När behöver jag ett lager för oförtullade varor?

Du behöver ett lager för oförtullade varor om du inte vill eller kan förtulla dina varor genast när de anlänt till Finland. Med oförtullade varor avses varor som importerats från ett land utanför EU och som inga tullar och skatter betalats för. Om du importerar varor till Finland och återexporterar dem ut ur Europeiska unionen kan du få ekonomisk vinning av att lagra varorna utan att förtulla dem.

För oförtullade varor behöver man inte betala tull eller andra avgifter av skattenatur när varorna förvaras i ett lager för vilket det finns ett tillstånd av Tullen. Lagringen möjliggör också att det slutliga tullförfarandet väljs senare. Därtill kan varorna vänta på de tillstånd och licenser som behövs vid import. Om varorna återexporteras behöver inga tullar eller skatter alls betalas för dem i Finland.

I Finland can man lagra oförtullade varor i tillfälliga lager eller tullager. Det finns inga frizoner i Finland.

Välj verksamhetsmodell: köper du tjänsten eller lagrar du själv?

 1.  Bestäm dig för om du ansöker om tillstånd att driva ett lager eller om du köper lagringstjänsten av ett annat företag
  • Om du vill lagra oförtullat gods i ditt företags lager behöver du ha tillstånd från Tullen. Villkoret är att ditt företag är etablerat inom EU och att företaget har en tillförlitlig bokföring och utrymmen som är lämpliga som lager.
  • Att bli beviljad lagertillstånd förutsätter att man har Tullens tillstånd till samlad garanti. Ta reda på hur mycket skatt som borde betalas för varorna. Detta belopp (tull+moms) utgör ca 30 % av varornas värde. Var beredd att ställa en garanti av den storleken till Tullen.
 2. Välj lämpligt handlingssätt och lagringssätt
  • Välj rätt handlingssätt enligt varans användningsändamål. Vad händer med varan i fortsättningen; återexporterar du den till ett område utanför EU, förtullar du den in i Finland eller skickar du den tillbaka till avgångslandet?  Om du betalar tull för varorna när de förs in, får du inte tillbaka pengarna om varorna senare förs ut ur EU.
  • Varor kan förvaras i ett tillfälligt lager högst 90 dagar. I tullager är tiden för lagringen inte begränsad.
  • Om du behöver en kortvarig lagring och om ingenting behöver göras på varorna kan tillfällig lagring motsvara dina behov.
  • Om du behöver lagring för mer än 90 dagar eller om varorna måste hanteras på något sätt är lagring i tullager det enda alternativet. Hanteringen kan omfatta t.ex. sortering, ompackning, fästande av prislappar och motsvarande etiketter samt tillägg och utbyte av delar.

Ta reda på följande innan varan lagras 

 1. Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området
  • Att driva ett lager för varor kräver tillstånd av Tullen, om varorna importeras från ett land utanför EU:s tull- och skatteområde och om de lagras inom EU oförtullade, dvs. utan att tullar och skatter betalas för dem under lagringen.
  • Varor som inte förtullats in i Europeiska unionen kan också levereras till Finland från EU-området.
  • Man kan också köpa lagringstjänster. Många fraktförare och aktörer på fraktområden vid hamnar och flygplatser samt speditionsfirmor har tillstånd att driva ett lager för oförtullat gods.
  • Obeskattade punktskattepliktiga varor från EU lagras i skatteupplag med tillstånd av Skatteförvaltningen.
 2. Ta i förväg reda på om lagringen av varorna omfattas av restriktioner
  • Lagringen av t.ex. avfall, läkemedel samt vapen och försvarsmateriel omfattas av restriktioner.
  • Det finns nationella administrativa myndigheter och/eller tillståndsmyndigheter som svarar för restriktionerna (t.ex. Fimea). Tullens restriktionshandbok innehåller de viktigaste restriktioner gällande export, import och transittransport som övervakas av Tullen.
  • Restriktionerna inverkar också på lagerhavarens verksamhet.
 3. Ta reda på den noggranna varubeskrivningen och varukoden innan varorna befordras eller transporteras till Finland 

  • Ange handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning för varorna i deklarationerna för lagring. Varukoden kan inte ersätta varubeskrivningen. 
  • Utifrån varukoden fastställs bland annat vilka restriktioner som gäller för varan. Därför är det viktigt att du anger rätt varukod.
  • Varukoderna hittar du i varukodtjänsten Fintaric. Du får också hjälp från Tullen.

Så här tullklarerar du varorna som ska lagras

 1. Skaffa dig de koder och tillstånd som behövs vid deklarering
  • Om du köper lagringstjänsten av ett annat företag ska detta företag ha alla behövliga tillstånd.
  • Om du lämnar in deklarationer för lagring via Tullens e-tjänst ska du fylla i deklarationerna  som identifierad användare.
  • Du behöver ett EORI-nummer vid deklareringen. Om ditt företag inte har ett EORI-nummer kan du skaffa ett sådant från Tullen.
  • Om du vill avge deklarationerna direkt från ditt företags system i form av meddelanden, ansök om tillstånd till meddelandedeklarering
 2. Tullen ska informeras om att varorna läggs upp på ett lager 

  • Fraktföraren svarar för att varornas ankomst anmäls till Tullen. Du får MRN-numren och eventuella varupostnummer från fraktföraren. Du behöver dessa för tulldeklarationen.
  • Om du beslutat att använda tillfällig lagring används antingen transiteringsdeklarationen eller införseldeklarationer såsom deklarationer som inleder den tillfälliga lagringen. Du kan lämna in införseldeklarationerna för tillfällig lagring elektroniskt i Tullens e-tjänst eller i form av meddelande.
  • Om du beslutat att använda tullagring kan du inge tulldeklarationen för tullagring själv eller anlita ett ombud. Deklarationerna inges elektroniskt via Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.
  • Koderna som ska användas i deklarationen hittar du i gränssnittet för e-tjänsten eller i meddelandebeskrivningarna.
 3. Lagringen ska avslutas med tullklarering

  • Varan kan endast tas ut ur lagret mot en tulldeklaration som godkänts av Tullen. Om du är lagerhavare ska du se till att varan står under tullkontroll, dvs. att den finns i lagret och i dess bokföring.
  • Varor i tillfälligt lager ska tullklareras inom 90 dagar från det att lagringen började. Lagerhavaren kan dock kräva att tullklareringen görs tidigare än så. Vid tillfällig lagring på en plats som Tullen godkänt ska tullklareringen ske inom en dag. Du kan fråga lagerhavaren om tidsfristen.
  • Tullen granskar lagrens verksamhet och bokföring. Om varor försvinner under lagringen eller under befordran mellan lager blir lagerhavaren ansvarig för skatterna.
 4. Vad göra om något måste korrigeras eller om transporten inte blir av?

  • Om det vid lossningen upptäcks att mängden eller arten av de varor som kommit till lagret skiljer sig från tulldeklarationen, ska detta anmälas till Tullen. I bokföringen antecknas alltid den mängd som de facto kommit.
  • Om varorna kommer till ett tillfälligt lager anmäls skillnaderna med ett lossningsresultat.
  • Om varorna kommer till ett tullager och ingen tulldeklaration för tullagring ännu avgetts för dem, anmäls skillnaderna med ett lossningsresultat för transitering.
  • Tulldeklarationen för tullagring kan korrigeras ända tills Tullen frigör varorna för tullagerförfarandet. I bokföringen antecknas den mängd som de facto kommit.
  • Om Tullen redan frigjort varorna för förfarandet ska tulldeklarationen ändras.
  • När varor tas ut ur lagret kan tulldeklarationen korrigeras fram till dess att Tullen hänför varorna till förfarandet. Om varutransporten av någon orsak ställs in och varorna blir kvar i lagret, ska tulldeklarationen ogiltigförklaras.
  • Om varorna hänförts till transiteringsförfarandet och transporten avbryts, kan transiteringen avslutas i samma lager och varorna tas upp i lagerbokföringen som nya varor. För alla varor som kommer tillbaka till tullagret ska en ny tulldeklaration lämnas in.

