Deklarationer vid utförsel

Unionens lagstiftning förpliktar transportfirmorna att inlämna uppgifterna elektroniskt för varor som de transporterar, innan varorna förs ut ur unionen.

Säkerhetsuppgifterna för varor som förs ut lämnas in antingen med en exportdeklaration, en återexportdeklaration eller en summarisk utförseldeklaration. Säkerhetsuppgifterna kan också inlämnas med transiteringsdeklarationen.

Om man vid transiteringen har angett export som föregående förfarande så har säkerhetsuppgifterna inlämnats. Om säkerhetsuppgifterna inte har angetts som en del av transiteringsdeklarationen så ska en summarisk utförseldeklaration inlämnas.

För inlämnandet av exportdeklarationen ansvarar exportören eller ett ombud. För inlämnandet av den summariska utförseldeklarationen ansvarar transportfirman.

Beakta följande

Unionen har ingått avtal med både Schweiz (inklusive Liechtenstein) och Norge om skyldigheten att inlämna säkerhetsuppgifter samt riskanalysen av uppgifter. Enligt dessa avtal behöver säkerhetsuppgifter inte lämnas in vid införsel eller utförsel av varor från eller till dessa länder.

När varans bestämmelseland är antingen Norge eller Schweiz behöver man inte lämna in en summarisk utförseldeklaration för varorna, men utförseldeklarationerna IE547 och IE590 som inlämnas för exportvaror ska inges för dem.