Tidsfrister för inlämning av deklarationer och anmälningar

Elektroniska deklarationer och anmälningar ska inges inom nedan angivna tidsfrister beroende på till vilket system de inges och vilken deklaration och anmälan det är som inges.

Om företaget inte kan lämna in elektroniska deklarationer eller anmälningar på grund av ett driftavbrott i systemet, ska separata anvisningar för reservförfarande eller kommissionens kontinuitetsplan (BCP) iakttas.

Summarisk införseldeklaration (IE315, AREX)

Deklarationen inlämnas för varor som förs in från länder utanför unionen  

 • tidigast 200 dagar innan transportmedlets ankomst
 • senast:
  • varor som anländer landvägen: 1 timme före ankomst
  • varor som anländer på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före tågets ankomst till gränsen eller fartygets ankomst till hamnen
  • varor i containrar som anländer med fartyg i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas i fartygets avgångshamn
  • varor som anländer med fartyg i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar före fartygets ankomst
  • varor som anländer sjövägen från s.k. närhavshamnar: 2 timmar före fartygets ankomst

Summarisk införseldeklaration och ankomstanmälan i flygtrafik (ENS och AN som inges till kommissionens ICS2-system) 

Den summariska införseldeklarationens minimidatauppsättning ska inlämnas innan varorna lastas på det flygplan med vilket de kommer att föras in i EU:s tullområde. Övriga uppgifter ska lämnas inom följande tidsfrister: 

 • när flyget tar mindre än fyra timmar, senast vid den tidpunkt då flygplanet faktiskt avgår 
 • i fråga om andra flyg senast fyra timmar innan flygplanet anländer till den första flygplatsen inom unionens tullområde.

Fraktföraren för flygplanet som anländer till unionens tullområde ska inge en ankomstanmälan (AN) omedelbart när flygplanet anlänt.

Deklaration för tillfällig lagring (FI337)

Deklarationen inlämnas för varor som anländer i sjö- eller flygtrafik från en annan EU-medlemsstat. 

Deklarationen kan inges tidigast 30 dagar innan varornas ankomst anmäls.

Deklarationen ska inlämnas senast

 • på ankomstdagen, om flygplanet eller fartyget anländer före kl. 14.00
 • före kl. 12.00 följande dag, om flygplanet eller fartyget anländer kl. 14.00 eller därefter.

Deklarationen kan dock inlämnas genast när deklaranten har tillgång till de uppgifter som krävs för deklarationen för tillfällig lagring. Tullen rekommenderar att deklarationen inlämnas före transportens ankomst.

Ankomstanmälan (IE3470, AREX)

Denna anmälan kan inlämnas för varor som anländer till Finland i sjötrafik från ett land utanför EU, om ingen anmälan om uppvisande IE347 inlämnas i samband med ankomsten. I de fall där varornas ankomst först anmäls med anmälan IE3470 ska också anmälan om uppvisande IE347 inlämnas för varorna som lossas från transportmedlet.

Anmälan kan inlämnas tidigast:

 • när varorna anländer i sjötrafik, då fartyget har anlänt till hamnområdet
  • när fartyget anländer via Saima kanal, då fartyget har avgått från Juustila

Anmälan ska dock inlämnas senast en halv timme efter ankomsten.

Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347, AREX)

Anmälan inlämnas för varor som anländer i sjö- eller järnvägstrafik, när varorna anländer från ett land utanför unionen (AREX).

När denna anmälan inlämnas efter en summarisk införseldeklaration IE315 som en s.k. kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan så gäller samma tidsfrister för inlämning av denna anmälan som för anmälan IE3470:

 • Anmälan kan inlämnas tidigast vid tidpunkten för ankomsten, dvs. i samband med att transportmedlet anländer till hamnområdet eller tåget överskrider riksgränsen.
 • Anmälan ska inlämnas senast en halv timme efter ankomsten till hamnen eller den vid gränsen belägna tågstationen.

När denna anmälan inlämnas efter den summariska införseldeklarationen och när en ankomstanmälan IE3470 först inlämnats för varorna:

 • Anmälan ska inlämnas senast på transportmedlets ankomstdag, om ankomsten sker före kl. 14.
 • Anmälan ska inlämnas senast före kl. 12 följande dag, om transportmedlet anländer kl. 14 eller därefter.

Anmälan av varors ankomst (FI332) eller kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335)

Anmälan eller deklarationen inlämnas för varor som anländer i sjö- eller flygtrafik från en annan EU-medlemsstat eller i flygtrafik från ett land utanför EU.

 • Anmälan eller deklarationen kan inlämnas tidigast vid tidpunkten för ankomsten.
 • Anmälan eller deklarationen ska inlämnas senast på transportmedlets ankomstdag, om ankomsten sker före kl. 14.
 • Anmälan eller deklarationen ska inlämnas senast före kl. 12 följande dag, om transportmedlet anländer kl. 14 eller därefter.

Anmälan av varors ankomst (FI332) används också i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland, om ingen skattegränsdeklaration har ingetts då man passerar skattegränsen. Den används också när en skattegränsdeklaration har ingetts på förhand för unionsvaror som förs från ett annat unionsland till Åland. Mer detaljerade anvisningar om dessa anmälningar och deklarationer och deras tidsfrister hittar du på webbsidan för företagskunder på Åland.

Anmälan om omdestinering (IE323, AREX)

Om den första införselplatsen för varor som anländer från ett land utanför unionen ändras till en annan EU-medlemsstat, och om detta inte har nämnts i den ursprungliga deklarationens uppgifter om färdväg, ska en anmälan om omdestinering upprättas.

Anmälan ska inlämnas till det ursprungliga planerade införselkontoret omedelbart efter att man fått vetskap om ändringen av den planerade rutten.

Anmälan om lossningsresultat (IE044, AREX)

Denna anmälan används när en summarisk införseldeklaration (IE315) har ingetts för varorna och varorna lossas i ett tillfälligt lager.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart efter att varorna har lossats i det tillfälliga lagret.
 • Anmälan ska inlämnas senast den tredje dagen efter att varorna har lossats.

Anmälan om lossningsresultat (FI364)

Denna anmälan används när en deklaration för tillfällig lagring (FI335 eller FI337) har ingetts för varorna, varorna har lossas i ett tillfälligt lager och det vid lossningen konstaterats avvikelser mellan de deklarerade uppgifterna och varorna som lossats i lagret.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart efter att varorna har lossats i det tillfälliga lagret.
 • Anmälan ska inlämnas senast den tredje dagen efter att varorna har lossats.

Summarisk utförseldeklaration (IE615)

Deklarationen inlämnas till utförseltullkontoret, om säkerhetsuppgifterna för de varor som förs ut ur EU inte har inlämnats med en annan tulldeklaration. Tidsfristerna för denna deklaration är desamma som för exportdeklarationen:

 • Deklarationen kan inlämnas tidigast 150 dagar innan transportmedlet lämnar unionen.
 • Deklarationen ska inlämnas senast:
  • varor som förs ut landvägen: 1 timme före avgång från utförseltullkontoret
  • varor som förs ut på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före transportmedlets avgång från utförseltullkontoret
  • varor som förs ut med flyg: 30 minuter före avgång från den sista flygplatsen i unionen
  • varor i containrar som förs ut i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas på det fartyg från vilket varorna kommer att lossas utanför unionen
  • varor som förs ut i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar innan fartyget lämnar hamnen i unionens tullområde
  • varor som förs ut sjövägen från unionens tullområde till s.k. närhavshamnar: 2 timmar innan fartyget lämnar unionens tullområde

Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547)

Anmälan inlämnas för varor som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart när man känner till MRN-numren för de tulldeklarationer som ingetts för varorna som lastas i transportmedlet.
 • Anmälan ska lämnas in senast följande arbetsdag efter transportmedlets avgång.

Om denna anmälan används som en begäran om lastningstillstånd för andra än för export deklarerade varor, ska anmälan inlämnas samt mottas och godkännas av Tullen innan lastningen av varorna får påbörjas.

Anmälan om utförsel (IE590)

Denna anmälan används som en deklaration för att bekräfta utförseln av varor i de fall där en anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) har inlämnats.

 • Anmälan kan inlämnas tidigast efter att Tullen har godkänt anmälan IE547 och transportmedlet har avgått.
 • Anmälan ska lämnas in senast följande arbetsdag efter transportmedlets avgång.