Övriga tillstånd

Registrering som användare av specialarrangemanget vid mervärdesbeskattning av import

Användning av specialarrangemanget när man verkar som ombud kräver en registreringsanmälan till Tullen.

En fritt formulerad registreringsanmälan ska skickas till Tullens tillståndscentral innan verksamheten inleds. Av anmälan ska framgå åtminstone aktörens namn, EORI-nummer och adress samt namn och kontaktuppgifter för kontaktpersonen för specialarrangemanget. I anmälan ska också anges om beslutet om registrering kan skickas till ombudet per säker e-post.

Godkännandet av registreringen förutsätter att aktören har ett giltigt tillstånd till anstånd med betalning. Aktören ska också ge en separat förbindelse om att garantin används för att täcka mervärdesskatten för varor som importeras av privatpersoner och omfattas av specialarrangemanget. Före registrering säkerställer Tillståndscentralen att förutsättningarna uppfylls.

Tillståndscentralen fattar beslut om registrering och skickar beslutet till ombudet för kännedom. Som bilaga till beslutet skickas en kundanvisning, där förfarandet beskrivs. I anvisningen anges också skyldigheterna hos ett ombud som använder sig av specialarrangemanget.

Läs mer om specialarrangemanget vid betalning av mervärdesskatt.

Läs anvisningen om bokföringskraven gällande specialarrangemanget på sidan Tillståndsanvisningar

Förlängning av tidsfristen för återinförda varor

Har du exporterat varor från EU och nu vill du återinföra samma varor tillbaka till EU? Undrar du om man behöver betala tull för dem? Befrielse från importtullar beviljas om unionsvaror som ursprungligen har exportklarerats från unionens tullområde återinförs till detta område inom tre år och deklareras för övergång till fri omsättning. Tidsfristen på tre år kan förlängas på grund av särskilda omständigheter och av motiverade skäl.

Tillstånd till användning av förlängning av tidsfristen för återförda varor söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd och beslut, kontakta Tullrådgivningen.

EORI-registrering

Många tillstånd förutsätter en gällande EORI-registrering. EORI (Economic Operators Registration and Identification) är ett EU-system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. EORI-registrering betyder att en befullmäktigad myndighet beviljar en ekonomisk aktör ett tillstånd att använda ett identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheten i vilket EU-land som helst. EORI-numret används på hela EU:s tullområde som specificeringsuppgift för kunder som i samband med sin affärsverksamhet bedriver export, import eller transitering av varor över gränserna till EU:s tullområde.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Finska aktörer ansöker om ett EORI-nummer i Tullens e-tjänster. Suomi.fi-identifikation används vid inloggning till tjänsten. Läs mer om Suomi.fi-identifikation och -fullmakter.

Om den elektroniska tjänsten i Tullens e-tjänster av någon orsak inte är tillgänglig, kan finska företag ansöka om EORI-nummer med en svenskspråkig blankett 730r.

Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen) ska göra sin ansökan med en engelskspråkig blankett 730e. Datainnehållet i ansökan avviker från datainnehållet i finska företags ansökan.

Meddelandedeklarering

Om du inger tulldeklarationer regelbundet och ofta kan det löna sig för ditt företag att använda meddelandedeklarering i stället för att lämna in deklarationer via e-tjänsterna. Meddelandedeklarering förutsätter att man registrerar sig som meddelandekund. Läs mera om meddelandedeklarering.

Förenkling av förstöring under tullövervakning

Tillståndshavaren har rätt att transportera oförtullade och punktskattepliktiga varor, förutom alkohol- och tobaksprodukter, till en behandlingsanläggning och sköta förstöringen av varorna utan att Tullen är närvarande. Detta tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan.

Solidariskt ombud för farledsavgift

Farledsavgift uppbärs för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt territorialvatten. Redaren, dvs. fartygets ägare, den som hyr fartyget eller en aktör med faktisk bestämmanderätt i frågor som gäller trafiken med fartyget, är ansvarig för betalningen av farledsavgiften. En farledsavgiftsanmälan ska lämnas till Tullen elektroniskt via Portnet-systemet försedd med uppgifter som behövs för fastställande av avgiften. 

En redare som är etablerad i EU eller EES kan anlita ett solidariskt ombud. En redare etablerad utanför EU eller EES ska anlita ett solidariskt ombud. Redaren och det solidariska ombudet är solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften. Att agera som ombud kräver tillstånd av Tullen.

Som solidariskt ombud godkänns en sådan tillförlitlig fysisk eller juridisk person med tillräcklig solvens och kännedom om bestämmelser och förfaranden som gäller farledsavgift som inte har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen. Aktören ska vara etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Registrerad farledsavgiftskund

Redaren eller ett solidariskt ombud kan ansöka om att bli registrerad farledsavgiftskund.

Registrerade farledsavgiftskunder får betalningstid för farledsavgifter. Registrerade kunder ska betala farledsavgiften in på Tullens konto fredagen i den sjunde veckan efter den vecka då beslutet om farledsavgift meddelades.

En garanti kan krävas för farledsavgifterna. Vid fastställandet av garantin beaktas aktörens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och aktörens ekonomiska förutsättningar att ansvara för farledsavgifterna.

Ansökningsblankett 1056r

                            

Frågor?

Registratorskontor och arkivtjänster
Gatuadress: Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
Postadress: PB 512, 00101 Helsingfors
mån–fre 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Registratorskontoret besvarar frågor om inlämning av handlingar. 

Det kan ta flera dagar att få ett svar på frågor som skickas per e-post. Vid brådskande frågor, ta kontakt per telefon, Facebook, X eller via chattboten. 

Rådgivningstjänsterna för privatpersoner erbjuder allmän rådgivning i tullärenden.

Du kan lämna handlingarna i postlådan vid hissarna i andra våningen mån–fre 8–16.15. Handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen. Du kan tillkalla en tulltjänsteman för mottagningskvittens.

När du skickar dokument som innehåller personuppgifter till Tullen, rekommenderar vi att du av säkerhetsskäl använder säker e-post. Läs mer i anvisningarna för användning av säker e-post.

Mariehamn
Gatuadress: Hamnterminalen, Hamngatan 24, 22100 Mariehamn
Postadress: PB 40, AX-22101 Mariehamn, Åland
mån och fre kl. 12-16.15. Övriga vardagar fås betjäning endast genom tidsbokning. Boka tiden senast dagen innan på adressen mariehamnstull@tulli.fi.
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6yyhgfaznurvenz
skattegrans@tulli.fi:
Skattegränsrådgivning på Åland

Vid detta tullkontor kan du betala tullräkningen med kontanter eller bankkort