Tomma transportmedel

Om en transportfirma för in eller ut andra än egna tomma transportmedel, t.ex. containrar, trailrar, vagnar och lastpallar eller tomma förpackningar, över EU-gränsen och ett transportavtal ingåtts för transporten av dem, ska en summarisk införseldeklaration eller summarisk utförseldeklaration lämnas in för transportmedlen.

Deklarationen inges bara för förpackningar som kan fyllas på nytt och som har outplånliga märkningar. Vid utförsel behöver ingen summarisk utförseldeklaration inlämnas för tomma förpackningar.

Tomma transportmedel eller förpackningar ombord på fartyg som kommer till Finland direkt från en EU-hamn, EU-flygplats, Norge eller Schweiz, behöver inte anmälas med en deklaration för tillfällig lagring.

Summariska införsel- eller utförseldeklarationer ska inlämnas inom de tidsfrister som fastställts för olika transportsätt. 

  • När ett tomt transportmedel anländer till EU visar transportfirman eller dess representant upp den summariska införseldeklarationens MRN-referensnummer.
  • I vägtrafik rekommenderas det att MRN-numret och containernumret visas upp antecknade exempelvis på transporttillståndet eller på ett annat dokument som medföljer transporten.
  • I sjö- och järnvägstrafik används en elektronisk anmälan om uppvisande.
  • Containrar som en transportfirma hyr för eget bruk anses vara firmans egna transportmedel och summariska deklarationer behöver inte lämnas in för dessa.

Beakta följande

För tomma containrar ska man ange både varukod och en skriftlig beskrivning. I den skriftliga beskrivningen anges "TOM CONTAINER” och därtill i vägtrafik containernummer. På motsvarande sätt anges i järnvägstrafik ”TOM VAGN” och för en förpackning "TOM FÖRPACKNING" i beskrivningen.

Som förpackningsslag kan koden ”NE” (oförpackad) användas, och då anges antalet transportmedel (t.ex. containrar) som styckeantal. Punkten ”containernummer” ska fyllas i även om containernumret angetts i varubeskrivningen. Som vikt för den tomma containern eller annat transportmedel anges containerns eller transportmedlets egen vikt.

Om en tom container eller ett annat tomt transportmedel som transporteras inom ramen för ett transportavtal returneras utan att det upprättas någon separat fraktsedel för returneringen, anges som transportdokument den fraktsedel som upprättats för exporten av varorna och som försetts med en anteckning om returneringen av den tomma containern.

Som avsändare av den tomma containern som returneras ska man ange den aktör som har tagit emot lasten som transporterats i containern. Som mottagare kan man ange den som driver hamnens containerlager. Som avsändare och mottagare av varorna kan man också ange den containerinnehavare som begärt att den tomma containern returneras.


I den summariska införseldeklarationen ska man ange den tomma containerns eller annat ifrågavarande transportmedels taravikt. Tullens system avvisar alla deklarationer där 0 (noll) angetts som bruttovikt.