Grundläggande uppgifter om transitering

Du ska använda Tullens tjänster när du transporterar varor, för vilka skatter inte betalats i EU, som förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. På bilden nedan hittar du de viktigaste sakerna som du måste ta reda på eller göra för att du ska få transportera oförtullade varor.

Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området

Ta i förväg reda på om transiteringen av varorna omfattas av restriktioner

Ta reda på den noggranna varubeskrivningen och varukoden innan varorna befordras eller transporteras

Skaffa dig koder och tillstånd och förbered dig på att ställa en garanti

Tulli.fi

Varorna ska tullklareras innan de kan överlåtas till dig

Tulli.fi

Tullen påbörjar transiteringen

Tulli.fi

Tullen avslutar transiteringen

Tulli.fi

Vad göra om något måste korrigeras eller om transporten återkallas?

Tulli.fi

När används transitering?

Företag och privatpersoner kan använda transitering när man vill flytta oförtullade varor från en plats till en annan. Oförtullade varor får endast flyttas med Tullens tillstånd. Tillståndet kan innehas av lagerhavaren, fraktföraren, speditören eller varuinnehavaren.

Transitering är transport av varor under tullövervakning. Då har varken skatter eller andra avgifter betalats för varorna. Transitering ska användas om du inte vill förtulla varorna vid ankomstplatsen, utan flytta dem t.ex. till ett tillfälligt lager eller tullager och förtulla dem senare. Transitering används också om man vill föra varorna som en transittransport ut ur EU eller till ett annat transiteringsland. Transiteringländer är EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien och Storbritannien.

Garantier

En garanti måste reserveras för transiteringen. Storleken på garantin beror på mängden skatter som uppbärs för varorna. Transiteringsgarantin uppgår till cirka 30 procent av värdet på varan. För en enskild transitering kan garantin betalas med kontanter eller bankkort vid tullkontoren. Garantin återbetalas till kundens konto när transiteringen har avslutats vid destinationstullkontoret. Det är också möjligt att söka tillstånd att använda samlad garanti. Då sköts garantin genom en bankgaranti.

Beakta följande

Vilka företag och privatpersoner som helst, oavsett nationalitet, kan göra en transitering.


När du är ansvarig för transiteringsförfarandet ska du iaktta angivna tidsfrister och andra skyldigheter som fastställs i tullagstiftningen. Du kan t.ex. åläggas att betala skatter och avgifter för de transiterade varorna om de försvinner under transiteringen.


Varor som transiteras kan omfattas av vissa restriktioner. Dessa restriktioner har fastställts i lagstiftningen.

 


Transiteringen kan göras vid vilket tullkontor som helst som erbjuder kundservice, t.ex. i en hamn, på en flygplats eller vid landgränsen. Därtill kan en godkänd avsändare transitera varor från alla lager som godkänts av Tullen. Dessa kallas för tillfälliga lager och tullager.


Transiteringen kan göras till ett tullager eller ett tillfälligt lager, till ett annat land eller fast till Finlands gräns, om man t.ex. vill föra varorna till Ryssland.