Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Summarisk införseldeklaration (IE315)

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas för varor som förs in till unionens tullområde direkt från länder utanför unionen. Deklarationen ska omfatta alla varor som finns i transportmedlet.

Undantag utgörs av varor som transporteras genom territorialvatten eller luftrum i unionens tullområde utan att göra uppehåll på unionens område. En förteckning över varor som inte omfattas av föranmälningsplikten finns på sidan Varor för vilka ingen deklaration behöver lämnas in.

Med en summarisk införseldeklaration inlämnas de s.k. säkerhetsuppgifterna, som är obligatoriska för alla transportsätt i hela EU. Deklarationens uppgifter används för elektronisk riskanalys gällande säkerhet och skydd.

På summariska införseldeklarationer ska varubeskrivningen anges enligt den normala handelsbenämningen. I stället för varubeskrivningen kan man ange en varukod med fyra siffrors noggrannhet. Kommissionen har publicerat exempel på förbjudna och godkända varubeskrivningar (pdf).

En summarisk införseldeklaration som inlämnats till finska tullen fungerar också som summarisk deklaration för tillfällig lagring, när varorna har anmälts till tullen. Den summariska införseldeklarationen inlämnas elektroniskt till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX). Den summariska införseldeklarationen ska inlämnas inom utsatt tid innan varorna förs in i EU:s tullområde.

Läs mer: Tidsfrister för deklarationer och anmälningar.

Transportfirman ansvarar för inlämnandet av den summariska införseldeklarationen. Transportfirman kan, om den så önskar, också låta ett ombud inlämna deklarationen.

En elektronisk summarisk införseldeklaration kan också användas för att anmäla varornas unionsstatus.

Beakta följande

En separat summarisk införseldeklaration behövs inte om man vid införsel av varor i vägtrafik på förhand har ingett en elektronisk transiteringsdeklaration som också innehåller säkerhetsuppgifterna.

Om transiteringsdeklarationen inte innehåller säkerhetsuppgifterna, ska de inlämnas separat till deklarationstjänsten för säkerhetsuppgifter (AREX) med en summarisk införseldeklaration (meddelande IE315).


Aktörer som kan inlämna deklarationer för varor som anländer i sjötrafik är t.ex. rederibolag, operatörer, rederier, innehavare av tillfälligt lager och speditionsfirmor.

När varor förs in sjövägen är det rederibolaget som utfärdat konossementet (B/L) som ansvarar för inlämnandet av den summariska införseldeklarationen.

En summarisk införseldeklaration ska inlämnas till den första införselplatsen i unionen för alla varor som anländer från länder utanför EU. Det spelar ingen roll om varorna lossas i den första hamnen eller om de transporteras vidare på fartyget till ett annat EU-land eller till ett område utanför EU. Eventuella unionsvaror som tidigare lastats ombord på fartyget ska också deklareras om fartygets rutt har gått via ett område utanför EU.

Tomma containrar som transporteras inom ramen för ett transportavtal (containrarna är inte transportfirmans egna eller hyrda) ska också deklareras.


För inlämnandet av den summariska införseldeklarationen ansvarar järnvägsbolaget, som också kan anlita ett ombud för inlämnandet av deklarationerna.

Deklarationen inlämnas för alla varor som anländer med tåg.