Tillstånd till särskilda förfaranden

Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling (IPO)

Tullen kan bevilja företag tillstånd att föra in varor till unionens tullområde för förädling utan att varorna omfattas av importtullar, andra avgifter eller handelspolitiska åtgärder. Med aktiv förädling avses tillverkning av produkter och reparation, återställande, justering och förstöring av varor samt all slags behandling av varor.

Tullen beviljar tillstånd till aktiv förädling endast till sådana företag eller personer som är etablerade i unionen och som själva förädlar eller låter förädla varorna.

För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Beviljande av tillstånd förutsätter också att

 • företaget är etablerat i unionen (i särskilda fall utanför unionens tullområde)
 • företagets ekonomiska ställning är tillräckligt stabil
 • företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • företaget har en tillräcklig bokföring som möjliggör tullkontroller
 • företaget lämnar in en avräkningsnota till Tullen när förädlingsförfarandet avslutas.

Tillstånd till användning av förfarandet för aktiv förädling söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i CDS-systemet.

Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling (OPO)

Tullen kan bevilja företag tillstånd att föra ut varor ur unionens tullområde tillfälligt för förädling och att överlåta produkter som tillverkats av dessa till fri omsättning med fullständig eller partiell befrielse från importtullar. Med passiv förädling avses tillverkning av produkter och reparation, återställande, justering och förstöring av varor samt all slags behandling av varor.

För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Beviljande av tillstånd förutsätter också att

 • företaget är etablerat i unionen
 • företagets ekonomiska ställning är tillräckligt stabil
 • företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
 • företaget har en tillräcklig bokföring som möjliggör tullkontroller.

Tillstånd till användning av förfarandet för passiv förädling söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Mera information: Passiv förädling

Om du ansöker om ett unionstillstånd, dvs. ett tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, gör ansökan i CDS-systemet.

Tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning (EUS)

Tullen kan bevilja företag tillstånd till gynnsam tullbehandling för dess varor som övergått till fri omsättning i unionens tullområde, förutsatt att varorna används för ett visst ändamål. Gynnsam tullbehandling på grund av varornas slutanvändning kan tillämpas på varor som anges i de särskilda bestämmelserna i Kombinerade nomenklaturen samt på varor som nämns i brukstariffens varubeskrivningar och i fotnotstexterna gällande användningen av varorna. Befrielse från tull eller nedsatt tull på grund av varornas slutanvändning beviljas vid övergången till fri omsättning, men varorna kvarstår under tullövervakning tills de hänförs till den föreskrivna slutanvändningen eller tills förfarandet har avslutats på något annat godtagbart sätt.

 • För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Beviljande av tillstånd förutsätter också att
  • företaget är etablerat i unionen (i särskilda fall utanför unionens tullområde)
  • företaget inte har gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen
  • företaget har en tillräcklig bokföring som möjliggör tullkontroller
  • företaget lämnar in en avräkningsnota till Tullen efter att förfarandet har avslutats.

Sökanden ska åta sig att själv använda varorna för de ändamål som fastställts för tillämpning av tullfrihet eller nedsatt tullsats eller att överföra denna förpliktelse till en annan person enligt de villkor som fastställs av Tullen.

Tillstånd till användning av förfarandet för slutanvändning söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel (TEA)

Tullen kan bevilja företag tillstånd att temporärt föra in för återexport avsedda icke-unionsvaror till landet antingen med partiell eller fullständig befrielse från importtullar samt undantagna från mervärdesskatt och punktskatt. Varorna blir inte föremål för

 • andra avgifter i enlighet med andra tillämpliga bestämmelser
 • handelspolitiska åtgärder, i den mån de inte förbjuder införsel av varor i eller utförsel av varor ur unionens tullområde.

Förfarandet för tillfällig införsel ska avslutas inom 24 månader. Under exceptionella omständigheter får varorna kvarstå under förfarandet för tillfällig införsel i totalt högst tio år.

För att kunna beviljas detta tillstånd måste företaget ha ett tillstånd till samlad garanti. Företaget får inte heller ha gjort sig skyldigt till allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Tillstånd till användning av förfarandet för tillfällig införsel söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.