Övriga tillstånd

Tillstånd till reguljär fartygslinje (RSS)

På en reguljär fartygslinje kan unionsvaror befordras från en hamn till en annan inom unionens tullområde och tillfälligt lämna tullområdet utan att varornas tullstatus ändras. På en reguljär fartygslinje ska statusen för andra än unionsvaror bevisas. Rederier kan ansöka om RSS-tillstånd där man anger namnen på fartygen som trafikerar den reguljära fartygslinjen samt anlöpshamnarna och rutterna.

Sök tillstånd till reguljär fartygslinje via systemet för tullbeslut. Använd tullkontorskoden FI904006 i ansökan.

Förlängning av tidsfristen för återinförda varor

Har du exporterat varor från EU och nu vill du återinföra samma varor tillbaka till EU? Undrar du om man behöver betala tull för dem? Befrielse från importtullar beviljas om unionsvaror som ursprungligen har exportklarerats från unionens tullområde återinförs till detta område inom tre år och deklareras för övergång till fri omsättning. Tidsfristen på tre år kan förlängas på grund av särskilda omständigheter och av motiverade skäl.

EORI-registrering

Många tillstånd förutsätter en gällande EORI-registrering. EORI (Economic Operators Registration and Identification) är ett EU-system för registrering och identifiering av ekonomiska aktörer. EORI-registrering betyder att en befullmäktigad myndighet beviljar en ekonomisk aktör ett tillstånd att använda ett identitetsnummer vid kontakter med tullmyndigheten i vilket EU-land som helst. EORI-numret används på hela EU:s tullområde som specificeringsuppgift för kunder som i samband med sin affärsverksamhet bedriver export, import eller transitering av varor över gränserna till EU:s tullområde.

Hur ansöker jag om ett EORI-nummer?

Finska aktörer ansöker om ett EORI-nummer i Tullens e-tjänsterKatso-identifiering krävs för att använda tjänsten för ansökan om EORI-nummer.

Aktörer från ett tredjeland (områden utanför Europeiska Unionen) ska göra sin ansökan med en engelskspråkig blankett.

Om den elektroniska tjänsten i Tullens e-tjänster av någon orsak inte är tillgänglig, kan finska företag ansöka om EORI-nummer med en finskspråkig eller svenskspråkig ansökningsblankett.

Tillstånd till direkt meddelandedeklarering

Om du inger tulldeklarationer regelbundet och ofta så lönar det sig att ansöka om tillstånd till direkt meddelandedeklarering. För att beviljas tillstånd till direkt meddelandedeklarering förutsätts det att man använder meddelanden i XML-format och har genomgått godkänd kundtestning med Tullen. Ett företag kan beviljas tillstånd till direkt meddelandedeklarering om det själv bygger upp ett program för meddelandetrafik eller köper ett färdigt program från ett programvaruhus

Registrerad skattegränskund

Om du idkar regelbunden handel mellan Åland och Fastlandsfinland så lönar det sig att ansöka om tillstånd att verka som registrerad skattegränskund i skattegränshandeln mellan Fastlandsfinland och landskapet Åland. En registrerad skattegränskund kan som mervärdesskattedeklaration använda en fraktsedel som upprättats för transporten. Utöver fraktsedeln ska man lämna in en skattedeklaration och betala moms per skatteperiod (= per kalendermånad). Kontantkunderna ska anmäla varorna till Tullen och betala skatterna för varje försändelse.

Kvottillstånd för import av trä från Ryssland

Om du importerar trä från Ryska federationen så kan du ansöka om EU:s kvottillstånd. Importen av trä omfattas inte av restriktioner och därmed är det inte obligatoriskt att ansöka om kvottillstånd. Kvoterna påverkar inte heller EU:s importtullar; tullen är alltid noll procent.

Genom detta system administreras kvoten gällande Rysslands exporttullar. Den som erhåller kvottillståndet ska skicka det till sin ryska affärspartner, som i sin tur skickar ansökan om exportlicens och kvottillståndet till den ryska exportlicensmyndigheten. Av exportlicensmyndigheten får den ryska exportören en exportlicens som uppvisas i samband med exportförtullningen av gran eller furu från Ryssland till EU. På detta sätt beviljas företaget nedsatt exporttull (13 % och 15 %).

Förenkling av förstöring under tullövervakning

Tillståndshavaren har rätt att transportera oförtullade och punktskattepliktiga varor, förutom alkohol- och tobaksprodukter, till en behandlingsanläggning och sköta förstöringen av varorna utan att Tullen är närvarande. Detta tillstånd kan sökas med en fritt formulerad ansökan.

Hemförtullningstillstånd för handel mellan EU och Åland

Om du idkar regelbunden handel mellan EU och Åland så lönar det sig att ansöka om hemförtullningstillstånd. Innehavaren av hemförtullningstillståndet kan inge tulldeklarationen enkelt genom registrering i sin egen bokföring. Företaget ska upprätta en sammandragsdeklaration och inge skatte- och sammandragsdeklarationerna elektroniskt till Tullen samt betala mervärdesskatten senast den 15 dagen den andra månaden efter skatteperioden.

Ansökningsblankett 1010r
Ifyllningsanvisning för blankett 1010r

Hemförtullningstillstånd för skattegränshandel mellan Fastlandsfinland och Åland

Om du idkar regelbunden handel mellan Fastlandsfinland och Åland så lönar det sig att ansöka om hemförtullningstillstånd. Tillståndshavaren kan inge tulldeklarationen enkelt genom registrering i sin egen bokföring. Företaget ska upprätta en sammandragsdeklaration och inge skatte- och sammandragsdeklarationerna elektroniskt till Tullen samt betala mervärdesskatten senast den 15 dagen den andra månaden efter skatteperioden.

Solidariskt ombud för farledsavgift

Farledsavgift uppbärs för fartyg som bedriver handelssjöfart på finskt territorialvatten. Redaren, dvs. fartygets ägare, den som hyr fartyget eller en aktör med faktisk bestämmanderätt i frågor som gäller trafiken med fartyget, är ansvarig för betalningen av farledsavgiften. En farledsavgiftsanmälan ska lämnas till Tullen elektroniskt via Portnet-systemet försedd med uppgifter som behövs för fastställande av avgiften. 

En redare som är etablerad i EU eller EES kan anlita ett solidariskt ombud. En redare etablerad utanför EU eller EES ska anlita ett solidariskt ombud. Redaren och det solidariska ombudet är solidariskt ansvariga för betalning av farledsavgiften. Att agera som ombud kräver tillstånd av Tullen.

Som solidariskt ombud godkänns en sådan tillförlitlig fysisk eller juridisk person med tillräcklig solvens och kännedom om bestämmelser och förfaranden som gäller farledsavgift som inte har gjort sig skyldig till upprepade eller allvarliga brott mot tull- eller skattelagstiftningen. Aktören ska vara etablerad i en stat som hör till Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Registrerad farledsavgiftskund

Redaren eller ett solidariskt ombud kan ansöka om att bli registrerad farledsavgiftskund.

Registrerade farledsavgiftskunder får betalningstid för farledsavgifter. Registrerade kunder ska betala farledsavgiften in på Tullens konto fredagen i den sjunde veckan efter den vecka då beslutet om farledsavgift meddelades.

En garanti kan krävas för farledsavgifterna. Vid fastställandet av garantin beaktas aktörens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och aktörens ekonomiska förutsättningar att ansvara för farledsavgifterna.

                            

Ta kontakt

Registratorskontor och arkivtjänster
Böle förvaltningscentrum, Semaforbron 12, 00520 Helsingfors
PB 512, 00101 Helsingfors
måndag–fredag 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6bznnwevx

Registratorskontoret betjänar kunder vid inlämning av handlingar samt ger information om anhängiga ärenden och erbjuder kopieringsservice.

Inlämning av handlingar i postlådan vid hissarna på andra våningen måndag–fredag, kl. 8–16.15, handlingarna registreras som inkomna på inlämningsdagen.
För mottagningskvittering kan en tulltjänsteman kallas till platsen.

 

Mariehamn
Hamnterminalen, 22100 Mariehamn
PB 40, 22101 Mariehamn
måndag–fredag 8–16.15 (lunchstängd 11–12). Tullklarering även vid m/s Rosellas ankomster och avgångar (undantaget morgonfärjans avgång)
Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning