Två AEO-tillstånd

AEO-tillstånd söks fr.o.m. den 1 oktober 2019 i tjänsten eAEO, som är gemensam för EU:s tulladministrationer.

Det finns två olika typer av AEO-tillstånd, och båda förknippas med specifika krav och förmåner. Aktören kan även ha ett kombinerat tillstånd, dvs. båda tillstånd.

  • AEOC (Customs Simplifications, tullförenklingar)
  • AEOS (Safety and Security, säkerhet och skydd)
  • Kombinerat tillstånd AEOF

AEOC-tillståndet – tullförenklingar

AEOC-tillståndet är avsett för företag som har intresse av att använda förenklade tullförfaranden. Den som har AEOC-tillstånd drar nytta av en snabbare handläggning vid ansökan om tillstånd till vissa förenklade förfaranden. Sådana tillstånd är t.ex. tillstånden till ett förenklat deklarationsförfarande och tillstånden som gäller transiteringsförfarandet.

AEOC-aktörer utsätts för färre fysiska och dokumentbaserade kontroller än andra ekonomiska aktörer då tulldeklarationen inges. Med det här avses t.ex. kontroller som hänför sig till import- och exportdeklarationer.

AEOC-status är förutsättningen för vissa tillstånd till förenklingar, såsom centraliserad klarering, egenbedömning och registrering i deklarantens bokföring (befrielse från anmälan om varors ankomst).

AEOC-aktörer att aktörerna beviljas en 70 % garantinedsättning på samlad garanti som krävs för tullskuld.

AEOS-tillståndet – säkerhet och skydd

AEOS-tillståndet är avsett för företag som har intresse av att främja säkerheten i leveranskedjan och av lättnader vad gäller tullkontroller då varorna förs in i eller ut ur unionens tullområde (s.k. deklarationer för säkerhetsuppgifter).

AEOS-tillståndet lämpar sig väl t.ex. för transportfirmor och för representanter för rederier vid sjötrafik.

Exempel: När en aktör med AEOS-status inger en ankomstanmälan till unionen, kan tullen meddela AEO-aktören, innan varorna anländer till unionens tullområde, att sändningen utifrån en riskanalys har valts ut till fysisk kontroll. Då kan AEO-aktören bättre förutse transportens gång och förbereda sig för kontrollen.

Aktörer som har AEOS-tillstånd omfattas också av reducerade uppgiftskrav i deklarationer för säkerhetsuppgifter och av de förmåner som länder utanför EU ger angående ömsesidigt erkännande av AEO-status. Det är möjligt att få dessa förmåner t.ex. vid export till USA, Kina och Japan.

Kombinerat tillstånd AEOF

Innehavare av ett kombinerat tillstånd har rätt till alla förmåner som hänför sig till AEO-tillstånden.

Sammandragstabell över tillstånden och de förmåner de innebär:

AEO-tillstånden och deras förmåner AEOC AEOS

Kombinerat tillstånd

1. Kontroller som hänför sig till säkerhet och skydd vid fasen för summarisk deklaration   X X
2. Förmåner som gäller tillstånd till förenklingar X   X
3. Tilläggsförmåner vad gäller tullkontroller X X X

                            

Frågor?

AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.