AEO – godkänd ekonomisk aktör

En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och som därför är berättigat till förmåner i hela EU-området.

I kommissionens system kan du se vilka som är Finlands och hela EU:s AEO-aktörer. En filials AEO-tillstånd visas under det medlemsland som beviljat tillståndet. Gå till sidan Authorised Economic Operator.

Vad för nytta har ett finländskt företag av ett AEO-tillstånd?

Företag som får AEO-tillstånd

 • sänkningar av samlad garanti/befrielse från ställande av en samlad garanti (AEOC-aktör)
 • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
 • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
 • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
 • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
 • ett anseende som pålitlig aktör
 • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd i större omfattning.

AEO-tillståndet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.

Läs mera på sidan Hur ansöker man om AEO-status?

AEO i ett nötskal

 • AEO är ett globalt företagssäkerhetsprogram, som drivs av olika länders tullmyndigheter.
 • Att ansöka om AEO-status är frivilligt.
 • Det finns tre typer av AEO-tillstånd: 1) AEOC – Tullförenklingar, 2) AEOS – Säkerhet och skydd samt 3) en kombination av båda.
 • Förverkligandet av AEO-förmånerna påverkas även av det ömsesidiga erkännandet av AEO-statusen mellan EU och tredje länder.
 • Företag som söker AEO-status måste uppfylla specifika krav och bedömningskriterier enligt typ av tillstånd.
 • Att uppfylla de stränga säkerhetsnormerna kan innebära en betydande ekonomisk investering för sökanden.
 • AEO-statusen beviljas specifikt till en enskild juridisk person (= FO-nummer). En koncern kan inte ansöka om AEO-status med en enda ansökan.
 • Tullen ger avgiftsfri kundkonsultation innan man ansöker om AEO-status.
 • Om någon uppgift som angetts i ansökningsskedet ändras efter att tillstånd beviljats, ska detta meddelas till Tullen i eAEO-tjänsten.

Beakta följande

Som AEO-sökande godkänns företag

 • som är etablerade i unionen (med undantag av flygbolag och rederier) och
 • vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. i och med att företaget hanterar varor som står under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem.

Syftet med AEO-projektet är att så många som möjligt av aktörerna i den internationella leveranskedjan ansöker om AEO-status. Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhavare, tullombud, transportfirmor och importörer.

Tullen har utarbetat en kort enkät för företag som överväger att bli AEO-aktörer. Enkäten är en förenkling av det AEO-självutvärderingsformulär som företag ska fylla i då de ansöker om AEO-status. Vid bedömningen av en AEO-ansökan tar Tullen i beaktande bland annat företagets storlek, leveranskedjans roll samt affärsverksamhetens omfattning och typ. Ju mer företaget uppfyller villkoren i enkäten, desto bättre är dess förutsättningar att bli AEO-aktör.

Uppdaterad information om Finlands och EU:s AEO-aktörer finns i kommissionens AEO-system.


En AEO-aktör drar nytta av

 • sänkningar av samlad garanti/befrielse från ställande av en samlad garanti (AEOC-aktör)
 • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
 • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
 • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
 • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
 • ett anseende som pålitlig aktör
 • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd i större omfattning.

AEO-tillståndet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.


En av de största fördelarna med AEOS-tillstånd är MRA-avtalen mellan EU och tredjeländer. MRA innebär att AEO-aktörens status erkänns ömsesidigt i de tredjeländer med vilka EU har ingått avtal. I och med MRA ges AEO-aktören en lägre riskklassificering i det andra avtalslandet, varutransporten är smidigare och varugranskningarna färre.

EU har för närvarande MRA-avtal med USA, Japan, Kina, Schweiz, Norge och Andorra. Förhandlingar förs med bl.a. Kanada och Mexiko.

Endast AEOS-aktörer kan beviljas MRA-förmåner i andra avtalsländer. Företaget ska i samband med inlämnandet av AEOS-ansökan ge sitt medgivande till utbyte av uppgifter mellan avtalsparterna. Genom utbytet av uppgifter kan tullmyndigheterna i de olika länderna säkerställa att aktören har AEOS-status.

Uppgifter som utbyts mellan MRA-avtalsparter:

 • AEO-aktörens namn
 • AEO-aktörens adress
 • tillståndets giltighet
 • datum då tillståndet börjar gälla
 • upphörande eller upphävande av tillstånd
 • EORI- eller AEO-tillståndets nummer.

AEO-aktörens identifikationsnummer ska anges i destinationslandets importdeklaration för att AEOS-aktören ska kunna erhålla MRA-förmåner. Formen på identifikationsnumret varierar beroende på de tekniska arrangemangen i destinationslandet. När destinationslandets tull har fått identifikationsnumret från importdeklarationen så kontrollerar den identifikationsnumrets giltighet i EU-databasen.

Läs mer: MRA, Mutual Recognition Agreement (på finska)

 


Ändring av uppgifter som angetts i ansökan meddelas till Tullen med EU's gemensamma eAEO-service.

Exempel på ändringar är:

 • byte av AEO-ansvarsperson
 • byte av person som är ansvarig för tullärenden
 • väsentlig ändring i förtullningsfunktioner (t.ex. ett nytt tullager, förtullningsfunktionerna upphör vid ett verksamhetsställe) och
 • ändring i verksamhetsställets kontaktuppgifter.

Anvisning för godkänd ekonomisk aktör

En godkänd ekonomisk aktör (=AEO) är en aktör som antingen är berättigad till vissa förenklingar enligt tullagstiftningen och/eller som har rätt till lättnader som hänför sig till säkerhet och skydd. Målet med AEO är att styra aktören till att kontinuerligt förbättra säkerheten och tullverksamheten. AEO är ämnat för företag av alla storlekar och för olika roller inom leveranskedjan.

Öppna Anvisningen för godkänd ekonomisk aktör (pdf)

Anvisning 1: Krav gällande AEO-aktörers affärspartner och tjänsteleverantörer

En AEO-aktör är endast ansvarig för varor, information och lokaler (anläggningar) som hänför sig till dennes egen del av leveranskedjan. Aktören är dock också beroende av sina affärspartners och tjänsteleverantörers säkerhets- och skyddsnormer.

AEO-aktören bör ha en tydlig och verifierbar process för identifiering och val av avtalspartner. Aktören bör också kunna visa upp en lista över de avtalspartner den använder.

Öppna anvisningen Krav gällande AEO-aktörers affärspartner och tjänsteleverantörer (pdf)

Anvisning 2: AEO-aktörens riskhanteringssystem

Med hjälp av sitt riskhanteringssystem bedömer ett företag risker samt övervakar och rapporterar de åtgärder som genomförs för hantering av risker och åtgärdernas inverkan. Företagets riskhanteringspolicy beskriver riskhanteringens syfte, mål och processer samt fastställer centrala begrepp och ansvar. En AEO-aktör ska i sina policyer/strategier ange som mål att följa tullreglerna och säkra sin del av leveranskedjan.

Öppna anvisningen AEO-aktörens riskhanteringssystem (pdf)


Läs mer

Frågor?

AEO-kundrådgivning
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.


Nyckelord AEO