Reservförfarande vid införsel och utförsel 

När det förekommer störningar i Tullens eller kundens system, kan en del av de deklarationer som ska inges till Tullen undantagsvis lämnas in med en blankett för undantagssituationer.  Utöver blanketten ska också en elektronisk deklaration inlämnas i efterhand.

Tullen informerar kunderna om driftavbrott i Tullens system. Samtidigt meddelar Tullen om kunderna har lov att använda reservförfarandet. 

Om ett driftavbrott uppstår i kundens system, ska kunden begära tillstånd till användning av reservförfarandet av Tullens elektroniska servicecentral per e-post spake.varastointi(at)tulli.fi.

Meddelandedeklaranter kan använda webbdeklarering som reservförfarande utan separat tillstånd.

Driftavbrott i kommissionens ICS2-system

För de summariska införseldeklarationer (ENS) som inges till kommissionens ICS2-system finns inget reservförfarande utan vid driftavbrott används kommissionens kontinuitetsplan (BCP, Business Continuity Plan)


Nyckelord Reservförfaranden