Summarisk utförseldeklaration (IE615)

Om det för varor som förs ut ur EU inte har inlämnats en exportdeklaration eller en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna, ska man för varorna inlämna en elektronisk summarisk utförseldeklaration (IE615) till Tullen.

Det är transportfirman som upprättat transportavtalet och som transporterar varorna ut ur unionen som ansvarar för inlämnandet av den summariska utförseldeklarationen.

För varor som lämnar EU ska säkerhetsuppgifterna inlämnas innan varorna förs ut ur unionen.

 • Vid utförsel landvägen eller per järnväg ska deklarationen inlämnas när varorna lämnar EU:s område.
 • När varorna förs ut sjövägen eller med flyg ska deklarationen inlämnas när varorna lastas ombord på det fartyg med vilket de transporteras ut ur EU.
 • En summarisk utförseldeklaration måste inlämnas vid ett finskt utförselställe när varor som skickats från Norge transporteras via Finland till ett område utanför EU (t.ex. till Ryssland).

Beakta följande

En summarisk utförseldeklaration inlämnas när en transportfirma som frakt transporterar tomma transportmedel (t.ex. containrar eller trailrar) som ägs av ett annat företag till ett område utanför EU där de lossas.


En summarisk utförseldeklaration inlämnas i följande fall:

 • Om varorna under en järnvägs- eller vägtransport går via ett område utanför EU och en transiteringsdeklaration som innehåller säkerhetsuppgifterna inte har inlämnats för varorna, eller om ett fartyg eller flygplan som transporterar varor sjövägen eller med flyg avviker till en hamn eller en flygplats som ligger utanför unionen där unionsvarorna lossas från transportmedlet för omlastning.

 • Varor som hänförts till ett exportförfarande i EU förs ut ur unionen via Finland, och exportförfarandet har redan avslutats i ett annat EU-land. (Transportfirman ska på begäran meddela till Tullen referensnumret för deklarationen gällande den avslutade exporten.)
 • Varor som förs ut ur unionen sjövägen eller med flyg som inte har lossats från transportmedlet i Finland (s.k. FROB-last) eller som har lossats tillfälligt på grund av lastningstekniska skäl.
 • Ut ur unionen sjövägen eller med flyg utförda varor som har lossats i en hamn eller på en flygplats för att omedelbart lastas ombord på följande fartyg; ingen lagring.
 • Varor som förs ut ur EU direkt från ett tillfälligt lager vid utförselstället.
 • Varor som anlänt till en hamn, flygplats eller bangård förs ut efter att varorna varit där i tillfälligt lager högst 14 dygn.
 • Undantag: Om man vet att varornas destination eller mottagare har ändrats så ska säkerhetsuppgifterna anges. Lagringsperiodens längd saknar då betydelse.
 • Varor som anländer till utförselstället under transiteringsförfarande: Om varorna transporteras i ett och samma transportmedel genom EU utan att lossas, behöver en summarisk utförseldeklaration inte inlämnas fastän transiteringsdeklarationen inte skulle innehålla säkerhetsuppgifterna (undantag till detta är varor som anländer från Norge).

En summarisk utförseldeklaration behöver inte heller inlämnas i följande situationer:

 • export av elström
 • postförsändelser
 • personligt bagage
 • varor upptagna i en ATA-carnet
 • fartygsleveranser
 • varor som förs ut till Norge eller Schweiz.

När det inte är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna kan en summarisk utförseldeklaration också användas som en deklaration som avslutar tillfällig lagring. Sådana situationer är t.ex. tillfällig lagring i högst 14 dygn eller ett från Finland avgående transportmedel vars last lossas på EU:s område. Då använder man för deklarationen termen ”summarisk utförseldeklaration för avslutande av tillfällig lagring”.

Denna deklaration skiljs med hjälp av en tilläggskod från en summarisk utförseldeklaration i vilken det är obligatoriskt att ange säkerhetsuppgifterna. I fältet Varupostens bilagda handlingar anges då tilläggskoden 2YVP för varje varupost och som kodens värde anges innevarande dag (dd.mm.åååå).