Rättelse och ogiltigförklaring av deklarationer

Deklarationer som inlämnats till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) kan korrigeras huvudsakligen genom att inlämna en korrigerande deklaration.

Följande deklarationer kan korrigeras:

 • Summarisk införseldeklaration (IE315)
 • Summarisk deklaration (IE344)
 • Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)
 • Summarisk utförseldeklaration (IE615)
 • Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547)

Meddelandedeklaranter inlämnar en korrigerande deklaration där man hänvisar till den ursprungliga deklarationens transaktionskod eller MRN-nummer som tilldelats av Tullen.

Katso-identifierade webbdeklaranter kan korrigera sin webbdeklaration på nätet. Oidentifierade webbdeklaranter kan inte korrigera sina deklarationer.

Uppgifter som berör den som lämnar in deklarationen eller ombudet får inte ändras p.g.a. tekniska orsaker. Om den som lämnar in deklarationen eller ombudet ändras, ska man begära om ogiltigförklaring av deklarationen som inlämnats med felaktiga uppgifter och sedan inlämna en ny deklaration.

Deklaranten måste bevara och arkivera de elektroniska uppgifter eller dokument som påvisar ändringen.

Beakta följande

Transportfirman eller dennes ombud kan inlämna en korrigerande deklaration för den summariska (införsel)deklarationen tills dess att varornas ankomst har anmälts antingen med en separat ankomstanmälan (IE3470) eller med en ankomst- och uppvisningsanmälan (IE347).

Efter att varorna har anmälts så anmäls korrigeringarna antingen med en anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring eller så kan man separat begära om korrigering från Tullens elektroniska servicecentral.

Om varorna redan har hänförts till nästa godkända tullbehandling och tullklarerats med de korrekta uppgifterna för varorna, så behöver man inte längre begära om korrigering av den summariska införseldeklarationen eller den summariska deklarationen.

När det bland de överlossade varor som anländer finns nya varor som inte deklarerats tidigare måste man korrigera deklarationen före anmälan av varorna eller inlämna en ny deklaration efter anmälan.

Korrigering eller ny deklaration krävs inte om uppgiften som ändras inte är betydelsefull:

 • varubeskrivningen preciseras, men på så sätt att varubeskrivningen inte skulle inverka på den tillämpade varukoden med 4 siffrors noggrannhet, om varukoden skulle ha använts
 • mängden ändras men ändringen är inte betydelsefull.

Den summariska införseldeklarationen får inte korrigeras efter att en anmälan om omdestinering (IE323), dvs. anmälan om ändring av färdväg, har inlämnats till Tullen. Det verkliga införselkontoret måste informeras om eventuella ändringar i uppgifterna.

Korrigering före anmälan av varorna

I undantagsfall kan Tullens elektroniska servicecentral ge tillstånd att inlämna en ny summarisk införseldeklaration. Den ursprungliga deklarationen ska då ogiltigförklaras. Den nya summariska (införsel)deklarationens MRN- och varupostnummer ska meddelas till alla parter. I tulldeklarationer ska man använda de nya MRN- och varupostnumren.

Korrigering efter anmälan av varorna

Efter anmälan av varorna kan man endast korrigera uppgifter för sådana varor som lossats till ett tillfälligt lager vid införselstället. Uppgifterna för varor som förblir i transportmedlet korrigeras inte till Finska tullen.

Ändring av uppgifterna för varor som lossats i tillfälligt lager

Om transportfirman i samband med lossandet av varorna till ett tillfälligt lager upptäcker fel eller brister i en deklaration som denne inlämnat, ska transportfirman skicka ett meddelande om ändringarna både till Tullens elektroniska servicecentral (spake.arex(at)tulli.fi) och till innehavaren av det tillfälliga lagret. Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av AREX-deklarationsuppgifter”. I meddelandet anges den ändrade uppgiften och den summariska (införsel)deklarationens MRN- och varupostnummer.

 • I sjötrafik kan ändringen verifieras t.ex. med ett manifest eller med en manifestkorrigering. En korrigerad anmälan om lastuppgifter i PortNet eller i kundens system duger också som verifikat. Ett korrigerat manifest eller andra verifikat behöver inte bifogas till e-postmeddelandet.
 • I flygtrafik kan det tillfälliga lagrets bokföringsuppgifter användas som verifikat för ändringen.

Innehavaren av det tillfälliga lagret inför de ändrade uppgifterna i lagerbokföringen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret inte ännu har anmält lossningsresultatet kan innehavaren av det tillfälliga lagret, i enlighet med avtalet parterna emellan, anmäla ändringarna i sin anmälan om lossningsresultat (IE044). Då behöver transportfirman inte meddela de ändrade uppgifterna separat till Elektroniska servicecentralen.

Om varorna har lossats i ett tillfälligt lager och innehavaren av det tillfälliga lagret upptäcker ett fel eller en brist, så anmäler hen de avvikande uppgifterna i lagrets anmälan om lossningsresultat (IE044).

Om man i det tillfälliga lagret upptäcker helt odeklarerade varor (t.ex. en odeklarerad container eller försändelse) så meddelar innehavaren av det tillfälliga lagret detta till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi).

 • Transportfirman eller dess ombud ansvarar för att man för det överlossade partiet inlämnar nya elektroniska deklarationer (IE344/IE315, IE3470 och IE347).
 • Innehavaren av det tillfälliga lagret ansvarar för inlämnandet av en ny anmälan om lossningsresultat som gäller den nya deklarationen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret upptäcker en avvikelse efter inlämnandet av anmälan om lossningsresultat, ska hen meddela avvikelsen till Tullen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi).

Ändring av uppgifterna när varorna har anmälts för tullklarering genast

Ändrade uppgifter i den summariska deklarationen behöver inte meddelas till Tullen om tullklareringen har gjorts med de korrekta uppgifterna.

I övriga fall ska transportfirman meddela de ändrade uppgifterna till Tullen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi). Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av summarisk deklaration (AREX)”. I meddelandet anges den ändrade uppgiften och den summariska (införsel)deklarationens MRN- och varupostnummer. Transportfirman ska förvara verifikaten över ändringarna.


Den korrigerande deklarationen ska upprättas inom 48 timmar från det att deklarationen godkänts. Om Tullen har meddelat kunden att varorna kommer att granskas, kan anmälan om uppvisande inte korrigeras, vad gäller den varupost som granskningen riktas mot.

Om det fel som ska korrigeras inte kan korrigeras med en elektronisk deklaration, ska deklaranten skicka de ändrade uppgifterna till Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi). Tullen gör nödvändiga korrigeringar i systemet.

Uppgifterna korrigeras alltid när man har angett

 • felaktiga uppgifter om tillfälligt lager; annars kan innehavaren av det tillfälliga lagret inte inlämna anmälan om lossningsresultat
 • att varorna tullklareras genast, men varorna hänförs inte genast till en godkänd tullbehandling och flyttas till ett tillfälligt lager.

Uppgifterna i en summarisk utförseldeklaration kan korrigeras med en korrigerande deklaration, tills de varor som anges i deklarationen anmälts till Tullen med en anmälan om uppvisande vid utförsel eller varorna anmälts vid utförseltullkontoret vid landgränsen.

Om Tullen har meddelat kunden att varorna kommer att granskas, kan deklarationen inte längre korrigeras.


Anmälan om uppvisande vid utförsel kan korrigeras tills anmälan om utförsel har inlämnats.

I anmälan om uppvisande vid utförsel får alla uppgifter förutom uppgifterna om deklarant och ombud korrigeras tills Tullen har godkänt anmälan om utförsel.


Följande AREX-deklarationer kan inte korrigeras:

 • Anmälan om omdestinering (IE323)
 • Anmälan om utförsel (IE590)
 • Ankomstanmälan (IE3470)
 • Anmälan om mottagande vid tillfällig lagring (IE007)
 • Anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (IE044).

Om man dock upptäcker att dessa anmälningar behöver korrigeras, ska man kontakta Elektroniska servicecentralen per e-post (spake.arex(at)tulli.fi).


Den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen kan be om ogiltigförklaring av vissa AREX-deklarationer (se nedan) om inte någon av varuposterna i deklarationen har anmälts som införda eller utförda eller om man för en och samma vara inlämnat flera deklarationer. Dessa AREX-deklarationer är:

 • Summarisk införseldeklaration (IE315) eller dess korrigeringsdeklaration (IE313)
 • Summarisk deklaration för tillfällig lagring (IE344)
 • Summarisk utförseldeklaration (IE615) eller dess korrigeringsdeklaration (IE613).

Begäran om ogiltigförklaring av deklarationen handläggs vid Elektroniska servicecentralen.

Begäran om ogiltigförklaring kan göras med blankett 711r eller med ett fritt formulerat e-postmeddelande till spake.arex(at)tulli.fi. I begäran ska man ange:

 • MRN-nummer och/eller transaktionskod
 • deklarantens namn, FO-nummer och tilläggsdel samt kontaktinformation
 • orsak till ogiltigförklaringen.

Tullen ogiltigförklarar gamla summariska införseldeklarationer (om 200 dagar efter att deklarationerna godkänts) och summariska utförseldeklarationer (om 150 dagar efter att deklarationerna godkänts) om de varor som angetts i deklarationerna inte har anmälts till Tullen eller, när ankomstanmälan (IE3470) används, när varorna inte har anmälts som införda. Deklarationerna ogiltigförklaras inte automatiskt, utan Tullen begär en utredning av deklaranten.

Övriga AREX-deklarationer, som t.ex. anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) eller anmälan om utförsel (IE590), kan inte ogiltigförklaras.


Om uppgifterna i deklarationen ändras ska deklarationen korrigeras före varornas ankomst

Om uppgifterna om transportmedlet eller varorna ändras, ska dessa uppgifter korrigeras innan varorna anmäls vid gränstullkontoret.

Katso-identifierade webbdeklaranter och meddelandedeklaranter kan korrigera summariska införseldeklarationer som de tidigare inlämnat ända tills varorna har anmälts till Tullen.

Oidentifierade webbdeklaranter kan inte korrigera de uppgifter som angetts i deklarationen, utan de ska begära om ogiltigförklaring av deklarationen som inlämnats med felaktiga uppgifter och sedan inlämna en ny deklaration.

Fel som upptäcks i deklarationerna vid anmälan av varorna vid gränsen

Om de anmälda varorna inte motsvarar uppgifterna i den inlämnade deklarationen och om de inte kan kopplas till den inkommande transporten måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration.

Fel som inte korrigeras vid Tullen:

 • Deklarationens referens (LRN) är ett unikt referensnummer som kunden anger.
 • Beräknad ankomstdag och -tid.

Kunden eller Tullen kan korrigera alla andra uppgifter i deklarationen förutom följande uppgifter:

 • deklarant
 • ombud.

Om dessa uppgifter ändras, måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration med korrekta uppgifter om aktören.

Kunden kan inte korrigera uppgifter i den summariska införseldeklarationen om deklarationen är under handläggning vid Tullen eller om Tullen har bestämt att en granskning ska utföras och kunden har meddelats om detta.