Denna sida håller på att uppdateras

Vi uppdaterar sidan så fort som möjligt.

Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer

De införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring som inges till Tullen kan i första hand korrigeras genom att inge en korrigerad deklaration.

Vilka deklarationer kan korrigeras?

Du kan korrigera följande deklarationer som ingetts i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel eller med meddelande (AREX):

 • Summarisk införseldeklaration (IE315)
 • Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)
 • Summarisk utförseldeklaration (IE615)
 • Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547).

Du kan korrigera följande deklarationer som ingetts i Tullklareringstjänsten eller med meddelande:

 • Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335)
 • Deklaration för tillfällig lagring (FI337)
 • Anmälan av varors ankomst (FI332)
 • Deklaration för tillfällig lagring efter befordran (FI377)

Hur korrigeras deklarationerna?

Meddelandedeklaranter korrigerar deklarationer genom att inge ett meddelande om korrigering. I meddelandet om korrigering ska man hänvisa till den transaktionskod eller det MRN-nummer som Tullen tilldelat den ursprungliga deklarationen, eller till MRN-numret och transportdokumentet.

En deklaration som ingetts i en e-tjänst kan korrigeras i e-tjänsten.

Uppgifterna om deklarant och ombud får inte ändras. Om det sker ändringar i dessa uppgifter ska man begära att deklarationen ogiltigförklaras och inge en ny deklaration med de rätta uppgifterna.

Notera att deklaranten måste bevara och arkivera de dokument eller elektroniska uppgifter som utgör verifikat över ändringen.

Beakta följande

Transportfirman eller dennes ombud kan inlämna en korrigerande deklaration för den summariska införseldeklarationen tills dess att varornas ankomst har anmälts antingen med en separat ankomstanmälan (IE3470) eller med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Efter ankomstanmälan anmäls korrigeringar med en anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring. Korrigeringen kan också begäras separat från Tullens elektroniska servicecentral.
När varorna har hänförts till tullförfarandet med de korrekta uppgifterna om varorna, så behöver man inte längre begära att den summariska införseldeklarationen ska korrigeras.

När det bland överlossade varor som anländer finns nya varor som inte deklarerats tidigare måste man korrigera deklarationen före anmälan av varornas ankomst eller inge en ny deklaration efter anmälan. 

Det krävs inte någon korrigering eller ny deklaration om uppgiften som ändras inte är betydelsefull:

 • varubeskrivningen preciseras, men på så sätt att varubeskrivningen inte skulle inverka på den tillämpade varukoden med 4 siffrors noggrannhet, om varukoden skulle ha använts
 • mängden ändras men ändringen är inte betydelsefull.

Den summariska införseldeklarationen får inte korrigeras efter att en anmälan om omdestinering (IE323), dvs. anmälan om ändring av färdväg, har inlämnats till Tullen. Det verkliga införselkontoret måste informeras om eventuella ändringar i uppgifterna.

Korrigering före anmälan av varornas ankomst (uppvisande)

I undantagsfall kan Tullens elektroniska servicecentral ge tillstånd att inlämna en ny summarisk införseldeklaration. Den ursprungliga deklarationen ska då ogiltigförklaras.

Den nya summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer ska meddelas till alla parter. I tulldeklarationer ska man använda de nya MRN- och varupostnumren.

Korrigering efter anmälan av varornas ankomst (uppvisande)

Efter att varornas ankomst har anmälts kan man endast korrigera uppgifter för sådana varor som lossats till ett tillfälligt lager vid införselstället. Uppgifterna för varor som förblir i transportmedlet korrigeras inte till finska tullen.

Ändring av uppgifterna för varor som lossats i tillfälligt lager

Om transportfirman som inlämnat deklarationen upptäcker fel eller brister i den då varorna lossats i ett tillfälligt lager, ska transportfirman skicka ett meddelande om ändringarna både till Tullens elektroniska servicecentral och till innehavaren av det tillfälliga lagret.

Skicka meddelandet till Elektroniska servicecentralen på spake.varastointi(at)tulli.fi. Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av AREX-deklarationsuppgifter”. Ange i meddelandet den uppgift som ändrats samt den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

Du ska ha något följande som verifikat för ändringen:

 • I sjötrafik kan ändringen verifieras t.ex. med ett manifest eller med en manifestkorrigering. En korrigerad anmälan om lastuppgifter i PortNet eller i kundens system duger också som verifikat. Ett korrigerat manifest eller andra verifikat behöver inte bifogas till e-postmeddelandet.
 • I flygtrafik kan det tillfälliga lagrets bokföringsuppgifter användas som verifikat för ändringen.

