Hoppa till innehåll

Tillstånd till transport och lagring

Transitering

Transitering är ett tullförfarande som underlättar varutransporter och internationell handel. Vid transitering transporteras varor under tullövervakning från ett avgångstullkontor till ett destinationstullkontor, där varorna hänförs till ett tullförfarande. Vid transitering kan man flytta varor inom transiteringsområdet utan att betala tullar eller andra avgifter. För detta krävs dock en garanti som motsvarar beloppet av eventuella tullar och skatter (tillstånd till samlad garanti).

Tillstånd till status som godkänd avsändare (ACR)

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd avsändare så kan det inleda en T-transitering på vilken som helst i Finland belägen plats som godkänts av Tullen utan att varornas ankomst anmäls till Tullen. För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd till status som godkänd avsändare och ändring i giltigt tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd till status som godkänd mottagare (ACE) och tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering (ACT)

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd mottagare så kan det ta emot varor som anländer under ett T- eller TIR-transiteringsförfarande till sitt tullager eller tillfälliga lager utan att varornas ankomst anmäls till Tullen.

Tillstånd till status som godkänd mottagare och tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering samt ändring i giltigt tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)

Företag som ansvarar för transitering av varor kan få tillstånd av Tullen att själv fästa förseglingar av särskild typ på transportmedel och förpackningar. Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard 17712:2013 eller de krav som ställs i artikel 301.1 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen. Förseglingarna ska godkännas av Tullen.

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ samt ändring i giltigt tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd att använda transiteringsdeklaration med en reducerad datauppsättning (TRD)

Flygbolag, rederier och järnvägsbolag kan ansöka om tillstånd att få använda ett tulldeklaration med en reducerad datauppsättning. Beviljande av detta tillstånd förutsätter att

 • sökanden är ett flygbolag, rederi eller järnvägsbolag
 • företaget är etablerat i unionens tullområde
 • företaget använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet
 • företaget inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen
 • ett system för bokföring av transporter
 • att personen som svarar för företagets tullärenden har en praktisk eller professionell kompetens inom transitering.

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

I tillståndet till användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration fastställs de flygplatser och hamnar till vilket varorna kan flyttas under förfarandet för transitering baserat på ett elektroniskt manifest.

Beviljande av detta tillstånd förutsätter att

 • företaget är ett flygbolag eller rederi med ett betydande antal flyg eller fartyg som trafikerar mellan avgångs- och destinationsorter i unionen
 • företaget är etablerat i unionens tullområde eller har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionen
 • företaget använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet
 • företaget inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.
 • ett system för bokföring av transporter
 • att personen som svarar för företagets tullärenden har en praktisk eller professionell kompetens inom transitering.

Sök tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument och ändring i giltigt tillstånd via CDS-systemet.

Lagring

Ett företag som är kund hos Tullen kan ansöka om ett tillstånd till lagring av varor som införts från ett land utanför EU, t.ex. om importtullarnas belopp är stort. Lagring medför många fördelar för företaget: För varor som är hänförda till lagerförfarandet uppbärs inte tullar eller skatter. Därtill kan varorna vänta på de tillstånd och licenser som behövs vid import. Lagringen möjliggör också att det slutliga tullförfarandet väljs senare. Om varorna återexporteras behöver inga tullar eller skatter alls betalas för dem i Finland.

Tullagertillstånd

Tullager indelas i allmänna och privata tullager, och det finns separata tillstånd för dem.

 • lagring av varor i ett privat tullager (tillstånd CWP)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ I (CW1)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ II (CW2)

Varor får endast lagras i de lokaler eller på den adress som anges i tillståndet. Lagringstiden har inte begränsats. Tullagertillståndet förutsätter ett gällande tillstånd till samlad garanti.

Ansök om tillstånd till tullagring och ändring i giltigt tillstånd i webbtjänsten Tillstånd och beslut.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i CDS-systemet.

Tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST)

Om företaget inte genast vill hänföra varor som införts från ett land utanför EU till ett tullförfarande, kan varorna placeras oförtullade i tillfälligt lager. Varor i tillfällig lagring ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar från den dag då de anmäldes till Tullen. Tillståndet till tillfällig lagring av varor förutsätter ett gällande tillstånd till samlad garanti.

Ansök om tillstånd till tillfällig lagring av varor och ändring i giltigt tillstånd i webbtjänsten Tillstånd och beslut.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i CDS-systemet.