Hoppa till innehåll

Transport och lagring

Transitering

Transitering är ett tullförfarande som underlättar varutransporter och internationell handel. Vid transitering transporteras varor under tullövervakning från ett avgångstullkontor till ett destinationstullkontor, där varorna hänförs till ett tullförfarande. Vid transitering kan man flytta varor inom transiteringsområdet utan att betala tullar eller andra avgifter. För detta krävs dock en garanti som motsvarar beloppet av eventuella tullar och skatter (tillstånd till samlad garanti).

Tillstånd till status som godkänd avsändare (ACR)

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd avsändare så kan det inleda en T-transitering på vilken som helst i Finland belägen plats som godkänts av Tullen utan att varornas ankomst anmäls till Tullen. För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti.

Tillstånd till status som godkänd mottagare (ACE) och tillstånd till status som godkänd mottagare för TIR-transitering (ACT)

Om företaget har tillstånd att verka som godkänd mottagare så kan det ta emot varor som anländer under ett T- eller TIR-transiteringsförfarande till sitt tullager eller tillfälliga lager utan att varornas ankomst anmäls till Tullen.

Tillstånd till användning av förseglingar av en särskild typ (SSE)

Företag som ansvarar för transitering av varor kan få tillstånd av Tullen att själv fästa förseglingar av särskild typ på transportmedel och förpackningar. Förseglingarna ska uppfylla ISO-standard 17712:2013 eller de krav som ställs i artikel 301.1 i genomförandeförordningen för unionstullkodexen. Förseglingarna ska godkännas av Tullen.

Tillstånd att använda transiteringsdeklaration med en reducerad datauppsättning (TRD)

Flygbolag, rederier och järnvägsbolag kan ansöka om tillstånd att få använda ett pappersbaserat förfarande för transitering. Beviljande av detta tillstånd förutsätter att

 • sökanden är ett flygbolag, rederi eller järnvägsbolag
 • företaget är etablerat i unionens tullområde
 • företaget använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet
 • företaget inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

Tillstånd till användning av ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration (ETD)

Flygbolag och rederier kan ansöka om tillstånd att få använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration. I tillståndet fastställs de flygplatser och hamnar till vilket varorna kan flyttas under förfarandet för transitering baserat på ett elektroniskt manifest. Beviljande av detta tillstånd förutsätter att

 • sökanden är ett flygbolag eller rederi med ett betydande antal flyg eller fartyg som trafikerar mellan avgångs- och destinationsorter i unionen
 • företaget är etablerat i unionens tullområde eller har sitt säte, sitt huvudkontor eller ett fast etableringsställe i unionen
 • företaget använder regelbundet förfarandet för unionstransitering eller så känner den behöriga tullmyndigheten till att de kan fullgöra de skyldigheter som gäller för förfarandet
 • företaget inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

Solidariskt ombud för farledsavgift

Farledsavgift uppbärs för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt territorialvatten. Redaren, dvs. fartygets ägare, den som hyr fartyget eller en aktör med faktisk bestämmanderätt i frågor som gäller trafiken med fartyget, är ansvarig för betalningen av farledsavgiften. En farledsavgiftsanmälan ska lämnas till Tullen elektroniskt via Portnet-systemet försedd med uppgifter som behövs för fastställande av avgiften. 

En redare som är etablerad i EU eller EES kan anlita ett solidariskt ombud. En redare etablerad utanför EU eller EES ska anlita ett solidariskt ombud. Redaren och det solidariska ombudet är solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften. Att agera som ombud kräver tillstånd av Tullen.

Som solidariskt ombud godkänns en sådan tillförlitlig fysisk eller juridisk person med tillräcklig solvens och kännedom om bestämmelser och förfaranden som gäller farledsavgift som inte har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen. Aktören ska vara etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Registrerad farledsavgiftskund

Redaren eller ett solidariskt ombud kan ansöka om att bli registrerad farledsavgiftskund.

Registrerade farledsavgiftskunder får betalningstid för farledsavgifter. Registrerade kunder ska betala farledsavgiften in på Tullens konto fredagen i den sjunde veckan efter den vecka då beslutet om farledsavgift meddelades.

En garanti kan krävas för farledsavgifterna. Vid fastställandet av garantin beaktas aktörens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och aktörens ekonomiska förutsättningar att ansvara för farledsavgifterna.

Lagring

Ett företag som är kund hos Tullen kan ansöka om ett tillstånd till lagring av varor som införts från ett land utanför EU, t.ex. om importtullarnas belopp är stort. Lagring medför många fördelar för företaget: För varor som är hänförda till lagerförfarandet uppbärs inte tullar eller skatter. Därtill kan varorna vänta på de tillstånd och licenser som behövs vid import. Lagringen möjliggör också att det slutliga tullförfarandet väljs senare. Om varorna återexporteras behöver inga tullar eller skatter alls betalas för dem i Finland.

Tullagertillstånd

Tullager indelas i allmänna och privata tullager, och det finns separata tillstånd för dem.

 • lagring av varor i ett privat tullager (tillstånd CWP)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ I (CW1)
 • lagring av varor i ett allmänt tullager av typ II (CW2)

Varor får endast lagras i de lokaler eller på den adress som anges i tillståndet. Lagringstiden har inte begränsats. Tullagertillståndet förutsätter ett gällande tillstånd till samlad garanti.

Ansök om tillstånd till tullagring i Tullens tjänst Tillstånd. Om ett driftavbrott pågår i systemet, kan du ansöka om tillståndet med ansökningsblankett 1017r.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i systemet för tullbeslut.

Tillstånd till tillfällig lagring av varor (TST)

Om företaget inte genast vill hänföra varor som införts från ett land utanför EU till ett tullförfarande, kan varorna placeras oförtullade i tillfälligt lager. Varor i tillfällig lagring ska hänföras till ett tullförfarande eller återexporteras inom 90 dagar från den dag då de anmäldes till Tullen. Tillståndet till tillfällig lagring av varor förutsätter ett gällande tillstånd till samlad garanti.

Ansök om tillstånd till tillfällig lagring av varor i Tullens tjänst Tillstånd. Om ett driftavbrott pågår i systemet, kan du ansöka om tillståndet med ansökningsblankett 1017r.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i systemet för tullbeslut.

Ta kontakt

Niirala
Rajantie 821, 82675 Niirala
24/7
måndag–fredag 8–16.15 tullklarering av postpaket
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6vyyhganynevva
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag