Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer

De införseldeklarationer och deklarationer för tillfällig lagring som inges till Tullen kan korrigeras genom att inge en korrigerad deklaration.

Vilka deklarationer kan korrigeras?

Du kan korrigera följande deklarationer som ingetts i Deklarationstjänsten för införsel och utförsel eller med meddelande (AREX):

 • Summarisk införseldeklaration (IE315)
 • Anmälan om uppvisande vid införsel (IE347)
 • Summarisk utförseldeklaration (IE615)
 • Anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547).

Du kan korrigera följande deklarationer som inges i Tullklareringstjänsten eller med meddelande:

 • Deklaration för tillfällig lagring (FI337)
 • Anmälan av varors ankomst (FI332)
 • Kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst (FI335)
 • Deklaration för tillfällig lagring efter befordran (FI377).

Du kan också korrigera deklarationer med säkerhetsuppgifter som ingetts till kommissionens ICS2-system.

Hur och när korrigeras deklarationerna?

Meddelandedeklaranter korrigerar deklarationer genom att inge ett meddelande om korrigering. I meddelandet om korrigering ska man hänvisa till den transaktionskod (AREX) eller det MRN-nummer som Tullen tilldelat den ursprungliga deklarationen. 

En deklaration som ingetts i en e-tjänst kan korrigeras i e-tjänsten.

Uppgifterna om deklarant, ombud eller tjänsteleverantör får inte ändras. Om det sker ändringar i dessa uppgifter ska man begära att deklarationen ogiltigförklaras och inge en ny deklaration med de rätta uppgifterna. En fel angiven tullstatus kan ändras med en korrigeringsmeddelande innan varornas ankomst anmäls till Tullen.

När varorna som angetts i en deklaration för tillfällig lagring redan har hänförts till följande godkända tullbehandling, behöver man inte alltid begära en korrigering av deklarationen för tillfällig lagring. En korrigering behövs inte, om

 • varubeskrivningen preciseras och varubeskrivningen inte skulle inverka på varukoden om varukoden hade använts med 4 siffrors noggrannhet
 • mängden ändras men ändringen inte är betydelsefull.

När det bland överlossade varor som anländer finns nya varor som inte deklarerats tidigare måste man korrigera deklarationen före anmälan av varornas ankomst eller inge en ny deklaration efter anmälan.

Notera att deklaranten måste bevara och arkivera de dokument eller elektroniska uppgifter som utgör verifikat över ändringen.

Beakta följande

Transportfirman eller dennes ombud kan inlämna en korrigerande deklaration för den summariska införseldeklarationen tills dess att varornas ankomst har anmälts antingen med en separat ankomstanmälan (IE3470) eller med en anmälan om uppvisande vid införsel (IE347).

Efter ankomstanmälan anmäls korrigeringar med en anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring. 

Den summariska införseldeklarationen får inte korrigeras efter att en anmälan om omdestinering (IE323), dvs. anmälan om ändring av färdväg, har inlämnats till Tullen. Eventuella ändringar av uppgifterna ska förhandlas med det faktiska införselkontoret.

Korrigering före anmälan av varornas ankomst (uppvisande)

I undantagsfall kan Tullens elektroniska servicecentral ge tillstånd att inlämna en ny summarisk införseldeklaration. Den ursprungliga deklarationen ska då ogiltigförklaras.

Den nya summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer ska meddelas till alla parter. I tulldeklarationer ska man använda de nya MRN- och varupostnumren.

Korrigering efter anmälan av varornas ankomst (uppvisande)

Efter att varornas ankomst har anmälts kan man endast korrigera uppgifter för sådana varor som lossats till ett tillfälligt lager vid införselstället. Uppgifterna för varor som förblir i transportmedlet korrigeras inte till finska tullen.

Ändring av uppgifterna för varor som lossats i tillfälligt lager

Om transportfirman som inlämnat deklarationen upptäcker fel eller brister i den då varorna lossats i ett tillfälligt lager, ska transportfirman skicka ett meddelande om ändringarna både till Tullens elektroniska servicecentral och till innehavaren av det tillfälliga lagret.

Skicka meddelandet till Elektroniska servicecentralen på spake.varastointi(at)tulli.fi. Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av AREX-deklarationsuppgifter”. Ange i meddelandet den uppgift som ändrats samt den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer.

Du ska ha något följande som verifikat för ändringen:

 • I sjötrafik kan ändringen verifieras t.ex. med ett manifest eller med en manifestkorrigering. En korrigerad anmälan om lastuppgifter i PortNet eller i kundens system duger också som verifikat. Ett korrigerat manifest eller andra verifikat behöver inte bifogas till e-postmeddelandet.
 • I flygtrafik kan det tillfälliga lagrets bokföringsuppgifter användas som verifikat för ändringen.

Innehavaren av det tillfälliga lagret inför de ändrade uppgifterna i lagerbokföringen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret ännu inte har anmält lossningsresultatet kan parterna komma överens om att innehavaren av det tillfälliga lagret anmäler ändringarna till Tullen i sin anmälan om lossningsresultat (IE044). Då behöver transportfirman inte meddela de ändrade uppgifterna separat till Tullens elektroniska servicecentral.

Om lagerhavaren upptäcker fel eller brister när varorna har lossats i det tillfälliga lagret, så anmäler hen de avvikande uppgifterna i lagrets anmälan om lossningsresultat (IE044).

Om man i det tillfälliga lagret upptäcker helt odeklarerade varor (t.ex. en odeklarerad container eller försändelse), så meddelar innehavaren av det tillfälliga lagret detta till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.

Transportfirman eller dess ombud ansvarar för att man för det överlossade partiet inlämnar nya elektroniska deklarationer (IE315, IE3470 och IE347). Innehavaren av det tillfälliga lagret ansvarar för inlämnandet av en ny anmälan om lossningsresultat som gäller den nya deklarationen.

Om innehavaren av det tillfälliga lagret upptäcker en avvikelse efter inlämnandet av anmälan om lossningsresultat, ska hen meddela avvikelsen till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.

Ändring av uppgifterna när varorna har anmälts för tullklarering genast

Ändrade uppgifter i den summariska införseldeklarationen behöver inte meddelas till Tullen om tullklareringen har gjorts med de korrekta uppgifterna.

I övriga fall ska transportfirman meddela de ändrade uppgifterna till Tullen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Meddelandet ska förses med en tydlig rubrik, t.ex. ”Korrigering av AREX-summarisk deklaration”. Ange i meddelandet den uppgift som ändrats samt den summariska införseldeklarationens MRN- och varupostnummer. Transportfirman ska förvara verifikaten över ändringarna.


Den korrigerande anmälan ska göras inom 48 timmar från det att anmälan godtagits. Om Tullen har meddelat kunden att varorna kommer att kontrolleras, kan du dock inte korrigera uppgifterna för den varupost som Tullen enligt meddelandet kommer att kontrollera.

Om felet inte kan korrigeras med en elektronisk anmälan ska du anmäla de ändrade uppgifterna till Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Elektroniska servicecentralen gör de ändringar som behövs i anmälan.

Uppgifterna ska alltid korrigeras i följande fall:

 • Korrigera uppgifterna om det tillfälliga lagret om de är felaktiga. Annars kan innehavaren av det tillfälliga lagret inte inlämna anmälan om lossningsresultat.
 • Korrigera uppgifterna om man uppgett att varorna ska tullklareras genast men varorna inte hänförs till förfarandet direkt efter deras ankomst utan flyttas till ett tillfälligt lager.

 • Innan ankomstanmälan inges och varornas ankomst anmäls kan du skicka en korrigerande deklaration eller begäran om ogiltigförklaring av deklarationen till kommissionens ICS2-system.

 • När varornas ankomst anmälts kan deklarationen inte längre korrigeras. Om det finns något att korrigera i deklarationsuppgifterna kontakta Tullens elektroniska servicecentral. Om deklarationen är obefogad be i  Tullklareringstjänsten eller med meddelande FI314 att den summariska införseldeklarationen ogiltigförklaras. Ange i begäran om ogiltigförklaring den summariska införseldeklarationens MRN-referensnummer och numret på det transportdokument på undernivå som ska ogiltigförklaras.

 • Du kan inte begära korrigering eller ogiltigförklaring av ankomstanmälan.
   


Denna översättning uppdateras.

