Hoppa till innehåll

Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, dvs. unionstillstånd

Med unionstillstånd avses ett sådant tillstånd av Tullen och som är giltigt i fler än en medlemsstat. Villkoren för beviljande av ett unionstillstånd är desamma som för ett motsvarande nationellt tillstånd.

Unionstillstånd kan sökas för de flesta förfaranden och förenklingar som kräver tillstånd. Undantag utgör förenklingarna vid transiteringsförfarandet, t.ex. tillstånd att agera som godkänd avsändare och godkänd mottagare. Dessa tillstånd beviljas endast nationellt, dvs. i den medlemsstat där varan avsänds eller mottas under transiteringsförfarande. Ansökningsprocessen för till exempel AEO-tillstånd ändras inte heller.

Beviljande av unionstillstånd förutsätter bl.a. samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.

Hur du ansöker om unionstillstånd?

Unionstillstånden söks i Kommissionens CDS-system, till vilket man loggar in via EU-tullarnas gemensamma e-tjänst (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

 Gå till EU:s autentiseringsportal

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter

Suomi.fi-identifikation och -fullmakter är en tjänst som erbjuds av Befolkningsregistercentralen (BRC) och Medborgarrådgivningen stöder användarna.

Följande identifieringsmetoder används vid Suomi.fi-identifikation:

  • nätbankskoder
  • mobilcertifikat
  • certifikatkort.

Identifikation
Hur ges och begärs fullmakterna?
Sidospecifika anvisningar

Användarstöd:
Suomi.fi-identifikation och -fullmakter: Medborgarrådgivning, tfn 0295 000, serviceradgivare@medborgarradgivning.fi
Tullärenden: Tullen, yritysneuvonta(at)tulli.fi, tfn 0295 020 50

Läs mer om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter vid ansökan om tillstånd via EU:s e-tjänster

Anvisningar för CDS-systemet

Logga in i CDS-systemet via EU:s kundportal (EU:s autentiseringsportal). I systemet används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

 Gå till EU:s autentiseringsportal

 

1. När du loggar in väljer du följande uppgifter (både tillståndssökanden och ombud)

  • domän för programmet som du begär tillgång till: Customs (Tullen)
  • land där du vill bli autentiserad: Finland
  • aktörstyp: Employee (anställd)

Jag agerar på följande persons/organisations vägnar:

  • följande (fysiska/juridiska) person
  • aktörstyp: välj Economic Operator (ekonomisk aktör)
  • typ av ID: EORI
  • ID: mata in EORI-numret för företaget som ansöker om tillstånd

Välj alltid "direkt" oberoende om du är anställd hos företaget som ansöker om tillstånd eller anställd av ett ombud

Ge till sist tillstånd till förmedling av uppgifter om identifikation via Suomi.fi i EU:s e-tjänst genom att välja

"Jag samtycker till att information om min identitetsprofil kan begäras ut och delas med UUM&DS och tullförvaltningarnas europeiska system för informationsutbyte"

2. Välj därefter identifieringsmetod.

3. Därefter talar Suomi.fi-identifikationstjänsten om vilka uppgifter om dig som skickas till e-tjänsten.

4. Knappen "logga in" i identifieringsvyn för dig vidare till tjänsten för tullbeslut.

I systemet kan du fylla i och skicka ansökningar samt spara dem som utkast och skicka dem senare. Du kan gå igenom ditt företags ansökningar och beslut samt meddelanden och aviseringar som skickats till företaget.

När du gör en ny ansökan, välj först vilken typ av ansökan eller beslutstyp det gäller och tullmyndigheten dit ansökan ska skickas. I Finland skickas ansökningarna alltid till Tillståndscentralen vars tullkontorskod är FI904006.

Uppgifter gällande företaget som söker tillstånd visas enligt EORI-numret som matats in tidigare. Därutöver ska kontaktpersonens uppgifter fyllas i. Utöver sökandens uppgifter fyller man i allmänna uppgifter och tilläggsuppgifter som krävs för den sökta tillståndstypen.

Informationsinnehållet i ansökningarna har inte ändrats i de ansökningar som tagits i bruk från och med 1 maj 2016.

När ansökan har skickats till systemet lönar det sig att kontrollera i aviseringarna att den också mottagits framgångsrikt i systemet. Om referensnumret för ansökan som skickats inte syns i systemet, har ansökan förkastats. Då ska ansökan skickas på nytt. Referensnumret har formen FIRSSFI002000-2017-1234ABC.