Vad är import?

Med import avses införsel av varor från ett land utanför EU. En vara ska importklareras innan den får tas i bruk eller säljas vidare. På samma sätt som när varor importeras från länder utanför EU uppbärs mervärdesskatt vid import även när varor importeras från områden som ligger inom EU:s tullområde men utanför dess skatteområde.

Mervärdesbeskattningen av importen övergick 1.1.2018 från Tullen till Skatteförvaltningen i de fall där importören är införd i registret över mervärdesskattskyldiga. Importörer som är införda i registret över mervärdesskatteskyldiga ska på eget initiativ anmäla uppgifterna om importmoms till Skatteförvaltningen med en momsdeklaration. Mera information finns på Skatteförvaltningens webbplats under Mervärdesbeskattningen vid import av varor.

Import av immateriella nyttigheter och tjänster hör inte till tullverksamheten och kräver ingen tulldeklaration.

Om ditt företag för in varor till Finland från ett annat EU-land är det fråga om EU-intern handel och företaget behöver inte lämna in någon tulldeklaration eller betala några tullar.

Sammanfattning av stegen vid import

 1. Importören beställer varan 
  • Innan du beställer en vara, ta reda på varukoden och vilka eventuella restriktioner varan omfattas av. 
  • Se till att du har de nummer och tillstånd som krävs för förtullningen i god tid före varorna anländer 
 2. Transportfirman anmäler varornas ankomst och uppvisar dem för Tullen 
 3. Importören eller ombudet förtullar varorna
  • Varorna kan förtullas av importören eller dennes ombud.
  • Importdeklarationen kan inges via meddelandedeklarering eller på nätet via Tullens deklarationstjänst för import. 
  • Det vanligaste tullförfarandet vid import är övergång till fri omsättning och konsumtion.
   Hur lämnar jag in en importdeklaration?
 4. Importören får ett beslut om frigörande och ett förtullningsbeslut från Tullen
  • Förtullningsbeslutet är en räkning med vilken importören betalar de tullar, skatter och avgifter som tas ut.
  • Importörer som har ett tillstånd till samlad garanti och till anstånd med betalning som Tullen beviljat får beslutet om frigörande och varorna i sin besittning genast och betalningstid för räkningen. Notera att det kan ta fyra månader att få ett sådant tillstånd beviljat.  
  • Importörer som saknar tillstånd är kontaktkunder, som får varorna i sin besittning efter att ha betalat tullräkningen.
 5.  Importören eller ombudet arkiverar dokumenten
  • Importören eller ombudet måste arkivera de elektroniska importdokumenten. 
  • Exempel på dokument som ska arkiveras är kommersiella dokument som hänför sig till tulldeklarationen och importen.
  • Arkiveringstiden är innevarande år plus sex år.
   Mera information om arkivering

Beakta följande

Import och tulldeklarering omfattar följande steg:

 • ingivande av en deklaration för säkerhetsuppgifter till Tullen
 • varornas ankomst till Finland
 • ingivande av en tulldeklaration till Tullen (anmälan om varornas ankomst och överlåtelse till tullförfarandet)
 • erhållande av ett överlåtelse- och förtullningsbeslut
 • betalning av tullräkningen (verkställande av beskattning).

Det vanligaste tullförfarandet vid import är överlåtelse till fri omsättning och konsumtion. De övriga tullförfarandena omfattar särskilda förfaranden, lagring och transitering. Tullförfarandet, typen av handelstransaktion och det nationella förfarandet bildar en helhet som anges med hjälp av koder i tulldeklarationen tillsammans med övriga uppgifter som krävs. De rätta koderna garanterar att importskatterna uppbärs på ett korrekt sätt.

Läs mer i detaljerade anvisningar:


När ett företag för in varor från ett annat EU-land ska en Intrastat-deklaration om EU-intern handel inges till Tullen om värdet av de införda varorna överskrider 550 000 euro per år. Med Intrastat-systemet samlar Tullen in uppgifter om Finlands handel med andra EU-länder.

Företag behöver inte själva följa när tröskelvärdet överskrids utan Tullen meddelar företaget när uppgiftsskyldigheten börjar.


Tullen svarar för statistikföringen av värdet på utrikeshandeln med varor samt producerar statistik över värdet på utrikeshandeln och över utrikeshandelns transporter och gränstrafik. Utrikeshandelsstatistiken beskriver varuhandeln mellan Finland och tredje länder samt den unionsinterna handeln mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i EU.

Tullen sammanställer olika landsöversikter som kan användas av företag och intressentgrupper och som vid sidan om utrikeshandelsstatistiken utgör viktiga redskap för ekonomiska och politiska beslut. Dessa översikter och annan statistik kan beställas från Tullens statistikservice. Se Kontaktuppgifter.

I översikterna för länder presenteras de senaste varugruppsspecifika uppgifterna om handeln mellan Finland och ett annat land. Översikterna kan även sammanställas enligt landgrupp. I branschöversikterna presenteras de senaste land- och landgruppsspecifika uppgifterna om Finlands utrikeshandel inom en viss bransch.

Översikten över återexport beskriver enligt varugrupp hur stor andel av den totala exporten från Finland utgörs av varor som tillverkats utanför Finland. Den landskapsspecifika statistiken över utrikeshandeln med varor beskriver handeln med varor över statens gränser enligt det landskap till vilket företaget riktat sin Intrastatdeklaration för export eller import eller sin tulldeklaration.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning