Hur får varorna hanteras under lagringen?

Varor i tullager kan på vissa villkor hanteras, tillfälligt föras bort från tullagret eller ersättas med likvärdiga varor. Varor som hänförts till tullagerförfarandet får hanteras i syfte att bevara dem, förbättra deras utseende eller marknadsmässiga kvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning. Sådana åtgärder kallas för vanliga former av hantering. Med Tullens tillstånd får varorna tillfälligt föras bort från tullagret för hantering.

Hanteringen får inte ändra på varans ursprungliga beskaffenhet eller påverka dess prestanda. Varans åttasiffriga varukod (KN-nummer) får inte ändras utom i vissa enstaka fall. Vanliga former av hantering kräver inget separat tillstånd men hanteringen ska registreras i lagerbokföringen. Om varukoden ändras till följd av hanteringen ska den nya varukoden anges i bokföringen.

En förteckning över tillåtna vanliga former av hantering ingår i bilaga 71–03 till kommissionens delegerade förordning (DA).

Vanliga former av hantering är t.ex.

  • enkla åtgärder för lagning av skador som uppstått i samband med transport eller lagring
  • byte av emballage
  • fästande av prislappar eller andra motsvarande etiketter
  • provning av maskiner eller apparater för att säkerställa överrensstämmelse med tekniska standarder, förutsatt att det endast rör sig om enkla åtgärder
  • denaturering, även om det leder till att det åttasiffriga KN-numret ändras.

Om en planerad hantering skulle ändra varans beskaffenhet så att t.ex. apparaten inte längre skulle kunna fungera självständigt, kan åtgärden inte genomföras som vanlig form av hantering. Då ska hanteringen göras under förfarandet för aktiv förädling.

Om den vanliga hanteringen inte kan genomföras i lagerlokalen kan varan med separat tillstånd tillfälligt föras bort från lagret. Sådana hanteringar kan exempelvis vara reparering av små skador som en bil fått under transport, behandling mot parasiter eller tillskärning av tyg efter mått.

Med likvärdiga varor avses unionsvaror som lagras i stället för de varor som hänförts till tullagerförfarandet. Användningen av likvärdiga varor kräver tillstånd och användningen begränsas för vissa produktgrupper.

Beakta följande

Varor som hänförts till tullagerförfarandet får tillfälligt föras bort från tullagret. Tillstånd till bortförande ska sökas på förhand hos Tullen, utom i fall av force majeure (eldsvåda eller liknande). Tillståndet kan redan beviljas i tullagertillståndet, eller så kan det för varje tillfälle sökas hos det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet.

Under bortförandet kan varan genomgå vanliga former av hantering.

Exempel: Lasses Lager har tagit emot en bil som fått repor på ytan under sjötransporten. Reporna kan inte lagas hos Lasses Lager men Kalles Verkstad Kb erbjuder sådana tjänster. Lasse skickar e-post till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. I e-posten anger han de planerade hanteringsåtgärderna, hanteringsplatsen samt tidpunkterna då bortförandet inleds och avslutas. När Lasse fått medgivande från Tullen för han bilen till Kalles Verkstad och gör en bokföringsanteckning om bortförandet och hanteringen. Reporna lagas och förs tillbaka till tullagret. Lasse antecknar i bokföringen att bilen kommit tillbaka till lagret.


Med likvärdiga varor avses unionsvaror som lagras i stället för de varor som hänförts till tullagerförfarandet. De likvärdiga varorna ska ha samma åttasiffriga KN-nummer och samma handelskvalitet och tekniska egenskaper som de varor som de ersätter. Tillstånd att använda likvärdiga varor kan sökas hos Tullens tillståndscentral i samband med ansökan om tullagertillstånd. Användningen av likvärdiga varor begränsas t.ex. för vissa jordbruksprodukter och ekologiska varor.

Likvärdiga varor kan lagras tillsammans med andra unionsvaror eller oförtullade varor. Användningen av likvärdiga varor får inte äventyra ett korrekt genomförande av förfarandet och tullövervakning. Tullen kan kräva särskilda metoder för identifiering av varorna för att varorna ska kunna särskiljas från varandra. Om det inte är möjligt att vid varje tillfälle identifiera varorna eller om det kräver oproportionellt stora kostnader kan bokföringsmässig uppdelning av varorna tillåtas. Bokföringen ska uppdateras kontinuerligt.

När likvärdiga varor används för att ersätta oförtullade varor ska en anteckning om detta göras i bokföringen. Användningen kräver inga tullformaliteter. Vid tullagerförfarandet blir de likvärdiga varorna oförtullade varor och de varor som de ersätter blir unionsvaror. Mervärdesskatt vid import ska betalas för de oförtullade varor som blir unionsvaror till följd av användningen av likvärdiga varor.

Exempel: En aktör har ett tullagertillstånd som tillåter användning av likvärdiga varor. Aktören har 2 tullager av vilka det ena är beläget i Kotka och det andra i Rovaniemi. I lagret i Rovaniemi finns 1 000 bildäck som hänförts till tullagerförfarandet. I lagret i Kotka finns 600 däck med unionsstatus (i fri omsättning) vilka antecknats i bokföringen som likvärdiga varor samt 400 däck som hänförts till tullagerförfarandet.

Bildäck, lagersituation 12.4.20XX Kotka Rovaniemi Totalt
Under tullagerförfarande 400 1000 1400
Unionsvara, antecknad i bokföringen som likvärdig vara 600 0

600

Sammanlagt 1000 1000 2000

Aktören får den 15 april en order på leverans av 1000 däck till Ryssland. Däcken levereras den 16 april från lagret i Kotka eftersom det lagret ligger närmare leveransadressen. 400 bildäck med statusen icke-unionsvara (oförtullad vara) som hänförts till tullagerförfarandet anmäls till återexport. 600 bildäck med unionsstatus anmäls till exportförfarande som likvärdiga varor. Bildäcken lämnar unionens tullområde den 17 april.

Samtidigt som de 600 bildäck som använts som likvärdiga varor anmäls till exportförfarande görs en importtulldeklaration med förfarandekod 4071 + nationell förfarandekod 7EM för de däck som lagrats i Rovaniemi. Då uppbär Tullens system ingen importtull utan bara mervärdesskatt på import och andra eventuella avgifter. Överlåtelsebeslutet för import fungerar för innehavaren av tullagret samtidigt som en handling med vilken denna överför de 600 bildäcken i lagret i Rovaniemi från tullagrets bokföring till bokföringen över unionsvaror.

Bildäck, lagerhändelser

 16.-17.4.20XX
Kotka 15.4.

Kotka 16.4.

Saldo Kotka
17.4.

Rovaniemi 15.4. Rovaniemi 16.4.

Saldo Rovaniemi
17.4.

Under tullagerförfarande

400 -400 0 1000 -600 400
Unionsvara, antecknad i bokföringen som likvärdig vara 600 -600 0 0 +600 600
Sammanlagt 1000 -1000 0 1000   1000

 


Vanliga former av hantering:

Tillfälligt bortförande av varor från tullagret:

Användning av likvärdiga varor

Begränsningar för användning av likvärdiga varor