Tillstånd som beviljas av Tullen

Vart ska tillståndsansökan skickas?

Tillståndsansökningarna handläggs vid Tullens tillståndscentral. Du kan skicka tillståndsansökningarna till Tullens tillståndscentral antingen i Tullens e-tjänst Tillstånd, per e-post eller per post beroende på typen av tillstånd. Kontrollera leveranssättet i beskrivningen av tillståndstypen.

I Tullens e-tjänst Tillstånd kan företag ansöka om tillstånd samt bläddra i sina tillståndsuppgifter. Du kan spara tillståndsansökan som ett utkast, återkalla en ansökan som skickats till Tullen samt kopiera en tidigare ansökan som underlag för en ny ansökan. Du kan också foga bilagor till ansökningarna.

Mera information om Tullens e-tjänst Tillstånd

Om du inte kommer in i tillståndstjänsten, kontakta Tullrådgivningen.

Vem undertecknar tillståndsansökan?

Det räcker att den person som undertecknar tillståndsansökan för företagets räkning har ställningsfullmakt, varvid rätten att underteckna ansökan grundar sig på ett arbetsavtalsförhållande eller något annat avtalsförhållande. Den som undertecknar ansökan behöver vanligtvis inte ha firmateckningsrätt i företaget enligt handelsregisterutdraget.

En privatperson undertecknar själv sin ansökan.

Med en specificerad fullmakt kan du ge någon annan fullmakt att underteckna tillståndsansökan i ditt ställe.

Beskrivning av företagets affärsverksamhet

Vissa tillståndsansökningar för företag omfattar en förfrågan om företagets affärsverksamhet. Denna innehåller frågor om t.ex. företagets bokförings- och logistiksystem, kompetens och datasäkerhet. Det lönar sig att bekanta sig med frågorna redan innan ansökan inlämnas. För att snabba upp handläggningen av din tillståndsansökan rekommenderar vi att du redan till din ansökan bifogar svaren på frågorna gällande företagets affärsverksamhet. Medan handläggningen av ansökan pågår kan Tullen kontakta dig och begära tilläggsinformation.

Tillstånd till samlad garanti

En stor del av tillstånden, t.ex. tillståndet för aktiv förädling samt transiterings- och lagertillstånden, förutsätter att du har ett av Tullen beviljat tillstånd till samlad garanti.

Handläggningstiden för tillstånd

Handläggningstiden för tillstånd varierar från 30 till 120 dagar beroende på tillståndstyp. Tillståndsspecifika maximala handläggningstider har fastställts i lagen. Tullen handlägger tillståndsansökningarna så fort som möjligt.

Vart ska jag meddela ändringar gällande företagets tillstånd eller skötsel av tullärenden?

När namn- eller adressuppgifterna för ditt företag ändras ska du skicka ett meddelande om detta till lupakeskus(at)tulli.fi. Ange vilka uppgifter som ändras samt vilken dag ändringarna träder i kraft.

Uppgifterna om kontaktpersoner för tillstånd som beviljas av Tullen och ny faktureringsadress meddelas också till lupakeskus(at)tulli.fi.

Fusion eller delning av företaget eller grundandet av ett helt nytt företag (nytt FO-nummer) medför vanligtvis ändringar i tillstånd som beviljas av Tullen eller så kan helt nya tillstånd krävas som en följd av dessa arrangemang. Meddela dylika ändringar i god tid till lupakeskus(at)tulli.fi, då handläggning och ändring av tillstånd är tidskrävande processer.

Om ditt företag har AEO-tillstånd och ändringarna gäller det, ska du meddela ändringarna till aeo(at)tulli.fi.

Tillstånd för privatpersoner

Oftast är det företag som är kunder hos Tullens tillståndscentral, men även privatpersoner kan behöva ett tillstånd eller beslut från tillståndscentralen. När en person t.ex. flyttar från ett område utanför EU till Finland kan hen behöva ett tillstånd för tullfri införsel av flyttgods före inflyttning eller ett tillstånd till undantag. Mera information om tillståndstyper hittar du under Tullfrihet.

Ta kontakt

Tullens tillståndscentral
PB 56, 90401 Uleåborg
måndag–fredag 8–16
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6fhxfrxnchy

Endast anhängiga tillståndsansökningar

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Tillstånd