Tullfrihet

Tullfrihetstillstånd

Tullbefrielse enligt tullfrihetsförordningen förutsätter alltid ett tullfrihetstillstånd som beviljats innan varorna övergår till fri omsättning. Varorna kan också vara tullfria på andra grunder, t.ex. på grund av ursprung eller klassificering enligt vissa varukoder. Då saknar tullfrihetstillståndet betydelse. Tullfrihetstillståndet medför inte befrielse från uppbörden av mervärdesskatt vid varornas övergång till fri omsättning.

Tillstånd att tullfritt införa vetenskapliga instrument och apparater kan beviljas offentliga eller privata institutioner eller deras avdelningar vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning. Tullfrihetstillstånd beviljas vetenskapliga instrument eller apparater enligt tullfrihetsförordningen som införs för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål. Tullfrihetstillstånd för varor som är avsedda för funktionshindrade personers särskilda behov kan sökas av den funktionshindrade själv eller av en institution eller organisation vars huvudsakliga verksamhet är att utbilda eller tillhandahålla hjälp åt funktionshindrade personer.

Tullfrihetstillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut. Tillståndet är avgiftsfritt. Inga förhandsavgöranden meddelas.