Tillstånd som involverar fler än en medlemsstat, dvs. unionstillstånd

Med unionstillstånd avses ett sådant tillstånd av Tullen som kan användas i fler än en medlemsstat. Villkoren för beviljande av ett unionstillstånd är desamma som för ett motsvarande nationellt tillstånd.

Unionstillstånd kan sökas för de flesta förfaranden och förenklingar som kräver tillstånd. Undantag utgör förenklingarna vid transiteringsförfarandet, t.ex. tillstånd att agera som godkänd avsändare och godkänd mottagare. Dessa tillstånd beviljas endast nationellt, dvs. i den medlemsstat där varan avsänds eller mottas under transiteringsförfarande. Ansökningsprocessen för till exempel AEO-tillstånd ändras inte heller.

Beviljande av unionstillstånd förutsätter bl.a. samtycke från de medlemsstater som involveras samt att ett fungerande system för informationsutbyte skapas mellan tillståndshavaren och medlemsstaterna.

Hur ansöka om unionstillstånd?

Du kan ansöka om unionstillstånd i kommissionens system för tullbeslut (CD-system) via en kundportal.

Användarkoder till kundportalen söker du genom att fylla i ansökan om användarbehörighet till systemet för tullbeslut.

Skicka ansökan i skannad form till Tullen per e-post till adressen lupakeskus@tulli.fi; eller per post till adressen Tullens tillståndscentral, PB 56, 90401 Uleåborg.

När du fått besked från Tillståndscentralen om att användarbehörigheten skapats registrera dig i systemet: Gå till EU:s autentiseringsportal

Till exempel följande tillstånd som beviljas av Tullen söks fr.o.m. 2.10.2017 via systemet för tullbeslut:

  • tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)
  • tillstånd till aktiv förädling, om verksamheten involverar fler än en medlemsstat (IPO)
  • tillstånd till passiv förädling, om verksamheten involverar fler än en medlemsstat (OPO)

Inledningsvis finns systemet för tullbeslut endast på engelska. Systemet kommer att översättas till finska och svenska.

Systemet för tullbeslut är nytt både för företag och för Tullen. Vi rekommenderar att du, innan du ansöker om ett tillstånd, tar kontakt med Tullens företagsrådgivning yritysneuvonta.vienti(at)tulli.fi eller yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi.

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder
måndag–fredag 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag