Farledsavgifter

Tullen svarar för uppbörden av farledsavgiften i sin helhet. Bestämmelserna om farledsavgift finns i lagen om farledsavgift (1122/2005

Tillämpningsområdet för lagen om farledsavgift

Lagen om farledsavgift tillämpas på fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt vattenområde. Lagen om farledsavgift tillämpas inte på fartyg

 1. som går i trafik i Saima kanal eller på Saimens vattenområde
 2. som på väg från en utländsk hamn till en annan passerar genom finskt territorialvatten utan att anlöpa någon finsk hamn
 3. som anländer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn vid den finska kusten
 4. vars nettodräktighet understiger 300 och som är ett kryssningsfartyg eller ett lastfartyg, och
 5. vars nettodräktighet understiger 600 och som är ett passagerarfartyg.
 6. som används för isbrytning på Finlands inre eller yttre territorialvatten och som producerar isbrytartjänster för Trafikverket på basis av ett avtal eller statsfördrag.

Fartygstyper

Fartygen uppdelas i lagen om farledsavgift i fyra olika fartygstyper. Hur farledsavgiften fastställs beror på fartygstypen.

 • Passagerarfartyg är ett fartyg som kan transportera minst 120 passagerare, men som inte är ett kryssningsfartyg eller ett höghastighetsfartyg.
 • Kryssningsfartyg är ett fartyg som kan transportera fler än 12 passagerare, bedriver kryssningstrafik och som inte tar eller lossar last, med undantag för bränsle och proviant för eget behov, när det besöker Finland. Med kryssningstrafik avses sjöresor under vilka ett fartyg, som inte är i reguljär linjetrafik, under samma resa anlöper en hamn i Finland och dessutom minst två hamnar i utlandet.
 • Höghastighetsfartyg definieras i en internationell konvention (FördrS 11/1981).
 • I lagen om farledsavgift definieras som lastfartyg alla andra fartyg utom passagerar-, kryssnings- och höghastighetsfartyg oberoende av deras typ eller användningssätt, fastän fartygen inte enligt den fartygstekniska klassificeringen anses vara ett lastfartyg. Fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri är enligt indelningen i fartygstyper i lagen om farledsavgift lastfartyg, men enligt 6 § i lagen om farledsavgift tillämpas ett fast enhetspris på dem till skillnad från andra lastfartyg. Dessutom kan s.k. fartygskombinationer tekniskt jämställas med lastfartyg. Med fartygskombination avses en kombination som består av ett fartyg utan eget framdrivningsmaskineri och ett till fartyget kopplat skjutbogserande, maskindrivet fartyg, om fartygens utformning och kopplingssystem är sådana att fartygskombinationen kan operera som ett fartyg.

Farledsavgiftsskyldighet

Farledsavgift ska betalas när ett fartyg anländer till Finlands territorialvatten från utlandet eller från en finsk hamn till en finsk hamn.

Farledsavgift ska inte betalas när ett fartyg ankommer till en hamn i Saimen eller när ett fartyg hämtar last från en annan hamn i Saimen. Farledsavgift ska dock betalas när ett fartyg ankommer till en havshamn på kusten från Saima kanal.

Om ett fartyg under samma resa lossar den last det fört med sig från utlandet eller avlämnar passagerare som det fört med sig från utlandet i flera än en finsk hamn eller tar last som det för med sig till utlandet eller tar passagerare från flera än en finsk hamn, betalas farledsavgift endast en gång. Om ett fartyg i utlandstrafik under samma resa hämtar last eller passagerare från en finsk hamn för att transportera lasten eller passagerarna till en annan finsk hamn betalas farledsavgift dock för varje anlöp till en finsk hamn.

Om ett fartyg under samma resa mellan lastningar i Finland av lastnings- eller stuvningstekniska skäl anlöper en utländsk hamn för att fylla på sin last, betalas farledsavgift endast en gång.

Uträknandet av farledsavgiftsbeloppet och priserna per enhet

Farledsavgiftsbeloppet fås genom att fartygets nettodräktighet multipliceras med priset per enhet. För last- och passagerarfartyg har man bestämt ett enhetspris som fastställs enligt isklass. Priserna per enhet för kryssningsfartyg och höghastighetsfartyg bestäms inte enligt isklass utan priserna är fasta.

Fartyg utan eget framdrivningsmaskineri är enligt uppdelningen i fartygstyper enligt lagen om farledsavgift lastfartyg och omfattas av de bestämmelser som gäller lastfartyg utom i fråga om priset per enhet som för dem är ett fast enhetspris. Som en fartygskombinations nettodräktighet används den sammanlagda nettodräktigheten för de fartyg som ingår i fartygskombinationen.

Isklasserna IA Super och IA har olika priser per enhet. Isklasserna IB och IC bildar tillsammans en prisklass, liksom även isklasserna II och III.

För lastfartygens del har det stadgats att om ett lastfartygs nettodräktighet överstiger 25 000, multipliceras den överstigande andelen av nettodräktigheten dock med ett tal som är hälften av priset per enhet för isklassen.

Farledsavgiftens priser per enhet fr.o.m. 1.1.2015

Isklass Lastfartyg
Pris per enhet (euro)
Passagerarfartyg
Pris per enhet (euro) 
1A Super  0,470 0,625
1A  1,098 1,294
1B, 1C 2,578  2,358
II, III  4,381 4,169

Priset per enhet för kryssningsfartyg är 0,911 euro, för höghastighetsfartyg 5,381 euro och för fartyg utan eget framdrivningsmaskineri 2,107 euro.

Farledsavgiftens maximibelopp per fartygsanlöp och år

Farledsavgiftens maximibelopp per anlöp för lastfartyg och höghastighetsfartyg är 53 875 euro. Farledsavgiften för passagerarfartyg är dock högst 16 215 euro och för kryssningsfartyg högst 22 250 euro.

För passagerarfartyg och för höghastighetsfartyg ska man betala farledsavgift för de första trettio fartygsanlöpen under kalenderåret. För ett lastfartyg ska farledsavgift betalas för de första tio anlöpen under kalenderåret. Antalet betalningar för en fartygskombination räknas på grundval av antalet anlöp för det skjutbogserande, maskindrivna fartyget. För kryssningsfartyg ska farledsavgift betalas för varje fartygsanlöp oavsett antalet anlöp.

Om fartyget ibland används som passagerarfartyg och ibland som kryssningsfartyg, räknas inte de resor som fartyget gjort som kryssningsfartyg in i det årliga maximibeloppet. Den årliga maximala farledsavgiften på trettio gånger gäller endast för de fartygsanlöp som fartyget gjort som passagerarfartyg.

Nedsatt farledsavgift för lastfartyg

Om kraven i lagen om farledsavgift uppfylls kan man få nedsatt farledsavgift på basis av lastningskapacitetens utnyttjandegrad. Nedsättningen är antingen 75 eller 50 procent beroende på lastningskapacitetens utnyttjandegrad.

Farledsavgiften för ett lastfartyg som i en finsk hamn hämtar transitgods för export betalas nedsatt med 50 procent. Med export avses här inte export som åsyftas i tullagstiftningen utan till exempel transittransport från Ryssland till Sverige via en finsk hamn. En absolut förutsättning för nedsättningen är att fartygets hela last är transitlast.

Farledsavgiften för lastfartyg betalas nedsatt med 75 procent, om fartyget importerar last från utlandet och lasten på grund av fartygets storlek måste lossas i anlöpshamnen och vidaretransporteras därifrån med andra fartyg till en annan finsk hamn.

Farledsavgiften för ett lastfartyg betalas nedsatt med 50 procent, om fartyget i samband med en färd till Saima kanal samtidigt för med sig last från utlandet till en hamn som är belägen vid Finlands kust eller om fartyget i samband med en färd till Saima kanal samtidigt för last till utlandet från en hamn vid Finlands kust.

Lastningskapacitetens utnyttjandegrad fås genom att jämföra det tal som anger den sammanlagda mängd last som förts in till Finland och ut från Finland uttryckt i metriska ton med ett tal som motsvarar 90 procent av fartygets dödvikt. När fartygets utnyttjandegrad räknas ut läggs fartygets transitlast både till den last som förts in till Finland och den last som förts ut från Finland.

Anmälningsplikt för farledsavgift

Den avgiftsskyldige ska för fastställande av farledsavgift lämna en elektronisk anmälan om farledsavgift till Tullen. Farledsavgiftsanmälan ska innehålla alla uppgifter som behövs för bestämmande av avgiften. Vad gäller de uppgifter som ska lämnas för fastställande av farledsavgift iakttas följande beslut och föreskrifter:

Debitering enligt uppskattning

Debitering enligt uppskattning kan komma i fråga om ingen avgiftsanmälan inlämnats eller om anmälan är bristfällig. Tullmyndigheten ska i dessa fall uppmana den avgiftsskyldige att inom en bestämd tid vid hot om debitering enligt uppskattning lämna farledsavgiftsanmälan eller komplettera den bristfälliga anmälningen.

Ifall avgiftsanmälan trots uppmaning inte har lämnats eller farledsavgiften inte ens efter komplettering av anmälan kan tas ut på basis av den, ska debiteringen verkställas enligt uppskattning. Innan debitering verkställs enligt uppskattning ska den avgiftsskyldige ges tillfälle att bli hörd.

När debitering verkställs enligt uppskattning kan avgiftshöjning eller felavgift påföras.

Efterdebitering

Har farledsavgiften blivit helt eller delvis opåförd på grund av att den avgiftsskyldige helt eller delvis har försummat sin anmälningsplikt eller inlämnat bristfällig, vilseledande eller oriktig anmälan eller annan uppgift eller handling, eller har farledsavgiften återburits till ett för högt belopp, ska tullmyndigheten ålägga den avgiftsskyldige att betala den farledsavgift som inte påförts.

Efterdebitering ska verkställas inom tre år. Ombuden för redare efterdebiteras inom 18 månader. Den kortare efterdebiteringstiden för ombud förutsätter emellertid att ombudet för en redare som är etablerad i en stat inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet inte visste eller inte ens borde ha vetat att den anmälan, handling eller annan uppgift som lämnats för fastställande av farledsavgiften var bristfällig, vilseledande eller oriktig.

Nedsättning av avgift och anstånd med betalning

Tullen kan på ansökan nedsätta eller helt avlyfta sådana farledsavgifter, avgiftstillägg, förseningsräntor eller räntor med anledning av anstånd som betalts eller ska betalas. Bestämmelsen om nedsättning är endast avsedd att tillämpas i undantagssituationer.

I en fritt formulerad ansökan ska man specificera för vad och på vilka grunder nedsättning söks. Ansökan ska undertecknas av den person eller de personer som har firmateckningsrätt i företaget. Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den. Ansökan om lättnad ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Tullen skickar sökanden ett skriftligt beslut. Ändring i beslutet kan sökas genom att inlämna en begäran om omprövning till Tullen.

Man kan även ansöka om anstånd med betalning av farledsavgiften.

 • Anstånd med betalning kan beviljas om det med hänsyn till omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut farledsavgiften till fullt belopp eller om andra särskilda skäl därtill föreligger.
 • Vid anstånd med betalning betalas skulden enligt ett avbetalningsprogram. 

Betalningsanstånd söks med en skriftlig ansökan. Kunden får ett skriftligt beslut, som är avgiftsfritt. Omprövning av beslutet kan begäras hos Tullen. Ifall betalningsanstånd beviljas, uppbärs betalningsanståndsränta för anståndstiden.

Anstånd med betalning söks hos Tullens enhet för skatteuppbörd /indrivning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • Sökandens företags- och kontaktuppgifter
 • Förslag till betalningsplan
 • Grunder för varför anstånd med betalning borde beviljas, dvs. grunderna för ansökan
 • För vilket sjöfartsavgiftsbeslut anstånd söks
 • Om ansökan upprättas av ett ombud, ska fullmakten bifogas till den.

Förhandsavgörande

Tullen kan på ansökan meddela förhandsavgörande om hur bestämmelserna om farledsavgift ska tillämpas om saken är av synnerlig vikt för sökanden. Förhandsavgörande meddelas dock inte om frågor som gäller fartygs isklass eller nettodräktighet och inte heller om beloppet av farledsavgift.

Förhandsavgörande ges på en specificerad fråga och sökanden ska lägga fram en utredning som behövs för avgörande av ärendet. Förhandsavgörande meddelas för viss tid. Ett förhandsavgörande som vunnit laga kraft ska på sökandens yrkande iakttas som bindande så som anges i förhandsavgörandet.

Förhandsavgörandet är avgiftsbelagt enligt finansministeriets förordning 1008/2022 om Tullens avgiftsbelagda prestationer.

Ansökan om förhandsavgörande ska skickas till Tullens utrikeshandel- och beskattningsavdelning. Kontaktuppgifterna finns nedan.

Ändringssökande i Tullens beslut

Omprövning av beslut av Tullen kan begäras hos Tullen, utom i fråga om beslut som gäller förhandsavgörande. Förhandsavgöranden överklagas genom besvär direkt hos Helsingfors förvaltningsdomstol. 

Frågor?

Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning/Omprövning
PB 512, 00101 Helsingfors
Tullens skatteuppbörd/indrivning
PB 512, 00101 Helsingfors