Förenklingar vid tullagring

Registrering i deklarantens bokföring (EIR) ersätter standardtulldeklarationen

Registrering i deklarantens bokföring ersätter standardtulldeklarationen.  Användning av registreringen i bokföring (EIR) för tullklarering förutsätter tillstånd av Tullens tillståndscentral. Sökanden ska uppfylla AEOC-kriterierna. AEOC är en aktör berättigad till förenklingar vid tullförfaranden. Om sökanden redan har ett gällande AEOC-certifikat beviljas tillståndet till registrering i bokföring snabbare.

När denna förenkling tillämpas görs tulldeklarationen genom en registrering i bokföring. Tullen underrättas om registreringen i bokföring i anmälan av varors ankomst. Tullen skickar beslutet om frigörande av varorna för tullagerförfarandet efter att ha fått anmälan av varors ankomst. Dagen för godtagande för tullagerförfarandet är den dag då varorna registreras i bokföringen. Dagen för frigörande för förfarandet är dagen för beslutet om frigörande.

Beakta följande

Som en del av ansökningsprocess lämnar sökanden en beskrivning av sin bokföring och sitt logistiksystem till Tullen. Utgående från ansökan och beskrivningen inleder Tullen en utvärderingsprocess för att bedöma om företagets rutiner och handlingssätt motsvarar tillståndskraven. Om kriterierna undersökts tidigare när AEOC-certifikatet beviljades sker tillståndsprocessen snabbare.


I tillståndet till förenklingen fastställs på sex siffrors noggrannhet vilka varugrupper som kan hänföras till förfarandet genom registrering i deklarantens bokföring. Varukoden för varorna ska anges med minst sex siffrors noggrannhet i bokföringen.


Tullen granskar sökandens bokföring i samband med beviljande av tillståndet. I kraven på bokföringens innehåll beaktas arten och omfattningen av företagets verksamhet. Bokföringen kan antingen vara en separat bokföring eller utgöra en del av tullagerbokföringen. Tillståndshavaren ska varje dag bokföra de varor som tas emot i tullagret.


När förfarandet med registrering i deklarantens bokföring tillämpas vid tullagring ska följande uppgifter anges i lagerbokföringen:

 • dag för hänförande till förfarandet
 • MRN-nummer och varupostnummer för anmälan av varors ankomst
 • transportdokumentets nummer, om försändelsen inte tilldelats separat referensnummer
 • försändelsens referensnummer, tilldelat av tillståndshavaren
 • referens genererad av lagerbokföringssystemet (uppläggningsnummer), kan utelämnas om försändelsen kan spåras på annat sätt
 • mottagare (om känd)
 • varubeskrivning för identifiering av varorna
 • förpackningsslag och antal förpackningar
 • märken och nummer
 • eventuellt containernummer
 • varukod med minst sex (6) siffrors noggrannhet
 • brutto- och nettovikt
 • förfarandekod 7100 (= tullagerförfarande)
 • vid behov numret på tillståndet till förenkling.

Det kan vara motiverat att ange vissa av ovannämnda uppgifter t.ex. på rubriknivå. Utöver ovannämnda uppgifter ska bokföringen också innehålla övriga uppgifter som förutsätts ingå i tullagerbokföringen. Sådana uppgifter är till exempel numret och datumet för den tulldeklaration som föregått lagringen och för den tulldeklaration som avslutar lagringsförfarandet samt vid behov annan kvantitet.

Tillståndshavaren ska också iaktta de allmänna tillståndsvillkoren för både tillståndet till registrering i deklarantens bokföring och tullagertillståndet.


 • Ingen kompletterande deklaration, Unionens tullkodex, art. 167.2 a
 • Registrering i deklarantens bokföring, Unionens tullkodex, art. 182
 • Villkor för beviljande av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, Delegerad förordning 2015/2446, art. 150
 • Tillståndshavarens skyldigheter vid tillämpning av registrering i deklarantens bokföring, Genomförandeförordning 2015/2447, art. 234