AEO-egenkontroll för Tull+-kunder

Vad är AEO-egenkontroll?

Egenkontroll, dvs. regelbunden kontroll av den egna verksamheten, är en del av Tull+-aktörens inre kontroll och baserar sig AEO-statusen.

En Tull+-aktör är ett företag som har AEOC- eller AEOF-tillstånd och som har blivit godkänt som Tull+-kund.

Målet med kontrollen är att säkerställa att Tull+-aktören behärskar riskerna i leveranskedjan, fel- och undantagssituationer och rättar till sin verksamhet vid behov. Det effektivaste sättet att förutspå risker och deras påverkan är i allmänhet att egenkontrollen är integrerad i företagets riskhanterings- och kontrollsystem.

Grunder

En godkänd Tull+-aktör ska informera Tullen om alla sådana omständigheter som kommit fram efter beviljandet av tillståndet och som kan påverka tillståndets giltighet eller innehåll. Lagstiftningen och AEO-riktlinjerna förutsätter kontrollåtgärder både av AEO- och Tull+-aktören samt av tullmyndigheten. Tullmyndigheten måste kontinuerligt övervaka att Tull+-aktören uppfyller kraven för beviljandet av certifikatet. Utvärdering av Tull+-aktörens åtgärder för egenkontroll hör till kontrollen som tullmyndigheten utför.

Egenkontroll i praktiken

Egenkontroll utförs av alla Tull+-aktörer. Närmare anvisningar om hur man utför egenkontroller finns i anvisningen för ifyllande av rapporter över egenkontroll.

  1. Tull+-aktören kontrollerar sin egen verksamhet genom att granska tulldeklarationer i efterhand och lämnar en rapport till Tullen på begäran. Mängden rapporter över egenkontroll av tulldeklarationer har utarbetats enligt Tull+-aktörsrollen. Om det sker betydande ändringar i antalet tulldeklarationer som aktören inger, ska företaget kontakta Tullen för granskning av mängden egenkontroll. Rapporten ska innehålla minst det antal rapporter som fastställts av Tullen eller det antal som särskilt har överenskommits under AEO-utvärderingen. Minimiantalet är:
    import export transitering lagring säkerhetsuppgifter
    (summarisk deklaration och anmälan om uppvisande)
    Antalet deklarationer som ska granskas per år
    50–150 40–130 40–110 20–30 40–130
  2. I rapporten anges de förändringar som uppdagats och åtgärder som vidtagits på grund av dem. Frågorna i rapporten baserar sig på tillämpliga delar av självutvärderingsformuläret. I rapporten ska nämnas eventuella förändringar i företagets verksamhet eller i kontrollen av uppgifter som gäller handeln och transporter samt förändringar gällande AEOS-säkerhetskrav.

Tullen har sammanställt blankettmallar för rapportering, men företagen kan också skicka in kontrolluppgifterna med en egen blankett eller en egen rapport. Om företaget använder egna blanketter ska de innehålla minst alla de kontrollobjekt som finns i Tullens blankettmall. Tull+-aktörens egenkontroll ska vara kontinuerlig, och årsrapporten ska vara tillgänglig för Tullen på begäran.

Ta kontakt

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag