Kommersiella försändelser som resande för med sig

För varor som överskrider unionens gräns ska säkerhetsuppgifter lämnas in elektroniskt till Tullen innan varorna förs in i eller ut ur unionen. För varor som förs in anges säkerhetsuppgifterna i första hand i en summarisk införseldeklaration och för varor som förs ut anges de oftast som en del av en export- eller transiteringsdeklaration.

För resandes medförda personliga varor behöver säkerhetsuppgifter inte anges, fastän resanden skulle förtulla någon av dessa varor som en privatperson. En säkerhetsuppgiftsdeklaration behöver inte heller inlämnas för sådana varor för vilka en muntlig deklaration är tillåten.

Beakta följande

När en resande som anländer till Finland från ett område utanför unionen har med sig en kommersiell försändelse som tullklareras i ett företags namn, ska man för varan ange säkerhetsuppgifterna antingen

  • med en elektronisk summarisk införseldeklaration (315) som inlämnas på förhand till Tullens deklarationstjänst för säkerhetsuppgifter (AREX) eller
  • med en skriftlig deklaration som lämnas till det på flygplatsen, i hamnen eller vid landgränsen belägna införselkontoret eller till tulltjänstemannen på ett tåg (resanden på Allegro-tåget lämnar deklarationen i samband med tullkontrollen som görs när tåget är i rörelse; resanden på övriga tåg lämnar deklarationen vid Vainikkala tull då tåget stannar vid gränsen).

Tullen rekommenderar att den skriftliga deklarationen inlämnas med dokumentet för säkerhets- och skyddsuppgifter (SSD-blankett 890) som är i enlighet med EU:s standard. Blanketten kan skrivas ut från Tullens webbplats.

Resande kan också anlita ombud för ingivande av deklarationen.

Som deklaration kan också godkännas ett annat kommersiellt eller administrativt dokument som innehåller tillräckliga uppgifter. En förteckning över uppgifterna som ska anges i deklarationen finns i bilaga 9 (tillägg A) till den delegerade förordningen om komplettering av tullkodexen (TDA).

I den summariska införseldeklarationen som resanden inlämnar behöver man inte ge uppgifterna om transportfirman, utan som deklarant anges det företag i vars namn följande tullklarering av den kommersiella varan görs. Företaget ska vara EORI-registrerat.


Resanden ska alltid anmäla medförda kommersiella försändelser till införselkontoret. Samtidigt ska man också uppvisa det av Tullen erhållna MRN-numret för den på förhand inlämnade elektroniska summariska införseldeklarationen samt numren för deklarationens varuposter.

Om företaget har inlämnat en importdeklaration till Tullens importsystem (ITU) på förhand (en s.k. D-deklaration) så ska undantagsvis en elektronisk anmälan om uppvisande också alltid inlämnas för de varor som resanden medför.

Importklareringen ska göras vid införselkontoret innan resanden kan föra med sig varan. Om den summariska införseldeklarationen har inlämnats elektroniskt, ska man i importdeklarationen som kod för tidigare handling ange summarisk införseldeklaration, och som nummer det från Tullens system erhållna referensnumret MRN med därtill hörande varupostnummer.

Om säkerhetsuppgifterna har anmälts med ett dokument, ska man i importdeklarationen som kod för tidigare handling ange koden för reservförfarandedokument, och som nummer det av införselkontoret erhållna numret för dokumentet.


  • En flygpassagerare ska anmäla den medförda kommersiella varan och uppvisa den för varan på förhand upprättade elektroniska exportdeklarationens följedokument, dvs. EAD-blanketten, vid flygplatsens passagerartull. Tullen avslutar exportförfarandet och kunden får ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut, om resanden lämnar EU direkt eller om varan finns i dennes incheckade bagage. Om resanden transporterar exportförsändelsen i sitt handbagage och resanden har ett planbyte på en annan EU-flygplats, sker anmälan av varorna och uppvisandet av EAD-blanketten samt avslutandet av exportförfarandet först på den sista EU-flygplatsen.
  • En resande på ett fartyg som är på väg ut ur EU ska anmäla exportvaran och uppvisa EAD-blanketten till tullen i hamnen.
  • En resande på Allegro-tåget anmäler varan och uppvisar EAD-blanketten till tulltjänstemannen i samband med tullkontrollen som görs när tåget är i rörelse; för resanden på övriga tåg sker uppvisandet vid Vainikkala tull då tåget stannar vid gränsen.
  • I vägtrafik anmäls exportvaran och uppvisas EAD-blanketten till det vid gränsen belägna utförseltullkontoret.