Tillstånd till förenklingar

Tullförenklingar är lättnader för sådana inom EU etablerade företag som ofta behöver samma tjänster och som har regelbundna tullärenden.

Syftet med tullförenklingarna är att smidiggöra skötseln av tullärenden. När företaget använder elektroniska deklarationssystem och tullförenklingar, kan det sköta sina tullärenden närhelst det önskar. Genom att använda tullförenklingar kan man också effektivera företagets verksamhet, vilket i sin tur ger tillståndshavaren ekonomisk vinning.

Tillstånd till användning av en enda varukod

Tullen kan ge tillåtelse till att de varor som förtullas med en tulldeklaration deklareras med en enda varukod, om deklareringen av varorna var för sig enligt deras egna varukoder skulle medföra en arbetsbörda och omkostnad som inte står i proportion till de importtullar som kan tas ut. 
Tillståndet kan dock inte beviljas om varorna hänförs till ett särskilt förfarande eller om restriktioner, förbud eller handelspolitiska åtgärder tillämpas på varorna. Varorna får inte heller vara punktskattepliktiga.

Tillstånd till användning av en enda varukod ska sökas med tulldeklaration, varvid tulldeklarationen fungerar som tillståndsansökan.

Läs mer om användning av en enda varukod. 

Lagstiftning som tillämpas: artikel 177 i tullkodexen.

Tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE-tillstånd)

Varor får hänföras till ett tullförfarande på grundval av en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter (t.ex. värdet på varan) eller styrkande handlingar (t.ex. EUR.1-certifikat) får utelämnas. Förenklade deklarationer ska inges elektroniskt, t.ex. är det inte längre möjligt att använda transportdokument som tulldeklaration.

Nytt SDE-tillstånd och ändring i giltigt SDE-tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut

Om du inte kan logga in i tjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR-tillstånd)

Med registrering i bokföringen avses klarering där varorna överlåts till förfarandet i kundens egen lokal eller på en annan plats som fastställts i tillståndet. I detta fall fungerar registrering i bokföringen som tulldeklaration och motsvarar överlåtelsebeslut. Dessutom ska en anmälan av varors ankomst (EIDR) inges.

För att du ska kunna inge en tulldeklaration för varorna genom registrering i bokföringen måste du ansöka om EIR-tillstånd hos Tullens tillståndscentral. Det är även möjligt att ansöka om EIR-tillstånd för deklarering för en period, där man inger en kompletterande deklaration efter att perioden avslutats.

Nytt EIR-tillstånd och ändring i giltigt EIR-tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

Om registrering i bokföringen används som tullklarering vid särskilda förfaranden ska detta nämnas i EIR-tillståndet. Företaget ska dessutom ha ett skriftligt tillstånd för användning av särskilda förfaranden.

Mer information:

Lagstiftning som tillämpas: artikel 182 i tullkodexen.

Tillstånd till centraliserad klarering (CCL-tillstånd)

Vid centraliserad klarering får deklaranten inge deklarationer till tullkontoret på den ort där personen är etablerad även för sådana varor vars ankomst anmäls vid ett tullkontor som är beläget i en annan EU-medlemsstat. Tillståndssökanden vid centraliserad klarering ska vara en godkänd ekonomisk aktör (AEO-aktör). Förenkling kräver alltid tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral.

I Finland tillämpas nationell centraliserad tullklarering, där samtliga tulldeklarationer inges till Tullens elektroniska servicecentral. Vid EU-omfattande centraliserad tullklarering ska företaget ansöka om unionstillstånd för centraliserad tullklarering i det land där företaget är etablerat. EU-omfattande centraliserad tullklarering tas i bruk efter att de elektroniska importdeklarationerna i EU-området har förnyats. 

Lagstiftning som tillämpas: artikel 179 i tullkodexen.

Tillstånd till egenbedömning (SAS-tillstånd)

Vid egenbedömning kan företaget själv ta hand om vissa tullformaliteter, dvs. fastställa beloppet på import- och exporttullen samt göra vissa granskningar under tullkontroll. Endast en godkänd ekonomisk aktör (AEO-aktör) kan ansöka om tillståndet. Tillståndssökanden ska dessutom ha tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR-tillstånd).

För egenbedömning krävs tillstånd beviljat av Tullens tillståndscentral.

Lagstiftning som tillämpas: artikel 185 i tullkodexen.

Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde (CVA-tillstånd)

Tullen kan enligt övervägande bevilja tillstånd till förenkling av varornas tullvärde. Tullvärdet fastställs i detta fall på grundval av särskilda kriterier för transaktionsvärdet. Tullförfarandet ska vara överlåtelse till fri omsättning.

Nytt tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

Mer information:

Lagstiftning som tillämpas: artikel 73 i tullkodexen.

Tillstånd till godkänd vägning av bananer (AWB-tillstånd)

Ett företag som importerar, transporterar, lagrar eller hanterar färska bananer (KN-nummer 0809 9010) kan ansöka om tillstånd till godkänd vägning av bananer. Ett företag som beviljats tillståndet har rätt att väga färska bananer i sina verksamhetsutrymmen. Företaget ska förfoga över lämplig vägningsutrustning som godkänts av Tullen och ska föra bok över vägningen. Tillståndshavaren kan utarbeta formbundna vägningsintyg för en standardtulldeklaration.

Nytt tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

Lagstiftning som tillämpas: artikel 163 punkt 3 i tullkodexen och artikel 155 i den delegerade förordningen.

Fartygsleveranstillstånd (EIA)

Enligt normalförfarandet ska leverantören för varje försändelse som levereras till ett fartyg inge en separat exportdeklaration till Tullen antingen genom webb- eller meddelandeklarering. Företag som levererar stora mängder varor till fartyg eller flygplan kan hos Tullen ansöka om tillstånd till förenklat förfarande vid fartygsleveranser. Då räcker det att företaget lämnar in en månatlig deklaration till Tullen i efterhand för alla dess leveranser. Detta förenklade förfarande kan dock endast tillämpas när det fartyg eller flygplan dit varor levereras befinner sig i Finland.

Tillämpningen av förfarandet kan också medföra en skyldighet att lämna in en förhandsanmälan till Tullen innan leveransen påbörjas.

Nytt tillstånd och ändring i giltigt tillstånd söks i tjänsten Tillstånd och beslut.

Andra metoder för smidigare deklarering

Företaget kan även göra sin tullverksamhet smidigare med andra metoder än med förenklat deklarationsförfarande. Läs mer om bindande klassificeringsbesked eller status som godkänd ekonomisk aktör (AEO).