Avslutande av tullagerförfarande

Ett tullagerförfarande avslutas när de varor som hänförts till förfarandet hänförs till ett påföljande tullförfarande, återexporteras från unionens tullområde, förstörs utan att något avfall återstår eller överlåts till staten. Varorna kan utlämnas från lagret endast mot en deklaration som godtagits av Tullen. Uttaget ur lagret ska specificeras så att spårbarheten inte bryts.

Det påföljande tullförfarandet kan vara till exempel övergång till fri omsättning, transitering eller aktiv förädling. När lagringen i tullager avslutas med att varorna levereras utanför unionen ska en återexportdeklaration lämnas in för varorna. Återexport kan efterföljas av transitering.

Ange i tulldeklarationen handlingar som använts före uttaget ur lager

I den tulldeklaration som avslutar lagringen ska uppläggningsnumren per varupost anges som tidigare handlingar. I en återexportdeklaration för bulkvaror kan man som tidigare handling ange något annat referensnummer som specificerar det förfarande eller den åtgärd som föregått lageruttaget.

Tullen kan kräva att lagerhavaren visar upp en lastningsrapport eller någon motsvarande handling, när varorna tas ut ur lagret eller i samband med en granskning.

Användning av samlingsnummer för lageruppläggningar kräver tillstånd

Med separat tillstånd av Tullen kan ett s.k. samlingsnummer för flera lageruppläggningar också användas som uppgift om föregående förfarande eller åtgärd vid TIR-carnet-transiteringar. Ett samlingsnummer för flera lageruppläggningar kan bara användas för varor som har samma handelsbeskrivning.

Tillstånd att använda samlingsnumret ska sökas hos Tullens tillståndscentral. Om Tullen anser att det i företagets elektroniska lagerbokföring tillförlitligt går att i efterhand följa varorna, beviljas tillståndet som ett tilläggsvillkor i företagets tullagertillstånd. Tullen har utfärdat en föreskrift om användning av samlingsnumret.

Beakta följande

När tullagerförfarandet avslutas med övergång till fri omsättning eller med ett särskilt förfarande vid import, t.ex. aktiv förädling, ska referensnumret och datumet för överlåtelsebeslutet anges i tullagerbokföringen. En kopia av överlåtelsebeslutet bifogas till bokföringen.


När tullagringen avslutas med T1-transitering ska transiteringsdeklarationens MRN-nummer och datum anges i tullagerbokföringen. En kopia av transiteringsföljedokumentet kan bifogas till bokföringen som verifikat.


Varorna kan förstöras under tullens övervakning om de till exempel blivit dåliga under lagringen. Tullen bestämmer från fall till fall om det räcker med förstöring under tullens övervakning eller om varorna ska hänföras till aktiv förädling. Till tullagerbokföringen bifogas antingen ett förstöringsbevis bestyrkt av Tullen eller ett överlåtelsebeslut för import efter aktiv förädling.


En återexportdeklaration kan inges av en person som har tillräckliga uppgifter för ingivandet av deklarationen och som kan anmäla varorna till Tullen. I praktiken kan deklarationen inges t.ex. av innehavaren av tullagertillståndet, transportfirman eller av en representant för dessa. I sista hand är det dock tillståndshavaren som svarar för att tullagerförfarandet avslutas på rätt sätt. Skyldigheterna beträffande bokföring fastställs i tullagertillstånden för tillståndshavaren och/eller personen som är ansvarig för förfarandet.

Om deklaranten inger återexportdeklarationer upprepade gånger ska denne därtill registrera sig som registrerad exportkund.

Varorna kan under tullagerförfarandet befordras till ett utförseltullkontor eller ett annat i tillståndet angivet tullkontor som har behörighet att frigöra varorna till ett påföljande tullförfarande. Varor kan befordras under tullagerförfarandet utan separat tillstånd. Bokföringen ska förses med en uppgift om befordran.

Det beslut om överlåtelse till förfarandet som gäller återexportdeklarationen fungerar samtidigt som lastningstillstånd. Lagerhavarens ansvar upphör först då varorna har förts ut ur unionen eller hänförts till ett annat tullförfarande. Verifikaten över utförseln eller hänförandet till tullförfarandet ska bifogas till lagrets bokföring. En anteckning om bortförandet av varorna ska göras i bokföringen redan i det skede då varorna fysiskt tas ut från tullagret.

Exempel: Varor lastas från ett tullager i en hamn på ett fartyg som direkt lämnar unionens tullområde. Om det är fråga om en container ska återexportdeklarationen inges senast två timmar före avgången(om bulkvaror 4 timmar före avgången). Varans utförselställe är i Finland. En anmälan om ankomst till utförselstället ska inges för varorna om man inte har beviljats befrielse från detta. Den utförselbekräftade återexporten avslutar tullagerförfarandet. I tullagerbokföringen anges både dagen då varorna tagits ut ur lagret och dagen då utförseln bekräftats. Till bokföringen bifogas beslutet om överlåtelse till förfarandet och det utförselbekräftade överlåtelsebeslut eller minst det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet.


Varor kan, efter att en återexportdeklaration avgetts för dem, befordras under tullagerförfarandet till ett utförseltullkontor som är beläget i Finland eller i ett annat unionsland. Varorna förblir under tullagerförfarandet tills de förts ut ur unionens tullområde.

Befordran ska slutföras inom 30 dagar efter det att varorna har förts bort från tullagret. Bokföringsanteckningen om den slutliga utförseln av varorna från unionen ska göras inom 100 dagar efter utförseln. Den ansvariga för förfarandet ska kunna påvisa både att varorna har lämnat tullagret och att de har lämnat unionen. Om varorna befordrats till unionens gräns under tullagerförfarandet ska bokföringen förses med två noteringar: en om bortförande från lagret och en om utförseln ur unionen. Verifikaten över utförseln ska bifogas till bokföringen.

Exempel: Avsikten är att varor som exporteras till Ryssland ska befordras under tullagerförfarandet från ett tullager i Kouvola till utförseltullkontoret i Vaalimaa. Tillståndshavaren inger en återexportdeklaration för varorna för vilken Tullen fattar ett beslut om överlåtelse till förfarandet. Överlåtelsebeslutet fungerar som lastningstillstånd för de varor som tas ut från lagret. Varorna lastas på exportfordonet. Tillståndshavaren gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om bortförandet av varorna från lagret. Vid Vaalimaa tull uppvisar föraren ett följedokument (EAD) på basis av vilket Tullen avslutar återexportförfarandet. Deklaranten får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut till sitt system. Tillståndshavaren bifogar beslutet till sin bokföring och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna.


Efter att återexportdeklarationen har ingetts kan varorna hänföras till ett transiteringsförfarande (T1 eller TIR-carnet). Då befordras varorna under tullagerförfarandet till det tullkontor där transiteringen påbörjas. När varorna hänförts till transiteringsförfarandet avslutas tullagerförfarandet och ansvaret för varorna övergår till den som svarar för transiteringen. Återexportdeklarationens MRN antecknas i lagrets bokföring när varorna tas ut från lagret.

Exempel: Varorna avgår från ett tullager i Kouvola till Kotka tull där en TIR-carnet öppnas för varorna. Varorna ska levereras till Ryssland. Efter att återexportdeklarationen har ingetts lastas varorna på ett exportfordon. Tillståndshavaren bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en bokföringsanteckning om bortförandet av varorna från lagret. Den som svarar för transiteringen har ingett en elektronisk transiteringsdeklaration (TIR-NCTS). I transiteringsdeklarationen anges återexport (31) som föregående förfarande samt återexportdeklarationens MRN-nummer. Kotka tull avslutar återexporten och bestyrker TIR-carneten. Tullens system bekräftar varornas utförsel dock först efter att TIR-carneten har visats upp vid gränsen. Den ansvariga för tullagerförfarandet bifogar en kopia av Volet 1 och gör de nödvändiga bokföringsanteckningarna om utförseln av varorna. Inget utförselbekräftat överlåtelsebeslut behövs i detta fall eftersom tullagerförfarandet avslutats i och med att transiteringen påbörjats och en anteckning om det gjorts i bokföringen.


Varorna kan befordras till det tullkontor som enligt tullagertillståndet är avslutningstullkontoret när tullagerförfarandet avslutas med ett annat tullförfarande. Tullagring kan också avslutas så att en annan innehavare av tullagertillstånd hänför varorna till ett nytt tullagerförfarande. I tillståndet för det lager som tar emot varorna ska avslutningstullkontoret för det lager varifrån varorna avsänds vara angivet som hänförandetullkontor.

Innan varorna befordras från det ena tullagret till det andra ska den som tar emot befordran hänföra varorna till 7171-förfarandet. När Tullen godtagit tulldeklarationen upphör det avsändande lagrets ansvar för tullagerförfarandet och det mottagande lagrets dito börjar. Det mottagande lagret lämnar vid behov ett lossningsresultat till Tullen.

Exempel: Företag A har ett tullagertillstånd där Kotka tull angetts som det tullkontor som avslutar förfarandet. Avsikten är att befordra varorna till företag B i vars tullagertillstånd Kotka har angetts som hänförandetullkontor. Företag B lämnar in en tulldeklaration för 7171-förfarandet till Kotka tull på en SAD-blankett där de uppläggningsnummer som getts av företag A angetts som föregående förfarande. När tullen godtagit tulldeklarationen skickar företag B en kopia av deklarationen till företag A. Företag A lämnar ut varorna mot deklarationen och gör en bokföringsanteckning med de uppläggningsnummer som B deklarerat och med datum (dagen då tullen godtagit deklarationen). När Tullen godtar 7171-deklarationen övergår ansvaret för förfarandet till B. Företag B inlämnar vid behov en anmälan om lossningsresultat till Tullen.


När varor lastas från ett tullager beläget i en hamn eller i omedelbar närhet till den direkt på ett fartyg i reguljär trafik, ska de oförtullade varorna transiteras. Transiteringsförfarandet avslutar tullagerförfarandet.

Om varorna förs ut från Finland med ett fartyg som inte går i reguljär sjötrafik behandlas alla varor ombord på fartyget som oförtullade varor i destinationshamnen. I en sådan situation är det inte obligatoriskt att tillämpa unionens transiteringsförfarande. För utförselkontroll av varorna kräver Tullen dock att en tulldeklaration även inges för dessa varor. Som tulldeklaration används en elektronisk återexportdeklaration. I deklarationen anges nationellt förfarande med kod 7VO. Tullagerförfarandet avslutas när man med hjälp av ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut kan bekräfta att varorna förts ut med ett fartyg som inte går i reguljär trafik.

Exempel: Varor lastas från en oljehamnsaktörs tullager i Kotka hamn på ett tankfartyg som transporterar varorna till Hamburgs hamn. I detta skede har aktören sällan uppgifter om varans slutliga destination. Den som svarar för förfarandet inger en återexportdeklaration försedd med kod 7VO och godtagandet av deklarationen utgör samtidigt lastningstillstånd. Varorna lastas på fartyget. Den som svarar för förfarandet bifogar beslutet om överlåtelse till förfarandet till sin bokföring och gör en anteckning om bortförande av varorna från lagret i bokföringen. Den ansvarige för förfarandet får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut när Tullen har bekräftat utförseln av varorna. Den ansvarige för förfarandet bifogar det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet till sin bokföring och gör en anteckning om utförseln av varorna ur unionen.


När ett postpaket exporteras från ett tullager till ett område utanför EU ska en återexportdeklaration lämnas till Tullen. För postpaket som skickas till ett område utanför gemenskapen ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

När Tullen skickat beslutet om överlåtelse till exportförfarandet till den som lämnat in återexportdeklarationen kan varorna tas ut ur lagret. Tullagringen upphör när det paket som återexporteras bevisligen överlämnats för posttransport.

Den ansvariga för förfarandet ska till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor. Därtill ska den ansvariga för förfarandet till Tullen (spake.vienti(at)tulli.fi) skanna exportföljedokumentet och posttulldeklarationen. Med dessa uppgifter kan Tullen avsluta återexporten. Den som lämnat in återexportdeklarationen får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut från Tullen. Den ansvarige för förfarandet behöver beslutet som verifikat i sin bokföring.


När varor skickas per post till ett annat unionsland krävs ingen separat transiteringsdeklaration för dem. För postpaket som skickas till ett annat unionsland ska en posttulldeklaration, Postens blankett CN 22/CN 23, upprättas för tullklareringen av varorna. När Posten åtar sig att transportera varorna från det lokala postkontoret till sorteringscentralen för utlandspost jämställs flyttningen av varorna på gemenskapens tullområde med extern transitering.

Postpaketet är på lagerhavarens ansvar tills det bevisligen har överlämnats för posttransport. För avslutande av tullagringen ska den ansvariga för förfarandet till sin bokföring bifoga Postens verifikat över mottagandet av varorna och en kopia av posttulldeklarationen. Dessa dokument ska kopplas till uppgifterna om uppläggning på lager gällande ifrågavarande varor.Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag