Skatter, avgifter och tullnedsättningar

Tullen uppbär lagstadgade tullar, skatter och avgifter för varor som importeras till Finland. Dessa bestäms på basis av varornas varukod, ursprung och tullvärde.

Tull och mervärdesskatt är de vanligaste skatterna som uppbärs i samband med import. När varor importeras från ett land utanför EU uppbärs s.k. tredjelandstull för dem. Denna tariffenliga tull uppbärs om varorna inte beviljas tullnedsättning eller tullfrihet genom förmånsbehandlingar, tullkvoter eller tullbefrielser. När varor förs in från ett område som inte hör till EU:s skatteområde, t.ex. Kanarieöarna, så uppbärs mervärdesskatt på varorna.

Mervärdesbeskattningen av importen övergick 1.1.2018 från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

För produkter som är punktskattepliktiga i Finland, såsom alkohol- och tobaksprodukter, uppbärs punktskatt i Finland. Tullen uppbär punktskatterna i samband med förtullningen när varorna förtullas direkt till fri omsättning och konsumtion och kunden genast betalar alla skatter. I övriga fall uppbärs punktskatterna av Skatteförvaltningen.

Tullnedsättningar

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat.

Med förmånsbehandling avses att det för varor som importeras från ett land utanför EU på någon grund uppbärs en tull som är lägre än den allmänna tullen eller att ingen tull överhuvudtaget uppbärs för varorna.

Tullen kan sänkas på grundval av avtal som EU har slutit eller som en följd av ensidiga eftergifter beviljade av EU. Årliga begränsningar av importmängderna kan gälla för dessa förmåner. Tullförmåner som är bundna till importmängder, dvs. kvoterade, kan också grunda sig på Världshandelsorganisationens (WTO) avtal.

Medlemsstaternas industrier kan också, under vissa förutsättningar, genom den behöriga myndigheten i den egna staten ansöka om tullförmån för de råmaterial som de använder i sin produktion.

Man kan också undgå att betala tullar och andra skatter eller vara berättigad till nedsatta importtullar, om man vid importen tillämpar särskilda förfaranden. Särskilda förfaranden är särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling).

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning