Tidsfrister för inlämning av deklarationer och anmälningar

Elektroniska deklarationer ska beroende på deklaration inges i Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande inom nedan angivna tidsfrister.

Om företaget inte kan lämna in elektroniska deklarationer på grund av driftavbrott i Tullens eller kundens system, ska separata anvisningar för reservförfarande iakttas.

Summarisk införseldeklaration (IE315, AREX)

Deklarationen inlämnas för varor som förs in från länder utanför unionen

 • tidigast 200 dagar innan transportmedlets ankomst
 • senast:
  • varor som anländer landvägen: 1 timme före ankomst
  • varor som anländer på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före tågets ankomst till gränsen eller fartygets ankomst till hamnen
  • varor som anländer med flyg: 4 timmar innan planets ankomst eller, vid korta flygningar på under 4 timmar, när planet avgår
  • varor i containrar som anländer med fartyg i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas i fartygets avgångshamn
  • varor som anländer med fartyg i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar före fartygets ankomst
  • varor som anländer sjövägen från s.k. närhavshamnar: 2 timmar före fartygets ankomst.

Deklaration för tillfällig lagring (FI337)

Deklarationen inlämnas för varor som anländer i sjö- eller flygtrafik från en annan EU-medlemsstat. 

Deklarationen kan inges tidigast 30 dagar innan varornas ankomst anmäls.
Deklarationen ska inlämnas senast

 • på ankomstdagen, om flygplanet eller fartyget anländer före kl. 14.00
 • före kl. 12.00 följande dag, om flygplanet eller fartyget anländer kl. 14.00 eller därefter.

Deklarationen kan dock inlämnas genast när deklaranten har tillgång till uppgifterna som krävs för deklarationen för tillfällig lagring Tullen rekommenderar att deklarationen inlämnas före transportens ankomst.

Ankomstanmälan (IE3470, AREX)

Anmälan kan inlämnas för varor som anländer till Finland i sjö- eller flygtrafik från ett land utanför EU, om anmälan om uppvisande IE347 inte inlämnas ännu i samband med ankomsten. I de fall där varornas ankomst först anmäls med anmälan IE3470 ska också anmälan om uppvisande IE347 inlämnas för varorna som lossas från transportmedlet.

Anmälan kan inlämnas tidigast:

 • när varor anländer i sjötrafik, då fartyget har anlänt till hamnområdet
  • om fartyget anländer via Saima kanal, då fartyget har avgått från Juustila
 • när varor anländer i flygtrafik, då flygplanet har landat.

Anmälan ska dock inlämnas senast en halv timme efter ankomsten.

Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347, AREX)

Anmälan inlämnas för varor som anländer i sjö-, flyg- eller järnvägstrafik.

När denna anmälan inlämnas efter en summarisk införseldeklaration IE315 som en s.k. kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan så gäller samma tidsfrister för inlämning av denna anmälan som för anmälan IE3470:

 • Anmälan kan inlämnas tidigast vid tidpunkten för ankomsten, dvs. i samband med att transportmedlet anländer till hamnområdet, flygplanet landar eller tåget överskrider riksgränsen.
 • Anmälan ska inlämnas senast en halv timme efter ankomsten till hamnen, flygplatsen eller den vid gränsen belägna tågstationen.

När denna anmälan inlämnas efter en summarisk införseldeklaration, men en ankomstanmälan IE3470 har först inlämnats för varorna:

 • Anmälan ska inlämnas senast på transportmedlets ankomstdag, om ankomsten har skett före kl. 14.
 • Anmälan ska inlämnas senast före kl. 12 följande dag, om transportmedlet anländer kl. 14 eller därefter.

När denna anmälan inlämnas efter en summarisk deklaration IE344:

 • Anmälan kan inlämnas tidigast vid tidpunkten för ankomsten.
 • Anmälan ska inlämnas senast på transportmedlets ankomstdag, om ankomsten har skett före kl. 14.
 • Anmälan ska inlämnas senast före kl. 12 följande dag, om transportmedlet anländer kl. 14 eller därefter.

Anmälan av varors ankomst (FI332) eller kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335)

Deklarationen inlämnas för varor som anländer i sjö- eller flygtrafik från en annan EU-medlemsstat. 

 • Anmälan kan inlämnas tidigast vid tidpunkten för ankomsten.
 • Anmälan ska inlämnas senast på transportmedlets ankomstdag, om ankomsten har skett före kl. 14.
 • Anmälan ska inlämnas senast före kl. 12 följande dag, om transportmedlet anländer kl. 14 eller därefter.

Anmälan av varors ankomst (FI332) används också i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland, om en skattegränsdeklaration inte har ingetts då man passerar skattegränsen. Den används också när en skattegränsdeklaration har ingetts på förhand för unionsvaror som förs från ett annat unionsland till Åland. Mer detaljerade anvisningar om de här deklarationerna och deras tidsfrister hittar du på  webbsidan för företagskunder på Åland.

Anmälan om omdestinering (IE323, AREX)

Om den första införselplatsen för varor som anländer från ett land utanför unionen ändras till en annan EU-medlemsstat, och om detta inte har nämnts i den ursprungliga deklarationens uppgifter om färdväg, ska en anmälan om omdestinering upprättas.

Anmälan ska inlämnas till det ursprungliga planerade införselkontoret omedelbart efter att man fått vetskap om ändringen av den planerade rutten.

Anmälan om lossningsresultat (IE044, AREX)

Denna anmälan används när varor lossas i ett tillfälligt lager.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart efter att varorna har lossats i ett tillfälligt lager.
 • Anmälan ska inlämnas senast den tredje dagen efter att varorna har lossats.

Anmälan om lossningsresultat (FI364)

Denna anmälan används när en deklaration för tillfällig lagring (FI335 eller FI337) har ingetts för varorna, varorna har lossas i ett tillfälligt lager och vid lossningen har avvikelser konstaterats mellan de deklarerade uppgifterna och varorna som lossats i lagret.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart efter att varorna har lossats i ett tillfälligt lager.
 • Anmälan ska inlämnas senast den tredje dagen efter att varorna har lossats.

Summarisk utförseldeklaration (IE615)

Deklarationen inlämnas till utförseltullkontoret, om säkerhetsuppgifterna för de varor som förs ut ur EU inte har inlämnats med en annan tulldeklaration. Tidsfristerna för denna deklaration är de samma som för exportdeklarationen:

 • Deklarationen kan inlämnas tidigast 150 dagar innan transportmedlet lämnar unionen.
 • Deklarationen ska inlämnas senast:
  • varor som förs ut landvägen: 1 timme före avgång från utförseltullkontoret
  • varor som förs ut på järnväg eller via Saima kanal: 2 timmar före transportmedlets avgång från utförseltullkontoret
  • varor som förs ut med flyg: 30 minuter före avgång från sista flygplatsen i unionen
  • varor i containrar som förs ut i oceantrafik: 24 timmar innan containern lastas på det fartyg från vilket varorna lossas utanför unionen
  • varor som förs ut i oceantrafik, annan än containertrafik: 4 timmar innan fartyget lämnar hamnen i unionens tullområde
  • varor som förs ut sjövägen från unionens tullområde till hamnar vid de s.k. närhaven: 2 timmar innan fartyget lämnar unionens tullområde.

Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547)

Anmälan inlämnas för varor som förs ut ur Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg.

 • Anmälan kan inlämnas omedelbart efter att man känner till MRN-numren för de tulldeklarationer som inlämnats för varorna som lastas i transportmedlet.
 • Anmälan ska lämnas in senast följande arbetsdag efter transportmedlets avgång.

Om denna anmälan används som en begäran om lastningstillstånd för andra än för export deklarerade varor, ska anmälan inlämnas samt mottas och godkännas av Tullen innan lastningen av varorna får påbörjas.

Anmälan om utförsel (IE590)

Denna anmälan används som en deklaration för att bekräfta utförseln av varor i de fall där en anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) har inlämnats.

 • Anmälan kan inlämnas tidigast efter att Tullen har godkänt anmälan IE547 och transportmedlet har avgått.
 • Anmälan ska inlämnas senast den första arbetsdagen efter transportmedlets avgång.