Scheman över deklarationer vid införsel

I följande scheman beskrivs deklarationerna vid införsel i olika transportsätt och situationer, bl.a. vid transitering.

Koder för deklarationerna som nämns i schemana:

  • IE007 anmälan om mottagande vid tillfällig lagring (= begäran om preliminärt lossningsresultat)
  • IE044 anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring
  • IE315 summarisk införseldeklaration
  • IE347 anmälan om uppvisande vid införsel
  • IE3470 ankomstanmälan
  • FI337 deklaration för tillfällig lagring
  • FI332 anmälan av varors ankomst
  • FI335 kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst
  • FI364 anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring endast om avvikelser påträffas.

Scheman

 

 


 


 


 


 


 


Scheman över deklarationer vid införsel i flygtrafik.

 


Scheman över deklarationer i flygtrafik för varorna som blir kvar i transportmedlet vid ankomst från ett land utanför EU.


Scheman över deklarationer i sjötrafik för varorna som blir kvar i transportmedlet vid ankomst från ett land utanför EU.

 


Scheman över deklarationer för flygfrakt som ingetts av aktörer inom flygtrafiken.

 
Scheman över anmälan om ändrad färdväg, dvs. anmälan om omdestinering i sjötrafik.