Avslutande av tullagerförfarande

Ett tullagerförfarande avslutas när de varor som hänförts till förfarandet hänförs till ett påföljande tullförfarande, återexporteras från unionens tullområde, förstörs utan att något avfall återstår eller överlåts till staten. Varorna kan utlämnas från lagret endast mot en deklaration som godtagits av Tullen. Uttaget ur lagret ska specificeras så att spårbarheten inte bryts.

Det påföljande tullförfarandet kan vara till exempel övergång till fri omsättning, transitering eller aktiv förädling. När lagringen i tullager avslutas med att varorna levereras utanför unionen ska en återexportdeklaration lämnas in för varorna. Återexport kan efterföljas av transitering.

Ange i tulldeklarationen handlingar som använts före uttaget ur lager

I den tulldeklaration som avslutar lagringen ska uppläggningsnumren per varupost anges som tidigare handlingar. I en återexportdeklaration för bulkvaror kan man som tidigare handling ange något annat referensnummer som specificerar det förfarande eller den åtgärd som föregått lageruttaget.

Tullen kan kräva att lagerhavaren visar upp en lastningsrapport eller någon motsvarande handling, när varorna tas ut ur lagret eller i samband med en granskning.

Användning av samlingsnummer för lageruppläggningar kräver tillstånd

Med separat tillstånd av Tullen kan ett s.k. samlingsnummer för flera lageruppläggningar också användas som uppgift om föregående förfarande eller åtgärd vid TIR-carnet-transiteringar. Ett samlingsnummer för flera lageruppläggningar kan bara användas för varor som har samma handelsbeskrivning.

Tillstånd att använda samlingsnumret ska sökas hos Tullens tillståndscentral. Om Tullen anser att det i företagets elektroniska lagerbokföring tillförlitligt går att i efterhand följa varorna, beviljas tillståndet som ett tilläggsvillkor i företagets tullagertillstånd. Tullen har utfärdat en föreskrift om användning av samlingsnumret.

Beakta följande

När tullagerförfarandet avslutas med övergång till fri omsättning eller med ett särskilt förfarande vid import, t.ex. aktiv förädling, ska referensnumret och datumet för överlåtelsebeslutet anges i tullagerbokföringen. En kopia av överlåtelsebeslutet bifogas till bokföringen.


När tullagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringsdeklarationens MRN-nummer och datum anges i tullagerbokföringen. En kopia av transiteringsföljedokumentet kan bifogas till bokföringen som verifikat.


Varorna kan förstöras under tullens övervakning om de till exempel blivit dåliga under lagringen. Tullen bestämmer från fall till fall om det räcker med förstöring under tullens övervakning eller om varorna ska hänföras till aktiv förädling. Till tullagerbokföringen bifogas antingen ett förstöringsbevis bestyrkt av Tullen eller ett överlåtelsebeslut för import efter aktiv förädling.


En återexportdeklaration kan inges av en person som har tillräckliga uppgifter för ingivandet av deklarationen och som kan anmäla varorna till Tullen. I praktiken kan deklarationen inges t.ex. av innehavaren av tullagertillståndet, transportfirman eller av en representant för dessa. I sista hand är det dock tillståndshavaren som svarar för att tullagerförfarandet avslutas på rätt sätt. Skyldigheterna beträffande bokföring fastställs i tullagertillstånden för tillståndshavaren och/eller personen som är ansvarig för förfarandet.

Om deklaranten inger återexportdeklarationer upprepade gånger ska denne därtill registrera sig som registrerad exportkund.

Varorna kan under tullagerförfarandet befordras till ett utförseltullkontor eller ett annat i tillståndet angivet tullkontor som har behörighet att frigöra varorna till ett påföljande tullförfarande. Varor kan befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd. Bokföringen ska förses med en uppgift om befordran.

Det beslut om överlåtelse till förfarandet som gäller återexportdeklarationen fungerar samtidigt som lastningstillstånd. Lagerhavarens ansvar upphör först då varorna har förts ut ur unionen eller hänförts till ett annat tullförfarande. Verifikaten över utförseln eller hänförandet till tullförfarandet ska bifogas till lagrets bokföring. En anteckning om bortförandet av varorna ska göras i bokföringen redan i det skede då varorna fysiskt tas ut från tullagret.

Exempel: Varor lastas från ett tullager i en hamn på ett fartyg som direkt lämnar unionens tullområde. Om det är fråga om en container ska återexportdeklarationen inges senast två timmar före avgången(om bulkvaror 4 timmar före avgången). Varans utförselställe är i Finland. En anmälan om ankomst till utförselstället ska inges för varorna om man inte har beviljats befrielse från detta. Den utförselbekräftade återexporten avslutar tullagerförfarandet. I tullagerbokföringen anges både dagen då varorna tagits ut ur lagret och dagen då utförseln bekräftats. Till bokföringen bifogas beslutet om överlåtelse till förfarandet och det utförselbekräftade överlåtelsebeslut eller minst det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet.


När varor lastas från ett tullager beläget i en hamn eller i omedelbar närhet till den direkt på ett fartyg i reguljär trafik, ska de oförtullade varorna transiteras. Transiteringsförfarandet avslutar tullagerförfarandet.

Om varorna förs ut från Finland med ett fartyg som inte går i reguljär sjötrafik behandlas alla varor ombord på fartyget som oförtullade varor i destinationshamnen. I en sådan situation är det inte obligatoriskt att tillämpa unionens transiteringsförfarande. För utförselkontroll av varorna kräver Tullen dock att en tulldeklaration även inges för dessa varor. Som tulldeklaration används en elektronisk återexportdeklaration. I deklarationen anges nationellt förfarande med kod 7VO. Tullagerförfarandet avslutas när man med hjälp av ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut kan bekräfta att varorna förts ut med ett fartyg som inte går i reguljär trafik.

Exempel: Varor lastas från en oljehamnsaktörs tullager i Kotka hamn på ett tankfartyg som transporterar varorna till Hamburgs hamn. I detta skede har aktören sällan uppgifter om varans slutliga destination. Den som svarar för förfarandet inger en återexportdeklaration försedd med kod 7VO och godtagandet av deklarationen utgör samtidigt lastningstillstånd. Varorna lastas på fartyget. Den som svarar för förfarandet bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en anteckning om bortförande av varorna från lagret i bokföringen. Den ansvarige för förfarandet får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut när Tullen har bekräftat utförseln av varorna. Den ansvarige för förfarandet bifogar det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet till sin bokföring och gör en anteckning om utförseln av varorna ur unionen.


När ett postpaket exporteras från ett tullager till ett område utanför EU ska en återexportdeklaration lämnas till Tullen. För postpaket som skickas till ett område utanför gemenskapen ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

När Tullen skickat beslutet om överlåtelse till exportförfarandet till den som lämnat in återexportdeklarationen kan varorna tas ut ur lagret. Tullagringen upphör när det paket som återexporteras bevisligen överlämnats för posttransport.

Den ansvariga för förfarandet ska till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor. Därtill ska den ansvariga för förfarandet till Tullen (spake.vienti(at)tulli.fi) skanna exportföljedokumentet och posttulldeklarationen. Med dessa uppgifter kan Tullen avsluta återexporten. Den som lämnat in återexportdeklarationen får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen. Den ansvarige för förfarandet behöver beslutet som verifikat i sin bokföring.


När varor skickas per post till ett annat unionsland krävs ingen separat transiteringsdeklaration för dem. För postpaket som skickas till ett annat unionsland ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

Postpaketet är på lagerhavarens ansvar tills det bevisligen har överlämnats för posttransport. För avslutande av tullagringen ska den ansvariga för förfarandet till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor.Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag