Avslutande av transitering

Transiteringsförfarandet avslutas antingen vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare. Personen som är ansvarig för transiteringsförfarandet ska avsluta transiteringen inom en viss tidsfrist och se till att förseglingarna har hållits intakta under transporten.

Om det fattas varor eller om de bytts ut, ska den som är ansvarig för transiteringen redogöra för dessa avvikelser till Tullen. Den som är ansvarig för transiteringsförfarandet kan åläggas att betala skatter och avgifter om varor försvinner under transporten. Vid normalförfarandet vidtas alla åtgärder för avslutande av transiteringen vid Tullen. I samband med anmälan av varornas ankomst vid destinationstullkontoret hänförs de också vanligtvis till något annat tullförfarande (t.ex. övergång till fri omsättning eller lagring).

Begäran om lossningstillstånd för en T-transitering vid normalförfarande

Lossningstillstånd kan begäras, när varorna befinner sig i finskt territorium. När man vill lossa de transiterade varorna i tillfälligt lager ska man meddela Tullen i vilket tillfälligt lager varorna kommer att lossas. Transiteringsdeklarationen fungerar då som en deklaration för tillfällig lagring.

Lossningstillstånd kan begäras

 • genom att skicka en anmälan om mottagande i Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande
  • Anmälan om lossningsresultat ska lämnas in via samma servicekanal som anmälan om mottagande skickades.
 • hos vilket tullkontor som helst som är öppet och som erbjuder kundservice
  • Anmälan om lossningsresultat ska skickas per e-post till Tullen till adressen spake.passitus(at)tulli.fi.
 • hos Tullens elektroniska servicecentral per e-post till spake.passitus(at)tulli.fi.
  • Anmälan om lossningsresultat ska skickas per e-post till samma adress.

Följande villkor gäller för lossningstillstånd:

 • Varorna kommer att lossas vid ett av Tullen godkänt tillfälligt lager eller tullager, eller varorna levereras till ett fartyg (fartygsleverans).
 • Varorna hänförs till följande tullförfarande omedelbart efter begäran om lossningstillstånd, eller tulldeklarationen har ingetts på förhand (D-deklaration). Varorna får tas i bruk när frigörandebeslutet fåtts från Tullen.
 • Varorna förs ut ur EU. När varorna lämnar unionen på ett fartyg som går i annan än reguljär trafik, ska fartygets manifest, konossement eller en annan motsvarande uppgift lämnas som lossningsresultat. Som lossningsresultat godkänns bara slutliga manifestuppgifter, inte t.ex. ett förhandsmanifest.

Begäran som skickas per e-post ska innehålla följande uppgifter:

 • transiteringens MRN-referensnummer
 • begäran att lossa varorna
 • uppgift om den plats där varorna kommer att lossas, inklusive lagerkod (FI1234567-800101)
 • uppgift om eventuella tullförseglingar och deras skick.

Om transiteringen påbörjats under reservförfarande vid avgångstullkontoret, ska man till begäran om lossningstillstånd bifoga varornas följedokument med bilagor i skannad form. Användningen av reservförfarande framgår av den röda stämplingen om reservförfarande i punkten för MRN i transiteringsföljedokumentet.

Lossningsresultatet ska lämnas till Tullen senast följande dag

Lossningsresultatet ska inlämnas till Tullen omedelbart efter lossningen eller senast dagen efter beviljandet av lossningstillståndet. Tullen avslutar transiteringsförfarandet mot ett godtagbart lossningsresultat eller mot en tulldeklaration för följande förfarande.

Innehållet i lossningsresultatet som skickas per e-post

Lossningsresultatet ska innehålla följande uppgifter:

 • transiteringens MRN-referensnummer
 • eventuella avvikelser
 • lagerhavarens (eller fartygsrepresentantens) underskrift och namnförtydligande samt lagrets (fartygets) namn.

Lossningsresultatet kan också anmälas med ett separat dokument. Om de lossade varorna skiljer sig från uppgifterna i transiteringsdeklarationens lossningstillstånd, ska dessa skillnader anges i lossningsresultatet. Skillnaderna är övertaliga varor, varor som bytts eller varor som saknas.

Ansvar för lossade varor

Ansvaret för de varor som anges i lossningsresultatet överförs till lagerhavaren när varorna har antecknats i lagerbokföringen och Tullen har godkänt det inlämnade lossnings­resultatet.

