Varor för vilka ingen deklaration behöver lämnas in

Varor som förs in

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Alla varor ska deklareras, även unionsvaror, och t.ex. alla virkeslaster som periodförtullas (säkerhetsuppgifterna kan inte anges i perioddeklarationerna).

Deklarationen behöver dock inte inlämnas för varor som transporteras genom tullområdets territorialvatten eller luftrum utan att transporten gör uppehåll på unionsområdet. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

 1. elektrisk energi
 2. varor som förs in via rörledning
 3. brevförsändelser
 4. postförsändelser som anländer sjövägen, landvägen eller på järnväg
 5. bohag som är tullfritt med stöd av tullfrihetsförordningen och för vilka transportavtal inte har ingåtts
 6. varor för vilka en muntlig deklaration är tillåten vid import, förutsatt att transportavtal inte har ingåtts för dem (t.ex. icke-kommersiella varor)
 7. varor för vilka en muntlig deklaration är tillåten vid tillfällig införsel och för vilka transportavtal inte har ingåtts (t.ex. lastpallar, containrar och transportmedel)
 8. varor som resande medför i sitt personliga bagage
 9. varor som befordras upptagna i det s.k. NATO-avtalsformuläret
 10. vapen och militär utrustning som förs in i unionens tullområde av myndigheter som ansvarar för en medlemsstats militära försvar, i militär transport eller i transport som bara används av militära myndigheter
 11. vissa varor som förs in från offshoreanläggningar av en aktör etablerad i unionen (bl.a. återinförda förnödenheter och varor som använts för att monteras på eller utrusta offshoreanläggningar)
 12. diplomatvaror som omfattas av Wienkonventionen 1963
 13. varor ombord på fartyg och luftfartyg som har levererats som fartygsleveranser för att införlivas som delar i eller tillbehör till dessa fartyg och luftfartyg, för drift eller för konsumtion eller försäljning ombord
 14. varor som förs in i unionens tullområde från vissa områden som inte hör till unionens tullområde (bl.a. Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino och Vatikanstaten)
 15. varor som omfattas av ATA- eller CPD-carneter förutsatt att transportavtal inte har ingåtts för dem.

Varor som förs ut

Varor som ska föras ut ur unionens tullområde ska omfattas av en deklaration före avgång som ska inges till det behöriga tullkontoret inom en fastställd tidsfrist innan varorna förs ut ur unionens tullområde.

Undantag till detta utgör de transportmedel och varor som transporteras på dessa som endast passerar genom unionens tullområdes territorialvatten eller luftrum utan att göra uppehåll eller som går via ett tredjeland utan att lossas tillbaka till unionen. Därtill finns det varor som inte omfattas av föranmälningsplikten, till exempel:

 1. elektrisk energi
 2. varor som förs ut via rörledning
 3. brevförsändelser
 4. varor som befordras i enlighet med bestämmelserna i Världspostföreningens akter
 5. bohag, förutsatt att det inte transporteras enligt ett transportavtal
 6. varor som resande medför i sitt personliga bagage
 7. varor för vilka en muntlig exportdeklaration är tillåten
 8. varor för vilka en muntlig deklaration är tillåten vid tillfällig införsel och för vilka transportavtal inte har ingåtts (t.ex. lastpallar, containrar och transportmedel samt reservdelar, tillbehör och utrustning för dessa)
 9. varor som är upptagna i en ATA- eller CPD-carnet
 10. Varor som befordras upptagna i NATO-formulär 302
 11. varor som transporteras på fartyg som rör sig mellan unionshamnar utan att anlöpa någon hamn utanför unionens tullområde
 12. varor som transporteras ombord på luftfartyg som rör sig mellan unionsflygplatser utan att landa på någon flygplats utanför unionens tullområde
 13. vapen och militär utrustning som förs ut ur unionens tullområde av myndigheter som ansvarar för en medlemsstats militära försvar, i militär transport eller i transport som endast används av militära myndigheter
 14. varor som förs ut ur unionens tullområde direkt till offshoreanläggningar som drivs av en person som är etablerad i unionens tullområde (t.ex. varor som används för uppförande, reparation och utrustning av offshoreanläggningar)
 15. diplomatförsändelser
 16. varor som levereras för att införlivas som delar i eller tillbehör till fartyg eller luftfartyg samt för drift av motorer, maskiner eller annan utrustning i fartyg eller luftfartyg, samt livsmedel och andra artiklar som ska förbrukas eller säljas ombord
 17. varor som avsänds från unionens tullområde till Ceuta och Melilla, Gibraltar, Helgoland, Republiken San Marino, Vatikanstaten och kommunerna Livigno och Campione d'Italia och till de italienska delar av Luganosjön som är belägna mellan stranden och den politiska gränsen för området mellan Ponte Tresa och Porto Ceresio.

Beakta följande

Försändelser som hänför sig till organtransplantationer behöver inte import- eller exportklareras. När försändelsen anländer som frakt ska säkerhetsuppgifterna inlämnas för den, och fraktföraren ska lämna MRN- och varupostnummer till Flygtullen. Resenärer som transporterar försändelser som hänför sig till organtransplantationer kan välja grön fil i tullen.

Mera information finns i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (artiklarna 104 f, 138 h och 141.1)