 

Deklarationer för tillfällig lagring kan korrigeras före eller efter att varornas ankomst anmälts. Den som ingett deklarationen (transportfirman, innehavaren av det tillfälliga lagret eller dennes ombud) kan skicka begäran om korrigering efter att deklarationen har registrerats och fått ett MRN-referensnummer.

Deklarationer som ingetts med ett meddelande korrigeras genom att inge ett meddelande med begäran om korrigering som hänför sig till den ursprungliga deklarationen. Deklarationer som ingetts via Tullklareringstjänsten korrigeras genom att skicka en begäran om korrigering för den deklaration som ska korrigeras.

I vilket skede korrigeras en deklaration?

Om transportfirman som inlämnat deklarationen upptäcker fel eller brister i den, ska transportfirman korrigera den felaktiga deklarationen med en begäran om korrigering antingen via Tullklareringstjänsten eller med ett meddelande. 

Om lagerhavaren upptäcker fel eller brister när varorna har lossats i det tillfälliga lagret, så anmäler hen de avvikande uppgifterna i lagrets anmälan om lossningsresultat (FI364) eller begär att transportfirman korrigerar deklarationen.

Om man i det tillfälliga lagret upptäcker helt odeklarerade varor (t.ex. en odeklarerad container eller försändelse) ska man för dessa varor inge en ny deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst för varorna eller en kombinerad deklaration för tillfällig lagring och anmälan av varors ankomst.

Korrigering av deklaration för tillfällig lagring

Till deklarationen för tillfällig lagring kan man inte med ett korrigeringsmeddelande lägga till eller radera transportdokument på undernivå eller varuposter efter att varornas ankomst har anmälts. Vid behov ska en ny deklaration eller en begäran om ogiltigförklaring av ett enskilt parti lämnas in.

Den angivna tullstatusen och koden för ytterligare uppgifter kan korrigeras innan varornas ankomst anmäls till Tullen. Om ingen tullstatus som unionsvaror angetts för varorna och varornas ankomst redan anmälts till Tullen, görs en anteckning manuellt vid Tullen. Skicka ett T2L-dokument eller ett korrigerat manifest per e-post till unioniasema(at)tulli.fi. Om varorna felaktigt angetts ha unionsstatus men är tredjelandsvaror, ska varorna hänföras till ett tullförfarande och deklarationen för tillfällig lagring ska användas som tidigare dokument. Du kan också vara i kontakt med unioniasema(at)tulli.fi och be att en uppgift om felaktig unionsstatus läggs till i deklarationens kommentarer.  Läs mer om att bevisa unionsstatus för varor som förs in

 

Korrigering av felaktigt angiven lagerkod, när varornas ankomst redan har anmälts till Tullen

Om du har angett fel lagerkod i deklarationen för tillfällig lagring och du märker detta först efter att du ingett anmälan av varors ankomst, ska du agera enligt följande:
 

 • Återkalla anmälan av varors ankomst genom att skicka en begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst (FI334), från vilken du avlägsnat MRN-referensnumret för anmälan av varors ankomst och uppgiften om transportdokument för de varupartier vars ankomst anmäls.
 • Korrigera därefter deklarationen för tillfällig lagring genom att skicka en begäran om korrigering av deklaration för tillfällig lagring (FI338). I den ska du ange den korrigerade lagerkoden.
 • Skicka sedan en ny anmälan av varors ankomst (FI332) för den korrigerade deklarationen för tillfällig lagring. Ange där samma lagerkod som du angav i begäran om korrigering.

 

Korrigering av anmälan av varors ankomst

En anmälan om uppvisande ska korrigeras, om det finns ändringar i transportmedlets uppgifter, varornas förvaringsplats, det tillfälliga lagrets identifieringsnummer eller i de varuposter som uppvisas. 

Om du i anmälan av varors ankomst bara angav ett transportdokument på undernivå och alla varuposters ankomst blev anmäld, kan du inte korrigera anmälan av varors ankomst så att anmälan bara gäller vissa varuposter. Om din avsikt var att anmäla ankomsten av bara en del av varorna, skicka först en begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst (FI334) och ange inga uppgifter om transportdokumentet på undernivå. Skicka därefter en ny anmälan av varors ankomst och ange de varuposter du vill anmäla som ankomna. 

Om du ingav anmälan av varors ankomst av misstag innan varorna anlände, skicka en begäran om korrigering av anmälan av varors ankomst (FI334) och ange inget MRN-referensnummer för de varor vars ankomst anmäls och ingen uppgift om transportdokumentet på undernivå. När varorna anländer gör en ny anmälan av deras ankomst.

Det går inte att begär en ogiltigförklaring av en anmälan om uppvisande.


Följande införsel- och utförseldeklarationer kan inte korrigeras:

 • anmälan om omdestinering (IE323)
 • anmälan om utförsel (IE590)
 • ankomstanmälan (IE3470)
 • anmälan om mottagande vid tillfällig lagring (IE007)
 • anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (IE044).

Om du behöver korrigera någon av dessa deklarationer, kontakta Elektroniska servicecentralen per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi.


Deklarationer som inges i Tullklareringstjänsten eller med meddelande för vilka en korrigering inte kan begäras:

 • anmälan om lossningsresultat vid tillfällig lagring (FI364)
 • anmälan om planerad befordran (FI376)
 • anmälan om avslutad befordran (FI379).

Om du måste korrigera en anmälan om lossningsresultat du ingett, skicka en ny anmälan om lossningsresultat med de korrekta uppgifterna.

Om du måste korrigera en anmälan om planerad befordran, eftersom ingen befordran sker eller du har angett uppgifter om befordran av fel parti, inge en anmälan om avslutande av befordran med koden ”0 – befordran inställd”. Inge vid behov en ny anmälan om planerad befordran med de korrekta uppgifterna.


Om ingen av varuposterna i deklarationen har anmälts som införda eller utförda eller om man för en och samma vara inlämnat flera deklarationer, kan den aktör som ansvarar för inlämnandet av deklarationen be om ogiltigförklaring av följande deklarationer:

 • summarisk införseldeklaration (IE315) eller dess korrigeringsdeklaration (IE313)
 • summarisk utförseldeklaration (IE615) eller dess korrigeringsdeklaration (IE613).

Begäran om ogiltigförklaring av deklarationen handläggs vid Elektroniska servicecentralen.
Gör begäran om ogiltigförklaring med  blankett 711r. Du kan också lämna in en fritt formulerad begäran om ogiltigförklaring per e-post på spake.varastointi(at)tulli.fi. Ange följande uppgifter i den fritt formulerade begäran om ogiltigförklaring:

 • MRN-nummer och/eller transaktionskod
 • deklarantens namn, FO-nummer och tilläggsdel samt kontaktinformation
 • orsak till ogiltigförklaringen.

Om varornas ankomst inte har anmälts till Tullen eller om varorna inte har anmälts som införda vid användning av ankomstanmälan IE3470, ogiltigförklarar Tullen gamla summariska införseldeklarationer (200 dagar efter att deklarationerna godtagits) och summariska utförseldeklarationer (150 dagar efter att deklarationerna godtagits). Deklarationerna ogiltigförklaras inte automatiskt, utan Tullen begär en utredning från den som ingett deklarationen.

Övriga införsel- och utförseldeklarationer, såsom anmälan om uppvisande vid utförsel (IE547) eller anmälan om utförsel (IE590), kan inte ogiltigförklaras.


En ogiltigförklaring av en deklaration begärs när en deklaration har ingetts utan grund. Tullen ogiltigförklarar automatiskt de deklarationer för tillfällig lagring (FI337) som ingetts på förhand och innehåller varor vars ankomst inte anmälts inom tidsfristen på 30 dagar. 

Deklaranten eller dennes ombud kan begära att deklarationen för tillfällig lagring ska ogiltigförklaras, om flera deklarationer har inlämnats för samma vara eller om varorna inte anlänt alls trots att deras ankomst anmälts till Tullen. Ogiltigförklaring kan begäras både före och efter anmälan av varors ankomst. 

Begäran om ogiltigförklaring efter anmälan av varornas ankomst (uppvisande)

Lagerhavaren kan inte ange mängden lossade varor som noll (0) i anmälan om lossningsresultat. Därför kan lagerhavaren eller transportfirman be att deklarationen för tillfällig lagring ogiltigförklaras, om varorna inte anlände. Man kan begära ogiltigförklaring efter anmälan av varors ankomst också för ett enskilt transportdokument på undernivå eller en varupost. Om alla varuposter i en sändning inte ogiltigförklaras ska en egen begäran om ogiltigförklaring skickas för varje varupost som ska ogiltigförklaras.