Godkänd mottagare

Godkända mottagare har beviljats tillstånd av Tullen att ta emot transiterade varor utan att anmäla deras ankomst till Tullen.

Beakta följande

Välj en kod för lossningsresultat:

 • ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen.
  • När koden för lossningsresultat är A2, kan du skicka anmälan om resultatet genom att klicka på ” Skicka anmälan om lossningsresultat”.
 • ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor). Också varor som inte alls deklarerats, dvs. överlossade varor, anges med denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är A5, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.
 • "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats. När det finns både varor som saknas och överlossade varor, välj denna kod.
  • När koden för lossningsresultatet är B1, klicka på knappen ”Lägg till och/eller redigera deklarationsuppgifter” så kan du anmäla avvikelserna.

Du får inte välja ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.


Ange lossningsresultatet på följande sätt:

 • Ange ”A2 – Överensstämmer med deklarationen” då varorna du lossat både till sin natur och mängd stämt överens med det som angetts i transiteringsdeklarationen
 • Ange ”A5 – Små avvikelser/Överlossade varor” då det konstaterats små avvikelser som inte påverkar avslutandet av transiteringsförfarandet eller tullskulden (t.ex. avvikelser som kan betraktas som små gällande vikt, förpackningsslag eller förpackningsmärken utan märkbar manipulering eller byte av varor).
  • När lossningsresultatet är A5, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.
 • Ange "B1 – Varuposter saknas" då det konstaterats att varor saknades (helt eller delvis) eller att varor har bytts ut jämfört med deklarationen (varans typ och mängd) eller att det ingår varor som inte alls har deklarerats.
  • När lossningsresultatet är B1, ange de konstaterade mängderna i anmälan om lossningsresultat.

Du får inte ange ”A1 – Kontrollresultatet överensstämmer med deklarationen” som lossningsresultat, eftersom denna kod endast används av Tullen. Med den koden anger Tullen att Tullen har granskat varorna och uppgifterna och konstaterat att varorna och mängderna överensstämmer med uppgifterna i deklarationen.


T-transiteringsvarors ankomst kan anmälas till Tullen efter tidsfristen för transiteringen om varorna fortfarande är tillgängliga att granskas av Tullen. Om varorna inte längre kan granskas av Tullen, godkänns transiteringens ankomst inte som anmäld till Tullen och inget lossningstillstånd beviljas.

Godkännande av anmälan om ankomst i efterhand

Transiteringen anses ha anmälts inom utsatt tid om överskridandet av tidsfristen inte beror på den transiteringsansvariges handlande. Godtagbara orsaker till överskridande av tidsfristen kan t.ex. vara följande:

 • olycka som skett under resan (polisens anteckningar på följedokumentet eller något annat dokument),
 • föraren har blivit tvungen att uppsöka läkarvård (läkarintyg),
 • fordonet har skadats och reparerats (kvitto på bogserings- och reparationstjänster),
 • strejk, snöskred eller annan godtagbar och bevisbar fördröjning.

Destinationstullkontoret bedömer utifrån bevisen som lagts fram huruvida anmälan av varornas ankomst kan godkännas i efterhand.

Frigörande för övergång till fri omsättning av varor vars ankomst inte anmälts

Ibland kan varuhavaren eller mottagaren i efterhand upptäcka att anmälan till Tullen av en T1-transiterings ankomst har uteblivit för varorna som anlänt. Då kan varorna frigöras för övergång till fri omsättning med en importtulldeklaration, i vilken man utöver de normala uppgifterna ska ange följande:

 • I importdeklarationen används koden för ytterligare uppgifter FIXXX och i fältet ”Beskrivning” anges ”Transiteringens ankomst har inte anmälts”.
 • Som kod för tidigare dokument används 1ZZZ och som referens anges MRN-referensnumret för den transitering vars ankomst inte anmälts.

Tullen avslutar inte transiteringen, utan förtullningsbeslutet fungerar som ett alternativt bevis på avslutande av transiteringen. 


För transiteringar med TIR-carnet ska lossningstillstånd begäras redan vid gräns- eller införseltullkontoret, om det på destinationen inte finns ett tullkontor som erbjuder kundservice.


Läs mer