Grundläggande uppgifter om transitering

Fraktföraren eller Posten meddelar till mottagaren om varorna behöver tullklareras. Det är mottagaren som ansvarar för tullklareringen. 

Fraktföraren eller Posten meddelar till mottagaren om varorna behöver tullklareras. Om varorna förs ut ur EU och endast transporteras via Finland, lönar det sig vanligtvis att transitera varorna.

Servicestigen nedan visar sakerna som du måste ta reda på eller göra för att du ska få transportera oförtullade varor.

Ta reda på dessa saker innan varorna anländer

 1. Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området
  • Om varorna förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, kan man använda ett tullförfarande som kallas transitering för att flytta varorna som oförtullade på EU:s område.
  • Varor som inte förtullats in i Europeiska unionen kan också levereras till Finland från EU-området.
 2.  Ta reda på den noggranna varubeskrivningen och varukoden innan varorna befordras eller transporteras
  • Om varutransporten av någon orsak ställs in, kan transiteringen ogiltigförklaras. Tulldeklarationen kan endast korrigeras när de varor som ska transiteras inte ännu har hänförts till förfarandet. Ange varans handelsbeskrivning i transiteringsdeklarationen. Det är frivilligt att ange varukoden, men det kan snabba upp handläggningen av deklarationen. Man kan dock inte ersätta den noggranna varubeskrivningen genom att ange varukoden.
  • Utifrån varukoden fastställs bland annat vilka restriktioner som gäller för varan. Därför är det viktigt att du använder rätt varukod.
  • Varukoderna hittar du i  Varukodtjänsten Fintaric. Du får också hjälp av Tullen.
 3. Ta i förväg reda på om transiteringen av varorna omfattas av restriktioner
  • Restriktioner tillämpas på transporten och transiteringen av t.ex. avfall, varor av utrotningshotade växter och djur, läkemedel samt vapen och försvarsmateriel.
  • Det finns nationella administrativa myndigheter och/eller tillståndsmyndigheter för restriktionerna (t.ex. Livsmedelsverket och Fimea). Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktionerna gällande export, import och transittransport som övervakas av Tullen.
  • Försäkra dig om att varorna inte omfattas av exportkontroll (bl.a. högteknologi eller krigsindustrins produkter med dubbla användningsområden).

Så här tullklarerar du varorna som ska transiteras

 1. Skaffa dig koder och tillstånd och förbered dig på att ställa en garanti
 2. Varorna ska tullklareras innan de kan överlåtas till dig
  • Det är mottagaren som ansvarar för tullklareringen. Välj tullförfarande enligt varans användningsändamål. Vad händer med varan i fortsättningen; återexporterar du den till ett område utanför EU, förtullas den in i Finland eller återsänds den tillbaka till avgångslandet? Om du betalar tull för varorna när de förs in, får du inte tillbaka pengarna om varorna senare förs ut t.ex. till Ryssland. Om varorna förs ut ur EU och endast transporteras via Finland, lönar det sig vanligtvis att transitera varorna.
  • Tullklarera varorna inom den tid som anges i ankomstavin du fått. Varor som befinner sig i tillfälligt lager ska tullklareras inom 90 dagar från det att lagringen började. Lagerhavaren kan dock kräva att tullklareringen görs fortare än så. Om varorna anländer med en vägtransport till EU:s gräns och du transiterar varorna direkt från gränsen så ska transiteringen göras genast. Om du har de uppgifter om varorna som krävs tillgängliga och allt är i skick, kan det i bästa fall endast ta några minuter att göra transiteringen.
  • Koderna som används i deklarationen finns i kodförteckningen.
 3. Tullen påbörjar transiteringen
  • Fraktföraren meddelar till Tullen att varorna har anlänt. Du får av fraktföraren MRN- och varupostnumren samt eventuella transportdokumentsuppgifter som du behöver för att göra transiteringen. Om varorna har upptagits i bokföringen hos ett av Tullen godkänt lager, behöver du också lagrets identifieringsnummer som ofta har angetts i ankomstanmälan.
  • När du har alla nödvändiga uppgifter om varorna, kan du upprätta transiteringsdeklarationen och Tullen överlåter varorna till transiteringsförfarandet.
  • Du får av Tullen ett följedokument mot vilket du får varorna från avgångsplatsen. Vanligtvis är detta ett av Tullen godkänt lager. Transporten får inte inledas förrän Tullen har påbörjat transiteringen, dvs. överlåtit varorna till transiteringsförfarandet. Varor som hänförts till transiteringsförfarandet ska vanligtvis transporteras i ett förseglat transportmedel. Lasten kan förseglas av Tullen eller av en kund som beviljats tillstånd till detta.
  • En lagerhavare kan på eget ansvar befordra eller låta befordra varor till avgångstullkontoret för hänförande av varorna till ett påföljande tullförfarande eller förutsätta att transportfirman som hämtar varorna använder en godkänd avsändares tjänster.
   Avgångstullkontoret bedömer och beslutar om det är möjligt att överlåta varorna till transiteringsförfarandet utan försegling.
 4. Tullen avslutar transiteringen
  • När varorna anländer till sin destination, ska varornas ankomst och transiteringens MRN-nummer anmälas vid ett tullkontor, i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. Tullen beviljar lossningstillstånd för varorna och avslutar transiteringen utifrån lossningsresultatet.
  • Om varorna inte kommer fram eller om transiteringen inte avslutas så beskattas de och du får en faktura från Tullen. Om det ursprungligen varit meningen att varorna stannar i Finland så kan transiteringen avslutas med importförtullning. Importskatterna betalas i samband med förtullningen.
  • Om du har tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning så får du betalningstid för fakturan. I annat fall tar Tullen vanligtvis ut beloppet från garantin du ställt.
 5. Vad göra om något måste korrigeras eller om transporten återkallas?
  • Om varutransporten av någon orsak ställs in, kan transiteringen ogiltigförklaras.
  • Tulldeklarationen kan endast korrigeras när de varor som ska transiteras inte ännu har hänförts till förfarandet.

När används transitering?

Företag och privatpersoner kan använda transitering när man vill flytta oförtullade varor från en plats till en annan. Oförtullade varor får endast flyttas med Tullens tillstånd. Tillståndet kan innehas av lagerhavaren, fraktföraren, speditören eller varuinnehavaren.

Transitering är transport av varor under tullövervakning. Då har varken skatter eller andra avgifter betalats för varorna.

Transitering ska användas om du inte vill förtulla varorna vid ankomstplatsen, utan flytta dem t.ex. till ett tillfälligt lager eller tullager och förtulla dem senare. Transitering används också om man vill föra varorna som en transittransport ut ur EU eller till ett annat transiteringsland. Transiteringländer är EU-länderna samt Norge, Schweiz, Island, Liechtenstein, Turkiet, Nordmakedonien, Serbien, Storbritannien och Ukraina.

Beakta följande

Varor kan transiteras av vilken privatperson eller vilket företag som helst, förutsatt att man har Suomi.fi-koder.


När du är ansvarig för transiteringsförfarandet ska du iaktta angivna tidsfrister och andra skyldigheter som fastställs i tullagstiftningen. Du kan t.ex. åläggas att betala skatter och avgifter för de transiterade varorna om de försvinner under transiteringen.


Varor som transiteras kan omfattas av vissa restriktioner. Dessa restriktioner har fastställts i lagstiftningen.

 


Transiteringen kan göras vid vilket tullkontor som helst som erbjuder kundservice, t.ex. i en hamn, på en flygplats eller vid landgränsen. Därtill kan en godkänd avsändare transitera varor från alla lager som godkänts av Tullen. Dessa kallas för tillfälliga lager och tullager.


Transiteringen kan göras till ett tullager eller ett tillfälligt lager, till ett annat land eller fast till Finlands gräns, om man t.ex. vill föra varorna till Ryssland.