Avslutande av transitering

Transiteringsförfarandet avslutas antingen vid tullkontoret eller hos den godkända mottagaren. Den person som är ansvarig för transiteringsförfarandet ska avsluta transiteringen inom tidsfristen och se till att förseglingarna har hållits intakta under transporten.

Om det fattas varor eller om de bytts ut, ska den som är ansvarig för transiteringen redogöra för dessa avvikelser till Tullens transiteringsuppföljning. Utifrån redogörelsen och bevisen som framlagts kan den som är ansvarig för transiteringen lämna in alternativt bevis. Den som är ansvarig för transiteringen kan åläggas att betala skatter och avgifter om varor försvinner under transporten. Vid standardförfarandet görs alla åtgärder för att avsluta transiteringen vid tullkontoret. I samband med anmälan av varornas ankomst vid destinationstullkontoret hänförs de också vanligtvis till något annat tullförfarande (t.ex. överlåtelse till fri omsättning eller lagring).

Begäran om lossningstillstånd för T-transitering

Lossningstillstånd kan begäras hos vilket tullkontor som helst som är öppet och som erbjuder kundservice, inklusive Tullens elektroniska servicecentral (Spake), när varorna befinner sig i Finland. När man vill lossa de transiterade varorna i tillfälligt lager ska man meddela Tullen i vilket tillfälligt lager varorna kommer att lossas. Transiteringsdeklarationen fungerar som en summarisk deklaration för tillfällig lagring.

Elektroniska servicecentralen kan bevilja lossningstillstånd per e-post när

 • den som begär lossningstillstånd inte tar emot varorna som en godkänd mottagare
 • det inte finns något tullkontor som är öppet och som erbjuder kundservice på samma ort som det mottagande lagret
 • varorna kommer att lossas vid ett av Tullen godkänt tillfälligt lager eller tullager och införas i dess bokföring, eller när varorna levereras i form av en fartygsleverans

eller om

 • varorna hänförs till följande tullförfarande omedelbart efter att lossningstillstånd begärts eller om varorna omfattas av ett förenklat förfarande vid import från andra EU-länder till Åland och lossningstillstånd begärs för en T2F-transitering
 • varorna lämnar unionen, t.ex. på ett fartyg som går i annan än reguljär trafik.

Om varorna lämnar unionen på ett fartyg som går i annan än reguljär trafik, ska fartygsmanifestets konossement, eller en annan motsvarande uppgift gällande varorna, inlämnas som lossningsresultat. Endast slutgiltiga manifestuppgifter godkänns som lossningsresultat, inte t.ex. en förhandsanmälan.

Som bevis på hänförande till följande tullförfarande godkänns t.ex. att man för varorna på förhand inlämnar en tulldeklaration för överlåtelse till fri omsättning och att man i begäran om lossningstillstånd anger ifrågavarande tulldeklarations förtullningsnummer och platsen där varorna kommer att lossas. De lossade varorna får tas i bruk när överlåtelsebeslutet fåtts från Tullen.

Den som är ansvarig för transiteringsförfarandet kan begära lossningstillstånd per e-post på adressen spake.passitus(at)tulli.fi.

Begäran ska innehålla följande uppgifter:

 • huvudreferensnumret (MRN)
 • begäran att lossa varorna
 • uppgift om plats där varorna kommer att lossas, inklusive lagerkod (FO-nummer + R-tilläggsdel)
 • uppgift om eventuella tullförseglingar och deras skick.

Om transiteringen påbörjats under reservförfarande vid avgångstullkontoret, ska man till begäran om lossningstillstånd bifoga varornas följedokument med bilagor i skannad form. Användningen av reservförfarande framgår av den röda stämplingen om reservförfarande i punkten MRN i transiteringsföljedokumentet.

Lossningsresultatet ska lämnas till Tullen senast nästa dag

Lossningsresultatet ska lämnas till ett öppet tullkontor som erbjuder kundservice, eller skickas per e-post till Elektroniska servicecentralens kontor i Torneå på adressen passitusseuranta(at)tulli.fi omedelbart efter lossningen eller senast dagen efter beviljandet av lossningstillstånd. Tullen avslutar transiteringsförfarandet mot ett godtagbart lossningsresultat eller mot inlämnande av en tulldeklaration för följande förfarande.

När varor som anlänt vid T-transiteringsförfarande hänförs till tullagerförfarandet ska lossningsresultatet för transiteringen skickas tillsammans med tullagerdeklarationens MRN-nummer till adressen spake.varastointi(at)tulli.fi.

Lagerhavaren kan lämna in lossningsresultatet i stället för den som är ansvarig för transiteringen, med dennes samtycke.

Lossningsresultatets innehåll

Lossningsresultatet kan skickas i form av information om att varorna har mottagits och lossats i lagrets (eller fartygets) utrymmen. Lossningsresultatet ska innehålla följande uppgifter:

 • huvudreferensnumret (MRN)
 • eventuella avvikelser
 • lagerhavarens (eller fartygsrepresentantens) underskrift och namnförtydligande samt lagrets (fartygets) namn.

Lossningsresultatet kan också meddelas med ett separat dokument.  Om de lossade varorna inte stämmer överens med uppgifterna i transiteringsdeklarationens meddelande om lossningstillstånd, ska dessa skillnader anges i lossningsresultatet. Skillnaderna är övertaliga varor, varor som bytts eller varor som saknas.

Ansvar för lossade varor

När den som är ansvarig för transiteringen har lossat varorna i tillfälligt lager, överförs ansvaret för de varor som ska anges i lossningsresultatet till lagerhavaren när varorna har antecknats i lagerbokföringen och Tullen har godkänt det inlämnade lossningsresultatet.

Godkänd mottagare

Godkända mottagare har beviljats tillstånd av Tullen att ta emot transiterade varor utan att anmäla deras ankomst vid Tullen.

Beakta följande

T-transiteringsvarors ankomst kan anmälas till Tullen efter tidsfristen för transiteringen om varorna fortfarande är tillgängliga att granskas av Tullen. I annat fall godkänns transiteringens ankomst inte som anmäld till Tullen och inget lossningstillstånd beviljas.

Godkännande av anmälan om ankomst i efterhand

Transiteringen anses ha anmälts inom utsatt tid om överskridandet av tidsfristen inte beror på den transiteringsansvariges handlande. Godtagbara orsaker till överskridande av tidsfristen kan t.ex. vara följande:

 • olycka som skett under resan (polisens anteckningar på följedokumentet eller något annat dokument)
 • föraren har blivit tvungen att uppsöka läkarvård (läkarintyg)
 • fordonet har skadats och reparerats (kvitto på bogserings- och reparationstjänster)
 • strejk, snöskred eller annan godtagbar och bevisbar fördröjning.

Destinationstullkontoret bedömer utifrån bevisen som lagts fram huruvida anmälan av varornas ankomst kan godkännas i efterhand.

Frigörande för övergång till fri omsättning av varor vars ankomst inte anmälts

Ibland kan deklaranten eller mottagaren i efterhand upptäcka att anmälan till Tullen av en T1-transiterings ankomst har uteblivit för varorna som anlänt. Då kan varorna frigöras för fri omsättning med en elektronisk importdeklaration, i vilken man utöver de normala uppgifterna ska ange följande:

 • Som kod för föregående förfarande används 821och som nummer används referensnumret (MRN) för transiteringen vars ankomst inte anmälts
 • I importdeklarationen som inges i efterhand (kod R) används tilläggskoden FIXXX och i fältet Beskrivning anges följande: Transitering har inte anmälts

Tullen avslutar inte transiteringen, utan förtullningsbeslutet utgör ett alternativt bevis på avslutande av transiteringen.


Läs mer