Bokföring och rapportering vid tullagring

Man ska föra bok över de varor som lagras i ett tullager. Bokföringen ska godkännas av Tullen. Ansvarig för bokföringen är

 • tillståndshavaren i ett privat tullager
 • tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet i ett allmänt tullager av typ I
 • den ansvariga för förfarandet i ett allmänt tullager av typ II.

Tullen granskar lagerbokföringen innan tillståndet beviljas. Därtill granskas lagerbokföringen och lagerverksamheten regelbundet under lagringen och därefter. Tullen har utfärdat en föreskrift om bokföring i tullager.

Bokföring – syfte och allmänna krav

Med hjälp av uppgifterna i bokföringen övervakar Tullen driften av anläggningen för tullagring särskilt när det gäller identifiering av varorna, varornas tullstatus och befordran av varorna. Bokföringen ska ske i realtid och innehålla uppgifter om hur mycket och vilka varor som finns i tullagret.

Bokföringen består av bokföringsregistreringar och de verifikat som registreringarna grundar sig på. Tulldeklarationerna för hänförande till och avslutande av lagring i tullager samt övriga handlingar utgör en del av bokföringsmaterialet. Bokföringsmaterialet ska förvaras i sex år från utgången av det år då varorna hänfördes till ett annat tullförfarande eller återexporterades, förstördes eller överläts till staten. Elektroniskt arkiverade bokföringsverifikat ska på Tullens begäran visas upp t.ex. i form av utskrifter.

Om bokföringssystemet ändras efter beviljande av tillståndet, ska det nya bokföringssystemet godkännas av Tullen innan det börjar användas.

Eventuella korrigeringar i bokföringen ska godkännas av det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet.

Beakta följande

Varorna ska registreras i bokföringen per varupost och förpackningsslag. Dessa uppgifter får inte förändras under lagringen så att spårbarheten bryts. Varorna ska tas ut ur lagret med samma kvantitetsenhet med vilken de lagts upp på lagret. Om varorna registrerats i bokföringen per låda och styck, kan de inte tas ut ur lagret enbart i lådor eller på lastpallar.


Bokföringen i tullager ska hållas och registreringarna anges på finska, svenska eller engelska även i det fall att varubeskrivningen vid transiteringen före lagringen angetts på något annat, i avgångslandet godkänt språk, t.ex. på holländska.


Tullagerbokföringen ska åtminstone innehålla de uppgifter som krävs i lag. Tillståndshavaren kan i bokföringen också ange andra uppgifter som är viktiga för tillståndshavaren. Bokföringen ska åtminstone innahålla följande uppgifter:

 1. Referens till den tulldeklaration som använts vid hänförandet till lagerförfarandet. När deklarationen inges elektroniskt avses med detta det MRN- och varupostnummer som fås från Tullens system. När en standarddeklaration för tullagring inges vid reservförfarandet avses med detta det uppläggningsnummer eller annan motsvarande referens som getts av tillståndshavaren eller den ansvariga för förfarandet samt dagen för hänförande till förfarandet. 

