Hur lämnar jag in en transiteringsdeklaration?

Transiteringsdeklarationen kan inges i Tullklareringstjänsten eller genom meddelandedeklarering.
Det behövs inget tillstånd från Tullen för att använda Tullklareringstjänsten. Användningen av tjänsten förutsätter Suomi.fi-identifikation.

För meddelandedeklarering behövs ett system och Tullens beslut om registrering för meddelandedeklarering.

Beakta följande

Deklaranten är skyldig att arkivera dokument som hänför sig till tulldeklarationen. Om deklaranten trots detta inte har arkiverat förtullningsbeslutet eller beslutet om frigörande som hänför sig till deklarationen, kan Tullen på begäran skicka det till deklaranten i efterhand.

Du kan begära att få beslutet genom att skicka e-post till adressen arkisto(at)tulli.fi. För beslut som skickas separat uppbär Tullen en avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten.

Tullen förvarar besluten om frigörande och förtullningsbesluten i sex år i sina egna arkiv. Tiden börjar räknas från utgången av det kalenderår då beslutet har fattats.