Välj rätt orsakskod till ogiltigförklaringen

Se till att du väljer rätt orsakskod när du begär ogiltigförklaring. Välj som orsakskod någondera av följande beroende på om varorna anmälts till Tullen eller inte:

 • Orsakskod ”N – Varorna anlände inte” 
  • Koden används i situationer där varornas ankomst ännu inte har anmälts till Tullen och varorna inte finns i transportmedlet.
 • Orsakskod ”P – Avvikelser mellan lossningsresultatet och deklarationen”
  • Koden används i situationer där varornas ankomst redan har anmälts till Tullen och man konstaterar att varorna inte anlände överhuvudtaget.

Du kan inte göra en begäran om ogiltigförklaring i Tullklareringstjänsten om deklaranten har ett utländskt EORI-nummer

I Tullklareringstjänsten kan man inte göra en begäran om ogiltigförklaring via funktionen ”Kontakta Tullen”, om deklaranten har ett utländskt EORI-nummer. Detta fel åtgärdas under hösten 2023. Felet gäller inte begäran om ogiltigförklaring som skickas genom meddelandedeklarering (FI314). 

Du kan begära ogiltigförklaring före anmälan av varornas ankomst på följande sätt:

 • Begär ogiltigförklaring av deklarationen för tillfällig lagring i Tullklareringstjänsten genom att välja ”Annan orsak” i funktionen ”Kontakta Tullen”.
 • Skriv ”Begäran om ogiltigförklaring” i fältet. Ange också varför deklarationen ska ogiltigförklaras, huruvida ogiltigförklaringen gäller hela deklarationen eller bara ett eller flera transportdokument i den och huruvida ogiltigförklaringen gäller en eller flera varuposter i transportdokumentet. 

Du kan begära ogiltigförklaring efter anmälan av varornas ankomst på följande sätt:

 • Korrigera anmälan av varornas ankomst så att den varupost som inte anlänt tas bort från anmälan. Deklarationen för tillfällig lagring ogiltigförklaras automatiskt 30 dygn efter ingivandet av deklarationen, om du inte gör en ny anmälan av varors ankomst senare. Om ankomsten av alla varuposter i den ursprungliga deklarationen för tillfällig lagring har anmälts, korrigeras de varuposter vars ankomst anmälts så att bara de varuposter som anlänt anges i korrigeringsdeklarationen. 

En anmälan om uppvisande går inte att ogiltigförklara

Det går inte att begär en ogiltigförklaring av en anmälan om uppvisande. Om de anmälda varorna inte anlände, skicka en begäran om korrigering av anmälan om uppvisande utan ett enda parti som ska visas upp.


Om uppgifterna i deklarationen ändras ska deklarationen korrigeras före varornas ankomst

Om uppgifterna om transportmedlet eller varorna ändras, ska dessa uppgifter korrigeras innan varornas ankomst anmäls vid gränstullkontoret.
Identifierade webbdeklaranter och meddelandedeklaranter kan korrigera summariska införseldeklarationer som de tidigare inlämnat ända tills varornas ankomst har anmälts till Tullen.

Oidentifierade webbdeklaranter kan inte korrigera de uppgifter som angetts i deklarationen, utan de ska begära om ogiltigförklaring av deklarationen som inlämnats med felaktiga uppgifter och sedan inlämna en ny deklaration.

Fel som upptäcks i deklarationerna vid anmälan av varorna vid gränsen

Om de anmälda varorna inte motsvarar uppgifterna i den inlämnade deklarationen och om de inte kan kopplas till den inkommande transporten måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration.

Fel som inte korrigeras vid Tullen:

 • Deklarationens referens (LRN) är ett unikt referensnummer som kunden anger.
 • Beräknad ankomstdag och -tid.

Kunden eller Tullen kan korrigera alla andra uppgifter i deklarationen förutom följande uppgifter:

 • deklarant
 • ombud.

Om dessa uppgifter ändras, måste kunden inlämna en ny summarisk införseldeklaration med korrekta uppgifter om aktören.

Kunden kan inte korrigera uppgifter i den summariska införseldeklarationen om deklarationen är under handläggning vid Tullen eller om Tullen har bestämt att en kontroll ska utföras och kunden har meddelats om detta.