Tullfrihet

Tillstånd till import av flyttgods i förväg

En person som flyttar från ett land utanför EU:s tullområde till Finland kan beviljas befrielse från tull och mervärdesskatt för sitt flyttgods, också om flyttgodset införs före den egentliga inflyttningen. Införsel av flyttgods tullfritt före personens egen inflyttning till Finland förutsätter alltid Tullens tillstånd till import i förväg. Tillståndet ska uppvisas i samband med förtullningen av flyttgodset.

Ansökan ska skickas per post till Tillståndscentralen, PB 261, 65101 Vasa eller per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

Tillstånd till undantag

Tillstånd till undantag kan sökas i särskilda fall, när förutsättningarna för tullfrihet enligt tullfrihetsförordningen inte uppfylls för varan. Undantagssituationerna gäller vanligtvis flyttare. Detta tillstånd söks med en fritt formulerad, välmotiverad ansökan.

Ansökan ska skickas per post till Tillståndscentralen, PB 261, 65101 Vasa eller per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

Tullfrihetstillstånd

Tullbefrielse enligt tullfrihetsförordningen förutsätter alltid ett tullfrihetstillstånd som beviljats innan varorna övergår till fri omsättning. Varorna kan också vara tullfria på andra grunder, t.ex. på grund av ursprung eller klassificering enligt vissa varukoder. Då saknar tullfrihetstillståndet betydelse. Tullfrihetstillståndet medför inte befrielse från uppbörden av mervärdesskatt vid varornas övergång till fri omsättning.

Tillstånd att tullfritt införa vetenskapliga instrument och apparater kan beviljas offentliga eller privata institutioner eller deras avdelningar vars huvudsakliga verksamhet är utbildning eller vetenskaplig forskning. Tullfrihetstillstånd beviljas vetenskapliga instrument eller apparater enligt tullfrihetsförordningen som införs för vetenskaplig forskning utan vinstsyfte eller för utbildningsändamål. Tullfrihetstillstånd för varor som är avsedda för funktionshindrade personers särskilda behov kan sökas av den funktionshindrade själv eller av en institution eller organisation vars huvudsakliga verksamhet är att utbilda eller tillhandahålla hjälp åt funktionshindrade personer.

Ansökan ska skickas per post till Tillståndscentralen, PB 261, 65101 Vasa eller per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi.

  • Tullbefrielse för vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 44), ansökningsblankett 848r
  • Tullbefrielse för komponenter, reservdelar, tillbehör och verktyg till vetenskapliga instrument och apparater (tullfrihetsförordningen, art. 45), ansökningsblankett 849r
  • Tullbefrielse för undervisningsmateriel, vetenskaplig materiel och kulturell materiel (tullfrihetsförordningen, art. 43), ansökningsblankett 904r
  • Tullbefrielse för varor som är avsedda för synskadade och importeras av en institution eller organisation (tullfrihetsförordningen, art. 67), ansökningsblankett 908r
  • Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (tullfrihetsförordningen, art. 68), ansökningsblankett 909r
  • Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av en institution eller organisation (tullfrihetsförordningen, art. 68), ansökningsblankett 910r
  • Tullbefrielse för varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (tullfrihetsförordningen, art. 68), ansökningsblankett 911r
  • Tullbefrielse för reservdelar, komponenter, tillbehör och verktyg till varor som är avsedda för funktionshindrade och importeras av den funktionshindrade själv (tullfrihetsförordningen, art. 68), ansökningsblankett 912r