Hänförande av varor till tullagerförfarande

Varor hänförs till tullagerförfarandet med en tulldeklaration för tullagring. Varor kan hänföras till förfarandet t.ex. när de anländer till Finland eller när de befordras från ett tillfälligt lager till ett tullager eller från ett tullager till ett annat tullager. Tullagringen kan också avsluta en transitering eller en aktiv förädling.

När varorna tas emot i tullagret, behöver inget lossningstillstånd begäras och ingen anmälan om lossningsresultat lämnas in för varorna. Om det vid lossningen konstateras avvikelser mellan varorna och deklarationen ska tulldeklarationen ändras eller en ny tulldeklaration inges för varorna.

I samband med hänförandet till tullagerförfarandet kan varor befordras under tullagerförfarandet från hänförandetullkontoret till tillståndshavarens lokaler eller mellan sådana platser som nämns i ett tullagertillstånd.

 • I ett privat tullager är tillståndshavaren samtidigt också den ansvariga för förfarandet. Tillståndshavarens ansvar för varorna börjar redan vid den tidpunkt då varorna hänförs till förfarandet, dvs. före befordran.
 • I ett allmänt tullager kan det finnas flera ansvariga för förfarandet som kan vara andra aktörer än tillståndshavaren. Den ansvariga för förfarandet och tillståndshavaren svarar tillsammans för befordran.

Beakta följande

Varorna hänförs till tullagerförfarandet och transiteringen avslutas mot tulldeklarationen för tullagring. För varor som anländer under transiteringsförfarande ska lossningstillstånd alltid begäras hos Tullen.

 • Om det mottagande tullagret anges i tullagertillståndshavarens tillstånd att agera som godkänd mottagare vid transitering, ska lossningstillståndet begäras med ett meddelande. Begär lossningstillstånd elektroniskt med ett meddelande om anmälan om mottagande, när varorna anlänt till lagret.
 • Om varorna anländer under ett T-transiteringsförfarande och ditt företag inte har tillstånd som godkänd mottagare vid transitering, begär lossningstillstånd vid något tullkontor som erbjuder kundservice eller per e-post på adressen spake.passitus(at)tulli.fi.Om du begär lossningstillstånd per e-post ange den i förväg inlämnade tullagerdeklarationens MRN-nummer i begäran.Du behöver MRN-numret också på Tullens kundserviceställe.
 • För transiteringar med TIR-carnet ska lossningstillstånd begäras redan vid gräns- eller införseltullkontoret, om det på destinationen inte finns ett tullkontor som erbjuder kundservice. Observera att tulldeklarationen för tullagring då ska inges i förväg, och varorna hänförs till tullagerförfarandet redan vid införseltullkontoret. När varorna anlänt till lagret ska inget separat lossningstillstånd längre begäras för dem.

Exempel 1. När det mottagande lagret inte har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering:

Lager Ab har ett privat tullager i Raumo. Lager Ab inväntar varor som kommer under transiteringsförfarande till en hamn i Helsingfors. Den ansvarige för förfarandet, Lager Ab, inger i förväg en tulldeklaration för tullagring av varorna (IMD / 7100) i Tullens e-tjänst.

Varorna anländer till Helsingfors. Kunden (föraren) begär lossningstillstånd för transiteringen antingen på avgångstullkontoret eller per e-post på adressen spake.passitus(at)tulli.fi. Kunden anger den i förväg ingivna tullagerdeklarationens MRN-nummer i e-posten. Elektroniska servicecentralen avslutar transiteringen och handlägger tullagerdeklarationen. Den som är ansvarig för förfarandet får från Tullen ett meddelande om frigörande till förfarandet som information om att transiteringen är avslutad samt ett beslut om frigörande som visar att varorna har hänförts till tullagerförfarandet.

När varorna lossas till tullagret i Raumo kontrollerar Lager Ab att varorna och deklarationens uppgifter stämmer överens. Om avvikelser upptäcks vid lossningen ska tullagerdeklarationen ändras eller en ny tulldeklaration inges för varorna.

Exempel 2. När det mottagande lagret har tillstånd att verka som godkänd mottagare vid transitering:

Lager Ab har ett privat tullager i Raumo. Företaget har också tillstånd att ta emot transiteringar som godkänd mottagare. Varorna anländer till Nordsjö hamn, där de hänförs till transiteringsförfarandet. När transporten anlänt till lagret begär Lager Ab lossningstillstånd för transiteringen med ett meddelande om anmälan om mottagande.

När lossningstillståndet erhållits och varorna lossats i tullagret upprättar den som är ansvarig för förfarandet  (Lager Ab) en tulldeklaration för tullagring (IMA / 7100) i Tullens e-tjänst samt skickar lossningsresultatet för transiteringen till Tullen. Elektroniska servicecentralen avslutar transiteringen och handlägger tullagerdeklarationen. Den som är ansvarig för förfarandet får från Tullen ett meddelande om frigörande till förfarandet som information om att transiteringen är avslutad samt ett beslut om frigörande som visar att varorna har hänförts till tullagerförfarandet.


Varorna kan befordras till det tullkontor som enligt tullagertillståndet är avslutningstullkontoret när tullagerförfarandet avslutas med ett annat tullförfarande.

Om tullagringen avslutas med transiteringsförfarande och en standardtulldeklaration för transitering används, ska transiteringsförfarandet påbörjas vid tullkontoret. Varorna befordras till tullkontoret under tullagerförfarandet och innehavaren av tullagertillståndet svarar för varorna under befordran. Tullen förseglar lasten innan den frigörs för transiteringsförfarandet, om den huvudansvarige för transiteringen inte har förseglingstillstånd.


Varorna kan befordras under tullagerförförfarandet till en annan tillståndshavare, som hänför varorna till  tullagerförfarandet på nytt.

Exempel:

Lager Ab har hänfört varorna till ett tullagerförfarande.  Tullen tilldelar deklarationen ett MRN-nummer. Varorna vill befordras från Lager Ab:s lager till Förvaring Ab:s lager på Förvaring Ab:s ansvar. Förvaring Ab inger en tulldeklaration för tullagring där företaget anger Lager Ab:s tidigare tulldeklarations MRN-nummer som tidigare handling. 

När Förvaring Ab fått beslutet om frigörande av varorna till tullagerförfarandet från Tullen, kan Lager Ab utlämna varorna från sitt lager och varorna kan befordras till Förvaring Ab:s lager. Förvaring Ab tar emot varorna och antecknat dem i sin bokföring. Lager Ab inger ännu en anmälan om avslutande till Tullen. I anmälan anger företaget den tullagerdeklarations MRN-nummer med vilken varorna kom till Lager Ab:s lager.


Varorna kan befordras med en tulldeklaration för tullagring till tillståndshavarens lokaler från den plats där de hänförs till tullagerförfarandet. Om du vill hänföra varorna till tullagerförfarandet genast när de anlänt och befordra dem under tullagerförfarandet från införselplatsen till tillståndshavarens lokaler, gör så här:

 • Lämna in en tulldeklaration för tullagring och ange i deklarationen referensnumret för en tidigare handling, t.ex. den summariska införseldeklarationens eller den summariska deklarationens referensnummer MRN och varupostnummer.
 • Ange som varans förvaringsplats antingen införseltullkontoret eller lagerkoden för det tillfälliga lager som finns på införselplatsen.
 • När varorna anländer ska deras ankomst anmälas till tullen.
 • Tullen handlägger tulldeklarationen för tullagring.
 • Du får ett beslut om frigörande av varorna till tullagerförfarandet från Tullen.
 • Varorna kan befordras från införselplatsen till tullagret och lossas till lagret.
 • När varorna lossats till lagret, registrera dem och det MRN-nummer och varupostnummer som tilldelats tulldeklarationen i lagrets bokföring. Bifoga verifikaten till lagerbokföringen.

Exempel:

Lager Ab:s tullager i Kotka inväntar varor. De transporteras till Finland via Vaalimaa. Lager Ab lämnar in en tulldeklaration för tullagring i förväg och anger den summariska införseldeklarationens referensnummer MRN och varupostnummer som tidigare handling.

När transporten anländer till Vaalimaa, visar föraren upp den summariska införseldeklarationens MRN-referensnummer. Tullen registrerar att varornas ankomst anmälts, varefter tulldeklarationen för tullagring handläggs i Tullens system. Som verifikat för att varorna frigjorts för tullagerförfarandet används det beslut om frigörande som Tullens system genererat.  När föraren fått beslutet om frigörande fortsätter transporten från gränsen till lagret.

När varorna lossats till lagret, registrerar Lager Ab tulldeklarationens uppgifter om varan, MRN-numret och varupostnumret i lagrets bokföring. Eftersom Lager Ab upprättat tulldeklarationen i Tullens e-tjänst finns beslutet om frigörande inte i form av meddelande. Lager Ab bifogar beslutet om frigörande till bokföringen. När inga avvikelser konstateras mellan varorna och tulldeklarationen när varorna lossas behöver Lager Ab inte ändra tulldeklarationen.


Varor kan befordras utan tullformaliteter mellan olika lagerlokaler som ingår i ett och samma tullagertillstånd om lagren har gemensam bokföring. I praktiken innebär detta att befordran sker mellan en och samma tillståndshavares olika lagringsplatser (som har olika lagerkoder). Då räcker det att varornas förvaringsplats framgår av företagets bokföring. Lagrens adresser finns angivna i tullagertillståndet. Beroende på lagertyp svarar lagerhavaren eller den ansvariga för förfarandet för att varorna inte övergår till fri omsättning utan Tullens tillstånd.

Om de lager som omfattas av ett och samma tillstånd har separata bokföringar ska befordran ske antingen genom transitering eller genom att varorna hänförs till tullagerförfarandet på nytt.


Varorna kan befordras med en tulldeklaration för tullagring till tillståndshavarens lokaler från det tullkontor där de hänförs till tullagerförfarandet (hänförandetullkontoret). Om man vid lossningen av varorna till lagret märker att varorna inte motsvarar uppgifterna i tulldeklarationen ska man lämna ett lossningsresultat till Tullen.

 • I ett privat tullager är tillståndshavaren samtidigt också den ansvariga för förfarandet. Tillståndshavarens ansvar för varorna börjar redan vid den tidpunkt då varorna hänförs till förfarandet, dvs. före befordran.
 • I ett allmänt tullager kan det finnas flera ansvariga för förfarandet som kan vara andra aktörer än tillståndshavaren. Den ansvariga för förfarandet och tillståndshavaren svarar tillsammans för befordran.

När avsikten är att befordra varor under tullagerförfarandet från hänförandekontoret till tillståndshavarens lokaler, ska den ansvariga för förfarandet uppvisa tulldeklarationen vid hänförandekontoret. Tullen granskar förutsättningarna för överlåtelsen, avslutar det föregående förfarandet och bekräftar med en stämpel på tulldeklarationen att varorna har hänförts till tullförfarandet. Ett exemplar av tulldeklarationen blir kvar vid hänförandetullkontoret, de övriga exemplaren ges till kunden.

Om varorna har varit i ett tillfälligt lager före överlåtelsen till tullagerförfarandet, lämnas ett exemplar av tulldeklarationen som bokföringsverifikat till det tillfälliga lagret. Ett exemplar åtföljer varorna.

Efter att varorna har anlänt till tullagret gör tillståndshavaren en lossningsberäkning för varorna genom att jämföra de uppgifter som angetts i tulldeklarationen med de varor som anlänt. Om lossningsresultatet avviker från det som angetts i tulldeklarationen måste den ansvariga för förfarandet korrigera uppgifterna som angetts i tulldeklarationen genom att inge en separat anmälan om lossningsresultat till det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet. Den som svarar för förfarandet bifogar SAD-blanketten och eventuella verifikat gällande det avvikande lossningsresultatet till sin bokföring.


Varorna kan befordras till det tullkontor som enligt tullagertillståndet är avslutningstullkontoret när tullagerförfarandet avslutas med ett annat tullförfarande. Tullagring kan också avslutas så att en annan innehavare av tullagertillstånd hänför varorna till ett nytt tullagerförfarande. I tillståndet för det lager som tar emot varorna ska avslutningstullkontoret för det lager varifrån varorna avsänds vara angivet som hänförandetullkontor.

Innan varorna befordras från det ena tullagret till det andra ska den som tar emot befordran hänföra varorna till 7171-förfarandet. När Tullen godtagit tulldeklarationen upphör det avsändande lagrets ansvar för tullagerförfarandet och det mottagande lagrets dito börjar. Det mottagande lagret lämnar vid behov ett lossningsresultat till Tullen.

Exempel: Företag A har ett tullagertillstånd där Kotka tull angetts som det tullkontor som avslutar förfarandet. Avsikten är att befordra varorna till företag B i vars tullagertillstånd Kotka har angetts som hänförandetullkontor. Företag B avger till tullen en tulldeklaration för 7171-förfarandet där de uppläggningsnummer som getts av företag A angetts som föregående förfarande. När tullen godtagit tulldeklarationen skickar företag B deklarationen till företag A. Företag A lämnar ut varorna mot deklarationen och gör en bokföringsanteckning med de uppläggningsnummer som B deklarerat och med datum (dagen då tullen godtagit deklarationen). När Tullen godtar 7171-deklarationen övergår ansvaret för förfarandet till B. Företag B inlämnar vid behov en anmälan om lossningsresultat till Tullen.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag