AEO – godkänd ekonomisk aktör

En AEO-aktör är ett företag som fått Tullens säkerhetscertifikat för sina förtullnings- och logistikfunktioner och som därför är berättigat till förmåner i hela EU-området.

I kommissionens system kan du se vilka som är Finlands och hela EU:s AEO-aktörer. En filials AEO-tillstånd visas under det medlemsland som beviljat tillståndet. Gå till sidan Authorised Economic Operator.

AEO i ett nötskal

 • AEO är ett globalt företagssäkerhetsprogram, som drivs av olika länders tullmyndigheter.
 • Att ansöka om AEO-status är frivilligt.
 • Det finns tre typer av AEO-tillstånd: 1) AEOC – Tullförenklingar, 2) AEOS – Säkerhet och skydd samt 3) en kombination av båda.
 • Förverkligandet av AEO-förmånerna påverkas även av det ömsesidiga erkännandet av AEO-statusen mellan EU och tredje länder.
 • Företag som söker AEO-status måste uppfylla specifika krav och bedömningskriterier enligt typ av tillstånd.
 • Att uppfylla de stränga säkerhetsnormerna kan innebära en betydande ekonomisk investering för sökanden.
 • AEO-statusen beviljas specifikt till en enskild juridisk person (= FO-nummer). En koncern kan inte ansöka om AEO-status med en enda ansökan.
 • Tullen ger avgiftsfri kundkonsultation innan man ansöker om AEO-status.
 • Om någon uppgift som angetts i ansökningsskedet ändras efter att tillstånd beviljats, ska detta meddelas till Tullen med blanketten för ändring av uppgifter.

Beakta följande

Som AEO-sökande godkänns företag

 • som är etablerade i unionen (med undantag av flygbolag och rederier) och
 • vars verksamhet omfattas av tullagstiftningen, t.ex. i och med att företaget hanterar varor som står under tullövervakning eller uppgifter eller dokument om dem.

Syftet med AEO-projektet är att så många som möjligt av aktörerna i den internationella leveranskedjan ansöker om AEO-status. Typiska AEO-aktörer inom EU är t.ex. tillverkare, exportörer, speditionsfirmor, lagerhavare, tullombud, transportfirmor och importörer.

Uppdaterad information om Finlands och EU:s AEO-aktörer finns i kommissionens AEO-system.


En AEO-aktör drar nytta av

 • sänkningar av samlad garanti/befrielse från ställande av en samlad garanti (AEOC-aktör)
 • att vissa tillstånd som Tullen utfärdar beviljas snabbare i alla EU-länder
 • lättnader vad gäller kontroller vid tullbevakning inom hela EU-området
 • expertisen som erbjuds av Tullens säkerhetsbedömare under processens gång
 • en förbättrad säkerhet i leveranskedjan
 • ett anseende som pålitlig aktör
 • förmåner på ett globalt plan i framtiden då EU uppnår sitt mål att få AEO-statusen ömsesidigt erkänd i större omfattning.

AEO-tillståndet är inte en förutsättning för handel som överskrider EU:s gränser, men det kommer under projektets gång att göra varuflödena smidigare allteftersom WCO-medlemmarna sätter igång sina AEO-program och EU och tredje länder kommer överens om att ömsesidigt erkänna statusen.


En av de största fördelarna med AEOS-tillstånd är MRA-avtalen mellan EU och tredjeländer. MRA innebär att AEO-aktörens status erkänns ömsesidigt i de tredjeländer med vilka EU har ingått avtal. I och med MRA ges AEO-aktören en lägre riskklassificering i det andra avtalslandet, varutransporten är smidigare och varugranskningarna färre.

EU har för närvarande MRA-avtal med USA, Japan, Kina, Schweiz, Norge och Andorra. Förhandlingar förs med bl.a. Kanada och Mexiko.

Endast AEOS-aktörer kan beviljas MRA-förmåner i andra avtalsländer. Företaget ska i samband med inlämnandet av AEOS-ansökan ge sitt medgivande till utbyte av uppgifter mellan avtalsparterna. Genom utbytet av uppgifter kan tullmyndigheterna i de olika länderna säkerställa att aktören har AEOS-status.

Uppgifter som utbyts mellan MRA-avtalsparter:

 • AEO-aktörens namn
 • AEO-aktörens adress
 • tillståndets giltighet
 • datum då tillståndet börjar gälla
 • upphörande eller upphävande av tillstånd
 • EORI- eller AEO-tillståndets nummer.

AEO-aktörens identifikationsnummer ska anges i destinationslandets importdeklaration för att AEOS-aktören ska kunna erhålla MRA-förmåner. Formen på identifikationsnumret varierar beroende på de tekniska arrangemangen i destinationslandet. När destinationslandets tull har fått identifikationsnumret från importdeklarationen så kontrollerar den identifikationsnumrets giltighet i EU-databasen.

Läs mer: MRA, Mutual Recognition Agreement (på finska)

 


Ändring av uppgifter som angetts i ansökan meddelas till Tullen med blanketten för ändring av uppgifter.

Exempel på ändringar är:

 • byte av AEO-ansvarsperson
 • byte av person som är ansvarig för tullärenden
 • väsentlig ändring i förtullningsfunktioner (t.ex. ett nytt tullager, förtullningsfunktionerna upphör vid ett verksamhetsställe) och
 • ändring i verksamhetsställets kontaktuppgifter.

Ta kontakt
AEO-kundrådgivning
aeo@tulli.fi

Tullen erbjuder avgiftsfri rådgivning till alla företag som är intresserade av AEO-status innan företaget lämnar in sin AEO-ansökan.

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord AEO

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill utveckla vår webbplats tillsammans med våra kunder. Klicka på "Skicka utvecklingsförslag" nedan för att ge ditt utvecklingsförslag.

Skicka utvecklingsförslag