AEO och förenklingar

Tillstånd till status som godkänd ekonomisk aktör (AEO)

En AEO-aktör är ett företag som är berättigat antingen till vissa förenklingar och/eller till lättnader som hänför sig till säkerhet och skydd i sin tullverksamhet i hela EU-området. Målet med AEO-programmet är att handleda aktören till att kontinuerligt förbättra sin tullverksamhet och dess säkerhet.

AEO-programmet är avsett för företag av alla storlekar och för olika roller inom leveranskedjan. Inom AEO finns det två typer av tillstånd: AEOC och AEOS. Aktören kan ha båda tillstånden i kraft samtidigt. Då administreras tillstånden med ett nummer.

Förenklingar

Tullförenklingar är lättnader för sådana inom EU etablerade företag som ofta behöver samma tjänster och som har regelbundna tullärenden. Syftet med tullförenklingarna är att smidiggöra skötseln av tullärenden. När företaget använder elektroniska deklarationssystem och tullförenklingar, kan det sköta sina tullärenden närhelst det önskar. Genom att använda tullförenklingar kan man också effektivera företagets verksamhet, vilket i sin tur ger tillståndshavaren ekonomisk vinning.

Tillstånd till användning av förenklad deklaration (SDE)

Varor får hänföras till ett tullförfarande på grundval av en förenklad deklaration, i vilken vissa uppgifter (t.ex. värdet på varan) eller styrkande handlingar (t.ex. EUR.1-certifikat) får utelämnas. Ett kommersiellt eller administrativt dokument kan användas som en förenklad deklaration, förutsatt att dokumentet åtminstone innehåller de uppgifter som behövs för att identifiera varorna.

Tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR)

Tillståndshavaren kan inge tulldeklarationen genom registrering i sin egen bokföring. En kompletterande deklaration ska, beroende på deklarationssätt, lämnas in antingen inom sju eller tio dygn från det att varorna har hänförts till förfarandet.

Tillstånd till centraliserad klarering (CCL)

Tillståndshavaren har rätt att till det behöriga tullkontoret på den ort där denne är etablerad inge en tulldeklaration för varor vars ankomst anmäls vid ett annat tullkontor. Tillståndshavaren ska ha AEOC-status.

Tillstånd till egenbedömning (SAS)

Tillståndshavaren kan själv ta hand om vissa tullformaliteter, dvs. fastställa beloppet på import- och exporttullen samt göra vissa granskningar under tullkontroll. Tillståndshavaren ska ha AEOC-status. Tillståndshavaren ska också ha tillstånd till klarering genom registrering i bokföringen (EIR).

Tillstånd till förenkling av varornas tullvärde (CVA)

I särskilda situationer kan man avvika från huvudregeln gällande fastställande av tullvärdet för varor som förs in i unionen och i stället fastställa tullvärdet på ett förenklat sätt.

Tillstånd till godkänd vägning av bananer (AWB)

Detta tillstånd kan beviljas till företag som importerar, transporterar, lagrar eller hanterar färska bananer (KN-nummer 0809 9010). Tillståndshavaren har rätt att väga de färska bananerna i sina verksamhetsutrymmen utan Tullens närvaro. Tillståndshavaren ska förfoga över lämplig vägningsutrustning och bokföring som godkänts av Tullen.

Fartygsleveranstillstånd

Enligt normalförfarandet ska leverantören för varje försändelse som levereras till ett fartyg inge en separat exportdeklaration till Tullen antingen genom webb- eller meddelandeklarering. Företag som levererar stora mängder varor till fartyg eller flygplan kan hos Tullen ansöka om tillstånd till förenklat förfarande vid fartygsleveranser. Då räcker det att företaget lämnar in en månatlig deklaration till Tullen i efterhand för alla dess leveranser. Detta förenklade förfarande kan dock endast tillämpas när det fartyg eller flygplan dit varor levereras befinner sig i Finland. Tillämpningen av förfarandet kan också medföra en skyldighet att lämna in en förhandsanmälan till Tullen innan leveransen påbörjas.

                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag