Ursprung och styrkande av unionsstatus

Tillstånd till status som godkänd utfärdare (ACP)

Varor som befinner sig i unionens tullområde antas i regel ha status som unionsvaror, men i särskilda fall ska varornas unionsstatus bevisas. Om företaget har tillstånd att verka som godkänd utfärdare kan det själv bestyrka varors unionsstatus genom att utfärda ett T2L- eller T2LF-dokument, en faktura, ett transportdokument eller ett manifest utan att behöva begära påteckning och registrering av beviset från Tullen. Fram tills det att EU:s gemensamma elektroniska system för bevis för unionsstatus (PoUS-systemet) införs är det möjligt att använda bevis i pappersformat.

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd att agera som godkänd exportör

Ett företag som är etablerat i unionens tullområde kan ansöka om status som godkänd exportör som avses i ursprungsreglerna. Om företaget har tillstånd att agera som godkänd exportör kan det själv upprätta formbundna faktura- eller ursprungsdeklarationer oberoende av värdet på ursprungsprodukterna i försändelsen. Ett tillstånd att agera som godkänd exportör ger också företaget rätt att själv bestyrka A.TR.-varucertifikat med en egen specialstämpel.

Tillstånd till bokföringsmässig uppdelning av material

Vid tillverkning av exportvaror kan man använda ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial som är identiska och sinsemellan utbytbara och som har samma handelskvalitet och tekniska och fysiska egenskaper. Materialen uppdelas bokföringsmässigt i ursprungsmaterial och icke-ursprungsmaterial. Ett ursprungsintyg kan utfärdas för sådan mängd tillverkade produkter som kan anses vara ursprungsprodukter på basis av den verkliga mängden tillgängligt ursprungsmaterial..

  • Detta tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan.

Registrerad exportör

Systemet för registrerade exportörer (REX-systemet) används för registrering av exportörer med tillstånd att intyga varors ursprung. Registrerade exportörer kan till REX-systemet inge ursprungsdeklarationer som berättigar till förmånsbehandling enligt unionens GSP-system. Deklarationer kan inges av exportörer som är etablerade i unionens tullområde och av exportörer i förmånsländerna.

Till och med den 31 december 2017 kan unionens medlemsstater utfärda varucertifikat EUR.1 eller ersättningsursprungscertifikat formulär A på begäran av exportörer eller vidaresändare av varor som inte har registrerats.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag