När behöver jag ett lager för oförtullade varor?

Du behöver ett lager för oförtullade varor om du inte vill eller kan förtulla dina varor genast när de anlänt till Finland. Med oförtullade varor avses varor som importerats från ett land utanför EU och som inga tullar och skatter betalats för. Om du importerar varor till Finland och återexporterar dem ut ur Europeiska unionen kan du få ekonomisk vinning av att lagra varorna utan att förtulla dem.

För oförtullade varor behöver man inte betala tull eller andra avgifter av skattenatur när varorna förvaras i ett lager för vilket det finns ett tillstånd av Tullen. Lagringen möjliggör också att det slutliga tullförfarandet väljs senare. Därtill kan varorna vänta på de tillstånd och licenser som behövs vid import. Om varorna återexporteras behöver inga tullar eller skatter alls betalas för dem i Finland.

I Finland can man lagra oförtullade varor i tillfälliga lager eller tullager. Det finns inga frizoner i Finland.

Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området

Ta i förväg reda på om lagringen av varorna omfattas av restriktioner

Ta reda på den noggranna varubeskrivningen och varukoden innan varorna befordras eller transporteras till Finland

Bestäm dig för om du ansöker om tillstånd att driva ett lager eller om du köper lagringstjänsten av ett annat företag

Välj lämpligt handlingssätt och lagringssätt

Skaffa dig de koder och tillstånd som behövs vid deklarering

Tulli.fi

Tullen ska informeras om att varorna läggs upp på ett lager

Tulli.fi

Lagringen ska avslutas med tullklarering

Tulli.fi

Vad göra om något måste korrigeras eller om transporten inte blir av?

Tulli.fi

Beakta följande

Du behöver Tullens tillstånd när du driver ett lager för oförtullade varor. Läs mer: Tillstånd som beviljas av Tullen.

Om du lagrar varor för vilka tull betalats men inte t.ex. punktskatt eller mervärdesskatt, ska du ha ett tillstånd från Skatteförvaltningen.


Om du lagrar varor som kräver särskilda förhållanden, t.ex. läkemedel eller farliga ämnen, ska du utöver tillståndet av Tullen få godkännande eller tillstånd från andra myndigheter. I egenskap av lagerhavare svarar du för att du har alla nödvändiga tillstånd.

I Finland är dessa tillståndsmyndigheter t.ex. Livsmedelsverket (Evira), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA), Regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Försvarsministeriet, Finlands miljöcentral och räddningsmyndigheterna. Ta reda på vad du ska anmäla till andra myndigheter eller vilka tillstånd du behöver ha för lagring. När du till exempel lagrar tobaksprodukter behöver du utöver Tullens tillstånd också tillstånd från Valvira. Försäljning av tobaks- och alkoholprodukter omfattas också av andra bestämmelser om vilka mera information finns på Regionförvaltningsverkets och Valviras webbplatser.


Du kan ansöka om lagertillstånd hos Tullen, om

  • ditt företag är etablerat i Europeiska unionen
  • ditt företag har ett finländskt FO-nummer
  • du har ett tillstånd till samlad garanti från Tullen och en gällande garanti för lagring
  • du har lokaler som lämpar sig som lager för oförtullade varor eller någon annan lagringsplats och sådan bokföring som Tullen kan godkänna som bokföring för oförtullade varor.

Läs mer: Hur ansöker jag om lagertillstånd?

 


Valet av lagertyp (tillfälligt lager eller tullager) påverkas t.ex. av lagringstiden och av ett eventuellt behov att hantera varor under lagringen. Om varorna behöver lagras mindre än 90 dagar på ankomstorten räcker det med tillfällig lagring. Om lagringstiden behöver vara längre än så eller om varor till exempel behöver sorteras i olika förpackningar behöver du ett tillstånd till tullager.


Lagertypen du väljer inverkar mest på hur varorna kan hanteras i lagret och vilket ansvar du har som lagerhavare (tillståndshavare).

Fastän du lagrar oförtullade varor i dina egna lokaler behöver du inte äga dem. I de flesta tillståndstyper svarar du dock för varorna under lagringstiden. Du kan också köpa lagringstjänster av t.ex. en speditionsfirma. På Tullens sidor hittar du information om företag som har Tullens lagertillstånd.

Läs mer:


Lagring av oförtullade varor medför särskilda kostnader jämfört med annan lagring.

  • Lagertillståndet är avgiftsbelagt.
  • Tullen förutsätter att du ställer en garanti vars storlek bestäms på basis av beloppet av de skatter som kan uppstår för de varor som lagras. Storleken av garantin varierar enligt bestämda principer mellan 0–100 procent av beloppet av skatterna.
  • Om varorna granskas och om prover tas på dem är lagerhavaren i vissa fall den som ska betala för dessa åtgärder.
  • Tullen tar betalt för ett besök i lagret i allmänhet när det är lagerhavaren som kallat tullen till lagret. Detta blir aktuellt t.ex. när varor ska förstöras under Tullens övervakning.
  • Vid Tullens kontroller upptäcks ibland fel och brister för vilka felavgift eller efteruppbörd av skatt kan påföras. Om varor som  upptagits i lagerbokföringen försvunnit helt är lagerhavaren i sista hand den som svarar för skatterna.

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning