Hoppa till innehåll

Tillstånd

Företag kan göra sin verksamhet smidigare med tillstånd från Tullen. Tillstånden är avgiftsfria. 

I vissa fall är ett tillstånd av Tullen obligatoriskt vid import, export och transitering av varor.  Till exempel är ett tullagertillstånd ett obligatoriskt tillstånd,  när ett företag lagrar oförtullat gods i sina egna lokaler. 

Tillståndet som mest används av företag är tillståndet till samlad garanti, som företag ska ha innan de kan ansöka om flera andra tillstånd. Tillstånd som förutsätter att tillstånd till samlad garanti finns är t.ex. tillståndet för aktiv förädling samt transiterings- och lagertillstånden.

När ett företag utöver ett tillstånd till samlad garanti också har ett tillstånd till anstånd med betalning får företaget cirka fem veckor betalningstid för de avgifter som uppbärs vid import.


Hur söker man tillstånd?

  1. Tillstånd söks i webbtjänsten Tillstånd och beslut (Tullens e-tjänst), i CDS-systemet (EU:s e-tjänst) eller med blankett. AEO-tillstånd ansöks i eAEO-tjänsten (EU:s e-tjänst). Kontrollera ansökningssättet i beskrivningen av tillståndet på dessa sidor. Om du inte kan logga in i webbtjänsten Tillstånd eller i systemet för tullbeslut, ta kontakt med Tullrådgivningen.
  2. Inlämna ansökan i god tid innan du behöver tillståndet. En noggrant ifylld ansökan gör handläggningen av ansökan snabbare. 
  3. Du får beslutet på din ansökan antingen till e-tjänsten Tillstånd och beslut, till CDS-systemet, per säker e-post eller per post till den adress som du angett i ansökan, beroende på hur du har skickat din ansökan och om du går med på att säker e-post används. 
  4. Handläggningstiden för ansökan är beroende på tillståndstypen 30–120 dagar. 
  5. Du kan begära omprövning av det beslut du fått från Tullen. Anvisningar för begäran om omprövning bifogas till beslutet. Omprövning ska sökas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Handläggningen av tillståndsansökningar vid Tullen

För att Tullen ska kunna bevilja ett tillstånd måste företaget uppfylla villkoren för beviljande av tillståndet. Tullen gör olika granskningar av t.ex. sökandens lokaler, bokföring eller verksamhet när Tullen bedömer om tillståndsvillkoren uppfylls. Behovet av granskningar varierar beroende på vilken typ av tillstånd som söks.

  • Tullen undersöker sökandens tidigare skötsel av tullärenden, t.ex. antalet och kvaliteten på import- och exportdeklarationer.
  • Vissa tillståndsansökningar omfattar en förfrågan om företagets affärsverksamhet. Frågorna gäller t.ex. företagets bokförings- och logistiksystem, kompetens och datasäkerhet. Det lönar sig att bekanta sig med frågorna redan innan ansökan inlämnas. För snabbare handläggning av din tillståndsansökan kan du till din ansökan bifoga svaren på frågorna gällande ditt företags affärsverksamhet. Tullen analyserar svaren och begär ytterligare upplysningar vid behov.  Beskrivning av företagets affärsverksamhet
  • Sökandens ekonomiska ställning analyseras under tillståndsprocessen, om detta förutsätts av det tillstånd som söks. Sökandens ekonomiska ställning inverkar bl.a. på beloppet som krävs för den samlade garantin. Läs mer: Samlad garanti
  • I tillståndsbeskrivningarna ser du närmare vad beviljandet av tillståndet förutsätter. 

Anmäl ändringarna till Tullen i god tid

Man måste söka ändring i ett tillstånd t.ex. när varuomfattningen, tullförfarandena, referensbeloppet för garantin, bokföringssystemet för tulländamål eller någon annan omständighet med inverkan på tillämpningen av tillståndet förändras.

Anmäl tillståndsändringarna i god tid. Handläggningstiden för ändringsansökan är beroende på tillståndstypen 30–120 dagar.

Hur söks tillståndsändring?

I de flesta fall söks tillståndsändring elektroniskt i tjänsten Tillstånd och beslut. I några fall söks tillståndsändring med blankett.  Kontrollera ansökningssättet i beskrivningen av tillståndet på dessa sidor.

Företagsarrangemang

När företagsarrangemang är att vänta, ta i god tid kontakt med Företagsrådgivningen och ta reda på hur du ska gå till väga. Fusion eller delning av företaget medför vanligtvis ändringar i tillstånd som beviljas av Tullen. Grundandet av ett nytt företag (nytt FO-nummer) kräver helt nya tillstånd. En ändring av FO-numret innebär inte en tillståndsändring utan ett helt nytt tillstånd. 

När ditt företags kontaktperson eller faktureringsadress ändras

När ditt företags kontaktperson eller faktureringsadress ändras  skicka ett meddelande om detta till lupakeskus(at)tulli.fi och uppge från och med vilket datum ändringen gäller. 

Om ändringarna gäller AEO-tillståndet, ska du meddela ändringarna till aeo(at)tulli.fi.
Ändringarna i företagets namn- eller adressuppgifter kräver inte att tillståndet ändras.  

Upphävande av tillstånd

Om du vill att ett tillstånd ska upphävas, ska du meddela detta till Tullens tillståndscentral per e-post till lupakeskus(at)tulli.fi. Ange i meddelandet orsaken till upphävandet, tillståndets nummer och tillståndshavarens namn, EORI-nummer och adress samt kontaktpersonens namn och e-postadress. Ange från vilken dag du vill att upphävandet ska gälla. 

Tillstånd för privatpersoner

Också en privatperson kan behöva tillstånd, t.ex. i samband med flyttning från ett land utanför EU till Finland. Personen kan behöva ett tillstånd för tullfri införsel av flyttgods före inflyttning eller ett tillstånd till undantag. Mera information om dessa tillståndstyper finns under Tullfrihetstillstånd.