Förenklingar och tillstånd vid transitering

Ett företag kan hos Tullen söka tillstånd att

 • agera som godkänd avsändare med rätt att påbörja transiteringen från av Tullen godkända lager och att anmäla varornas ankomst elektroniskt utan att behöva besöka tullkontoret
 • agera som godkänd mottagare med rätt att ta emot varor som anländer under ett T- eller TIR-transiteringsförfarande till sitt tullager eller tillfälliga lager och att anmäla varornas ankomst elektroniskt till Tullen i stället för den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet.
 • själv fästa förseglingar av särskild typ som godkänts av Tullen på transportmedel och kollin.

Garantin kan förenklas genom att söka tillstånd att använda samlad garanti.

Vad förutsätts av den som vill bli godkänd avsändare?

Tillståndet förutsätter

 • att sökanden regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och är etablerad i unionens tullområde
 • en giltig samlad garanti
 • att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • ett system för bokföring av transporter
 • att personen som svarar för företagets tullärenden har en praktisk eller professionell kompetens inom transitering
 • att den godkända avsändaren lämnar transiteringsuppgifterna elektroniskt till Tullens transiteringssystem.

Vad förutsätts av den som vill bli godkänd mottagare?

Tillståndet förutsätter

 • att sökanden regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och är etablerad i unionens tullområde
 • att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • ett system för bokföring av transporter
 • att personen som svarar för företagets tullärenden har en praktisk eller professionell kompetens inom transitering
 • att den godkända mottagaren anmäler transiteringsdeklarationens uppgifter elektroniskt till Tullen.

Hur erhåller man tillstånd att använda förseglingar av särskild typ?

Tillståndet förutsätter

 • att sökanden regelbundet använder förfarandet för unionstransitering och är etablerad i unionens tullområde
 • att företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • ett system för bokföring av transporter
 • att personen som svarar för företagets tullärenden har en praktisk eller professionell kompetens inom transitering.

Beakta följande

Att påbörja en transitering i egenskap av godkänd avsändare

Tillståndshavaren kan påbörja T-transiteringar vid alla sådana i Finland belägna lager som godkänts av Tullen. En förteckning över dessa lager finns på Tullens webbplats:  Lagerkoder

Tillståndshavaren ska skicka sina transiteringsdeklarationer till Tullens elektroniska transiteringssystem innan transporten av varorna inleds. Tullens system skickar ett följedokument till tillståndshavaren på elektronisk väg. Följedokumentet åtföljer varorna till destinationstullkontoret eller till den godkända mottagaren.

Om tillståndshavaren fått ett kontrollmeddelande (CONTRL) och/eller ett meddelande om godkännande (FITACC) från Tullens elektroniska transiteringssystem, har transiteringsdeklarationsmeddelandet tagits emot och är anhängigt vid Tullen. Något nytt transiteringsdeklarationsmeddelande får inte skickas för samma varor utan Tullens samtycke.

Tidsfrist för transitering

En intern transitering i Finland kan ges en tidsfrist på högst tre dygn och en transitering till ett destinationstullkontor beläget utanför Finland en tidsfrist på högst tio dygn. Innevarande dag räknas inte in i tidsfristen, utan tidsfristen börjar alltid från följande dag.

Endast finländska vardagar räknas som dygn. Därmed räknas t.ex. veckoslut eller helgdagar inte in i tidsfristen. En intern transitering i Finland som inleds på en fredag kan ges en tidsfrist fram till onsdag, dvs. tre dygn, inom vilken varornas ankomst ska anmälas vid destinationstullkontoret. På motsvarande sätt räknas helgdagar och veckoslut inte in i tidsfristen för transiteringar som avslutas utanför Finland.

En intern transitering i Finland kan ges en tidsfrist på över tre dygn endast av motiverade skäl. Om en godkänd avsändare ger en transitering en längre tidsfrist behöver den inte kontakta Tullen utan ska själv föra in sin skriftliga motivering i det egna systemet för bokföring av transporter.

Varubeskrivning vid transitering

Varubeskrivningen ska anges med en noggrannhet som motsvarar handelsnamnet. Varje handelsnamn ska anges som en separat varupost. Allmänna uttryck, såsom reservdelar eller elektronik, får inte användas. Angivandet av en varukod ersätter inte den noggranna varubeskrivningen.

Varje varuslag anges som en separat varupost, så att varje varupost bara omfattar produkter med en och samma normala handelsbenämning. Om lasten består t.ex. av mikrokretsar, kablar och routrar, utgör dessa olika varor var sin varupost och de anges separat.

Identifiering och försegling av varor

Tillståndshavaren ska ange förseglingarnas antal och identifieringsnummer i transiteringsdeklarationen och anbringa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet. Förseglingen kan ersättas genom att ge en tillräckligt noggrann och detaljerad varubeskrivning av varorna så att de lätt kan identifieras, inklusive särdrag såsom varornas kvantitet, beskaffenhet och serienummer. Förseglingen befriar inte från skyldigheten att ange en detaljerad varubeskrivning.

Transport av varor som hänförs till transiteringsförfarandet

En godkänd avsändare får transportera kommersiella varor endast med last- eller paketbil när varorna lämnar unionen via Finland till ett icke-EES-land under ett transiteringsförfarande. Om man vill transitera varorna med en personbil ska transiteringen inledas vid avgångstullkontoret i standardförfarandet.

Återkallande av transitering

Transiteringsdeklarationer för vilka ett kontrollmeddelande inte har erhållits från Tullen ska återkallas, om transiteringen av ifrågavarande varor redan har påbörjats under ett reservförfarande.


Avslutande av transitering

Godkända mottagare kan, beroende på tillstånd, ta emot försändelser som anländer antingen som T-transiteringar eller TIR-transiteringar. Den godkända mottagaren ska innan varorna börjar lossas skicka en anmälan om mottagande till Tullens elektroniska transiteringssystem för alla inkommande varor. I meddelandet anges förseglingarnas skick och befintlighet samt de i följedokumentets fält 56 angivna eventuella händelserna som förekommit under resan.

Förseglingarnas skick

Om den försegling som nämns i följedokumentet (fält D eller F) saknas eller är bruten då transportenheten anländer, ska den godkända mottagaren kontakta Tullens elektroniska servicecentral (tfn 0295 5207) innan lossningen inleds.

Lossningstillstånd

Efter att ha erhållit ett lossningstillstånd från Tullens elektroniska transiteringssystem, får den godkända mottagaren ta bort eventuella förseglingar och börja lossa varorna. Varugranskningen ska utföras genom att jämföra varorna med uppgifterna i lossningstillståndet eller TIR-carneten.

Lossningsresultat

Den godkända mottagaren ska utan dröjsmål, dock senast den tredje dagen efter att varorna anlänt, skicka ett meddelande om lossningsresultat till Tullens elektroniska transiteringssystem. Meddelandet om lossningsresultat ska innehålla i synnerhet följande uppgifter:

 • eventuella överflödiga varor
 • varor som saknas samt ersättande varor och
 • eventuella andra oegentligheter som uppdagats, såsom avvikelser från uppgifterna i TIR-carneten eller lossningstillståndet.

Den godkända mottagaren ska arkivera följedokumenten inklusive bilagor för de försändelser som denne mottagit så att Tullen har tillgång till dem.

Skillnaderna, såsom övertaliga varor eller små viktskillnader, anmäls i meddelandet om lossningsresultat FITULR i fältet för meddelandets funktion. (Kod 2 kodförteckning 0093).

Kod 2 används när man har upptäckt sådana små skillnader som inte har någon inverkan på avslutandet av transiteringen eller på tullskulden. Alla varor som lämnat avgångstullkontoret har visats upp, men det är ändamålsenligt att anmäla dem till avgångstullkontoret. Sådana fall är till exempel:

 • transportmedlets identitet saknas eller är felaktig (t.ex. AUT-0 har angetts)
 • händelser under resan har inte antecknats i följedokumentet, trots att sådana förekommit
 • avvikelser som kan betraktas som små i vikt, förpackningsslag eller förpackningspåskrifter utan märkbar hantering eller byte av varor
 • övertaliga varor (samma eller olika varor) har lossats och ifrågavarande varor kommer att registreras eller har redan registrerats i ett tillfälligt lagers bokföring eller så kommer de att hänföras till ett nytt tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning).

Om en och samma transitering omfattar både övertaliga varor och varor som saknas, ska man använda granskningsresultatkod 4 för registrering av de övertaliga varorna.

Avslutande av TIR-transitering vid tullkontor

Transitering som sker med TIR-carnethäfte avslutas vid ett tullkontor mot ett lossningsresultat som getts av en godkänd mottagare.

Kvitto

Den godkända mottagaren ska på förarens begäran utfärda ett sådant kvitto som avses i bilaga 72-03 till unionstullkodexens delegerade förordning för varje varuförsändelse som anlänt inom utsatt tid och i oförändrat skick.


Förseglingarnas egenskaper

Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard 17712:2013 eller de krav som ställs i artikel 301.1 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen:

 • De ska förbli intakta och säkert fästade vid normal användning.
 • De ska vara lätta att kontrollera och känna igen.
 • De ska vara tillverkade på sådant sätt att varje form av brytning, manipulering eller avlägsnande lämnar spår som kan ses med blotta ögat.
 • De ska vara utformade för engångsanvändning eller, om de är avsedda att användas flera gånger, utformade på sådant sätt att varje enskilt anbringande tydligt kan identifieras genom ett separat identifieringsmärke.
 • De ska ha individuella förseglingsidentifieringar som är permanenta, tydligt läsbara och individuellt numrerade.
 • Deras form och storlek får variera alltefter typ av försegling, men storleken ska vara sådan att identifieringsmärkena är väl läsbara.
 • Deras identifieringsmärken ska inte gå att förfalska och ska vara svåra att kopiera.
 • Det material som används ska motstå att de oavsiktligt bryts och förhindra att de obemärkt förfalskas eller återanvänds.

Förseglingarna ska ha följande märkningar:

 • EORI-nummer (exempel: FI1234567-8)
 • förseglingens identifieringsnummer.

Innan transportmedlet förseglas kontrollera att man inte kommer in i lastutrymmet utan att bryta förseglingen. Lastutrymmet ska vara sådant att gångjärn eller andra element inte kan lösgöras utan att det uppstår tydliga spår. Till exempel popnitar kan inte användas i lastutrymmets konstruktion. Om lastutrymmet är täckt med presenning ska man säkerställa att hörnremmarna är genomsydda och att vajrarna går tillräckligt tätt genom länkarna så att det inte bildas öppningar i lastutrymmet.

Transportmedel anses vara lämpliga för försegling av lastutrymmet om:

 • de kan förseglas enkelt och effektivt
 • de till strukturen är sådana att varor inte kan tas ut utan att det blir synliga spår eller förseglingen bryts
 • de inte har skrymslen där man kan gömma varor
 • de är enkla att utsättas för tullkontroll.

Föraren ska se till att förseglingen förblir hel under hela resan. Om förseglingen har brutits ska föraren ta kontakt med tullen eller polisen, som även kan bestyrka händelsen i följedokumentet (punkt 56). Se närmare anvisningar under Händelser under resan.

Tillståndshavaren eller hens representant ska anbringa förseglingarna på lastutrymmet eller varorna senast när varorna frigörs för transiteringsförfarandet.  


Ett elektroniskt transportdokument (ETD) kan användas som en tillståndspliktig förenkling vid hänförande av varor till transiteringsförfarande i sjö- och lufttrafik. Tillståndet kan beviljas på ett flygbolags eller rederis ansökan av Tullens tillståndscentral.

Elektroniskt transportdokument är ett dokument som upprättas av transportbolaget när fartyget eller luftfartyget avgår från flygfältet eller hamnen och där de varor som lastats på fartyget finns angivna. Elektroniskt transportdokument kan användas som transiteringsdeklaration, om det innehåller de uppgifter (kolumn D3) som krävs i bilaga B till den delegerade förordningen (TA) och genomförandeförordningen (GA) och uppgifterna lämnas in i Tullens system eller Tullen har tillträde till kundens system.

Koder som ska användas

Ett elektroniskt transportdokument (ETD) får användas som transiteringsdeklaration bara om någon av följande koder finns angiven varupostvis i dokumentet.

 • T1 - varor som hänförts till förfarandet för extern unionstransitering
 • T2 - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering
 • T2F - varor som hänförts till förfarandet för intern unionstransitering och överskrider gränsen till ett särskilt skatteområde (art. 188 DA)

I ett och samma transportdokument kan man också med koder ange tullstatus för andra varor som transporteras:

 • Kod TD används för varor för vilka en separat tulldeklaration avgetts.
 • Kod C används för varor i fråga om vilka aktörerna på avgångsflygplatsen har tillräckliga bevis på deras unionsstatus.
 • Kod X används för varor som hänförts till exportförfarande eller vars utförsel har blivit bekräftad.

Tullkontoret på destinationsflygplatsen eller -hamnen har möjlighet att kontrollera varornas tullstatus hos avgångsplatsen, t.ex. med blanketten TC21-Begäran om efterkontroll som används vid efterkontroller.

På varje varupost ska också avgångstullkontoret och det planerade destinationstullkontoret vara angivna.

Vid avgångstullkontoret

Varje ETD ska vara försett med ett referensnummer som specificerar dokumentet och som tilldelas av flygbolaget eller rederiet. Det kan vara ett färdnummer eller vilket som helst annat nummer som är unikt för aktören i fråga och med vars hjälp deklarationen går att hitta i efterhand också.

Tullen godtar ETD-transiteringsdeklarationen om varorna i den har visats upp för Tullen. Uppvisande betyder inte att varorna fysiskt finns på flygplatsen eller i hamnen, men Tullen ska veta att varorna förvaras på en plats som överenskommits med aktören (t.ex. i ett lager eller fartygets lastutrymme).

Deklaranten kan korrigera en eller flera uppgifter i deklarationen. Tullen ska ha tillgång till uppgifter om de korrigerade uppgifterna om man behöver göra efterkontroller eller reda ut destinationstullkontorets iakttagelser, t.ex. avvikelser. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid korrigeringar där transiteringsvarorna ändrats till unionsvaror eller tvärtom. Då ska man kontrollera t.ex. det föregående förfarandet och vid behov också korrigera det.

Vid ETD-transiteringar har det elektroniska transportdokumentet godtagits och varorna har frigjorts för transiteringsförfarandet när fartyget och varorna avgår från flygplatsen eller hamnen och EDT innehåller alla koder som behövs för att transiteringsförfarandet ska kunna påbörjas. Deklarationen kan också avvisas om Tullen anser att uppgifterna i ETD är bristfälliga eller felaktiga. Då ska Tullen underrätta flygbolaget eller rederiet om avslaget.

Om transporten av icke-unionsvaror har börjat utan att någon transiteringsdeklaration lämnats in eller godtagits, uppkommer en tullskuld till följd av bristande efterlevnad av bestämmelser i enlighet med artikel 79.1 i unionstullkodexen.

Vid destinationstullkontoret

Uppgifterna vid en EDT-transitering ska vara identiska vid avgångs- och destinationstullkontoret. Uppgifterna ska vara destinationstullkontoret tillhanda senast när varorna anländer till hamnen eller flygplatsen. När aktörens system används är uppgifterna i praktiken tillgängliga redan när varorna frigörs för transiteringsförfarandet på avgångsplatsen.

I lagstiftningen föreskrivs inte om en tidsfrist för avslutande av ETD-transitering. Transiteringen avslutas när varorna på destinationsflygplatsen placerats på ett tillfälligt lager eller på en annan av Tullen godkänd plats, eller när varorna hänförts till ett påföljande tullförfarande. Referensnumret som specificerar transiteringsdeklarationen (LRN) ska anges i det tillfälliga lagrets eller den av Tullen godkända platsens bokföring eller som föregående förfarande i deklarationen för det påföljande tullförfarandet.

Transiteringen anses som avslutad genast när den har slutförts, om inte destinationstullkontoret fått kännedom om eller konstaterat att förfarandet inte slutförts på ett korrekt sätt (t.ex. flygbolagets eller rederiets anmälan eller granskning av varorna). Flygbolaget eller rederiet har skyldighet att anmäla Tullen alla lagstridigheter, överträdelser eller avvikelser som upptäcks. En sådan anmälan ska ha en hänvisning (LRN-nummer) till det dokument som gäller varorna.