Befordran av tillfälligt lagrade varor

 

Tullen kan bevilja innehavaren av tillståndet till tillfälligt lager tillstånd att befordra tillfälligt lagrade varor mellan samma eller olika tillståndshavares lager i Finland. Varor i tillfällig lagring kan befordras under 90 dagars tid från dagen då de anlände till Finland och deras ankomst första gången anmäldes till Tullen. Under denna tid kan varorna befordras flera gånger. 
Befordran av varor förlänger inte tidsfristen på 90 dagar för den tillfälliga lagringen. Om varorna har anlänt under ett transiteringsförfarande, börjar tiden för befordran löpa när Tullen har beviljat ett lossningstillstånd för de transiterade varorna.
Om tillståndshavaren försummar sin deklarationsskyldighet kan en tullskuld uppkomma. Det avsändande tillfälliga lagret ansvarar för befordran.


Befordran förutsätter tillstånd


Tillstånd till befordran söks alltid av det avsändande tillfälliga lagret, som också ansvarar för befordran. I tillståndsansökan ska man ange de tillståndshavares lager till vilka varorna kommer att befordras. Tillståndshavaren kan också ansöka om tillstånd till befordran av varor mellan sina egna tillfälliga lager på olika adresser.
Tillståndet söks elektroniskt i e-tjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster. Till ansökan ska bifogas ett handlingsdirektiv för genomförandet av befordran.

Tillståndshavarens skyldigheter


Tullen måste med hjälp av bokföringen kunna bl.a. övervaka identifieringen av varorna och befordran av varorna. En registrering om befordran av varorna ska göras i det tillfälliga lagrets bokföring. Det avsändande och mottagande lagret ska sinsemellan komma överens om utbyte av information. Båda aktörerna ska inge deklarationer och anmälningar gällande befordran. Både det avsändande och det mottagande lagrets bokföring ska innehålla alla sådana uppgifter om de varor som befordras under tillfällig lagring som ska anges i tillfälliga lagers bokföring. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att varornas spårbarhet, vilket omfattar bl.a. varubeskrivning och varornas kvantitet, inte bryts trots befordran.
 

 

Beakta följande

När en elektronisk deklaration för tillfällig lagring (TSD) ingetts till Tullen för varor från ett annat EU-land, ska också anmälningarna och deklarationerna gällande befordran inges elektroniskt.  De inges till Tullen antingen i Tullens e-tjänst eller genom meddelandedeklarering.


För befordran av varor under tillfällig lagring behövs sammanlagt minst tre olika anmälningar eller deklarationer:

 • anmälan om planerad befordran (inges av lagret som avsänder varorna) 
 • deklaration för tillfällig lagring efter befordran (inges av lagret som tar emot varorna) 
 • anmälan om avslutad befordran (inges av lagret som avsänt varorna) 

Datainnehållet för dessa anmälningar och deklarationer beskrivs i meddelandebeskrivningarna och i anvisningarna för användning av Tullens e-tjänst.


Anmälningarna inges av lagret som avsänder varorna och deklarationen av lagret som tar emot varorna. Ingivandet av dessa anmälningar och deklarationer förutsätter att det avsändande och det mottagande lagret utbyter information sinsemellan. Lagerhavarna ska sinsemellan komma överens om hur informationsutbytet sköts. Tullen skickar inte den ena partens anmälningar eller deklarationer till den andra parten. 


Om befordran av varorna under tillfällig lagring återkallas helt, ogiltigförklaras anmälan om planerad befordran inte. Återkallandet av befordran ska anmälas till Tullen genom att inge en anmälan om avslutad befordran. Om bara en del av varorna kommer till lagret anmäler det avsändande lagret detta i en anmälan om avslutad befordran. Om alla varor försvinner under befordran, ansvarar det avsändande lagret för tullklarering av de försvunna varorna.

 

Befordran börjar med anmälan om planerad befordran

Befordran börjar när lagret som avsänder varorna inger en anmälan om planerad befordran och anger i den från vilken deklaration för tillfällig lagring varor kommer att befordras och vart.


Tullen registrerar eller avvisar anmälan. Om Tullen avvisar anmälan får befordran inte inledas. Registreringen av anmälan utgör för sin del ett tillstånd att påbörja den planerade befordran av varorna. Anmälan om planerad befordran kan inges först när varornas ankomst anmälts till Tullen.

Med en anmälan om befordran kan man bara befordra varuposter i ett transportdokument på undernivå. Om man vill befordra varor som angetts i tre olika transportdokument på undernivå ska man för varje transportdokument på undernivå inge en egen anmälan om planerad befordran. Transportdokumentet på undernivå kan vara t.ex. ett konossement eller en underflygfraktsedel (HAWB).

 

Det mottagande lagret gör en ny deklaration för tillfällig lagring

När varorna har befordrats gör det mottagande lagret en deklaration för tillfällig lagring efter befordran och anger i den uppgifter om aktörerna, den tidigare deklarationen för tillfällig lagring, varan och transporten. I deklarationen anges motsvarande uppgifter som i den första deklarationen för tillfällig lagring som ingetts för varorna.

Deklarationen får ett eget MRN-referensnummer som ska användas som identifieringsnummer för tidigare dokument t.ex. när varorna hänförs till ett tullförfarande.   

 

Anmälan om avslutad befordran avslutar det avsändande lagrets ansvar 

Till slut gör det avsändande lagret en anmälan om avslutad befordran och anger i den resultatet av befordran. I samband med detta upphör det avsändande lagrets ansvar för varorna.


Anmälan om avslutad befordran innehåller följande uppgifter:

 • uppgifter om aktörer
 • uppgifter om tidigare dokument
 • MRN-referensnumret för den deklaration för tillfällig lagring som det mottagande lagret gjort om befordran.
 • resultat av befordran med koden 0, 1 eller 2:
  • kod 0, befordran har återkallats
   • Ange varför befordran inte blev av. Tullen anser att varorna fortfarande befinner sig i det avsändande lagret och anmälan om planerad befordran behöver inte ogiltigförklaras.
  • kod 1, alla varor eller en del av dem har kommit fram
   • Om varor saknas, ange vad som hänt. Det avsändande lagrets ansvar upphör bara för de varor som kommit fram.
  • kod 2, varorna anlände inte överhuvudtaget 
   • Det avsändande lagret ansvarar för de varor som försvunnit under befordran.

Om du ansöker om tillstånd till befordran av tillfälligt lagrade varor som anmälts till lagret med en transiteringsdeklaration eller en summarisk införseldeklaration, ska du ange ett handlingsdirektiv i tillståndsansökan. Direktivet ska innehålla minst följande uppgifter:Arbetsinstruktionen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • ansvarar det avsändande eller mottagande lagret för befordran
 • inges anmälan om befordran av varor av det avsändande eller mottagande lagret
 • varifrån fås uppgifterna till anmälan
 • hur säkerställer man att varornas ankomst har anmälts till Tullen
 • vem i företaget upprättar anmälan och skickar den till Tullen
 • hur skickas anmälan för kännedom till den andra parten
 • hur utförs den fysiska befordran av varorna
 • hur sköts mottagningskvitteringen mellan lagren
 • hur sköts informationsutbytet mellan lagren i undantagssituationer.

Om varorna kommit till lagret med en transiteringsdeklaration eller en summarisk införseldeklaration, ska befordran under tillfällig lagring göras med en excel-tabell. Anmälan om befordran ska innehålla minst följande uppgifter:

Uppgifter om det avsändande lagret

 • tillståndshavarens EORI-nummer (till exempel: FI1234567-8)
 • tillståndshavarens namn
 • lagertillståndets nummer
 • lagerkod (till exempel: FI1234567-8R0001)

Uppgifter om det mottagande lagret

 • tillståndshavarens EORI-nummer (till exempel: FI8765432-1)
 • tillståndshavarens namn
 • lagerkod (till exempel: FI8765432-1R0001)

Uppgifter om varan

 • bruttovikt
 • varubeskrivning
 • kollinas slag och antal
 • containernummer vid behov

Uppgifter om föregående förfarande

 • MRN-nummer och varupostnummer (en varupost kan delas upp endast om man på en och samma varupost har deklarerat flera containrar som befordras fyllda)
 • datum då varorna visats upp för lossning till det avsändande företagets lager. Om anmälan om befordran lämnats i förväg, kan detta fält lämnas tomt.

Mottagande lagrets kvittering

 • datum
 • underskrift
 • namnförtydligande.

 • UTK art. 144, 145.1 och 148.5 a samt GF art. 193.4