Reservförfarande – varor som förs in

I begäran om övergång till reservförfarande ska kunden ange:

  • orsak till övergången till reservförfarande
  • bedömning om hur länge driftavbrottet väntas pågå
  • vilket införselställe reservförfarandet gäller
  • vilka deklarationer begäran om övergång till reservförfarande gäller
  • uppgifter om transportmedlet, om de är kända (fartygets namn, flyg- eller tågnummer)..

Kunden ska meddela om problemen fortsätter och när driftavbrottet är över per e-post till spake.varastointi(at)tulli.fi.

Utöver reservförfarandedokumentet ska också en elektronisk deklaration inlämnas i efterhand

Deklarationerna som inlämnats i pappersform under reservförfarandet ska i efterhand inges elektroniskt efter att driftavbrottet är över. Som referensnummer (LRN) för den summariska införseldeklarationen eller för deklarationen för tillfällig lagring ska samma referensnummer som angetts i fältet ”Referensnummer” på reservförfarandeblanketten (SSD) användas, eller om ett annat dokument används så ska ett annat tydligt angivet referensnummer anges.

Därtill ska man i den elektroniska summariska införseldeklarationen och elektroniska summariska deklarationen ange koden FIXEV i fältet för särskild upplysning för första varuposten. I deklarationen för tillfällig lagring ska koden för ytterligare uppgifter FIFAL anges.

Beakta följande

Om en summarisk införseldeklaration (IE315) inte kan lämnas in elektroniskt, ska deklarationerna inlämnas till Tullen i pappersform

  • med reservförfarandeblanketter (SSD) som är i enlighet med EU:s bestämmelser eller
  • med andra motsvarande administrativa eller kommersiella dokument eller transportdokument (i sjötrafik till exempel ett manifest eller lastuppgifter som anmälts i PortNet-systemet, i flygtrafik manifestuppgifter och i vägtrafik en fraktsedel).

Om annat dokument än SSD-blankett används, ska det innehålla de uppgifter som föreskrivs i bilaga 9 (tillägg A) till övergångsförordningen (TDA 2016/341).

Reservförfarandedokumenten ska alltid lämnas in till Tullen i två exemplar av vilka Tullen arkiverar det ena exemplaret och kunden det andra.

Reservförfarandedokumenten kan inlämnas per e-post eller post eller så kan de överlämnas direkt till införselkontoret. E-postmeddelandena ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Reservförfarandedokument fartygets namn/flygnummer/transportfirmans namn”.

Tullen svarar per e-post på reservförfarandedokument som inlämnats per e-post. Om införselkontoret är stängt, ska reservförfarandedokumenten skickas till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.varastointi(at)tulli.fi).

Kunden ska förvara reservförfarandedokumenten innevarande år plus tre år.

.


Om den summariska införseldeklarationen (IE315) inlämnas under reservförfarandet på grund av ett driftavbrott i Tullens system, ska deklarationerna inlämnas till införselkontoret inom de normala tidsfristerna för deklarering.

Om användningen av reservförfarandet beror på ett driftavbrott i kundens system ska den summariska införseldeklarationen lämnas in till Tullen senast 4 timmar före varornas ankomst, förutom vid oceancontainertrafik då också reservförfarandedeklarationen ska lämnas in 24 timmar innan containern lastas vid avgångshamnen.

Med Tullens tillstånd kan man flytta fram inlämnandet av den elektroniska summariska införseldeklarationen tills varorna anländer.

Varor som anländer från ett område utanför EU, för vilka man inte har kunnat lämna in en elektronisk summarisk införseldeklaration på grund av ett driftavbrott, kan införas och lossas på ett hamnområde, en flygplats, en bangård vid gränsen eller ett gränstullkontors gård, när tillstånd att tillämpa reservförfarandet har erhållits. En summarisk införseldeklaration i pappersform ska inges till införselkontoret omedelbart vid ankomsten om den inte inlämnats på förhand.


För varor som anländer direkt från ett annat EU-land inges en deklaration för tillfällig lagring (FI337 eller FI335) först efter att driftavbrottet är över. Varorna kan lossas på ett hamnområde eller en flygplats utan separat anmälan.

Om man vill att varorna överlåts medan driftavbrottet pågår, ska uppgifterna tillställas införselkontoret med reservförfarandedokument på det sätt som beskrivs i anvisningarna för summariska införseldeklarationer. På summariska deklarationer som inlämnas under reservförfarandet tillämpas dock inte de tidsfrister som fastställts för summariska införseldeklarationer.


Om varor som anlänt landvägen samt MRN-numret för den summariska införseldeklarationen anmäls vid gränstullkontoret när ett driftavbrott pågår i Tullens system, gör Tullen de behövliga anteckningarna om anmälan i systemet efter att driftavbrottet är över.

Om ett driftavbrott pågår när ett transportmedel anländer i sjö- eller flygtrafik, och om aktören inte kan inlämna transportmedlets ankomstanmälan (IE3470) elektroniskt, ska den inlämnas elektroniskt omedelbart efter att driftavbrottet är över. Efter detta anmäls de lossade varorna med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347 eller en anmälan av varors ankomst FI332) till det av Tullens system i vilket den föregående deklarationen har ingetts. I stället för att inlämna en ankomstanmälan kan man i efterhand inlämna direkt en anmälan om uppvisande vid införsel för samtliga varor.

Om man vill tullklarera varor som anländer i sjö-, flyg- och järnvägstrafik medan driftavbrottet pågår, när den summariska införseldeklarationen har inlämnats elektroniskt men anmälan om uppvisande vid införsel inte har kunnat inlämnas, ska transportfirman tillställa införselkontoret för kännedom:

  • i flygtrafik flygnummer och ankomsttid
  • i sjötrafik fartygets namn, IMO-nummer, PortNet-nummer och ankomsttid
  • i järnvägstrafik tåglista.

I tulldeklarationen ska man ange varornas MRN- och varupostnummer samt transportdokumentets nummer i uppgifterna om tidigare dokument, men som dokumentkod anges koden för reservförfarande. Transportdokumentets nummer behöver dock inte anges, när den summariska införseldeklarationen har ingetts till AREX-systemet.


Om lagerhavaren på grund av ett driftavbrott inte kan skicka en anmälan om mottagande (IE007) till Tullen eller inte får ett preliminärt lossningsresultat som svarsmeddelande från Tullen, skickas deklarationerna elektroniskt först efter att driftavbrottet är över. 

Om lagerhavaren på grund av ett driftavbrott inte kan skicka en anmälan om lossningsresultat (IE044 eller FI364) till Tullen så skickas den efter att driftavbrottet är över.

Fördröjningen av lagerhavarens deklarationer på grund av driftavbrott förhindrar inte den övriga tullklareringen av varorna.


Om en anmälan om omdestinering (IE323) inte kan inlämnas med ett meddelande så skickas uppgifterna till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.varastointi(at)tulli.fi). I e-posten ska man ange MRN-numret och det faktiska första införselkontoret. Tullen skickar sedan anmälan om omdestinering till införselkontoret på kundens vägnar.

Anmälan om omdestinering behöver inte lämnas in till Tullen i efterhand. Till det faktiska införselkontoret inlämnas en summarisk deklaration över varorna som lossas. Någon ny summarisk införseldeklaration behöver inte upprättas.


För varor som anländer upptagna i en TIR-carnet ska säkerhetsuppgifterna vid reservförfarande inlämnas till införselkontoret på en SSD-blankett eller på ett motsvarande administrativt eller kommersiellt dokument eller transportdokument en timme före ankomsten.

Vid T-transiteringens reservförfarande kan säkerhetsuppgifterna inlämnas på en TSAD-blankett, SSD-blankett eller på ett motsvarande administrativt eller kommersiellt dokument eller transportdokument en timme före ankomsten.

Vid T- och TIR-transiteringar kan säkerhetsuppgifterna också inlämnas med en separat summarisk införseldeklaration. I transiteringsdeklarationen måste man hänvisa till den summariska införseldeklarationen som tidigare handling.