Vad är AEO-egenkontroll?

Egenkontroll, dvs. regelbunden kontroll av den egna verksamheten, är en del av AEO-aktörens inre kontroll.

Målet med kontrollen är att säkerställa att AEO-aktören behärskar riskerna i leveranskedjan, identifierar fel- och undantagssituationer och rättar till sin verksamhet vid behov. Det effektivaste sättet att förutspå risker och deras påverkan är i allmänhet att egenkontrollen är integrerad i företagets riskhanterings- och kontrollsystem.

Grunder

AEO-aktören ska informera Tullen om alla sådana omständigheter som kommit fram efter beviljandet av tillståndet och som kan påverka tillståndets giltighet eller innehåll. Lagstiftningen och AEO-riktlinjerna förutsätter kontrollåtgärder av både AEO-aktören och tullmyndigheten.

Tullmyndigheten måste övervaka att AEO-aktören hela tiden uppfyller kraven för beviljandet av certifikatet. Utvärdering av AEO-aktörens åtgärder för egenkontroll hör till kontrollen som tullmyndigheten utför.

Egenkontroll i praktiken

Egenkontroll utförs av alla AEO-aktörer. Närmare anvisningar om hur man utför egenkontroller finns i anvisningen för ifyllande av rapporter över egenkontroll.

Se anvisningarna: AEO-rapporter över egenkontroll och ifyllningsanvisningar

1. AEO-aktörer som har tullärenden, kontrollerar sin egen verksamhet genom att granska tulldeklarationerna i efterhand och lämnaren rapport till Tullen på begäran. Mängden rapporter över egenkontroll av tulldeklarationer har utarbetats enligt AEO-aktörsrollen. Beakta: Om importörer eller exportörer också har andra funktioner, t.ex. lagring, transitering eller inlämning av säkerhetsuppgifter, utför de egenkontroll också över dessa och använder då blankettmallen för speditörer.

Rapporten ska innehålla minst det antal rapporter som fastställts av Tullen det minsta antalet är:

Speditörer

Antal tulldeklarationer / lageruppläggningar som företaget har per år

Antal tulldeklarationer/lageruppläggningar som minst ska granskas per år

import

export

transitering (godkänd avsändare)

transitering (godkänd mottagare)

lagring (både tillfälligt lager och tullager)

säkerhetsuppgifter
(summarisk deklaration och anmälan om uppvisande)

1 - 50

5

3

3

3

3

3

51 - 100

8

5

5

5

5

5

101 - 250

15

8

10

10

10

8

251 - 1000

30

15

20

20

20

15

1001 -

40

25

30

30

30

25

Importörer

Antal importdeklarationer som företaget har per år

Antal importdeklarationer som minst ska granskas per år

1 - 50

5

51 - 100

8

101 - 250

15

251 - 1000

30

1001 -

40

Exportörer

Antal exportdeklarationer som företaget har per år

Antal exportdeklarationer som minst ska granskas per år

1 - 50

3

51 - 100

5

101 - 250

8

251 - 1000

15

1001-

25

 2.Alla AEO-aktörer skickar årligen till Tullen en skriftligrapport över förändringar som uppdagats under den interna kontrollen och åtgärder som vidtagits på grund av dem.  Frågorna i den skriftliga rapporten baserar sig på tillämpliga delar av självutvärderingsformuläret. I rapporten ska anges eventuella förändringar i företagets verksamhet eller i kontrollen av uppgifter som gäller handeln  och transportuppgifter samt förändringar gällande AEOS-säkerhetskrav.Tullen kommer att begära en årlig rapport till adressen aeo(at)tulli.fi.

Blankettmallar för rapportering

Tullen har sammanställt blankettmallar för rapportering, men företagen kan också skicka in kontrolluppgifterna med en egen blankett eller en egen rapport. Om företaget använder egna blanketter ska de innehålla minst alla de kontrollobjekt som finns i Tullens blankettmall. AEO-aktörens egenkontroll ska vara kontinuerlig, och årsrapporten ska vara tillgänglig för Tullen på begäran.

Frågor?

AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.