Tätt samarbete mellan Tullen och kunderna

Tullen har en kunddelegation och sex landsomfattande kundsamarbetsgrupper, som sammanträder en till tre gånger per år.

Ett företag som kallats till gruppen hör samtidigt till kundsamarbetsnätverket för sin egen bransch. Via kundsamarbetsgrupperna och -nätverken kan kunderna berätta om sina behov gällande tulltjänsterna. Kunderna får information och kan ge respons på utvecklingen av tulltjänsterna samt t.ex. på beredningen av EU:s tullagstiftning. I kundsamarbetsgrupperna diskuterar man ändringar i verksamhetsmiljön och bedömer deras verkningar.

Vid behov sammankallar Tullen ad hoc-kundsamarbetsgrupper för beredning av enskilda ändringar. Tullen har också kundsamarbetsnätverk för import och export samt för särskilda frågor som gäller Åland.

Beakta följande

Tullens kunddelegation fungerar som informations- och kontaktforum mellan Tullen och intressentgrupper. Delegationen sammanträder en till två gånger per år. Som ordförande fungerar Tullens generaldirektörHannu Mäkinen.

Kunddelegationens medlemmar:

 • Bilimportörerna rf
 • Finlands Näringsliv EK
 • Finlands Livsmedelsindustriförbund rf
 • Finsk Energiindustri rf
 • Finpro rf
 • Finsk Handel
 • Internationella handelskammarens avdelning i Finland, ICC Finland rf
 • Centralhandelskammaren
 • Naturprodukt Grossisternas Förbund i Finland rf
 • Skogsindustrin rf
 • Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet rf
 • Finlands Dagligvaruhandel rf
 • Byggnadsindustrin RT rf
 • Hamnoperatörerna rf
 • Finlands Speditörförbund rf
 • Finlands Transport och Logistik SKAL rf
 • Finlands Skeppsmäklarförbund rf
 • Finlands Hamnförbund
 • Finlands Inköps- och Logistikförening LOGY rf
 • Rederierna i Finland rf
 • Företagarna i Finland rf
 • Föreningen för Teknisk Handel rf
 • Teknologiindustrin rf
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Oljebranschens Centralförbund

Kundsamarbetsgruppen för speditionsbranschen behandlar ändringar både i speditions- och expressfraktsbranschens verksamhetsmiljö och i Tullens verksamhetsområde samt hur dessa ändringar påverkar tullverksamheten. Målet är att få med kundperspektivet i utvecklingen av tulltjänsterna och -verksamheten. Gruppen sammanträder två gånger per år. Som ordförande fungerar överdirektör Jarkko Saksa från Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning. Gruppens sekreterare är Annika Salokannel från Tullens kundtjänster.

Medlemmarna:

 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Hacklin Logistics Oy ltd
 • Oy Kuehne & Nagel Ltd
 • Nurminen Logistics Oyj
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Steveco Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Den centrala uppgiften för kundsamarbetsgruppen för sjötrafik är att medverka i att reformen av EU:s tullagstiftning samt därtill hörande reformer genomförs i Finland på ett sätt som är så ändamålsenligt som möjligt för aktörerna inom sjötrafik och för Tullen.

Samarbetsgruppen består av företrädarna för de viktigaste intressentgrupperna inom tullogistiken för sjötrafik och av Tullens experter. Gruppen sammanträder två gånger per år. Som gruppens ordförande fungerar tullöverinspektör Henrik Lindström från Tullens utrikeshandels- och beskattningsavdelning och som sekreterare Minnaleena Lehikoinen från Tullens kundtjänster.

Medlemmarna:

 • Oy CMA CGM Finland
 • Containerships Oyj
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finlands Skeppsmäklarförbund rf
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Trafikverket
 • Maersk Finland Oy
 • Ab ME Group Oy Ltd
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Oy Niklashipping Ltd
 • Hamnoperatörerna rf
 • Steveco Oy
 • Finlands Hamnförbund
 • Team Lines Finland Oy
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

I kundsamarbetsgruppen för flygtrafik ingår bl.a. representanter för flygbolag, GSA-bolag och CHA-bolag. Gruppen behandlar huvudsakligen informering om ärenden gällande flygtrafik samt utvecklingsidéer. Som gruppens ordförande fungerar tullchef Mika Pitkäniemi från Flygtullen och som sekreterare Päivi Raukio från Tullens kundtjänster. Gruppen sammanträder två gånger per år.

Medlemmarna:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Dachser Finland Oy
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf
 • Försvarsmakten
 • SAS
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Swissport Finland Oy
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy

Kundsamarbetsgruppen för expressfraktföretag består av fyra expressfraktföretag med egna flyg till Finland. På mötena ligger huvudvikten på att informera om ärenden gällande expressfraktföretagens logistikkedja och att behandla utvecklingsidéer. Som gruppens ordförande fungerar tullchef Mika Pitkäniemi från Flygtullen och som sekreterare Päivi Raukio från Tullens kundtjänster. Till gruppen kallas också en företrädare för Tullens elektroniska servicecentral (Spake). Gruppen sammanträder tre gånger per år.

Medlemmarna:

 • DHL Freight (Finland) Oy, DHL Express
 • Federal Express Corporation, filialen i Finland
 • TNT Suomi Oy
 • United Parcel Services Oy

I kundsamarbetsgruppen för elektroniska tjänster ligger huvudvikten av arbetet på utvecklingsidéer, ändringar, ibruktagningar och tjänster som gäller elektroniska tjänster samt på kundernas behov med anknytning till tjänsterna. Kundsamarbetsgruppen består av programvaruhus, operatörer inom meddelandedeklarering, tjänsteleverantörer, stora kunder och intressentgrupper inom elektroniska tjänster, och experter inom Tullens e-tjänster. Gruppens ordförande är produktionschef Nelly Kallinen från Tullens informationsförvaltning och sekreteraren är Irene M. Lahtinen från kundrelations- och skatteuppbördsenheten, e-tjänster.

Gruppen sammanträder två gånger om året.

Medlemmarna:

 • Aktiv Data Oy

 • Capgemini Finland Oy

 • CGI Suomi Oy

 • DB Schenker Oy

 • Digia Oyj

 • OpusCapita Group Oy

 • Prog-It Oy

 • Samex Solutions Oy

 • Telia Finland Oyj

 • UPM-Kymmene Oyj

 • VR-Yhtymä Oy, Rautatielogistiikka


Kundsamarbetsgruppen för Åland behandlar förtullnings- och specialfrågor gällande skattegränsområdet. Målet är att utveckla och skapa nya samarbetsformer tillsammans med områdets näringslivsaktörer.

Samarbetsgruppen sammanträder två gånger per år. Som gruppens sekreterare fungerar Maud Wickström från Tullens kundtjänster. Utöver de fasta medlemmarna kommer också andra skiftande deltagare att kallas till mötena, beroende på vilka ämnen som behandlas.

Medlemmarna:

 • Ålands Näringsliv rf
 • Åland Post Ab
 • Transmar Ab
 • Mariehamns Parti Ab

Tullens kunder kan anmäla sig till ett kundsamarbetsnätverk inom det egna området. Vi begär våra nätverkskunder information om nya behov och idéer samt kommentarer om ärenden som bereds och vi ger aktuell information.

Vi skickar kundsamarbetsgruppens mötesprotokoll också till de medlemmar i nätverken som inte är med i själva kundsamarbetsgruppen. Medlemmarna kan kommentera ärenden som är under behandling. Verksamheten är öppen för alla som anmält sig till nätverket, och korrespondensen mellan medlemmarna och Tullen är offentlig för alla som är med i nätverket. Man kan anmäla sig till ett nätverk via sekreteraren.

Kundsamarbetsnätverk Sekreterare E-postadress
speditionsbranschen Annika Salokannel annika.salokannel(at)tulli.fi
sjötrafik Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
flygtrafik Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
expressfrakt Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
elektroniska tjänster Irene M. Lahtinen

irene.m.lahtinen(at)tulli.fi

import

Eero Kauranen

eero.kauranen(at)tulli.fi
export Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
Åland Maud Wickström maud.wickstrom(at)tulli.fi

 


                            

Ta kontakt

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder betjänar må-fr kl. 8-16. Ring, skicka en fråga eller läs de vanligaste frågorna.

Tullrådgivning


Nyckelord

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag