Ursprung och styrkande av unionsstatus

Tillstånd till status som godkänd utfärdare (ACP)

Varor som befinner sig i unionens tullområde antas i regel ha status som unionsvaror, men i särskilda fall ska varornas unionsstatus bevisas. Om företaget har tillstånd att verka som godkänd utfärdare kan det själv bestyrka varors unionsstatus genom att utfärda ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura, ett transportdokument eller ett manifest utan att behöva begära påteckning och registrering av beviset från Tullen. Fram tills det att EU:s gemensamma elektroniska system för bevis för unionsstatus (PoUS-systemet) införs är det möjligt att använda bevis i pappersformat.

Tillstånd till status som godkänd utfärdare och ändring i giltigt tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd och beslut, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)

På en reguljär fartygslinje kan unionsvaror befordras från en hamn till en annan inom unionens tullområde och tillfälligt lämna tullområdet utan att varornas tullstatus ändras. På en reguljär fartygslinje ska statusen för andra än unionsvaror bevisas. Rederier kan ansöka om RSS-tillstånd där man anger namnen på fartygen som trafikerar den reguljära fartygslinjen samt anlöpshamnarna och rutterna.

Sök tillstånd till reguljär fartygslinje via CDS-systemet. Använd tullkontorskoden FI904006 i ansökan.

Tillstånd att agera som godkänd exportör

Ett företag som är etablerat i unionens tullområde kan ansöka om status som godkänd exportör som avses i ursprungsreglerna. Om företaget har tillstånd att agera som godkänd exportör kan det själv upprätta formbundna faktura- eller ursprungsdeklarationer oberoende av värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Ett tillstånd att agera som godkänd exportör ger också företaget rätt att själv bestyrka A.TR.-varucertifikat med en egen specialstämpel.

Tillstånd att agera som godkänd exportör söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd och beslut, kontakta Tullrådgivningen.

Registrerad exportör

Systemet för registrerade exportörer (REX-systemet) används för registrering av exportörer med tillstånd att intyga varors ursprung. Registrerade exportörer kan till REX-systemet inge ursprungsdeklarationer som berättigar till förmånsbehandling enligt unionens GSP-system. Deklarationer kan inges av exportörer som är etablerade i unionens tullområde och av exportörer i förmånsländerna.

Status som registrerad exportör söks elektroniskt i REX-tjänsten. I REX-tjänsten används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter, och man loggar in i den via EU:s e-tjänst.

I REX-tjänsten kan man också ansöka om ändring av registreringen och upphävande av registreringen.

När du lägger till din e-postadress i REX-tjänsten får du ett e-postmeddelande om godkänd registrering och statusändringar för registreringen.

Du kan kontrollera giltigheten av ditt företags REX-registreringsnummer i EU:s databas.