Vad krävs av ett företag för att bli AEO-aktör?

Med AEO-kraven försöker man hindra olovligt tillträde till varor och därtill hörande information och dokument i leveranskedjans alla skeden. I utvärderingen beaktas typen och omfattningen av sökandens verksamhet samt dess roll i leveranskedjan.

 1. Sökanden ska följa tullkraven i sin verksamhet.
  • Företaget har inte gjort sig skyldigt till några allvarliga eller upprepade överträdelser av tullagstiftningen och skatteregler under de senaste tre åren. Kravet gäller även företagets ledning och den person som ansvarar för tullärenden. Utvärderingen görs utifrån den information som finns i Tullens system.
 2. Sökanden ska vara ekonomiskt solid.
  • Företaget har en klanderfri ekonomisk ställning som är tillräcklig för att uppfylla förpliktelserna. Föremål för utvärderingen är bl.a. soliditetsgrad, betalningsanmärkningar och betalsättet för tullavgifter under de tre senaste åren..
 3. Sökanden ska använda sig av ett tillfredställande bokförings- och logistiksystem som möjliggör tullkontroller.
 • Sökandens bokföring ska motsvara de bokföringsprinciper som allmänt godkänns i medlemslandet och ge Tullen fysisk och elektronisk tillgång till sökandens tulldokument och vid behov även transportdokument. Det logistiska systemet måste kunna skilja på gemenskapsvaror och övriga varor. Den interna revisionsverksamheten måste kunna upptäcka olagliga och olovliga transaktioner.

Föremål för utvärderingen är bl.a. bokföringens audit trail, systemen för den ekonomiska och logistiska administrationen, den interna bevakningens system, hanteringen av varuflöden och därtill hörande beskrivningar och anvisningar, t.ex. förtullningspraxis, arkivering av information och dokument samt datasäkerhet. I utvärderingen ingår besök vid den sökandes verksamhetsställe.

Vilka tilläggskrav ska företag som söker AEOC-status uppfylla?

 • Företag som ansöker om AEOC-tillstånd måste uppfylla kriteriet för praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer som direkt avser den verksamhet som utförs. Det kan uppfyllas antingen genom praktisk erfarenhet (bevisad praktisk erfarenhet av tullfrågor på minst tre år) eller genom utbildning (den sökande eller den person som har hand om den sökandes tullfrågor har fullbordat utbildning i tullagstiftning).

Vilka tilläggskrav ska företag som söker AEOS-status uppfylla?

 • Företag som ansöker om AEOS-tillstånd måste uppfylla säkerhetsnormerna vad gäller säkerhetsledarskap, fastighets- och personsäkerhet, logistik- och produktionssäkerhet samt säkerhet i leveranskedjan.

Säkerhetsnormerna förutsätter att den sökande upprätthåller fysiska fastighets- och säkerhetsarrangemang samt etablerad säkerhetspraxis såväl inom företaget som i dess affärsverksamhet med kunder, varuleverantörer och externa tjänsteleverantörer.

Föremål för utvärderingen är det strukturella skyddet och säkerhetsövervakningen, beaktandet av säkerhetsrisker i personalpolitiken, tillträdet till varor och därtill hörande information och dokument i leveranskedjan samt kontrollen över de säkerhetsrisker som berör transportavtal och avtalsparter. I utvärderingen ingår besök vid sökandens verksamhetsställen, och företaget ska utse en säkerhetsansvarig

Vilka sektorer av företagets verksamhet granskas under AEO-utvärderingen? Bekanta dig med självutvärderingsformuläret så får du mera information om vad som utvärderas. Du kan också svara på frågorna innan du ansöker genom att beställa länken till det elektroniska formuläret på adressen aeo(at)tulli.fi.

AEO-riktlinjer

AEO-riktlinjer (The AEO Guidelines) är en anvisning om tillämpning av lagstiftningen som EU-kommissionen utarbetat för tullmyndigheter och företag. Anvisningen innehåller mycket och detaljerad information om AEO-kraven och -begreppen.

AEO-självutvärderingsformulär

Syftet med självutvärderingsformuläret är att förmedla detaljerad information om AEO-kraven till sökanden och hjälpa sökanden att utvärdera sin verksamhet med tanke på uppfyllande av AEO-kraven. Omfattande svar ger Tullen information om sökandens verksamhet och påskyndar utvärderingen. Formuläret baserar sig på dokumentet om AEO-riktlinjer, som kan vara till hjälp när man svarar på frågorna.

Läs mer

 • Kommissionens AEO-utbildningsmaterial (på engelska)
 • E-boken om AEO kan också enkelt läsas i en webbläsare utan nedladdning eller inloggning. Det är en interaktiv bok och guide både för aktörer som ännu inte har AEO-status  och för aktörer som redan har AEO-status och som vill veta mera om begreppet AEO.

 

 

Frågor?

AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.