Hur ansöker man om AEO-status?

AEO-tillstånd söks fr.o.m. den 1 oktober 2019 i tjänsten eAEO, som är gemensam för EU:s tulladministrationer. Du kan logga in här: tjänsten eAEO.

I tjänsten eAEO används Suomi.fi-identifikation och -fullmakter. Läs mer om identifikation och fullmakter

I vissa fall där Suomi.fi-identifikation eller -fullmakter för närvarande inte kan användas, kan AEO-tillstånd efter den 1 oktober 2019 fortfarande också sökas med ansökningsblankett 689r. Blanketten finns på sidan  AEO-blanketter.

 1. Alla företag som är intresserade av AEO-statusen ges avgiftsfri kundrådgivning. Kundrådgivningen kan beställas från Tullens företagsrådgivning, aeo(at)tulli.fi.
 2. Sökanden startar ansökningsprocessen i sin egen organisation genom att sätta sig in i minimikraven för AEO och de beskrivningar och instruktioner som krävs av en AEO-sökande. Man ska börja utarbeta de beskrivningar och instruktioner som krävs av sökanden innan man lämnar in sin ansökan. I samband med ansökan lämnar man in självutvärderingsformuläret. Man kan beställa formuläret från Tullens tillståndscentral, lupakeskus(at)tulli.fi.
 3. Ansökan innehåller omfattande och detaljerade frågor om företagets förtullnings- och logistikfunktioner. Företagsrådgivningen hjälper sökanden med ifyllandet av ansökan. Ansökan inlämnas för ett visst FO-nummer, och finska företag ansöker om tillståndet i Finland. Om sökandens bolagsform inte är aktiebolag registrerat i Finland eller om sökanden har lokaler eller verksamhet i ett annat EU-land, lönar det sig att utreda sökandens behörighet med Tullens tillståndscentral.
 4. Tullens tillståndscentral godkänner ansökan för handläggning. För att ansökan ska godkännas krävs att
  • att sökanden är etablerad inom unionens tullområde
  • att sökanden inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen eller skattereglerna och inte heller till allvarliga brott som hänför sig till sökandens ekonomiska verksamhet;
  • att sökanden bekräftar verksamhetens och varuflödenas höga standard med hjälp av systemet för hantering av affärsbokföring och vid behov bokföring av transportuppgifter som möjliggör tullkontroller;
  • sökanden är solvent, vilket anses vara bevisad, när sökandens ekonomiska situation är god och räcker till att uppfylla hens åtaganden genom att ta i beaktande egenskaper inom den berörda affärsverksamheten;
  • Gällande AEOC-tillstånd: att sökanden har praktisk kompetens eller yrkeskompetens;
  • Gällande AEOS-tillstånd: att sökanden har lämplig kravnivå gällande säkerhet och skydd
 5. Sökanden får besked om godkännandet av ansökan i tjänsten eAEO.
 6. Sökandens svar på självutvärderingsformuläret bedöms före startmötet.
 7. Tullens utvärderare kontaktar sökanden och kommer överens om att inleda utvärderingen. Utvärderingsprocessen inleds med ett startmöte där man kommer överens om var utvärderingsbesöken äger rum och om hur sökanden skickar beskrivningarna och instruktionerna till Tullen.
 8. Huvudprincipen är att alla sökandens lokaler som är av betydelse för tullverksamheten utvärderas genom att man gör ett utvärderingsbesök i lokalen. Det görs i genomsnitt 2–3 besök, med beaktande av arten och omfattningen av sökandens verksamhet.
 9. När utvärderingsbesöken har gjorts och utvärderingen blivit klar, presenterar Tullens utvärderare resultaten för sökanden. Sökanden kan begära tilläggstid för att vidta eventuella tillrättaläggande åtgärder.
 10. Tullens tillståndscentral beviljar AEO-tillståndet och sökanden får tillgång till förmånerna. AEO-tillståndet publiceras på EU-kommissionens webbplats om den sökande har gett lov till det. Hela processen tar högst 120 (+ 60) dagar.
 11. När AEO-tillståndet har beviljats, förutsätts det att AEO-aktören främjar säkerhetstänkande i leveranskedjan och följer med och utvecklar sin verksamhet i enlighet med AEO-kraven. Tullen övervakar att AEO-aktörerna uppfyller kraven efter att de beviljats tillståndet.

Upphörande av AEO-kundrelationen

AEO-aktören kan själv begära att få AEO-tillståndet upphävt eller att det upphör att vara i kraft för en viss tid, om företaget inte tillfälligt klarar av att möta utvärderingskriterierna. Om AEO-tillståndet upphävs på företagets initiativ, kan man omedelbart ansöka om ett nytt tillstånd.

Tullen kan förklara AEO-tillståndet ogiltigt, om de krav och utvärderingskriterier på vilka det beviljats inte följs. Innan beslutet tas har AEO-aktören rätt att rätta till situationen. Om situationen inte rättas till inom tidsfristen upphävs tillståndet. Tillståndet upphävs också om AEO-aktören gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av tullreglerna. Om AEO-tillståndet upphävs på Tullens initiativ, kan företaget ansöka om ett nytt tillstånd tre år efter upphävandet.

 

.

                            

Ta kontakt

AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.

Allmän rådgivning för företagskunder

Allmän rådgivning för företagskunder måndag–fredag per e-post kl. 8–16: [email protected]

Tullrådgivning


Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag