Summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344)

Transportfirman ansvarar för inlämnandet av den summariska deklarationen. Transportfirman kan, om den så önskar, också låta ett ombud inlämna deklarationen.

För sådana varor som anländer direkt från ett annat unionsland och som inte tullklarerats ska en summarisk deklaration för tillfällig lagring av varor inlämnas. Deklarationen används bl.a. för att säkerställa att alla införda varor hänförs till en godkänd tullbehandling inom utsatt tid.

Beakta följande

Vid vägtrafik från EU-länder behöver en summarisk deklaration inte inlämnas.


Aktörer som kan inlämna deklarationer för varor som anländer i sjötrafik är t.ex. rederibolag, operatörer, rederier, innehavare av tillfälligt lager och speditionsfirmor.

När varor förs in sjövägen är det rederibolaget som utfärdat konossementet (B/L) som ansvarar för inlämnandet av den summariska deklarationen och rederibolaget som opererar fartyget som ansvarar för inlämnandet av anmälan om uppvisande vid införsel.

För sådana varor som anländer på ett fartyg från en EU-hamn och som lossas i en finländsk hamn ska en elektronisk summarisk deklaration inlämnas till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX), om fartyget inte har ett av Tullen godkänt tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik. Den elektroniska summariska deklarationen kan också användas för att anmäla varornas unionsstatus.

En summarisk deklaration ska också inlämnas för varor som transiterats med ett elektroniskt transportdokument (ETD) och som införs som oförtullade (T1-status) på fartyg som har tillstånd att trafikera i reguljär linjetrafik. För varor som förblir ombord på fartyget inlämnas inte deklarationer i samband med hamnbesök. Om oförtullade varor anländer under T1-transiteringsförfarandet så inlämnas inte en summarisk deklaration till AREX-systemet.

En summarisk deklaration för tillfällig lagring ska inlämnas för alla varor (även unionsvaror) ombord på fartyg som inte är i reguljär linjetrafik.

När fartyget har anlänt direkt från tredjeland har en summarisk införseldeklaration (IE315) ingetts för den vid den första unionshamnen. Om fartyget fortsätter vidare till en annan unionshamn utan att varor lossas så inger man till de följande hamnarna en summarisk deklaration (IE344) för fartyget och hänvisar till den ursprungliga summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.


Aktörer som kan inlämna deklarationer för varor som anländer i flygtrafik är t.ex. flygbolag, deras ombud, innehavare av tillfälligt lager och speditionsfirmor.

Flygbolaget ansvarar för inlämnandet av den summariska deklarationen.

En summarisk deklaration inlämnas för de oförtullade varor (T1) som lossas vid införselkontoret. Deklarationer inlämnas inte för unionsvaror.

  • I den summariska deklarationen anges som transportdokument både för manifestpartiet och för varuposterna AWB-numret med kod N740 för bilagda handlingar.
  • Vid konsoliderade försändelser ska i den summariska deklarationen anges som transportdokument för manifestpartiet huvudfraktsedelns (MAWB) nummer med kod N741 för bilagda handlingar och för varuposterna underfraktsedelns (HAWB) nummer med kod N703 för bilagda handlingar.
  • I stället för transportdokumentet kan man även ange varornas unika referensnummer, om ett sådant används (Världstullorganisationens (WCO) koder (ISO 15459) eller motsvarande).

Om man på en annan flygplats i unionen lastat in sådan frakt i flygplanet som inte lossas i Finland, utan flygplanet fortsätter till ett land utanför unionen, ska inga deklarationer inlämnas till Finland.


Vid järnvägstrafik från EU-länder behöver en summarisk deklaration inte inlämnas.