Hoppa till innehåll

Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, dvs. unionstillstånd

Med unionstillstånd avses ett sådant tillstånd av Tullen och som är giltigt i fler än en medlemsstat. Villkoren för beviljande av ett unionstillstånd är desamma som för ett motsvarande nationellt tillstånd.

Unionstillstånd kan sökas för de flesta förfaranden och förenklingar som kräver tillstånd. Undantag utgör förenklingarna vid transiteringsförfarandet, t.ex. tillstånd att agera som godkänd avsändare och godkänd mottagare. Dessa tillstånd beviljas endast nationellt, dvs. i den medlemsstat där varan avsänds eller mottas under transiteringsförfarande. Ansökningsprocessen för till exempel AEO-tillstånd ändras inte heller.

Beviljande av unionstillstånd förutsätter bl.a. samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.

Hur du ansöker om unionstillstånd?

Unionstillstånden söks från och med 5.9.2019 i Kommissionens system för Tullbeslut, till vilket man loggar in via EU-tullarnas gemensamma e-tjänst (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

 Gå till EU:s autentiseringsportal

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter är en tjänst som erbjuds av Befolkningsregistercentralen (BRC) och Medborgarrådgivningen stöder användarna.

Följande identifieringsmetoder används vid Suomi.fi-identifikation:

 • nätbankskoder
 • mobilcertifikat
 • certifikatkort.

Såhär fungerar identifieringen
Hur ges och begärs fullmakterna?
Sidospecifika anvisningar

Användarstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Medborgarrådgivning, tfn 0295 000, [email protected]
Tullärenden: Tullen, yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi, tfn 0295 020 50

När används endast Suomi.fi-identifikation?

Suomi.fi-identifikation används alltid vid inloggning till tjänsten. Om företagets verkställande direktör eller en annan person med firmateckningsrätt bläddrar i, bereder eller söker tillstånd själv, behöver denne inte Suomi.fi-fullmakt, utan det räcker med Suomi.fi-identifikation eftersom hen på basis av sin status har rätt att sköta tillståndsärenden.

När behövs också Suomi.fi-fullmakt?

Suomi.fi-fullmakt behövs alltid när någon annan anställd vid företaget än den verkställande direktören vill bläddra i, bereda eller söka unionstillstånd. Verkställande direktören ska ge dylika andra anställda fullmakt att sköta företagets tullärenden.

Vad måste företag som ansöker om unionstillstånd fatta beslut om innan Suomi.fi-identifikation och -fullmakter tas i bruk?

 • Vem söker unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut i praktiken: verkställande direktören eller någon annan anställd?
 • Vem beviljar fullmakter som behövs av andra inom företaget: verkställande direktören eller någon annan anställd?

Vad ska en verkställande direktör som ansöker om unionstillstånd göra i praktiken?

 1. Verkställande direktören söker själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut.
  Verkställande direktören behöver inte bevilja Suomi.fi-fullmakter till någon. Verkställande direktören har på basis av sin status rätt att sköta företagets tillståndsärenden.
 2. Verkställande direktören söker inte själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut, men beviljar fullmakterna inom företaget.
  Verkställande direktören beviljar alla anställda vid företaget som sköter tullärenden ärendefullmakt att sköta tillståndsärenden på företagets vägnar.
 3. Verkställande direktören söker inte själv unionstillstånden i Kommissionens system för Tullbeslut och beviljar inte heller fullmakter inom företaget.
  Verkställande direktören ger en anställd fullmaktsrätt, varefter denne person har rätt att bevilja ärendefullmakter till sig själv och andra anställda vid företaget.

Hur omfattande befogenheter behövs och beviljas?

Innan befullmäktigandet, ska företaget bestämma hur omfattande befogenheter den anställda som sköter tullärenden ska ha och hur omfattande rättigheter man vill ge de anställda.

Det är viktigt att ta i beaktande, att den anställda med befullmäktigandet får rätten att sköta alla företagets tillståndsärenden även i de andra e-tjänsterna gällande EU-tillstånd och beslut som öppnas i höst.

Vad heter fullmakterna som används?

Tillstånd och beslut som används i ansökningsprocessen gällande Suomi.fi-fullmakter för tullärenden hör till ämneskategorin "Import och export". För Tullens fullmakter används inte fullmaktsspecifikationer. Namnen på fullmakterna och deras rättigheter är:

 • Granskning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom giltiga tillstånd (och beslut) som anknyter till tullverksamheten.
 • Beredning av tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd (och beslut) och redigera utkast till ansökningar.
 • Ansökan om tillstånd för tullverksamhet: Den befullmäktigade kan gå igenom tillstånd (och beslut), bereda ansökningar, skicka och ta emot meddelanden samt skicka tillståndsansökningar.

Samma fullmaktskoder används också i Tullens nationella e-tjänst Tillstånd och i EU:s e-tjänster för tillstånd och beslut som öppnas 1.10.2019. EU:s nya e-tjänster är tjänsten för Beslut om bindande klassificeringsbesked (EBTI) och den elektroniska söktjänsten för AEO-tillstånd (eAEO).

Befullmäktigande av en anställd vid företaget som söker tillstånd

Fullmakterna ges i tjänsten Fullmakter på webbplatsen Suomi.fi.

 1. Logga in i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med egna nätbankskoder, eget mobilcertifikat eller certifikatkort.
 2. Välj för företagets del de ärenden och det företag för vilket du uträttar ärenden.
 3. Välj "Ge fullmakt" och antingen fullmaktstypen
  Ärendefullmakt: personen eller företaget har rätt att uträtta ärenden för företagets räkning eller
  Fullmaktsrätt: personen har rätt att bevilja ärendefullmakter för företagets räkning.
 4. Lägg till den anställdas namn och personbeteckning i delen Parter.
 5. Välj de ärenden som den befullmäktigade kan uträtta
  granskning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  beredning av tillstånd för tullverksamhet eller  
  ansökan om tillstånd för tullverksamhet.
 6. Välj tillståndets giltighet.
 7. Granska och bekräftar att uppgifterna är korrekta.

Närmare bildanvisningar gällande befullmäktigande finns på Suomi-fi webbplatsen.

 

Befullmäktigande av ett ombud, dvs. ett annat företag

Fullmakt behövs också om företaget vill befullmäktiga ett ombud att sköta ansökningsprocessen för tillstånd.

Tullen rekommenderar inte att Suomi.fi-fullmaktstjänsten används då ett ombud sköter tullklarering elektroniskt på huvudmannens vägnar, eftersom ombudet får se alla huvudmannens uppgifter.

Anvisningar för tjänsten Tullbeslut

Logga in i tjänsten Tullbeslut via EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

 Gå till EU:s autentiseringsportal

 

1. När du loggar in väljer du följande uppgifter (både tillståndssökanden och ombud)

 • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
 • land där du vill bli autentiserad: Finland
 • aktörstyp: Employee (anställd)

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

 • följande (fysiska/juridiska) person
 • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
 • typ av ID: EORI
 • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt" oberoende om du är anställd hos företaget som ansöker om tillstånd eller anställd av ett ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja

"Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte"

2. Välj därefter identifieringsmetod.

3. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

4. Knappen "logga in" i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten för tullbeslut.

I systemet kan du fylla i och skicka ansökningar samt spara dem som utkast och skicka dem senare. Du kan gå igenom ditt företags ansökningar och beslut samt meddelanden och aviseringar som skickats till företaget.

När du gör en ny ansökan, välj först vilken typ av ansökan eller beslutstyp det gäller och tullmyndigheten dit ansökan ska skickas. I Finland skickas ansökningarna alltid till Tillståndscentralen vars tullkontorskod är FI904006.

Uppgifter gällande företaget som söker tillstånd visas enligt EORI-numret som matats in tidigare. Därutöver ska kontaktpersonens uppgifter fyllas i. Utöver sökandens uppgifter fyller man i allmänna uppgifter och tilläggsuppgifter som krävs för den sökta tillståndstypen.

Informationsinnehållet i ansökningarna har inte ändrats i de ansökningar som tagits i bruk från och med 1 maj 2016.

När ansökan har skickats till systemet lönar det sig att kontrollera i aviseringarna att den också mottagits framgångsrikt i systemet. Om referensnumret för ansökan som skickats inte syns i systemet, har ansökan förkastats. Då ska ansökan skickas på nytt. Referensnumret har formen FIRSSFI002000-2017-1234ABC.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag