TIR-konventionen

Godkännande till TIR-systemet

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande med avsikt att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas i de länder som är anslutna till TIR-konventionen.

Tillämpandet av TIR-transiteringsförfarandet förutsätter ett av Tullen fattat beslut om godkännande till TIR-systemet. Garantin för TIR-transiteringen utgörs av garantin fastställd av den sammanslutning (SKAL rf) som beviljat TIR-carneten. Då behöver företaget inte ställa någon individuell garanti hos Tullen.

  • Skicka ansökan om godkännande till TIR-systemet till SKAL rf, som efter registreringen av ansökan skickar den vidare till Tullen för handläggning.

Registrering som TIR-duglighetsexpert

Sedan början av år 2013 är det bara av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, som kan ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet.

Status som TIR-duglighetsexpert kan sökas av en person

  • som bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon
  • som inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Före registrering som TIR-duglighetsexpert ska sökanden avlägga en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Två tentamina ordnas per år. Tidtabellen för tentamina publiceras på Tullens webbplats i januari. Tullen kallar sökanden till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.