TIR-konventionen

Godkännande till TIR-systemet

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande med avsikt att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas i de länder som är anslutna till TIR-konventionen.

Tillämpandet av TIR-transiteringsförfarandet förutsätter ett av Tullen fattat beslut om godkännande till TIR-systemet. Garantin för TIR-transiteringen utgörs av garantin fastställd av den sammanslutning (SKAL rf) som beviljat TIR-carneten. Då behöver företaget inte ställa någon individuell garanti hos Tullen.

  • Skicka ansökan om godkännande till TIR-systemet till SKAL rf, som efter registreringen av ansökan skickar den vidare till Tullen för handläggning.

Registrering som TIR-duglighetsexpert

Det är endast av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, som får ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet. Registreringen är i kraft innevarande år + tre år efter att den beviljats. För fortsatt utlåtanderätt ska en ny ansökan alltid lämnas in. TIR-duglighetsexpertens ansökningstid är från och med i år alltid 1.8–30.9.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert om

  • du bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon
  • du inte har gjort dig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Att bli godkänd som TIR-duglighetsexpert kräver också att du med godkänt resultat avlägger Tullens tentamen om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tentamen avläggs på webben. Du får tentamenskoder i samband med handläggningen av ansökan, när de övriga förutsättningarna för registreringen bedömts vid Tullen. Tentamen testar sökandens kännedom om tekniska bestämmelser (TIR-duglighetskrav) gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Tentamen innehåller frågor om TIR-handboken och dess bilagor. Man får ha med sig sitt studiematerial på tentamen.

Du kan ansöka om status som TIR-duglighetsexpert genom att skicka ansökan på blankett till Tullens tillståndscentral per e-post (lupakeskus@tulli.fi) eller per post till adressen Tullens tillståndscentral, PB 261, 65101 Vasa.