Förenklingar vid tullagring

Förenklingarna vid tullager är 1) förfarande med förenklad deklaration och 2) registrering i deklarantens bokföring. Förfarandet med förenklad deklaration innebär att man i stället för SAD-blankett använder ett kommersiellt eller administrativt dokument som deklaration för lagring. Registrering i deklarantens bokföring motsvarar det tidigare hemförtullningsförfarandet, dvs. varorna kan hänföras till förfarandet med en registrering i bokföringen. Båda förenklingarna kräver tillstånd från Tullens tillståndscentral.

Förenklad deklaration

Den ansvariga för tullagerförfarandet kan få tillstånd att i stället för en SAD-blankett använda ett kommersiellt eller administrativt dokument som tulldeklaration för lagring i tullager, t.ex. fraktsedel. Dokumentet ska innehålla alla de uppgifter som krävs i en tulldeklaration. Tillämpningen av förfarandet med förenklad deklaration kräver tillstånd från Tullens tillståndscentral. Denna förenkling kommer att försvinna när elektronisk deklarering införs vid tullagerförfarandet.

Registrering i deklarantens bokföring (EIR)

Registrering i deklarantens bokföring ersätter tulldeklarationen som inges i dokumentform. Användning av registreringen i bokföring (EIR) för tullklarering förutsätter tillstånd av Tullens tillståndscentral. Sökanden ska uppfylla AEOC-kriterierna. AEOC är en aktör berättigad till förenklingar vid tullförfaranden. Om sökanden redan har ett gällande AEOC-certifikat beviljas tillståndet till registrering i bokföring snabbare.

När denna förenkling tillämpas frigörs varorna för tullagerförfarandet med en registrering i bokföring. Dagen för hänförande till tullagerförfarandet är den dag då varorna registreras i bokföringen. Någon kompletterande deklaration behöver inte lämnas vid tullagringen.

Registrering i deklarantens bokföring tillämpas oftast när varan kommer under transiteringsförfarandet till en godkänd mottagare med tullagertillstånd. Det är lagerhavaren som svarar för registreringarna i bokföringen.

Beakta följande

Som en del av ansökningsprocess lämnar sökanden en beskrivning av sin bokföring och sitt logistiksystem till Tullen. Utgående från ansökan och beskrivningen inleder Tullen en utvärderingsprocess för att bedöma om företagets rutiner och handlingssätt motsvarar tillståndskraven. Om kriterierna undersökts tidigare när AEOC-certifikatet beviljades sker tillståndsprocessen snabbare.


I bilagan till tillståndet till förenklingen fastställs på fyra siffrors noggrannhet (HS-nummer) de varor som registrering i deklarantens bokföring kan tillämpas på när de hänförs till tullagerförfarandet.


Varornas ankomst ska anmälas till tullen när de kommer till lagret Tillståndshavaren kan på vissa villkor befrias från skyldigheten att anmäla varornas ankomst. I Finland är många aktörer befriade från inlämning av anmälan om varornas ankomst (anmälan om uppvisande). Om Tullen begär anmälan om uppvisande, skickar Tullen separat närmare uppgifter om anmälan till lagerhavaren. Datainnehållet i anmälan om uppvisande har fastställts i bilagan till tillståndet. I tillståndet anges om aktören befriats från skyldigheten att visa upp varorna /anmäla varornas ankomst till Tullen.


Tullen granskar sökandens bokföring i samband med beviljande av tillståndet. I kraven på bokföringens innehåll beaktas arten och omfattningen av företagets verksamhet. Bokföringen kan antingen vara en separat bokföring eller utgöra en del av tullagerbokföringen. Tillståndshavaren ska varje dag bokföra de varor som tas emot i tullagret.


När förfarandet med registrering i deklarantens bokföring tillämpas vid tullagring ska följande uppgifter anges i lagerbokföringen:

 • dag för hänförande till förfarandet
 • transportdokumentets nummer, om försändelsen inte tilldelats separat referensnummer
 • försändelsens referensnummer, tilldelat av tillståndshavaren
 • referens genererad av lagerbokföringssystemet (uppläggningsnummer), kan utelämnas om försändelsen kan spåras på annat sätt
 • mottagare (om känd)
 • varubeskrivning för identifiering av varorna
 • förpackningsslag och antal förpackningar
 • märken och nummer
 • eventuellt containernummer
 • varukod med minst sex (6) siffrors noggrannhet
 • brutto- och nettovikt
 • förfarandekod 7100 (= tullagerförfarande)
 • vid behov numret på tillståndet till förenkling.

Det kan vara motiverat att ange vissa av ovannämnda uppgifter t.ex. så att de gäller alla aktuella varor på tullagret (på rubriknivå). Utöver ovannämnda uppgifter ska bokföringen också innehålla övriga uppgifter som förutsätts ingå i tullagerbokföringen. Sådana uppgifter är till exempel numret och datumet för den tulldeklaration som föregått lagringen och för den tulldeklaration som avslutar lagringsförfarandet samt vid behov annan kvantitet.

Tillståndshavaren ska också iaktta de allmänna villkoren för både tillståndet till förenkling vid tullagring och tullagertillståndet.


 • Förenklad deklaration, Unionens tullkodex, artikel 166
 • Ingen kompletterande deklaration, Unionens tullkodex, art. 167.2 a
 • Registrering i deklarantens bokföring, Unionens tullkodex, art. 182
 • Villkor för beviljande av tillstånd till registrering i deklarantens bokföring, Delegerad förordning 2015/2446, art. 150
 • Tillståndshavarens skyldigheter vid tillämpning av registrering i deklarantens bokföring, Genomförandeförordning 2015/2447, art. 234

 


Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag