens gräns enligt det aktiva transportmedlet. Frivillig uppgift. (Kodförteckning 0041)

26 Transportsätt inrikes, dvs. sättet på vilket varorna transporteras till bestämmelsetullkontoret. Frivillig uppgift. Lämna fältet tomt om varorna hänförs till tullagerförfarandet på platsen för införsel till unionen (t.ex. varorna importeras som flygfrakt från Japan till Helsingfors-Vanda där de hänförs till förfarandet). (Kodförteckning 0041)

29 Tullkontor via vilket varorna förts in till unionens tullområde. Frivillig uppgift. I kodförteckning 0129 finns koderna för tullkontoren i Finland, i 0058 landskoderna.

30 Kod för godsets förvaringsplats: Plats där deklaranten vill att varan granskas. Frivillig uppgift. Kvalificeraren för platsen finns i kodförteckning 0114. Ange också till exempel lagerkod vid behov.


31) Kollin och varubeskrivning

Läs mera om angivande av varubeskrivning i följande Beakta följande-punkt ”Ange varornas normala handelsbenämning som varubeskrivning”. Ange i fält 31 också:

Containernummer, om varorna transporteras i container:

 • fyra bokstäver + sex siffror + bindestreck + kontrollnummer, t.ex. ABCU123456-5.

Märken och nummer för identifiering av varan.

 • För bulkvaror och oförpackat gods är det frivilligt att ange uppgiften.

Antal och slag av förpackningar för varuposten; för oförpackade varor NF=1 enhet, NG=flera enheter och NE=oförpackat

 • Koder för förpackningsslag (kodförteckning 0075)

32) Varupostens ordningsnummer (det totala antalet ska motsvara det som angetts i fält 5)

33) Varukod. Frivillig uppgift, anges i form av KN-nummer eller Taric-nummer. Deklaranten ska se till att koden är den rätta.

34a) Ursprungslandets kod (kodförteckning 0058)

37) Förfarandekod

I första delfältet anges det förfarande till vilket varorna hänförs. Den senare delen av koden visar det föregående förfarandet (kodförteckning 0128). Fastän koden anges på varupostnivå, kan man i tulldeklarationen för tullagring bara anmäla varor till tullagerförfarandet.

Förfarandekoden för tullagring är 71. De vanligaste förfarandekoderna är

 • 7100, som används när inget föregående tullförfarande tillämpats, dvs. när varan har varit i ett tillfälligt lager eller hänförts till tullagerförfarandet direkt vid ett gränstullkontor eller efter transitering.
 • 7171, som används när varorna befordras från ett tullager till ett annat.
 • 7151, som används när det föregående förfarandet är aktiv förädling.
 • 7153, som används när det föregående förfarandet är tillfällig införsel.

31) Kollin och varubeskrivning

Varubeskrivning för varupost

 • Normal handelsbenämning med hjälp av vilken varorna kan identifieras. Det räcker inte att som varubeskrivning ange en allmän benämning som beskriver varorna, till exempel ”elektroniska apparater”, ”datordelar”, ”bildelar”, ”elektronik”, ”maskiner”, ”kläder”, ”skodon”, ”reservdelar” eller ”verktyg”, utan varorna ska specificeras.
 • Exempel: Kringutrustningen till datorer anges med exakta benämningar som ”skrivare”, ”tangentbord”, ”skärm”. Det räcker inte att som benämning ange ”reservdelar” utan man ska ange vilka reservdelar som avses, t.ex. ”vindruta till bil”, ”fläktrem”. Kläder ska anges med benämningar som ”T-tröja”, ”byxor”, ”handskar” osv. Skodon ska anges med ”stövlar”, ”damskor”, ”joggingskor”.

Varubeskrivningen får inte ändras till en mer allmän nivå vid uppläggningen på lager, under lagringen eller vid lageruttaget. Varubeskrivningen kan dock bli mera precis. De preciserade uppgifterna ska antecknas i lagerbokföringen och ändringarna i bokföringen till följd av detta ska godkännas av det tullkontor som övervakar lagret.

Om varubeskrivningen i tulldeklarationen inte uppfyller de uppsatta kraven, kan Tullen vägra att ta emot deklarationen.


Det är viktigt att ange kvantiteten i en tulldeklaration, eftersom eventuella skatter uppbärs utifrån bl.a. den uppgiften. Attribut som hänför sig till kvantitet är antal förpackningar och förpackningsslag, netto- och bruttovikt samt i vissa fall extra mängdenheter (annan kvantitet). På den första varuposten anges hela partiets bruttovikt (fält 35). Dessutom anges nettovikten separat för varje varupost (fält 38), dvs. varornas massa utan emballage.

35) Bruttovikt

Om en deklaration omfattar flera varuposter anger man på huvudblanketten bruttovikten på hela deklarationspartiet endast i samband med den första varuposten. Bruttovikten omfattar varans vikt (kg) med emballage, utan containerns vikt.

38) Nettovikt

Varans kända vikt utan emballage (kg). Ange nettovikt separat för varje varupost.

41) Annan kvantitet

Om en extra mängdenhet finns angiven i samband med varans Taric-nummer i Taric ska den anges i tulldeklarationen. Extra mängdenheter är till exempel liter, stycke eller par. För att undvika oklarheter rekommenderar Tullen att antalet alltid anges för styckegods. Ange således för t.ex. datorer, kläder eller kärl utöver antalet häck (CR) alltid också styckeantalet (NAR). Extra mängdenheter ska anges med officiella mängdenheter (kodförteckning 0079).


40) Summarisk deklaration/Tidigare handling

Tullagringen föregås vanligtvis av en summarisk införseldeklaration, summarisk deklaration eller T1-transitering. I deklarationen avses med ”föregående förfarande” uppgiften om tidigare handling eller förfarande. Det är mycket viktigt att ange en korrekt uppgift om tidigare handling så att revisionsspåret inte avbryts mellan deklarationerna. Referensnumret för den tidigare deklarationen består i regel av ett MRN-nummer och eventuellt varupostnummer. Det lönar sig att vara noggrann med varupostnumret. Numret är inte alltid 1 utan det kan finnas tiotals varuposter.

 • Om den tidigare deklarationen är en summarisk införseldeklaration eller summarisk deklaration som lämnats till Tullens AREX-system:
  • Kod 702 / MRN och varupostnummer /dag för uppvisande
  • t.ex. 702 17FI000000000045I5 2 31.1.20XX
 • Om den tidigare deklarationen är en transiteringsdeklaration:
  • Kod 701 / MRN / ankomstdag
  • T.ex. 701 17FI000000000045T5 31.1.20XX
 • Om den föregående deklarationen är en deklaration för tullagring:
  • Kod 632 / uppläggningsnummer / uppläggningsdag
  • t.ex. 632 VP1234-2018 31.1.20XX
 • Om det föregående förfarandet är aktiv förädling:
  • Kod 929 (importdeklaration) / numret på förtullningsbeslutet för aktiv förädling
 • Om det föregående förfarandet är tillfällig införsel:
  • Kod 929 (importdeklaration) / numret på förtullningsbeslutet för tillfällig införsel
  • Om varan hänförts till förfarandet med en muntlig deklaration, ”613r” och datum. Muntliga deklarationer används till exempel när fritidsbåtar som registrerats utanför EU hänförs till förfarandet för tillfällig införsel.

Den som upprättar tulldeklarationen ska säkerställa att MRN-numret och varupostnumret anges rätt. Transportfirman (t.ex. rederi eller flygbolag) eller dennes ombud ska ge dessa nummer till den aktör som svarar för tullklareringen.

Ett och samma MRN-nummer kan omfatta flera varuposter. Genom att ange rätt varupostnummer kan man på rätt sätt avsluta förfarandet för tillfällig lagring som föregått tullagerförfarandet. Därtill kan deklarationen handläggas snabbare vid Tullen och behovet av att reda ut oklarheter efteråt minskar.


46 Statistiskt värde Varupostens statistiska värde enligt vad som är känt. I fråga om transitvaror är denna uppgift frivillig. Observera att innehavare av tillstånd till samlad garanti ska följa de lagrade varornas värde.

49 Lagerart: Ange med en bokstav typen av det lager som varorna håller på att läggas upp på.

 • U= privat tullager (i tillståndet CWP eller i gamla tillstånd C eller E)
 • R=allmänt tullager av typ I (i tillståndet CWI eller i gamla tillstånd A)
 • S=allmänt tullager av typ II (i tillståndet CW2)
 • Lagerkod, tilldelad av Tullen (t.ex. FI1234567-8R0001)
 • Exempel: U FI1234567-8R0001

44 Särskilda upplysningar/Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange i detta fält någon eller några av följande uppgifter:

 • Transitvaror". Om det är fråga om transitvaror är det frivilligt att ange statistiskt värde i fält 46.
 • Uppgifter om eventuella bilagda handlingar: handlingens kod (kodförteckning 0006), handlingens nummer och datum. Observera att uppgiften om bilagda handlingar inte är obligatorisk i tulldeklarationen för tullagring, utom i fråga om restriktionsbelagda produkter.
 • Om varorna hänförs till tullagerförfarandet vid något annat tullkontor än det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet, ange här det övervakande tullkontorets namn och adress.

44 Särskilda upplysningar/ Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

När varor hänförs till tullagerförfarandet efter aktiv förädling (förfarande 7151), anges följande uppgifter i detta fält:

 • ”IP” och vid behov numret på tillståndet till aktiv förädling (sedvanligt tillståndsförfarande) och INF-nummer
 • Om de varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling omfattas av handelspolitiska åtgärder (t.ex. antidumpningstull), ange utöver ”IP” också ”C P M”.

När varor hänförs till tullagerförfarandet efter tillfällig införsel (förfarande 7153), anges följande uppgifter i detta fält:

 • ”TA” och vid behov numret på tillståndet till tillfällig införsel (sedvanligt tillståndsförfarande)
 • Ange ”TA” också när en fritidsbåt som är registrerad utanför EU:s tull- och skatteområde hänförs till tullagerförfarandet för vinterförvaring.

54 Ort och datum

Beroende på typ av lager undertecknas deklarationen antingen av den som svarar för förfarandet eller av tillståndshavaren. Om man i fält 14 har angett en befullmäktigad representant /ett befullmäktigat ombud ska denna person underteckna deklarationen.

 • Ort och datum
 • Underskrift
 • För- och efternamn, position i företaget
 • Telefonnummer och e-postadress


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag