Garanti

Tillstånd till samlad garanti

För ett företag som regelbundet behöver ställa en garanti för tullskuld eller eventuell tullskuld, dvs. för s.k. tullansvar, lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti, t.ex. om företaget regelbundet transiterar eller idkar ekonomiskt betydande import från länder utanför EU.

Med ett tillstånd till samlad garanti kan man ställa en samlad garanti som täcker flera transaktioner, i stället för flera individuella garantier. Samlad garanti krävs vid följande tullförfaranden: import, lagring, transitering, förädling och särskild användning.

Vid import ska den samlade garantin täcka beloppet av tullskulden. Företaget kan under vissa förutsättningar befrias från att ställa, eller beviljas nedsättning på, garantin för ansvar vid lagring, transitering och andra särskilda förfaranden. När Tullen bedömer garantibehovet indelas företagen i olika garantiklasser utgående från solvens och betalningsbeteende. Därtill ska företaget beroende på garantiklass uppfylla vissa krav gällande bl.a. tillräckliga resurser, bokföring och intern uppföljning. Godkända ekonomiska aktörer (AEO) kan ansöka om nedsättning på garantin som krävs för tullskuld.

En nationell samlad garanti är giltig endast i Finland. Till den kan anslutas garantierna för import, särskilda förfaranden (förutom transitering) och tillfällig lagring samt de garantier för sjöfartsavgifter som fastställs i den nationella lagstiftningen. Företag inom en koncern kan om de så vill ställa en gemensam samlad garanti. Som garanti kan godkännas bl.a. bankgaranti eller pantsättning av bankkonto.

En EU-omfattande garanti kan användas i mer än en medlemsstat. Garantin kan ställas i Finland och användas för förtullningar i de EU-länder där garantin är giltig. På motsvarande sätt kan garantin ställas i ett annat EU-land och användas för förtullningar i Finland. En EU-omfattande garanti kan ställas för import, särskilda förfaranden, transitering och tillfällig lagring.

Tillstånd till samlad garanti och ändring i tillstånd till samlad garanti söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd som är giltiga i fler än ett EU-land, dvs. unionstillstånd, söks i kommissionens system för tullbeslut.

Unionstillstånd

Tillstånd till anstånd med betalning

Frigörande av varorna före betalning av tullräkningen förutsätter tillstånd till anstånd med betalning. Tillståndet till anstånd med betalning förutsätter tillstånd till samlad garanti och en garanti som ställts.

Innehavare av tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning får cirka fem veckor betalningstid för de avgifter som uppbärs vid import. Från den samlade garantin vid import reserveras i samband med förtullningen en garanti som motsvarar beloppet av tullskulden. Reserveringen frisläpps när skulden har betalats.

Om innehavaren av tillstånd till samlad garanti och anstånd med betalning vill utnyttja betalningstiden på cirka en månad ska den samlade garantin täcka de öppna tullavgifterna under kredittiden.

Tillstånd till anstånd med betalning och ändring i tillstånd till anstånd med betalning söks i webbtjänsten Tillstånd via ingångssidan för Tullens e-tjänster.

Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd, kontakta Tullrådgivningen.

Tillstånd som är giltiga i fler än ett EU-land, dvs. unionstillstånd, söks i kommissionens system för tullbeslut.

Unionstillstånd

Tillstånd till anstånd med betalning och tillstånd till samlad garanti i EU-handeln (tillstånd som används på Åland)

En kontantkund kan ansöka om detta tillstånd för att få använda förfarandet med förenklad deklaration vid införseln av unionsvaror från andra EU-länder till Åland. Tillståndet kan endast beviljas till företag som regelbundet för in dylika varor. En garanti ställs endast när Tullen separat begär om detta för att säkra betalningen.

Läs mer

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning


Nyckelord Samlad garanti

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag