Att agera som importör

Importen av varor är ett led i företagets förvärvs- och köpverksamhet. Förvärvet av varor från utlandet är en del av köpeavtalet och kostnaderna som uppstår på grund av importen är en del av prissättningen gällande köpet. Det lönar sig att ta reda på kostnaderna och förutsättningarna för importen innan man fattar beslut om förvärv av varorna.

Ta reda på före importen

 • varans handelsnamn och varukod
 • införselrestriktioner och -förbud som gäller varan
 • övriga marknadstillsynsmyndigheters krav samt
 • skaffa de importtillstånd och -licenser som behövs.

En noggrann beskrivning av varan behövs för att man ska kunna fastställa rätt varukod för varan. Varukoden ska anges med tio siffrors noggrannhet i importdeklarationen. En tillräckligt noggrann varubeskrivning är t.ex. ”dator”, medan ”elektronik” inte beskriver tillräckligt noga vilken produkt det är fråga om.

Företag kan hos Tullen söka ett skriftligt beslut om varukoden som ska tillämpas på en vara (Bindande klassificeringsbesked, BKB). Ett bindande klassificeringsbesked är giltigt i hela EU-området i tre år från den dag då det utfärdades. Beslutet är bindande både för Tullen och för tillståndshavaren.

Exempel på viktiga uppgifter i importdeklarationen är varans varukod, tullvärde, ursprungsland och tullförfarande (kod). Utgående från dessa fastställs de direkta kostnader som importen av produkten åsamkar företaget.

Tullvärde

Varornas tullvärde grundar sig i första hand på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som betalats eller ska betalas för varorna som importeras. I samband med förtullningen ska man uppvisa en faktura av vilken framgår t.ex. priset som betalats och leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också transportkostnaderna från avgångslandet fram till den plats där varorna förs in i EU.

De värdebaserade tullarna för varor som förs in i EU bestäms på basis av varornas tullvärde. Mervärdesskatten vid import beräknas också utgående från tullvärdet.

Om transaktionsvärdet inte kan användas, ska tullvärdet fastställas enligt sekundära värdebestämningsmetoder.

Varornas ursprung kan berättiga till nedsatt tull eller nolltullsats. Tillämpning av denna tullförmån förutsätter alltid en skriftlig ursprungsdeklaration eller ett skriftligt ursprungscertifikat. Se  Förmånsbehandlingar.

Beakta följande

För ett företag som idkar regelbunden och ekonomiskt betydande import från länder utanför EU lönar det sig att ansöka om tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning.

 • Tillståndet till samlad garanti omfattar alla förfaranden som kräver att en samlad garanti används.
 • Innehavare av tillstånd till anstånd med betalning får cirka en månad betalningstid för tull, mervärdesskatt och prestationsavgifter vid import från länder utanför EU. Med ett tillstånd till anstånd med betalning får företaget varorna i sin besittning innan företaget betalar tullar, skatter eller andra avgifter för varorna.

Om företaget inte har tillstånd till samlad garanti och tillstånd till anstånd med betalning, är företaget en kontantkund som måste betala tullfakturan innan varorna överlåts.


Om företaget inlämnar tulldeklarationerna själv, välj om detta görs

 • genom meddelandedeklarering, som kräver tillstånd och förutsätter kundtestning
 • genom webbdeklarering, som kräver identifiering med Suomi.fi-identifikation

Webbdeklaranterna får informationen om deklarationerna och besluten till sina e-postadresser. Webbdeklaranterna kan hämta besluten från Tullens e-tjänst.

Faktorer som påverkar valet av deklarationssätt

 • volymen av tullärenden
 • omfattningen av deklarationsuppgifterna
 • tullkompetens
 • företagets egna datasystem.

När lönar det sig att välja meddelandedeklarering?

Vid meddelandedeklarering är volymen av tullärenden en betydande faktor; det är enklast att hantera ett stort antal deklarationer och ett omfattande datainnehåll genom meddelandedeklarering. Andra faktorer som talar för meddelandedeklarering är import av flera varupartier, flera säljare, många olika tullförfaranden samt skräddarsydda gränssnitt.

Meddelandedeklarering förutsätter omfattande och mångsidig tullkompetens av företaget samt fungerande interna arbetsinstruktioner och vikariearrangemang. Meddelandedeklarering möjliggör också integrering med företagets datasystem, och den elektroniska överföringen av sparad data till Tullen garanterar tulldeklarationens riktighet och felfrihet.

När lönar det sig att välja webbdeklarering?

Det är praktiskt att använda webbdeklarering t.ex. när man ofta importerar samma produkter av samma säljare för då förblir deklarationens dataelement rätt oförändrade. Du får hjälp med vad som behövs för importdeklarering på Tullens webbplats, i webbtjänstens anvisningar och i de användarvänliga valalternativen. Vid webbdeklarering kan du också spara tid genom att använda tidigare deklarationer som underlag för nya deklarationer.


Företaget anlitar ombud för ingivande av tulldeklarationer

Importören kan befullmäktiga ett ombud att fullgöra de handlingar och förfaranden som fastställs i tullagstiftningen. Välj typen av ombudskap som tillämpas:

 • direkt ombudskap
 • indirekt ombudskap
 • direkt ombudskap med garantens ansvar.

Typen av ombudskap ska alltid anges i tulldeklarationen. Typen av ombudskap inverkar bl.a. på importörens och ombudets ansvar för tullskuld, användningen av garanti, tullfaktureringen, vilka tullförfaranden som tillämpas och arkiveringsskyldigheten. Det arvode som ombudet uppbär för sina tjänster kan variera stort beroende på typen av ombudskap.

Direkt ombud

 • Inger tulldeklarationerna i importörens namn och för dennes räkning.
 • Ansvarar för tullskulden endast till den del som ombudet visste eller borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga. I övrigt ansvarar importören ensam både för tullskulden och för eventuell efterförtullning.
 • Vid direkt ombudskap fastställs betalningstiden och andra förmåner enligt importörens tillstånd.

Indirekt ombud

 • Inger tulldeklarationerna för importörens räkning men i eget namn, och agerar alltså med samma ansvar som importören. De garantier som behövs för tullskulder eller ansvar krävs av det indirekta ombudet.
 • Importören och det indirekta ombudet är solidariskt ansvariga för tullskulder (också för efterförtullningar).
 • Tullen riktar sina indrivningsåtgärder i första hand mot det indirekta ombudet. Kostnader uppbärs av det indirekta ombudets huvudman först om det indirekta ombudet konstateras vara insolvent.
 • Det är inte möjligt att använda ett indirekt ombud vid särskilda förfaranden vid import, dvs. särskild användning (tillfällig införsel och slutanvändning) samt förädling (aktiv och passiv förädling), eller när nationella förfarandekoder används vid andra tullförfaranden.

Direkt ombud med garantens ansvar

 • Ställer för importörens räkning en garanti för att den skuld som har uppstått eller eventuellt uppstår betalas inom utsatt tid. Den reservering som görs i garantisystemet görs ur ombudets samlade garanti.
 • Det direkta ombudet är som garant inte ansvarig för eventuell efterförtullning, om det inte visste eller om det inte borde ha vetat att uppgifterna i tulldeklarationen var felaktiga.
 • Om ett ombud avger en begränsad borgensförbindelse gällande direkt ombudskap med garantens ansvar, är ombudets ansvar begränsad högst till det dubbla jämfört med beloppet av den ställda garantin.

Mera information: Att agera som ombud


När importdeklarationen har godkänts skickar Tullen ett överlåtelsebeslut, en faktura och ett förtullningsbeslut till företaget. Garantin som reserverats från den samlade garantin frisläpps när fakturan har betalats. Tullen skickar till innehavare av tillstånd till anstånd med betalning en periodspecifikation i vilken finns samlat fakturorna för alla förtullningar som gjorts under en viss tidsperiod.

Lagerhavaren eller gränstullkontoret överlåter varorna mot ett överlåtelsebeslut.

Importören ska arkivera importförtullningsdokumenten innevarande år plus sex år. Sådana dokument är t.ex. förtullnings- och överlåtelsebeslut, fakturor, frakt- och transportdokument, ursprungsintyg samt omprövningsbeslut gällande ändringssökande. Om importören har anlitat ett indirekt ombud så ligger arkiveringsskyldigheten hos ombudet.

Dokumenten kan arkiveras i elektronisk form eller pappersform. Endast ett tillstånd eller något annat dokument som en myndighet med sin underskrift, stämpel eller på annat motsvarande sätt bestyrkt ska förvaras i pappersform. Arkiven kan vara belägna i Finland hos importören eller enligt uppdrag t.ex. på en revisions- eller bokföringsbyrå eller hos ombudet.


Du kan begära omprövning av förtullningsbeslutet. Omprövningsansökan ska lämnas in skriftligt inom utsatt tid. Ändring av importdeklarationer som ingetts till det nya tullklareringssystemet begärs elektroniskt.


Tullen gör efterkontroller både av dokument som företaget tillställt Tullen och av företagets bokföringsmaterial.

Efterkontrollerna omfattar vanligtvis innevarande år och tre föregående år. Målet med kontrollerna är att säkerställa att tull- och skattelagstiftningen samt annan lagstiftning och Tullens anvisningar har iakttagits korrekt. Kontrollerna kan leda till återbetalning av tull eller till efteruppbörd.


Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder per e-post mån–fre 8–16.15: [email protected]

Tullrådgivning