Reservförfarande – varor som förs ut

I begäran om övergång till reservförfarande ska kunden ange:

  • orsak till övergången till reservförfarande
  • bedömning om hur länge driftavbrottet väntas pågå
  • vilket utförselställe reservförfarandet gäller
  • vilka deklarationer begäran om övergång till reservförfarande gäller.

Kunden ska meddela om problemen fortsätter och när driftavbrottet är över per e-post till spake.arex(at)tulli.fi.

Reservförfarandedokument

Reservförfarandedokumenten skickas till Tullens elektroniska servicecentral per e-post (spake.arex(at)tulli.fi).

Kunden ska förvara reservförfarandedokumenten innevarande år plus tre år.

Beakta följande

När export- eller återexportdeklarationen har inlämnats elektroniskt, ska också de utförseldeklarationer som krävs för varor som förs ut ur EU via Finland sjövägen, med flyg eller på järnväg inlämnas elektroniskt.

Utförseldeklarationerna inlämnas elektroniskt i efterhand, om AREX- eller ELEX-systemet har haft ett driftavbrott vid tidpunkten då deklarationerna borde ha inlämnats. Under driftavbrotten behöver utförseldeklarationer i pappersform inte inlämnas.

Om en exportdeklaration har inlämnats under reservförfarandet, ska inga utförseldeklarationer inges elektroniskt. Exportdeklarationen inlämnas elektroniskt i efterhand för statistiska ändamål.


Anmälan om uppvisande vid utförsel och anmälan om utförsel inlämnas elektroniskt efter att driftavbrottet är över. Inga separata tilläggskoder behöver anges för att anmälningarna inlämnas i efterhand.

För den som upprättat exportdeklarationen bekräftas utförseln först när utförseldeklarationerna har inlämnats elektroniskt i AREX-systemet.

Tillvägagångssättet är detsamma om aktören beviljats befrielse från att lämna in en anmälan om ankomst till utförselstället för exportvaror som förs ut sjövägen, med flyg eller på järnväg.


Anmälan om ankomst till utförselstället inlämnas i efterhand, och den behöver inte inlämnas i pappersform. Inga separata tilläggskoder behöver anges för att anmälningarna inlämnas i efterhand.

Den som inlämnar anmälan om ankomst till utförselstället ska meddela till AREX-deklaranten (som inlämnar utförseldeklarationerna) att det p.g.a. driftavbrottet i exportsystemet inte varit möjligt att inlämna anmälan. När systemet igen fungerar och anmälan har inlämnats elektroniskt, ska detta meddelas till AREX-deklaranten så att denne kan inlämna utförseldeklarationerna.

Om ett fartyg, flygplan eller tåg avgår från Finland direkt till ett land utanför EU, ska den som ansvarar för anmälan om ankomst till utförselstället tillställa Tullen samtliga EAD eller MRN för alla exportvaror som ska lastas i transportmedlet innan de lastas i transportmedlet. Varorna får lastas efter att EAD eller MRN-listan har godkänts av Tullen.

Samtliga EAD eller – då dessa saknas – MRN-listor ska inges i pappersform till det tullkontor som ligger närmast utförselstället (tullkontor som övervakar hamnen, flygplatsen eller terminalen för järnvägsgods). Om ifrågavarande tullkontor inte är öppet, kan anmälningarna skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi).

Om anmälningarna har inlämnats till Tullen i pappersform, godkänner Tullen anmälningarna genom att stämpla dokumenten. Om anmälan har inlämnats per e-post, godkänner Tullen dokumenten genom ett e-postsvar. Kunden ska arkivera dokumentet som Tullen stämplat eller Tullens e-postsvar innevarande år plus tre år.


Om export- eller återexportdeklarationen inte har kunnat inlämnas elektroniskt, utan den har inlämnats under reservförfarandet, ska inga utförseldeklarationer inges elektroniskt i efterhand.

Den som upprättar exportdeklarationen är skyldig att informera alla aktörer som upprättar utförseldeklarationer för ifrågavarande varor om att reservförfarande används. Detta kan göras genom att bifoga en vederbörlig reservförfarandedeklaration i pappersform till försändelsen.

Anmälan av varorna vid utförselstället och sökandet av lastningstillstånd för exportvarorna samtidigt sker så att den som ansvarar för lastningen eller en annan aktör inlämnar en exportdeklaration som upprättats under reservförfarandet vid export (eller en annan motsvarande deklaration som är i enlighet med anvisningarna för reservförfarandet) till tullmyndigheten som övervakar utförselstället innan varorna lastas i transportmedlet. Tullen bekräftar utförseln av exportvarorna genom att stämpla de tulldeklarationer för export som tillställts Tullen.

Om det för en del av varorna i transportmedlet som för ut varorna har inlämnats en normal elektronisk tulldeklaration och för en del av varorna en deklaration enligt reservförfarandet, ska elektroniska utförseldeklarationer endast inlämnas för de varor för vilka en elektronisk tulldeklaration har inlämnats.


Om en summarisk utförseldeklaration inte kan inlämnas elektroniskt till AREX-systemet så ska säkerhetsuppgifterna anmälas med en reservförfarandeblankett (SSD) som är i enlighet med EU:s bestämmelser eller med ett annat dokument som innehåller motsvarande uppgifter. Om annat dokument än SSD-blankett används, ska det innehålla de uppgifter som föreskrivs i bilaga 9 (tillägg A) till övergångsförordningen (TDA 2016/341).

Om användningen av reservförfarandet beror på ett driftavbrott i Tullens system ska deklarationerna i pappersform inlämnas till Tullen inom samma tidsfrister som för elektroniska deklarationer.

Om användningen av reservförfarandet beror på ett driftavbrott i kundens system ska deklarationerna i pappersform inlämnas till Tullen senast 4 timmar före utförseln. För varor i containrar som direkt förs ut i oceantrafik ska även en anmälan om övergång till reservförfarande lämnas in 24 timmar innan containern lastas.

Den summariska utförseldeklarationen i pappersform inlämnas till utförseltullkontoret. En summarisk utförseldeklaration som Tullen har godkänt fungerar samtidigt som lastningstillstånd för varor som förs ut sjövägen, med flyg eller på järnväg. Om ifrågavarande tullkontor inte är öppet, kan deklarationerna skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi). En anmälan om uppvisande vid utförsel och en anmälan om utförsel krävs inte heller för dessa varor.

För varor, för vilka en summarisk utförseldeklaration med SSD-blankett (eller ett dokument som innehåller motsvarande uppgifter) har godkänts, krävs inte i efterhand heller någon elektronisk summarisk utförseldeklaration.


Deklarationerna gällande transiteringsförfarandet inlämnas till det tullkontor som övervakar påbörjandet av transiteringen i enlighet med T- och TIR-reservförfarandena, dvs. enligt kontinuitetsplanen.

Om TIR-carneten har godkänts och påbörjats vid avgångstullkontoret under reservförfarande utan en elektronisk transiteringsdeklaration och TIR-carneten uppvisas vid utförseltullkontoret utan en SSD-blankett med säkerhetsuppgifterna som Tullen bestyrkt (eller ett annat dokument med motsvarande uppgifter) krävs det att man vid utförseltullkontoret lämnar in säkerhetsuppgifterna med en summarisk utförseldeklaration.

Om varor förs ut ur EU under T-transiteringsförfarandet antingen som en väg- eller järnvägstransport direkt över gränsen eller med ett fartyg eller ett flygplan utan att varorna först registreras i ett tillfälligt lagers bokföring vid utförselstället, ska man som reservförfarandeblankett för transiteringsdeklarationen använda transiteringsföljedokumentet med säkerhetsuppgifter (TSAD).

Som reservförfarandeblankett kan man också använda ett transiteringsföljedokument (TAD) där säkerhetsuppgifterna inte anges. Då ska säkerhetsuppgifterna inlämnas elektroniskt med en separat summarisk utförseldeklaration.

Om deklarationen inlämnas innan transiteringsförfarandet inleds kan referensnumret för ifrågavarande summariska utförseldeklaration anges som tidigare handling (i fält 40 ”Summarisk deklaration/Tidigare handling”).

Om man vid utförseltullkontoret konstaterar att säkerhetsuppgifterna inte har inlämnats för varorna, ska en summarisk utförseldeklaration inlämnas till Tullen vid gränsen innan varorna förs ut ur EU.


För varor som förs ut ur EU från en hamn, flygplats eller bangård vid gränsen, och för vilka säkerhetsuppgifterna har inlämnats elektroniskt med en summarisk utförseldeklaration eller en transiteringsdeklaration, ska man ansöka om lastningstillstånd manuellt. Man begär lastningstillstånd genom att visa upp den summariska utförseldeklarationens MRN-nummer eller följedokumentet till den elektroniska transiteringsdeklarationen som innehåller säkerhetsuppgifterna (TSAD) vid det tullkontor som ligger närmast utförselstället.

Om ifrågavarande tullkontor inte är öppet, kan deklarationerna skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi). Om deklarationerna har inlämnats till Tullen i pappersform, godkänner Tullen deklarationerna genom att stämpla dokumenten. Om deklarationen har inlämnats per e-post, godkänner Tullen dokumenten genom ett e-postsvar. Kunden ska arkivera dokumentet som Tullen stämplat eller Tullens e-postsvar.

När man ansökt om lastningstillstånd manuellt ska varorna som anmälts i den summariska utförseldeklarationen också anmälas i efterhand elektroniskt med en anmälan om uppvisande vid utförsel och därtill hörande anmälan om utförsel efter att driftavbrottet är över.