Innehavaren av det tillfälliga lagret inför de ändrade uppgifterna i lagerbokföringen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret ännu inte har anmält lossningsresultatet kan parterna komma överens om att innehavaren av det tillfälliga lagret anmäler ändringarna till Tullen i sin anmälan om lossningsresultat (IE044). Då behöver transportfirman inte meddela de ändrade uppgifterna separat till Tullens elektroniska servicecentral.

Om lagerhavaren upptäcker fel eller brister när varorna har lossats i det tillfälliga lagret, så anmäler hen de avvikande uppgifterna i lagrets anmälan om lossningsresultat (IE044).

Om man i det tillfälliga lagret upptäcker helt odeklarerade varor (t.ex. en odeklarerad container eller försändelse), så meddelar innehavaren av det tillfälliga lagret detta till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.

Transportfirman eller dess ombud ansvarar för att man för det överlossade partiet inlämnar nya elektroniska deklarationer (IE315, IE3470 och IE347). Innehavaren av det tillfälliga lagret ansvarar för inlämnandet av en ny anmälan om lossningsresultat som gäller den nya deklarationen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret upptäcker en avvikelse efter inlämnandet av anmälan om lossningsresultat, ska hen meddela avvikelsen till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.

Ändring av uppgifterna när varorna har anmälts för tullklarering genast

Ändrade uppgifter i den summariska införseldeklarationen behöver inte meddelas till Tullen om tullklareringen har gjorts med de korrekta uppgifterna.

I övriga fall ska transportfirman meddela de ändrade uppgifterna till Tullen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av summarisk införseldeklaration (AREX)”. Ange i meddelandet den uppgift som ändrats samt den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer. Transportfirman ska förvara verifikaten över ändringarna.


Den korrigerande anmälan ska göras inom 48 timmar från det att anmälan godtagits. Om Tullen har meddelat kunden att varorna kommer att kontrolleras, kan du dock inte korrigera uppgifterna för den varupost som Tullen enligt meddelandet kommer att kontrollera.

Om felet inte kan korrigeras med en elektronisk anmälan ska du anmäla de ändrade uppgifterna till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Elektroniska servicecentralen gör de ändringar som behövs i anmälan.

Uppgifterna ska alltid korrigeras i följande fall:

 • Korrigera uppgifterna om det tillfälliga lagret om de är felaktiga. Annars kan innehavaren av det tillfälliga lagret inte inlämna anmälan om lossningsresultat.
 • Korrigera uppgifterna om man uppgett att varorna ska tullklareras genast men varorna inte hänförs till förfarandet direkt efter deras ankomst utan flyttas till ett tillfälligt lager.

Deklarationer för tillfällig lagring kan korrigeras före eller efter att varornas ankomst anmälts samt efter att varorna har tullklarerats. Transportfirman, innehavaren av det tillfälliga lagret eller dennes ombud kan skicka begäran om korrigering efter att deklarationen har registrerats och fått ett MRN-referensnummer. 

Deklarationer som ingetts med ett meddelande korrigeras genom att inge ett meddelande med begäran om korrigering som hänför sig till den ursprungliga deklarationen. Deklarationer som ingetts via Tullklareringstjänsten korrigeras genom att skicka en begäran om korrigering för den deklaration som ska korrigeras. 

När det bland de överlossade varor som anländer finns nya varor som inte deklarerats tidigare måste man korrigera deklarationen före anmälan av varornas ankomst eller inge en ny deklaration efter anmälan. 

Ändring av uppgifterna för varor som lossats i tillfälligt lager

Om transportfirman som inlämnat deklarationen upptäcker fel eller brister i den då varorna lossats i ett tillfälligt lager, ska transportfirman korrigera den felaktiga deklarationen med en begäran om korrigering antingen via Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. 

Du ska ha något följande som verifikat för ändringen:

 • I sjötrafik kan ändringen verifieras t.ex. med ett manifest eller med en manifestkorrigering. En korrigerad anmälan om lastuppgifter i PortNet eller i kundens system duger också som verifikat. Ett korrigerat manifest eller andra verifikat behöver inte bifogas till e-postmeddelandet.
 • I flygtrafik kan det tillfälliga lagrets bokföringsuppgifter användas som verifikat för ändringen.

Innehavaren av det tillfälliga lagret inför de ändrade uppgifterna i lagerbokföringen.

Om lagerhavaren upptäcker fel eller brister när varorna har lossats i det tillfälliga lagret, så anmäler hen de avvikande uppgifterna i lagrets anmälan om lossningsresultat (FI364).

Om man i det tillfälliga lagret upptäcker helt odeklarerade varor (t.ex. en odeklarerad container eller försändelse) ska man för dessa varor inge en ny deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst för varorna eller en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst. 


Följande införsel- och utförseldeklarationer kan inte korrigeras:

 • anmälan om omdestinering (IE323)
 • anmälan om utförsel (IE590)
 • ankomstanmälan (IE3470)
 • anmälan om mottagande vid tillfällig lagring (IE007)
 • anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (IE044).

Om du behöver korrigera någon av dessa deklarationer, kontakta Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.


Följande deklarationer som inges i Tullklareringstjänsten eller med meddelande kan inte korrigeras:

 • anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (FI364)
 • anmälan om planerad befordran (FI376)
 • anmälan om avslutad befordran (FI379).

Om du behöver korrigera dessa anmälningar ska du inge dem på nytt.


Om ingen av varuposterna i deklarationen har anmälts som införda eller utförda eller om man för en och samma vara inlämnat flera deklarationer, kan den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen be om ogiltigförklaring av följande deklarationer:

 • summarisk införseldeklaration (IE315) eller dess korrigeringsdeklaration (IE313)
 • summarisk utförseldeklaration (IE615) eller dess korrigeringsdeklaration (IE613).

Begäran om ogiltigförklaring av deklarationen handläggs vid Elektroniska servicecentralen.

Gör begäran om ogiltigförklaring med blankett 711r. Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran om ogiltigförklaring per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Ange följande uppgifter i den fritt formulerade begäran om ogiltigförklaring:

 • MRN-nummer och/eller transaktionskod
 • deklarantens namn, FO-nummer och tilläggsdel samt kontaktinformation
 • orsak till ogiltigförklaringen.

Om varornas ankomst inte har anmälts till Tullen eller om varorna inte har anmälts som införda vid användning av ankomstanmälan IE3470, ogiltigförklarar Tullen gamla summariska införseldeklarationer (200 dagar efter att deklarationerna godtagits) och summariska utförseldeklarationer (150 dagar efter att deklarationerna godtagits). Deklarationerna ogiltigförklaras inte automatiskt, utan Tullen begär en utredning från den som ingett deklarationen.

Övriga införsel- och utförseldeklarationer, såsom anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) eller anmälan om utförsel (IE590), kan inte ogiltigförklaras.


Om ingen av varuposterna i deklarationen har anmälts som införda, om flera deklarationer ingetts för en och samma vara, eller om varorna inte alls har anlänt, kan deklaranten eller dennes ombud be om ogiltigförklaring av följande deklarationer:

 • deklaration för tillfällig lagring (FI337) och dess begäran om korrigering (FI338)
 • kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335) och dess begäran om korrigering (FI336)
 • deklaration för tillfällig lagring efter befordran (FI377) och dess begäran om korrigering (FI378).

Ogiltigförklaring av en deklaration för tillfällig lagring ska också begäras ifall varor vars ankomst till lagret har anmälts inte anländer över huvud taget. Detta beror på att det inte går att ange mängden lossade varor som noll (0) i anmälan om lossningsresultat.

Tullen ogiltigförklarar automatiskt deklarationer med varuposter vars ankomst inte anmälts inom tidsfristen på 30 dagar. 


Om uppgifterna i deklarationen ändras ska deklarationen korrigeras före varornas ankomst

Om uppgifterna om transportmedlet eller varorna ändras, ska dessa uppgifter korrigeras innan varornas ankomst anmäls vid gränstullkontoret.

Identifierade webbdeklaranter och meddelandedeklaranter kan korrigera summariska införseldeklarationer som de tidigare inlämnat ända tills varornas ankomst har anmälts till Tullen.

Oidentifierade webbdeklaranter kan inte korrigera de uppgifter som angetts i deklarationen, utan de ska begära om ogiltigförklaring av deklarationen som inlämnats med felaktiga uppgifter och sedan inlämna en ny deklaration.

Fel som upptäcks i deklarationerna vid anmälan av varorna vid gränsen

Om de anmälda varorna inte motsvarar uppgifterna i den inlämnade deklarationen och om de inte kan kopplas till den inkommande transporten måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration.

Fel som inte korrigeras vid Tullen:

 • Deklarationens referens (LRN) är ett unikt referensnummer som kunden anger
 • Beräknad ankomstdag och -tid.

Kunden eller Tullen kan korrigera alla andra uppgifter i deklarationen förutom följande uppgifter:

 • deklarant
 • ombud.

Om dessa uppgifter ändras, måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration med korrekta uppgifter om aktören.

Kunden kan inte korrigera uppgifter i den summariska införseldeklarationen om deklarationen är under handläggning vid Tullen eller om Tullen har bestämt att en kontroll ska utföras och kunden har meddelats om detta.