Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Befordran av tillfälligt lagrade varor

Tullen kan bevilja innehavare av tillstånd till tillfällig lagring tillstånd att befordra tillfälligt lagrade varor mellan sina egna lager eller mellan sina och andra tillståndshavares lager i Finland. Befordran av tillfälligt lagrade varor berättigar inte till den nya tullklareringstiden på 90 dagar vid lagret som mottar varorna. Om tillståndshavaren försummar sin deklarationsskyldighet kan en tullskuld uppkomma. Vanligtvis ansvarar det avsändande tillfälliga lagret för befordran.

Nedan beskrivna förfarandesätt tillämpas fram tills elektronisk deklarering tas i bruk vid tillfällig lagring.

Befordran förutsätter tillstånd

Tillstånd till befordran söks alltid av det avsändande tillfälliga lagret, som vanligtvis också ansvarar för befordran. I tillståndsansökan ska anges de tillståndshavares lager till vilka varor kommer att befordras. Tillståndshavaren kan också söka tillstånd till befordran av varor mellan dennes egna tillfälliga lager som är belägna på olika adresser.

Tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Till ansökan ska bifogas en arbetsinstruktion om genomförandet av befordran.

Tullen kan av motiverade skäl bevilja tillstånd till befordran på det mottagande lagrets ansvar. Tillståndet till befordran ges dock till det avsändande lagrets tillstånd. Sökanden ska då till Tullens tillståndscentral utöver arbetsinstruktionen skicka t.ex. en kopia av avtalet mellan parterna eller ett annat motsvarande dokument där ansvarsfördelningen klargörs.

Tillståndshavarens skyldigheter

Med hjälp av uppgifterna i bokföringen ska Tullen kunna övervaka bl.a. identifieringen och befordran av varorna. Befordran av varorna ska registreras i det tillfälliga lagrets bokföring. Befordran medför inte någon minskning av tillståndshavarens skyldigheter i fråga om kraven på informationsinnehåll i det tillfälliga lagrets bokföring. Det avsändande och mottagande lagret ska sinsemellan komma överens om utbyte av information så att det mottagande lagret får tillräckliga uppgifter för sin bokföring. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att varornas spårbarhet, vilket omfattar bl.a. varubeskrivning och varornas kvantitet, inte bryts trots befordran.  

De MRN- och varupostnummer som anges i ledsagardokumentet förblir oförändrade tills varorna tullklareras, dvs. hänförs till ett tullförfarande eller återexporteras. Befordran ska ske inom 90 dagar från det att varorna anlänt till Finland och deras ankomst har anmälts till Tullen. Om varan anländer under ett transiteringsförfarande, börjar tidsfristen för befordran löpa från det att Tullen har beviljat ett lossningstillstånd för transiteringen.

Den minsta mängd som kan befordras är varumängden som angetts i en varupost. Ett varuparti kan uppdelas vid befordran endast om man i samma varupost har deklarerat flera containrar som befordras fyllda. Anmälan om befordran av varor bifogas som verifikat till de båda tillfälliga lagrens bokföring.

Ingivande av anmälan om befordran av varor och befordran av varor

Anmälan om befordran kan inges till Tullen antingen av det avsändande eller mottagande tillfälliga lagret. Anmälan ska även skickas för kännedom till den andra parten som befordran gäller. Innan befordran inleds ska deklaranten skicka till Tullen en anmälan om befordran i tabellform (Anmälan om befordran av varor mellan tillfälliga lager), till e-postadressen spake.varastointi(at)tulli.fi. Elektroniska servicecentralen tar emot deklarationer dygnet runt (24/7). Elektroniska servicecentralen svarar inte på deklarationerna. Tullen kan dock be deklaranten om tilläggsuppgifter. Efter att deklarationen har skickats till Tullen, kan varorna transporteras till ett i tillståndet angivet tillfälligt lager. Anmälan om befordran av varor bifogas som verifikat till de båda tillfälliga lagrens bokföring. Den fysiska befordran av varorna ska utföras utan onödigt dröjsmål.

Anmälan om avsedd befordran kan inges till Elektroniska servicecentralen redan innan varornas ankomst har anmälts till Tullen. Varorna får dock inte överlåtas från lagret innan deras ankomst har anmälts till Tullen på godkänt sätt.

Det mottagande lagret meddelar till det avsändande lagret när varorna har anlänt och registrerats i dess bokföring. Lagerhavaren kan som kvittering använda anmälan om befordran av varor eller något annat dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Den kvitterade anmälan om befordran av varor bifogas till det tillfälliga lagrets bokföring.

Överföring av ansvaret till det andra tillfälliga lagret

Det avsändande lagret ansvarar för varorna som befordras tills de har registrerats i det mottagande lagrets bokföring. Om ansvaret för befordran i tillståndet har fastställts för det mottagande lagret, upphör det avsändande lagrets ansvar när mottagaren har kvitterat varorna som mottagna i samband med avhämtningen av dem. Om det mottagande lagret konstaterar att det t.ex. saknas varor, ska lagerhavaren kontakta det avsändande lagret. Ansvaret för eventuella bristfälligheter eller skillnader har dock redan övergått till det mottagande lagret.

Om det mottagande lagret vid lossning av varorna upptäcker avvikelser från de uppgifter som lämnats i anmälan om befordran, ska lagret informera det tullkontor som övervakar lagrets operativa verksamhet om avvikelserna.

Beakta följande

Om du ansöker om tillstånd till befordran av tillfälligt lagrade varor som anmälts till lagret med en transiteringsdeklaration eller en summarisk införseldeklaration, ska du ange ett handlingsdirektiv i tillståndsansökan. Direktivet ska innehålla minst följande uppgifter:Arbetsinstruktionen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • ansvarar det avsändande eller mottagande lagret för befordran
 • inges anmälan om befordran av varor av det avsändande eller mottagande lagret
 • varifrån fås uppgifterna till anmälan
 • hur säkerställer man att varornas ankomst har anmälts till Tullen
 • vem i företaget upprättar anmälan och skickar den till Tullen
 • hur skickas anmälan för kännedom till den andra parten
 • hur utförs den fysiska befordran av varorna
 • hur sköts mottagningskvitteringen mellan lagren
 • hur sköts informationsutbytet mellan lagren i undantagssituationer.

Om varorna kommit till lagret med en transiteringsdeklaration eller en summarisk införseldeklaration, ska befordran under tillfällig lagring göras med en excel-tabell. Anmälan om befordran ska innehålla minst följande uppgifter:

Uppgifter om det avsändande lagret

 • tillståndshavarens EORI-nummer (till exempel: FI1234567-8)
 • tillståndshavarens namn
 • lagertillståndets nummer
 • lagerkod (till exempel: FI1234567-8R0001)

Uppgifter om det mottagande lagret

 • tillståndshavarens EORI-nummer (till exempel: FI8765432-1)
 • tillståndshavarens namn
 • lagerkod (till exempel: FI8765432-1R0001)

Uppgifter om varan

 • bruttovikt
 • varubeskrivning
 • kollinas slag och antal
 • containernummer vid behov

Uppgifter om föregående förfarande

 • MRN-nummer och varupostnummer (en varupost kan delas upp endast om man på en och samma varupost har deklarerat flera containrar som befordras fyllda)
 • datum då varorna visats upp för lossning till det avsändande företagets lager. Om anmälan om befordran lämnats i förväg, kan detta fält lämnas tomt.

Mottagande lagrets kvittering

 • datum
 • underskrift
 • namnförtydligande.

 • UTK art. 144, 145.1 och 148.5 a samt GF art. 193.4