 2. Referens till deklarationen som använts före tullagerförfarandet, dvs.
  • MRN-nummer och eventuellt varupostnummer
  • nummer på överlåtelsebeslutet vid import
  • annat referensnummer, t.ex. vid förfarandet 7171 uppläggningsnummer som getts av det avsändande lagret, om sådana varor befordras för vilka ingen elektronisk tulldeklaration ingetts eller om varor befordras mellan lager som anges i ett och samma tillstånd.
 3. Referens till tulldeklarationen som avslutar lagerförfarandet (MRN) eller motsvarande uppgifter om dokumentet med vilket varorna förstörts eller överlåtits till staten. Referensen kan vara
  • MRN för transitering eller återexport (se punkt 5 nedan)
  • nummer på överlåtelsebeslutet vid import
  • annat referensnummer, t.ex. referens till dokumentet som gäller förstöring av varor eller överlåtelse av varor till staten.
 4. Om varorna inte transiteras efter återexport, utan de befordras under tullagerförfarandet till utförselstället, ska bokföringsanteckningen om den slutliga utförseln av varorna från unionen göras inom 100 dagar efter utförseln. Bokföringen ska då förses med två noteringar: en om bortförande från lagret och en om utförseln ur unionen.
 5. Uppgifter som otvetydigt gör det möjligt att identifiera andra tulldokument än tulldeklarationer och eventuella andra dokument av relevans med tanke på hänförande av varorna till förfarandet och avslutande av förfarandet. Exempelvis om tullagringen avslutats med återexport och en transitering påbörjats därefter, ska också transiteringsuppgifterna anges i bokföringen.
 6. Uppgifter som behövs för identifiering av varorna: märken, nummer, antal och slag gällande kollin och, i relevanta fall, containernummer.
 7. Varubeskrivning: sedvanlig handelsbeskrivning eller teknisk beskrivning av varorna som ska vara tillräckligt noggrann och exakt för att varorna ska kunna identifieras.
 8. Varornas kvantitet:
  • bruttovikt
  • annan kvantitet och enhet som förutsätts av varukoden.
 9. Varornas förvaringsplats, åtminstone lagrets adress.
 10. Uppgifter om eventuell befordran av varorna.
 11. Om bokföringsmässig uppdelning krävs, uppgifter om typ av varor, varornas tullstatus och, vid behov, varornas ursprung.
  • unionsvaror som lagras i tullagret
  • samlagring av oförtullade varor och unionsvaror, t.ex. bulkvaror i samma behållare eller silo.
 12. Uppgifter om vanliga former av hantering och eventuell ny klassificering enligt tulltaxan på grund av hanteringen.
 13. I särskilda fall ytterligare uppgifter som begärs av tullmyndigheterna av berättigade skäl.

 


Handlingar som arkiverats elektroniskt ska vid behov kunna visas upp för Tullen. Bifoga följande handlingar till bokföringen:

Uppläggning på lager:

 • Tulldeklaration som upprättats på en SAD-blankett och inleder tullagringen jämte eventuella bilagor.
 • Beslut om frigörande gällande tulldeklarationer för tullagring som ingetts i Tullens e-tjänst jämte eventuella bilagor.
 • Meddelande om frigörande eller beslut om frigörande gällande tulldeklarationer för tullagring som ingetts i meddelandeform

Uttag ur lager:•    Reservförfarandedokument, till exempel 

 • Beslut om frigörande gällande tulldeklarationer som ingetts i Tullens e-tjänst jämte eventuella bilagor
 • Meddelande om frigörande eller beslut om frigörande gällande tulldeklarationer som ingetts i meddelandeform
 • Reservförfarandedokument, till exempel tulldeklaration som upprättats på en SAD-blankett och eventuella bilagor

Beakta därtill följande:

 • T1-transitering: Transiteringens MRN-nummer i bokföringen räcker.
 • Återexportdeklaration: beslut om frigörande för förfarandet samt utförselbekräftat beslut om frigörande.
 • Återexportdeklaration, efter vilken en TIR-carnet öppnats: beslut om frigörande för förfarandet för återexport och en kopia av TIR-carnetens första blad (Volet 1) och dess eventuella bilagor. Dessutom kan också det urförselbekräftade beslutet om frigörande bifogas till bokföringen.
 • Återexportdeklaration, efter vilken en T1-transitering påbörjats: beslut om frigörande för förfarande för återexport och MRN-nummer för T1-transiteringen räcker. Om lagerhavaren vill kan hen också bifoga det utförselbekräftade beslut om frigörande till bokföringen.
 • Förstöring under tullens övervakning: beroende på fallet antingen ett förstöringsbevis som bestyrkts av Tullen eller ett beslut om frigörande för aktiv förädling.
 • Överlåtelse till staten: Dokument om överlåtelse till staten, bestyrkt av Tullen.

En anteckning om avslutande av förfarandet ska göras i lagerbokföringen senast när varorna flyttas bort från tullagret eller tillståndshavarens lokaliteter. Lagerhavaren ska se till att de varor som tas ut ur lagret till sin mängd och art motsvarar uppgifterna i den tulldeklaration (t.ex. transiteringsdeklaration) som avslutar lagringen.


Tillståndshavare eller den som svarar för förfarandet ska på Tullens begäran lämna in en förteckning över fysiskt inventarium i realtid. Med inventarieförteckning avses en lista över de varor som fortfarande är hänförda till tullagerförfarandet. Den kan skrivas ut från lagerbokföringen eller tas fram på något annat sätt.


 • Artikel 214 i tullkodexen och artikel 178 i delegerad förordning 2015/2446