Beakta följande

Du behöver Tullens tillstånd när du driver ett lager för oförtullade varor. Läs mer: Tillstånd som beviljas av Tullen.

Om du lagrar varor för vilka tull betalats men inte t.ex. punktskatt eller mervärdesskatt, ska du ha ett tillstånd från Skatteförvaltningen.


Om du lagrar varor som kräver särskilda förhållanden, t.ex. läkemedel eller farliga ämnen, ska du utöver tillståndet av Tullen få godkännande eller tillstånd från andra myndigheter. I egenskap av lagerhavare svarar du för att du har alla nödvändiga tillstånd.

I Finland är dessa tillståndsmyndigheter t.ex. Livsmedelsverket (Evira), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (FIMEA), Regionförvaltningsverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), Försvarsministeriet, Finlands miljöcentral och räddningsmyndigheterna. Ta reda på vad du ska anmäla till andra myndigheter eller vilka tillstånd du behöver ha för lagring. När du till exempel lagrar tobaksprodukter behöver du utöver Tullens tillstånd också tillstånd från Valvira. Försäljning av tobaks- och alkoholprodukter omfattas också av andra bestämmelser om vilka mera information finns på Regionförvaltningsverkets och Valviras webbplatser.


Du kan ansöka om lagertillstånd hos Tullen, om

 • ditt företag är etablerat i Europeiska unionen
 • ditt företag har ett finländskt FO-nummer
 • du har ett tillstånd till samlad garanti från Tullen och en gällande garanti för lagring
 • du har lokaler som lämpar sig som lager för oförtullade varor eller någon annan lagringsplats och sådan bokföring som Tullen kan godkänna som bokföring för oförtullade varor.

Läs mer: Hur ansöker jag om lagertillstånd?

 


Valet av lagertyp (tillfälligt lager eller tullager) påverkas t.ex. av lagringstiden och av ett eventuellt behov att hantera varor under lagringen. Om varorna behöver lagras mindre än 90 dagar på ankomstorten räcker det med tillfällig lagring. Om lagringstiden behöver vara längre än så eller om varor till exempel behöver sorteras i olika förpackningar behöver du ett tillstånd till tullager.


Lagertypen du väljer inverkar mest på hur varorna kan hanteras i lagret och vilket ansvar du har som lagerhavare (tillståndshavare).

Fastän du lagrar oförtullade varor i dina egna lokaler behöver du inte äga dem. I de flesta tillståndstyper svarar du dock för varorna under lagringstiden. Du kan också köpa lagringstjänster av t.ex. en speditionsfirma. På Tullens sidor hittar du information om företag som har Tullens lagertillstånd.

Läs mer:


Lagring av oförtullade varor medför särskilda kostnader jämfört med annan lagring.

 • Tullen förutsätter att du ställer en garanti vars storlek bestäms på basis av beloppet av de skatter som kan uppstår för de varor som lagras. Storleken av garantin varierar enligt bestämda principer mellan 0–100 procent av beloppet av skatterna.
 • Om varorna granskas och om prover tas på dem är lagerhavaren i vissa fall den som ska betala för dessa åtgärder.
 • Tullen tar betalt för ett besök i lagret i allmänhet när det är lagerhavaren som kallat tullen till lagret. Detta blir aktuellt t.ex. när varor ska förstöras under Tullens övervakning.
 • Vid Tullens kontroller upptäcks ibland fel och brister för vilka felavgift eller efteruppbörd av skatt kan påföras. Om varor som  upptagits i lagerbokföringen försvunnit helt är lagerhavaren i sista hand den som svarar för skatterna.