Att lämna exportdeklarationer och agera som exportör

En exportdeklaration ska inges elektroniskt till Tullen för exportvaror, antingen i form av meddelanden eller via deklarationstjänsten för export. I vissa fall kan exportdeklarationen också lämnas muntligt.

Exportören kan lämna exportdeklarationen antingen i en fas (normalförfarande) eller i två faser (förenklat förfarande). Deklareringen i två faser kräver tillstånd.

Det är exportören som ansvarar för att inge exportdeklarationen. Exportören är oftast säljaren av varorna. Exportören kan befullmäktiga ett ombud (vanligen en speditionsfirma) att inge deklarationen på exportörens vägnar. Exportören ska vara etablerad i Europeiska unionen (EU). 

En i EU etablerad avtalspart betraktas också som exportör i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför EU.

Läs mer om exportdeklarering och hur man agerar som exportör.

Exportören behöver ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut

Försäljning av varor till ett land utanför EU är mervärdesskattefri. Säljaren behöver för skattemyndigheterna en utredning till sin bokföring om att varan har förts ut ur EU.

Ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut som fåtts från Tullens informationssystem är det vanligaste godkända beviset över mervärdesskattefri försäljning. Läs mer i Skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i exporthandeln.

Läs mer

  • Ta del av mer detaljerad information om export: Export

Ta kontakt

ALLMÄN RÅDGIVNING FÖR FÖRETAGSKUNDER
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord