Avslutande av tullagring

Ett tullagerförfarande avslutas när de varor som hänförts till förfarandet hänförs till ett påföljande tullförfarande, återexporteras från unionens tullområde, förstörs utan att något avfall återstår eller överlåts till staten. Varorna kan utlämnas från lagret endast mot en deklaration som godtagits av Tullen. Uttaget ur lagret ska specificeras så att spårbarheten inte bryts.

Det påföljande tullförfarandet kan vara till exempel övergång till fri omsättning, transitering eller aktiv förädling. När lagringen i tullager avslutas med att varorna levereras utanför unionen ska en återexportdeklaration lämnas in för varorna. Återexport kan efterföljas av transitering. Efter avslutandet av förfarandet ska lagertillståndshavaren lämna in en anmälan om avslutande till Tullen.

Ange i tulldeklarationen handlingar som använts före uttaget ur lager

I den tulldeklaration som avslutar lagringen ska följande uppgifter anges som tidigare handlingar

 • MRN-nummer och varupostnummer för en tullagerdeklaration som ingetts elektroniskt
 • uppläggningsnummer per varupost för en deklaration som ingetts med en SAD-blankett. I en återexportdeklaration för bulkvaror kan man som tidigare handling ange något annat referensnummer som specificerar det förfarande eller den åtgärd som föregått lageruttaget.

Tullen kan kräva att lagerhavaren visar upp en lastningsrapport eller någon motsvarande handling, när varorna tas ut ur lagret eller i samband med en granskning.

Lämna en anmälan om avslutande till Tullen när alla varor lämnat lagret

När tullagerförfarandet avslutats ska innehavaren av lagertillståndet till Tullen lämna in en anmälan om avslutande i Tullens e-tjänst eller i form av meddelande. Denna anmälan är en lista över alla de elektroniskt ingivna deklarationer för tullagring vilkas varor har hänförts till ett påföljande tullförfarande eller återexporterats.

I anmälan om avslutande anges MRN-numren för de tullagerdeklarationer i fråga om vilka tullagerförfarandet avslutats. Om det i en anmälan om avslutande anges ett MRN-nummer för en sådan tulldeklaration för tullagring som innehållit varor för vilka ingen deklaration som avslutar tullagringen avgetts eller om deklarationen har fel status, avvisar Tullen anmälan om avslutande. Till exempel ska exportdeklarationen ha statusen Utförselbekräftad och deklarationerna för import, transitering och tullagring statusen Har överlåtits/frigjorts. 

En anmälan om avslutande som gäller bulkgods kan inte alltid kopplas till en enskild tulldeklaration för tullagring eller anmälan av varors ankomst.  När detta inte är möjligt lämnas anmälan om avslutande enligt first-in-first-out-principen från och med den äldsta deklarationen.

Beakta följande

Tjänsten Importförtullning för privatpersoner genererar automatiskt en kod för förpackningsslag vid privatpersoners förtullningar. Denna kod är en bakgrundsuppgift som inte kan ändras av den som gör förtullningen. Tullen ändrar inte förpackningsslaget för förtullningen och gör inga korrigeringsanteckningar i besluten om frigörande. När en privatpersons beslut om frigörande vid import finns som verifikat i lagrets bokföring, räcker det med att förpackningsslaget anges rätt i bokföringen. Bokföringen ska innehålla en tillräcklig varubeskrivning, rätt kod för förpackningsslaget och varans kvantitet.


Varorna kan befordras till det tullkontor som enligt tullagertillståndet är avslutningstullkontoret när tullagerförfarandet avslutas med ett annat tullförfarande.

Om tullagringen avslutas med transiteringsförfarande och en standardtulldeklaration för transitering används, ska transiteringsförfarandet påbörjas vid tullkontoret. Varorna befordras till tullkontoret under tullagerförfarandet och innehavaren av tullagertillståndet svarar för varorna under befordran. Tullen förseglar lasten innan den frigörs för transiteringsförfarandet, om den huvudansvarige för transiteringen inte har förseglingstillstånd.


Det är innehavaren av tullagertillståndet som ansvarar för anmälan om avslutande. Lämna anmälan om avslutande till Tullens elektroniska servicecentralen per e-post när den tulldeklaration som avslutar tullagerförfarandet inte inges elektroniskt. Sådana situationer är bl.a. förenklade fartygsleveranser, förstöring av varor eller överlåtelse av varor till staten och tillfällig införsel med en muntlig deklaration. Anmälan ska göras per e-post också för sådana deklarationer för tullagring för vilka deklarationen som avslutar tullagringen ingetts under reservförfarandet och deklarationen inte lämnats in elektroniskt efter att driftavbrottet upphört.

Skicka följande uppgifter till spake.varastointi(at)tulli.fi. för avslutande av tullagerdeklarationen:

 • tullagertillståndshavarens namn, EORI-nummer, verksamhetsstället kod och adressuppgifter.
 • uppgifter om eventuellt ombud
 • eventuell egen referens
 • lagerkod:om varor befordrats mellan tillståndshavarens egna lager, ange lagerkoden för det lager som angetts i den ursprungliga tullagerdeklarationen
 • MRN-nummer för de tullagerdeklarationer som man vill att ska avslutas

Meddela Elektroniska servicecentralen också hur tullagringen avslutats. Lämna därtill följande uppgifter till Elektroniska servicecentralen om avslutande av tullagringen:

 • fartygsleverans när fartygsleverantören har tillstånd till förenklad fartygsleverans
  • uppgifter om vart och när varorna levererats, t.ex. fartygets namn och datum eller flygnummer och datum
 • förstöring under tullens övervakning
  • förstöringsbevisets nummer och datum
 • överlåtelse till staten
  • nummer och datum för den handling med vilken varorna överlåtits till staten
 • tillfällig införsel med en muntlig deklaration
  • tullkontor och datum för hänförande av varorna till förfarandet för tillfällig införsel
  • uppgifter om den som hänför varorna till förfarandet
  • identifieringsuppgifter om den vara som hänförts till förfarandet, t.ex. båtens namn och identifieringsuppgifter
 • deklarationer som enbart avgetts under reservförfarandet
  • transitering: manuellt tilldelat nummer och datum
  • andra förfaranden: tullkontor och datum för hänförande av varorna till förfarandet samt kundens referens

 


När tullagerförfarandet avslutas med övergång till fri omsättning eller med ett särskilt förfarande vid import, t.ex. aktiv förädling, ska referensnumret och datumet för beslutet om frigörande anges i tullagerbokföringen. Bifoga som verifikat till bokföringen en kopia av beslutet om frigörande, meddelande om frigörande eller ett annat frigörandedokument. Frigörandedokumentet kan till exempel vara en deklaration som inlämnats under reservförfarandet.


När tullagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringsdeklarationens MRN-nummer och datum anges i tullagerbokföringen. En kopia av transiteringsföljedokumentet kan bifogas till bokföringen som verifikat.


Varorna kan förstöras under tullens övervakning om de till exempel blivit dåliga under lagringen. Tullen bestämmer från fall till fall om det räcker med förstöring under tullens övervakning eller om varorna ska hänföras till aktiv förädling. Till tullagerbokföringen bifogas antingen ett förstöringsbevis bestyrkt av Tullen eller ett överlåtelsebeslut för import efter aktiv förädling.


En återexportdeklaration kan inges av en person som har tillräckliga uppgifter för ingivandet av deklarationen och som kan anmäla varorna till Tullen. I praktiken kan deklarationen inges t.ex. av innehavaren av tullagertillståndet, transportfirman eller av en representant för dessa. I sista hand är det dock tillståndshavaren som svarar för att tullagerförfarandet avslutas på rätt sätt. Skyldigheterna beträffande bokföring fastställs i tullagertillstånden för tillståndshavaren och/eller personen som är ansvarig för förfarandet.

Om deklaranten inger återexportdeklarationer upprepade gånger ska denne därtill registrera sig som registrerad exportkund.

Varorna kan under tullagerförfarandet befordras till ett utförseltullkontor eller ett annat i tillståndet angivet tullkontor som har behörighet att frigöra varorna till ett påföljande tullförfarande. Varor kan befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd. Bokföringen ska förses med en uppgift om befordran.

Det beslut om överlåtelse till förfarandet som gäller återexportdeklarationen fungerar samtidigt som lastningstillstånd. Lagerhavarens ansvar upphör först då varorna har förts ut ur unionen eller hänförts till ett annat tullförfarande. Verifikaten över utförseln eller hänförandet till tullförfarandet ska bifogas till lagrets bokföring. En anteckning om bortförandet av varorna ska göras i bokföringen redan i det skede då varorna fysiskt tas ut från tullagret.

Exempel: Varor lastas från ett tullager i en hamn på ett fartyg som direkt lämnar unionens tullområde. Om det är fråga om en container ska återexportdeklarationen inges senast två timmar före avgången(om bulkvaror 4 timmar före avgången). Varans utförselställe är i Finland. En anmälan om ankomst till utförselstället ska inges för varorna om man inte har beviljats befrielse från detta. Den utförselbekräftade återexporten avslutar tullagerförfarandet. I tullagerbokföringen anges både dagen då varorna tagits ut ur lagret och dagen då utförseln bekräftats. Till bokföringen bifogas beslutet om överlåtelse till förfarandet och det utförselbekräftade överlåtelsebeslut eller minst det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet.


Varor kan, efter att en återexportdeklaration avgetts för dem, befordras under tullagerförfarandet till ett utförseltullkontor som är beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Varorna förblir under tullagerförfarandet tills de förts ut ur unionens tullområde.

Befordran ska slutföras inom 30 dagar efter det att varorna har förts bort från tullagret. Bokföringsanteckningen om den slutliga utförseln av varorna från unionen ska göras inom 100 dagar efter utförseln. Den ansvariga för förfarandet ska kunna påvisa både att varorna har lämnat tullagret och att de har lämnat unionen. Om varorna befordrats till unionens gräns under tullagerförfarandet ska bokföringen förses med två noteringar: en om bortförande från lagret och en om utförseln ur unionen. Verifikaten över utförseln ska bifogas till bokföringen.

Exempel: Avsikten är att varor som exporteras till Ryssland ska befordras under tullagerförfarandet från ett tullager i Kouvola till utförseltullkontoret i Vaalimaa. Tillståndshavaren inger en återexportdeklaration för varorna för vilken Tullen fattar ett beslut om överlåtelse till förfarandet. Överlåtelsebeslutet fungerar som lastningstillstånd för de varor som tas ut från lagret. Varorna lastas på exportfordonet. Tillståndshavaren gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om bortförandet av varorna från lagret. Vid Vaalimaa tull uppvisar föraren ett följedokument (EAD) på basis av vilket Tullen avslutar återexportförfarandet. Deklaranten får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till sitt system. Tillståndshavaren bifogar beslutet till sin bokföring och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna.


Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande (T1 eller TIR-carnet). Då befordras varorna under tullagerförfarandet till det tullkontor där transiteringen påbörjas. När varorna hänförts till transiteringsförfarandet avslutas tullagerförfarandet och ansvaret för varorna övergår till den som svarar för transiteringen. Återexportdeklarationens MRN antecknas i lagrets bokföring när varorna tas ut från lagret.

Exempel: Varorna avgår från ett tullager i Kouvola till Kotka tull där en TIR-carnet öppnas för varorna. Varorna ska levereras till Ryssland. Efter att återexportdeklarationen har ingetts lastas varorna på ett exportfordon. Tillståndshavaren bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en bokföringsanteckning om bortförandet av varorna från lagret. Den som svarar för transiteringen har ingett en elektronisk transiteringsdeklaration (TIR-NCTS). I transiteringsdeklarationen anges återexport (31) som föregående förfarande samt återexportdeklarationens MRN-nummer. Kotka tull avslutar återexporten och bestyrker TIR-carneten. Tullens system bekräftar varornas utförsel dock först efter att TIR-carneten har visats upp vid gränsen. Den ansvariga för tullagerförfarandet bifogar en kopia av Volet 1 och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna. Inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut behövs i detta fall eftersom tullagerförfarandet avslutats i och med att transiteringen påbörjats och en anteckning om det gjorts i bokföringen.


Varorna kan befordras under tullagerförförfarandet till en annan tillståndshavare, som hänför varorna till  tullagerförfarandet på nytt.

Exempel:

Lager Ab har hänfört varorna till ett tullagerförfarande.  Tullen tilldelar deklarationen ett MRN-nummer. Varorna vill befordras från Lager Ab:s lager till Förvaring Ab:s lager på Förvaring Ab:s ansvar. Förvaring Ab inger en tulldeklaration för tullagring där företaget anger Lager Ab:s tidigare tulldeklarations MRN-nummer som tidigare handling. 

När Förvaring Ab fått beslutet om frigörande av varorna till tullagerförfarandet från Tullen, kan Lager Ab utlämna varorna från sitt lager och varorna kan befordras till Förvaring Ab:s lager. Förvaring Ab tar emot varorna och antecknat dem i sin bokföring. Lager Ab inger ännu en anmälan om avslutande till Tullen. I anmälan anger företaget den tullagerdeklarations MRN-nummer med vilken varorna kom till Lager Ab:s lager.


När varor lastas från ett tullager beläget i en hamn eller i omedelbar närhet till den direkt på ett fartyg i reguljär trafik, ska de oförtullade varorna transiteras. Transiteringsförfarandet avslutar tullagerförfarandet.

Om varorna förs ut från Finland med ett fartyg som inte går i reguljär sjötrafik behandlas alla varor ombord på fartyget som oförtullade varor i destinationshamnen. I en sådan situation är det inte obligatoriskt att tillämpa unionens transiteringsförfarande. För utförselkontroll av varorna kräver Tullen dock att en tulldeklaration även inges för dessa varor. Som tulldeklaration används en elektronisk återexportdeklaration. I deklarationen anges nationellt förfarande med kod 7VO. Tullagerförfarandet avslutas när man med hjälp av ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut kan bekräfta att varorna förts ut med ett fartyg som inte går i reguljär trafik.

Exempel: Varor lastas från en oljehamnsaktörs tullager i Kotka hamn på ett tankfartyg som transporterar varorna till Hamburgs hamn. I detta skede har aktören sällan uppgifter om varans slutliga destination. Den som svarar för förfarandet inger en återexportdeklaration försedd med kod 7VO och godtagandet av deklarationen utgör samtidigt lastningstillstånd. Varorna lastas på fartyget. Den som svarar för förfarandet bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en anteckning om bortförande av varorna från lagret i bokföringen. Den ansvarige för förfarandet får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut när Tullen har bekräftat utförseln av varorna. Den ansvarige för förfarandet bifogar det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet till sin bokföring och gör en anteckning om utförseln av varorna ur unionen.


När ett postpaket exporteras från ett tullager till ett område utanför EU ska en återexportdeklaration lämnas till Tullen. För postpaket som skickas till ett område utanför gemenskapen ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

När Tullen skickat beslutet om överlåtelse till exportförfarandet till den som lämnat in återexportdeklarationen kan varorna tas ut ur lagret. Tullagringen upphör när det paket som återexporteras bevisligen överlämnats för posttransport.

Den ansvariga för förfarandet ska till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor. Därtill ska den ansvariga för förfarandet till Tullen (spake.vienti(at)tulli.fi) skanna exportföljedokumentet och posttulldeklarationen. Med dessa uppgifter kan Tullen avsluta återexporten. Den som lämnat in återexportdeklarationen får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen. Den ansvarige för förfarandet behöver beslutet som verifikat i sin bokföring.


När varor skickas per post till ett annat unionsland krävs ingen separat transiteringsdeklaration för dem. För postpaket som skickas till ett annat unionsland ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

Postpaketet är på lagerhavarens ansvar tills det bevisligen har överlämnats för posttransport. För avslutande av tullagringen ska den ansvariga för förfarandet till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor.